طرز بافت لباس نوزاد

آموزش بافت ژاکت، شال و کلاه نوزادی

آموزش بافت ژاکت , آموزش بافت شال و کلاه نوزادی

وسایل مورد نیاز :
4 کلاف 100 گرمی سفید
– نخ مخصوص گلدوزی
– میل شمارۀ 4- 5 عدد دکمه

این ژاکت از یقه بافته می‌شود.
40
دانه سر انداخته شود. تا 6 رج بافت رکن ببافید. بعد از آن جهت تقسیم‌بندی
دانه‌های سرشانه و دو تکۀ جلو و پشت به این صورت عمل کنید. 1+7= 2÷15     
15= 2÷30       30= 10-40

40 کل دانه‌ها، عدد 30 تعداد دانه‌های جلو
و پشت، عدد 15 تعداد دانه‌های یک تکۀ جلو و پشت، عدد 7 اندازۀ دانه‌های یک
تکۀ جلو و عدد 10 اندازۀ‌ دانه‌های سرشانه و در ادامه به این صورت ببافید.

4
دانه از رو سجاف- 3 دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 3 دانه از
زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 15 دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک
ژته- 3 دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 3 دانه از زیر- 4 دانه از
رو سجاف در آخر ببافید.

رج دوم همه دانه‌ها از رو بافته می‌شود.

رج
سوم: 4 دانه سجاف از رو- 4 دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 5
دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 17 دانه از زیر- ‌یک ژته- یکی از
زیر- یک ژته- 5 دانه از زیر- یک ژته- یکی از زیر- یک ژته- 4 دانه از زیر- 4
دانه از رو سجاف در آخر ببافید.

به همین صورت هر یک رج در میان 8 دانه به دانه‌های بافت اضافه می‌شود.

بافت
را تا بلندی 13 سانتی‌متر ادامه دهید. در ادامه تعداد دانه‌های سمت راست
تکۀ جلو را بافته و از یک دانه زیر اول تا یک دانه زیر دوم در یک میل
جداگانه قرار دهید (دانه‌های آستین). دانه‌های تکۀ پشت را نیز بافته و از
یک دانه زیر اول تا یک دانه زیر دوم را در یک میل جداگانه قرار دهید.
دانه‌های تکۀ جلو سمت چپ را نیز ببافید. بعد از آن تکه‌های جلو و پشت را با
هم تا بلندی 6 رج رکن ببافید. در ادامه 4 دانه سجاف از رو بافته 8 دانه از
زیر- یکی از رو- 8 دانه از زیر- یکی از رو تا آخر دانه‌ها ادامه دهید.

در
آخر نیز با 4 دانه سجاف از رو بافت را به پایان برسانید. بافت را به همین
صورت با رج رفت و برگشت تا بلندی 10 رج ببافید. دوباره یک رج بافت رکن یعنی
همه از رو ببافید. دوباره با 8 دانه از زیر- یک دانه از رو ادامه دهید.
بافت را تا بلندی 14 سانتی‌متر ببافید. در آخر نیز با 10 رج بافت رکن به
پایان برسانید. دانه‌ها را کور کنید و دانه‌های آستین را جداگانه وارد میل
کرده و مانند مدل تکۀ جلو و پشت تا بلندی 10 سانتی‌متر بافته. در آخر نیز
با 6 رج رکن بافت را به پایان برسانید. آستین بعدی را هم به همین صورت
ببافید.

نکته: در سمت چپ بافت هنگام بافتن 5 جادکمه باز کنید و به سمت راست دکمه بدوزید.

می‌توانید بنا به سلیقۀ خود روی تکۀ جلو و آستین‌ها با نخ مخصوص گلدوزی، شکوفه‌های کوچک و برگ بدوزید.

طریقۀ بافت شال گردن
30
دانه سر انداخته شود. با رنگ سبز تا بلندی 4 رج کشباف یکی از زیر- یکی از
رو- 7 دانه از زیر- 3 دانه از رو رکن ببافید. به همین صورت بافترا تا بلندی
9 سانتی‌متر بافته، دوباره با رنگ سبز 4 رج بافت رکن ببافید. دوباره بافت
را مانند تکۀ پایین ادامه دهید. (8 دانه از زیرها مربوط به دانه‌های پیچ
طنابی هستند) و هر 8 رج در میان به صورت 4×4، ضربدری جابه‌جا کنید. بافت را
تا بلندی 88 سانتی‌متر ادامه دهید و در آخر با 4 رج بافت رکن به پایان
برسانید. دو سر شال گردن را ریشه بزنید.

طریقۀ بافت کلاه
60
دانه سر انداخته شود و تا بلندی 5 سانتی‌متر کشباف یکی از زیر- یکی از رو
ببافید. بعد از آن جهت بافت مدل دانه‌ها را به این صورت تقسیم‌بندی کنید. 6
دانه از زیر- یکی از رو- 6 دانه از زیر- یکی از رو- 12 دانه از زیر- یکی
از رو- 6 دانه از زیر- یکی از رو- 12 دانه از زیر- یکی از رو- 6 دانه از
زیر- یکی از رو- 6 دانه از زیر در آخر ببافید.

6 دانه از زیرهای وسط
جهت پیچ طنابی هستند. هر 6 رج در میان جابه‌جا کنید 3×3 به صورت ضربدری
بافت را تا بلندی 16 سانتی‌متر به همین صورت ببافید. در آخر دانه‌ها را کور
کنید. درز کناری را دوخته و جهت زیبایی بیشتر دو عدد منگوله آویزان وصل
کنید. روی کلاه مانند شال گردن و ژاکت با نخ گلدوزی، شکوفه و برگ بدوزید.

شال و کلاه و شال گردن بسیار زیبایی است و می‌تواند هدیۀ بسیار خوبی از طرف مادران عزیز به فرزندان خود باشد.



آموزش لباس سرهمی نوزاد

owg4z45qqc8m2dhdjx

 

 

 

۳۶ دانه سرمی اندازیم.

 

رج اول: ۲تا زیر ۲ تا رو

 

رج دوم: ۲تا زیر ۲تا رو

 

.

 

.

 

.

 

۴-۵ سانت به همین ترتیب میبافیم.

 

رج
اول بعد از کشباف: دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از
جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته
میشود.

 

رج
دوم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ
میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

رج سوم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج چهارم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

رج
پنجم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ
میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج
ششم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ
میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

رج هفتم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج هشتم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

رج
نهم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ
میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

رج
دهم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ
میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

.

 

.

 

.

 

به همین ترتیب میبافیم تا ۱۳ سانتیمتر شود.(با کشباف ۱۸ سانت شود)

 

رج
اول بعد از ۱۳ سانت: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از
زیر میبافیم میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از
رو میبافیم میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه
دانه ها هم بافته میشود.

 

رج
دوم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل
را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل
را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته
میشود.

 

رج
سوم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم میل
را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم میل
را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم بافته
میشود.

 

رج
چهارم: دانه اول را بر میداریم. یکدانه اضافه میکنیم(اگر از زیر میبافیم
میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم. اگر از رو میبافیم
میل را از پشت نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم.). بقیه دانه ها هم
بافته میشود.

 

.

 

.

 

.

 

۱۰ رج به همین ترتیب میبافیم (یعنی باید ۱۰ دانه اضافه شود.)

 

۲ رج با تعداد دانه های به دست آمده میبافیم.

 

بعد آن را کنار میگذاریم و لنگه دیگر را هم به همین ترتیب و میبافیم.

 

 

 

 

 

بعد هر دو را سر میل میکنیم

 

 

 

 

ابتدای رج ۶ دانه سر می اندازیم رج را تا آخر میبافیم .

 

 

رج بعد: ابتدای رج ۶ دانه سر  می اندازیم و رج را تا آخر میبافیم.

 

 

(این ۶ دانه ابتدا و انتها ی رج باید ابری بافته شود یعنی همه رج از زیر بافته میشوند)

 

 

۳ سانتی متر به همین ترتیب بافته میشود. (به جز ۶ دانه اول و آخر که همیشه از زیر

بافته میشوند بقیه دانه ها ساده بافی میشود یعنی یک رج زیر و یک رج رو)

 

 

رج به از ۳ سانت: ۳دانه زیر-یک ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می

 

اندازیم)-
دودانه بعد را با هم از زیر یکی میکنیم(یعنی با هم بافته میشوند) . یک
دانه از زیر. بقیه دانه ها همانطور که دیده میشوند(زیر یا رو)

 

 

 به همین ترتیب میبافیم تا ۴ سانتی متر

 

رج به از ۴ سانت: ۳دانه زیر-یک ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می

اندازیم)-
دودانه بعد را با هم از زیر یکی میکنیم(یعنی با هم بافته میشوند) . یک
دانه از زیر. بقیه دانه ها همانطور که دیده میشوند(زیر یا رو)

 

به همین ترتیب میبافیم تا ۴ سانتی متر

 

رج به از ۴ سانت: ۳دانه زیر-یک ژته(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ را روی میل می

اندازیم)-
دودانه بعد را با هم از زیر یکی میکنیم(یعنی با هم بافته میشوند) . یک
دانه از زیر. بقیه دانه ها همانطور که دیده میشوند(زیر یا رو)

 

 

(یعنی هر ۴ سانت یکبار یک جا دکمه باز میکنیم)

 

 

۱۲ سانتیمتر دیگر هم به همین ترتیب میبافیم(یعنی هر ۴ سانت یک جا دکمه باز میکنیم)

 

 

بعد دانه ها را به ۴ قسمت تقسیم میکنیم. ۲قسمت جلو و ۲ قسمت هم پشت(البته در

این تقسیم کردن ۶ دانه اول و آخر را حساب نمیکنیم و بقیه دانه ها را به ۴ قسمت تقسیم میکنیم.)

 

 

دو قسمت جلو را به نخ یا سوزن قفلی میکشیم.

 

 

دوقسمت پشت را سر میل میکنیم .

 

 

رج اول بعد از به میل کردن دو قسمت پشت: دو دانه اول را با هم یکی میکنیم(یعنی دو

دانه را با هم میبافیم). بقیه رج را تا آخر میبافیم.

 

 

رج دوم: دو دانه اول را با هم میبافیم. بقیه رج را تا آخر میبافیم.

 

 

.

 

.

 

.

 

۱۲ سانتیمتر با همان تعداد دانه ها میبافیم.

 

 

بعد دانه ها را سه قسمت میکنیم . قسمت اول و آخر باید ۶ دانه بیشتر از قسمت وسط داشته باشد.

 

 

قسمت اول را کور میکنیم. بقیه دانه ها را میبافیم.

 

 

رج بعد: قسمت اول را کور میکنیم. بقیه دانه ها را میبافیم.

 

 

رج بعد : دانه های باقیمانده را کور میکنیم.

 

 

 

 

 

یک قسمت جلو را به میل میکنیم.

 

 

طرف زیر بغل دو دانه اول را با هم میبافیم. و بقیه رج را تا آخر ادامه میدهیم.

 

 

با همان تعداد دانه ها ۷سانتیمتر میبافیم.

 

(طرفی که جادکمه ها هست ادامه جا دکمه فراموش نشود.)

 

 

حالا باید از طرفی که سجاف هست یقه لباس را باز کنیم. به این ترتیب:

 

 

از دانه اول طرف سجاف شروع میکنیم:

 

 

رج اول سه دانه کم میکنیم. رج را تا آخر ادامه میدهیم.

 

 

رج بعد را کامل میبافیم.

 

 

رج بعد :۲ دانه کم میکنیم. رج را تا آخر ادامه میدهیم.

 

 

رج بعد را کامل میبافیم.

 

 

رج بعد:۱ دانه کم میکنیم. رج را تا آخر ادامه میدهیم.

 

 

رج بعد را کامل میبافیم.

 

 

(رج بعد:۱ دانه کم میکنیم. رج را تا آخر ادامه میدهیم.

 

رج بعد را کامل میبافیم.)

 

 

قسمت داخل پرانتز را اینقدر تکرار میکنیم تا تعداد دانه ها به اندازه تعداد دانه های

سر شانه(قسمت ابتدایی دانه های پشت )شود. 

 

 

البته توجه داشته باشید که از نظر قد هم هم اندازه شود. اگر تعداد دانه ها هم

اندازه شد ولی هنوز هم قد نشده بودند با همان تعداد دانه ها میبافیم تا هم قد

شوند. و اگر تعداد دانه ها بیشتر بود ۲ تا ۲ تا کم میکنیم تا تعداد دانه ها برابر شود.

 

 

وقتی از نظر قد هم اندازه شد دانه ها را کور میکنیم.

 

 

طرف دیگر قسمت جلو را هم به همین ترتیب میبافیم.

 

 

 

آستین لباس:

 

 

۳۴ دانه سر میاندازیم.

 

 

۵سانتیمتر کشباف (۲تا زیر ۲تا رو) میبافیم.

 

 

رج اول بعد از کشباف: دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی

نخ میبریم و نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

رج دوم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ

را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

 

رج سوم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

رج چهارم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

 

رج پنجم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و

نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

رج ششم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و

نخ را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

 

رج هفتم: دانه اول را بر میداریم. بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

رج هشتم: دانه اول را برمیداریم .بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

 

رج نهم : دانه اول را برمیداریم. یک دانه اضافه میکنیم(میل را از جلوی نخ میبریم و نخ

را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از زیر بافته میشود.

 

 

رج دهم: دانه اول را برمیداریم . یک دانه اضافه میکنیم(میل را از پشت نخ میبریم و نخ

را روی میل می اندازیم). بقیه دانه ها از رو بافته میشود.

 

 

.

 

.

 

.

 

این بافت را ادامه میدهیم تا ۱۳ سانتیمتر شود.(با کشباف ۱۸ سانتیمتر میشود.)

 

 

بعد آن را کور میکنیم.

 

 

یک آستین دیگر هم به همین ترتیب میبافیم.

 

 

حالا درزهای لباس را دوخته و آستینها را به لباس وصل میکنیم.

 

 

 

 



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top