شرح وظایف شرکت

شرح وظایف و مسئولیتها ، اختیارات همکاران دفتر بازار برق

عنوان پست سازمانی: مدیر دفتر بازار برق                                                                                          واحد سازمانی: معاونت فروش و خدمات مشترکین

 

 

 

 

  شرح شغل :وظیفه برنامه ریزی ونظارت  بر پیش بینی و تجزیه و تحلیل بار و قدرت درخواستی روزانه ، شرکت در بورس و بازارهای برق ، کنترل لوازم اندازه گیری نقاط

 

    مبادی ورود و خروج  انرژی
، توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده همچنین قراردادهای خرید و فروش
برق را تحت سرپرستی معاونت فروش و خدمات مشترکین بر عهده

 

   دارد .

 

  الف) اهم وظایف عمومی :

 

   ·  همکاری و هماهنگی با معاونت فروش و خدمات مشترکین و سایر مدیران جهت تدوین ماموریت ، استراتژیها و اهداف کلان معاونت .

 

   ·   نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و دستورالعملهای صادره و لنجام مطلوب وظایف واحدهای تحت سرپرستی .

 

   ·    برنامه ریزی بمنظور استفاده مطلوب از امکانات واحدهای تحت سرپرستی.

 

   ·    کنترل دقیق پیشرفت کار و انجام بموقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده .

 

   ·   همکاری
و هماهنگی مستمر با واحدهای ذیربط در زمینه های پیش بینی بودجه واحدهای
تحت سرپرستی ، سازماندهی واحدهای تحت سرپرستی ، برنامه ریزی نیروی انسانی

 

   و نیازسنجی آموزشی پرسنل تحت سرپرستی.

 

   ·   هماهنگی و ارتباط مؤثر با سایر واحدهای معاونت  فروش و خدمات مشترکین و شرکت در اجرای وظایف محوله و سیاستها و خط مشی های تعیین شده .

 

   ·   بررسی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد واحدهای تحت سرپرستی بمنظور شناسایی تنگناها و ارائه راه حل های اصولی در حل مسائل و مشکلات .

 

   ·   کنترل
و بررسی فعالیتهای شغلی پرسنل تحت سرپرستی بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیتها و
پیشگیری ازانجام هر گونه عملیات غیر منطبق با نیازمندیهای تعریف شده .

 

   ·   برنامه
ریزی بمنظور تحکیم روابط انسانی در محیط کار تحت سرپرستی و ایجاد مکانیسم
های انگیزشی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملکردپرسنل واحد.

  

   ·    مشارکت
فعال و مستمر در جلسات ، همایشها ، سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با
زمینه کاری بمنظور ارتقائ و بروزرسانی دانش و مهارتهای مورد نیاز .

 

  ب) اهم وظایف اختصاصی :

 

   ·   نظارت بر تهیه ، تدوین  و اجرای برنامه های مرتبط با امور عملیات بازار برق هماهنگ با ماموریت و سیاستهای شرکت توزیع و توانیر .

   ·   نظارت بر کنترل لوازم اندازه گیری مبادی ورود ، خروج و نقاط تبادل انرژی بمنظور حصول اطمینان از مقدار انرژی مبادله شده .

   ·   نظارت بر پیش بینی دقیق بار روزهای آتی بمنظور حضور موفق در بازارهای بورس و بازارهای دوجانبه تبادل انرژی .

   ·   مطالعه و بررسی اقتصادی و فنی در رابطه با تبادل انرژی برق با همکاری واحدهای داخلی، دیگر شرکتهای توزیع و شرکت برق منطقه ای تهران .

   ·    نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملها ، رویه ها و آئین نامه های مرتبط در بازار برق .

   ·    نظارت بر نحوه پیش بینی دقیق بار و تجزیه و تحلیل آن بمنظور تعیین علل تغییرات بار.

   ·    نظارت بر نحوه بررسی و شناسایی فرصتها بمنظور کنترل بهینه پیک بار مصرفی .

   ·    نظارت بر انجام  مطالعات فنی در زمینه توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده (DG) .

   ·   نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات پیک بار شبکه ، خطوط و پستهای فوق توزیع بمنظور تجزیه و تحلیل و استفاده آن در بازار برق .

   ·   .نظارت و کنترل بر نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش برق بمنظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح شرکت .

   ·   نظارت و کنترل بر صورتحسابهای صادر شده از شرکت مدیریت شبکه و دیگر شرکتهای مرتبط در رابطه با گزارشات موارد خطا.

 

   پ)اهم مسئولیتها :

 

   ·    نظارت بر عملکرد و اقدامات واحدهای سازمانی  تحت پوشش .

   ·    نظارت بر پیش بینی دقیق بار و تجزیه تحلیل تغییرات آن .

   ·    نظارت بر لوازم اندازه گیری مبادی ورود و نقاط تبادل انرژی .

   ·    نظارت بر اجرای دقیق رویه های بازار برق .

   ·    نظارت بر توسعه استفاده از مولدهای تولید پراکنده (DG ).

   ·    نظارت بر نحوه خرید و فروش انرژی در سایت بازار برق همچنین تنظیم قراردادهای مرتبط .

   ·    نظارت بر کنترل صورتحسابهای صادره از شرکت مدیریت شبکه ودیگر شرکتهای مرتبط .

   ·  

عنوان پست سازمانی: گروه تحلیل وپیش بینی بار                                         واحد سازمانی: دفتر بازار برق

نظارت و کنترل اجرا و ابلاغ کلیه احکام پرسنلی (حقوق و دستمزد ، مرخصی ها و حضور و غیاب ، نقل و انتقالات و…)

 

 

 

 

 

   ·   نظارت و همکاری در تهیه ، تدوین  و اجرای برنامه های مرتبط با امور پیش بینی و تحلیل بار در عملیات بازار برق هماهنگ با ماموریت و سیاستهای شرکت توزیع و توانیر .

   ·   نظارت بر پیش بینی دقیق بار روزهای آتی بمنظور حضور موفق در بازارهای بورس و بازارهای دوجانبه تبادل انرژی .

   ·   نظارت و پیگیری  بر اجرای دقیق دستورالعملها ، رویه ها و آئین نامه ها در رابطه با پیش بینی و تحلیل بارمرتبط در بازار برق .

   ·   نظارت و همکاری در تجزیه و تحلیل بار و علل تغییرات آن بمنظور ارائه پیشنهاد مقادیر انرژی و قدرت مورد نیاز .

   ·   نظارت و همکاری در بررسی منحنی های  بار و انرژی روزانه بمنظور ارائه پیشنهاد در جهت کنترل  پیک بار مصرفی .

   ·   نظارت و کنترل دقیق بر سایتهای بورس و بازار برق بطور لحظه ای (online) در ارتباط با بررسی آمار و اطلاعات بار و قدرتهای ارائه شده برای خرید و فروش برق .

   ·   نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات پیک بار شبکه ، خطوط و پستهای فوق توزیع بمنظور تجزیه و تحلیل و استفاده آن در ورود به بازار برق .

   ·    نظارت و همکاری در پیش بینی قدرت درخواستی روزانه  به تفکیک ساعت بمنظور استفاده  در بازار.

   ·   نظارت و همکاری در پیش بینی میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز روزانه به تفکیک ساعت بمنظور استفاده  در بازار.

   ·   نظارت و کنترل بر تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی از مقادیر  انرژی و قدرت مبادله شده در بازار برق و سایر شرکتها .

   ·    شرکت درجلسات تخصصی با  مدیریت شبکه ، توانیر ، برق منطقه ای و … در رابطه با موضوعات مرتبط .

   ·    ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای انجام شده.

   ·    استفاده از برنامه های نرم افزاری موجود و نوین در زمینه وظایف محوله.

   ·    انجام سایر وظایف محوله.

 

 

 

عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول تحلیل بار                    واحد سازمانی: دفتر بازار برق

 

 

 

   ·   همکاری در پیش بینی دقیق بار روزهای آتی بمنظور حضور موفق در بازارهای بورس و بازارهای دوجانبه تبادل انرژی .

   ·   پیگیری  بر اجرای دقیق دستورالعملها ، رویه ها و آئین نامه ها در رابطه با پیش بینی و تحلیل بارمرتبط در بازار برق .

   ·    همکاری در تجزیه و تحلیل بار و علل تغییرات آن بمنظور ارائه پیشنهاد مقادیر انرژی و قدرت مورد نیاز .

   ·   همکاری در بررسی منحنی های  بار و انرژی روزانه بمنظور ارائه پیشنهاد در جهت کنترل  پیک بار مصرفی .

   ·   بررسی و کنترل دقیق بر سایتهای بورس و بازار برق بطور لحظه ای (online) در ارتباط با بررسی آمار و اطلاعات بار و قدرتهای ارائه شده برای خرید و فروش برق .

   ·   پیگیری
بر جمع آوری آمار و اطلاعات پیک بار شبکه ، خطوط و پستهای فوق توزیع
بمنظور تجزیه و تحلیل و استفاده آن در ورود به بازار برق .

   ·    همکاری در پیش بینی قدرت درخواستی روزانه  به تفکیک ساعت بمنظور استفاده  در بازار.

   ·    همکاری در پیش بینی میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز روزانه به تفکیک ساعت بمنظور استفاده  در بازار.

   ·   همکاری و کنترل بر تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی از مقادیر  انرژی و قدرت مبادله شده در بازار برق و سایر شرکتها .

   ·    شرکت درجلسات تخصصی با  مدیریت شبکه ، توانیر ، برق منطقه ای و … در رابطه با موضوعات مرتبط .

   ·    ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای انجام شده.

   ·    استفاده از برنامه های نرم افزاری موجود و نوین در زمینه وظایف محوله.

   ·    انجام سایر وظایف محوله.

 


شرح وظایف مدیر عامل

– ارائه خدمات مشورتی به هیئت مدیره .
۲ – اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره .
۳ – تصویب نهایی نمودار سازمانی .
۴ – تصویب احکام انتصاب کلیه مشاغل .
۵ – به تصویب رساندن و انتشار روشهای اجرایی و نظامنامه کیفیت .
۶ انجام بازنگری به موقع روشهای اجرایی و نظامنامه کیفیت .
۷ – انجام هماهنگی های لازم در راستای ممیزی های داخلی و خارجی و حمایت مستمر از ممیزان داخلی شرکت .
۸ – مسئولیت هدایت و رهبری کارخانه برای نیل به اهداف
تنظیم شده ، بر اساس خط مشی شرکت ، برنامه های تصویبی ، روشهای اجرایی و
دستور العملها .
۹ – تعیین دیگر اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی فعالیتها و امور ، برای دستیابی به اهداف.
۱۰ – سازماندهی قسمتهای مختلف تولید و پشتیبانی مرتبط با تولید و انتخاب افراد برای راهبری قسمتهای مختلف .
۱۱ – بهبود وضعیت سازماندهی و اجرایی بخشهای مختلف از طریق ایجاد و اعمال نظامها و سیستم های مناسب برای کار .
۱۲ – ایجاد زمینه های مساعد مادی و روحی و ایجاد انگیزش برای ارتقاء سطح کارایی پرسنل و ایجاد محیط اخلاقی مناسب برای کار .
۱۳ – ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب پرسنل متخصص برای شرکت .
۱۴ کنترل و نظارت و اطمینان از حسن انجام وظیفه واحدهای مختلف شرکت .
۱۵ – نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف و نگهداری صحیح دارائیها و اموال شرکت .
۱۶ – نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و عملکرد
سالیانه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر حسابهای مالی و ارائه
گزارشهای توجیهی مربوط به هیئت مدیره .
۱۷ – ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیریتها و قسمتهای مختلف شرکت به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود .
۱۸ – تفویض اختیار وظایف مدیریت در جهت دستیابی به اهداف شرکت .
۱۹ – امضاء قراردادها و تصویب قراردادهای فروش
۲۰ – تأمین منابع مورد نیازشامل نیروی انسانی و تجهیزات مناسب
 ۲۱ – اجازه ترخیص استمراری
 ۲۲ – تعیین اولویت آموزشهای افراد و تخصیص بودجه متناسب با امکانات شرکت
۲۳ – تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در جلسه بازنگری مدیریت
۲۴ – تصویب خریدهای شرکت
۲۵ –  تصویب نمودار سازمانی شرکت و تعیین مسئولیت و اختیارات کارکنان
 ۲۶ – ارائه گزارشات مورد نیاز به هیئت مدیره .
 ۲۷ –  انجام سایر وظایف محوله از طرف هیئت مدیره .

یک مدیرعامل موفق چه مهارت‌هایی دارد؟

کارآفرینان شرکت های کوچک به نوعی
مدیرعامل نیز هستند. اما مدیرعامل بودن به تصمیمات، اقدامات ونتایج کار فرد
بستگی دارد و نه به صرف تیتر! خوشبختانه راهکارهای زیادی در مورد اینکه
چگونه مدیرعاملی بهتری باشیم وجود دارد، اما شاید بهترین این راهکارها کتاب
مدیر کارآمد نوشتهء پیتر دراکر و ۷ عادت افراد بسیار موثر نوشتهء استیون
کاوی باشد.

این کتاب ها حقیقتاً کلاسیک هستند و زمان
از صحت یا اثربخشی شان نکاسته است. این کتاب ها از آنجا موثرند که بر پایهء
مشاهده بنا گذاشته شده اند. نگارندگان این کتاب‌ها مدتهای مدیدی مدیران
برجسته و موفق را مشاهده کردند تا راز موفقیتشان را دریابند.

مدیرکارآمد

این کتاب پیتر دراکر در سال ۱۹۶۶ نوشته
شد. کتاب باریکی است، به راحتی خوانده می شود حتی اگر زبان نگارش آن قدری
قدیمی به نظر برسد. دراکر بیشتر در مورد نحوهء مدیریت زمان صحبت می کند و
علت این امر نیز از آنجاست که زمان در مقایسه بادیگر منابع، کمیاب تر است.
توصیه وی برای پیدا کردن وقت بیشتر برای کار لاینقطع در جهان چند-منظورهء
کنونی بسیار مناسب است. از جانب دیگر وی همواره تاکید دارد که مدیر خوب در
عوض مدیریت ضعف کارکنانش، نقاط قوت ایشان را مورد تاکید قرار می دهد.

۷ عادت افراد بسیار موثر

این کتاب برای بار اول در سال ۱۹۸۹ به چاپ
رسید و تا کنون ۱۵ میلیون نسخه آن به فروش رفته است. از دیدگاه نگارنده،
استیون کاوی، افراد موفق عادات زیر را در خود توسعه می دهند:

 1. پیش- فعال باشید: تغییر از درون افراد شروع می شود. اغلب افراد به
  نیروهای بیرونی واکنش نشان می دهند. به منظور اینکه به رهبری موفق تبدیل
  شوید باید بر این گرایش “واکنشی” فایق آیید.
 2. با پایان کار شروع کنید: اگر ندانید به کجا می روید نمی توانید رهبری کنید.
 3. اولویت بندی کنید: این اصل شبیه توصیه دراکر است. باید دقیقاً بدانید
  که چه چیزهایی مهمند تا زمان خود را به درستی تقسیم کرده و تخصیص دهیم. این
  بدین مفهوم نیز هست که باید برخی از کارهایی را که دوست نداریم اول انجام
  دهیم که البته می تواند عذاب آور باشد.
 4. معادله را در قالب برد-برد ببینید: به دنبال توافق‌ها و معامله هایی
  باشید که برای هر دو طرف فایده داشته باشد. در صورتی که نمی توانید به
  معادلهء برد-برد نایل آیید، شاید بهتر باشد وارد معامله نشوید. در توسعهء
  فرهنگ سازمانی شرکت خود همواره رفتار و نگرش برد-برد میان کارکنان را تشویق
  کنید و هیچگاه رفتار برد-باخت را (حتی به صورت اتفاقی) مورد تایید قرار
  ندهید.
 5. اول بفهمید و بعد سعی کنید فهمیده شوید: اول سعی کنید طرف مقابل را به
  خوبی درک کنید. ازنظر آقای کاوی این مورد شاید یکی از مهمترین عوامل موفقیت
  ارتباطات میان -فردی باشد. هنر گوش دادن موثر صرفاً در این نیست که حرف
  طرف مقابل را بتوانید تکرار کنید، بلکه باید خود را در جای طرف مقابل قرار
  داده و سعی کنید با همدلی تمام به عواطف و معانی مورد نظر وی دقت توجه
  داشته باشید.
 6. سینرژی ایجاد کنید: با استفاده و اتکاء به ارتباطات قابل اعتماد سعی کنید تفاوت ها را حل کنید.
 7. چاقو را تیز کنید: وقت برای خود و زندگی خود تخصیص داده و خود را در
  ابعاد جسمانی، اجتماعی، عاطفی، روحی و معنوی احیاء کنید. تعادل ما بین این
  ابعاد را حفظ کنید.

فرایند تبدیل کارآفرین به مدیرعامل

پس از خواندن جملات فوق، کارآفرین پیش
خودش فکر می کند که این حرف ها بلندپروازانه است. آخر یک کارآفرین باید همه
کارهایش را خود انجام دهد، باید طراحی محصول جدید کند، بازاریابی کند،
تحقیق کند، بفروشد، مدیریت مالی شرکت و دیگر موارد را انجام دهد!

طبعاً این وضعیت در بلند مدت قابل دوام
نیست. باید فرایند انتقال از سمت کارآفرینی به مدیرعامل را مدیریت کرد.
بدین منظور باید افرادی را استخدام کرد تا در نهایت بتوانید به مدیریت کل
شرکت بپردازید.

به منظور مدیریت این فرایند فعالیت های زیر را انجام دهید:

 1. زمانی را که در مورد هر کدام از فعالیت
  های شرکت صرف می کنید ثبت کنید. برای استخدام فرد مناسب برای هر فعالیت اول
  باید خود آن فعالیت را به خوبی بشناسید و درک کنید.
 2. قبول کنید که نمی توانید در تمامی موارد تخصص داشته باشید.
 3. تفاوت بین “محور” و “چارچوب” کار خود را
  درک کنید. “محور” آن چیزی است که باید در انجام آن استاد باشید و آن را خود
  انجام دهید؛ مابقی را برون سپاری کنید.
 4. به تناسب رشد کسب و کار خود استخدام،
  برون-سپاری و یا مکانیزه کنید. بیش از حد نیاز استخدام نکنید و در صورت عدم
  نیاز منابع بیش از حد را به کار نگیرید.
 5. اگر کاری را دوست دارید خود انجام دهید،
  حتماً یک نفر را برای انجام آن استخدام کنید چون مدیران دوست دارند به
  کارهای مورد علاقهء خود بپردازند و در این میان چشم از کارهای مهمتر بر می
  دارند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top