شرایط وام کارفرمایی و تعاونی

مشمولا ن دريافت وام اشتغال چه كساني هستند؟

صندوق مهر امام رضا(ع)، خلاصه دستورالعمل اعطاي تسهيلات اشتغال را منتشر كرد. 

در
اين دستورالعمل تاكيد شده كه تسهيلات ارائه شده مشمول افراد بيکاري است که
داراي مهارت بوده و توانايي انجام فعاليت و شروع کسب و کار را در رشته‌هاي
خدماتي، فني، کشاورزي و بازرگاني داشته باشند. 

متقاضياني که فاقد
مدارک دانشگاهي يا گواهينامه فني و حرفه‌اي مرتبط باشند، واجد شرايط دريافت
تسهيلات از صندوق نبوده و ثبت نام آنها در پايگاه اينترنتي دريافت تسهيلات
اشتغال، جز اتلاف زمان و هزينه و کندي کار ساير متقاضيان، ثمري در پي
نخواهد داشت. در بند الف ماده 1 این دستورالعمل، هر گونه فعاليت اقتصادي که
منجر به کسب درآمد براي صاحب يا صاحبان آن شود، به عنوان کسب و کار تعریف
شده است. 

ماده ‌١- در اين بخش واژگان و عبارات برابر تعاريف زير به کار مي‌روند:
الف: کسب و کار: عبارت است از هر گونه فعاليت اقتصادي که منجر به کسب درآمد براي صاحب يا صاحبان آن شود. 

ب:
خوداشتغالي و خويش فرمايي: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت
کسب و کار خود را عهده‌دار باشد و مي‌تواند علاوه بر خود براي افراد ديگري
نيز ايجاد اشتغال کند. 

پ: کارفرمايي و کارآفريني: نوعي اشتغال که
در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي‌تواند
علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال کند. 

ت: تسهيلات / وام: منظور از تسهيلات در اين دستورالعمل، وام قرض‌الحسنه صندوق است. 

ث: درخواست تسهيلات: اعلام کتبي نياز به تسهيلات اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سوء اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت مي‌گيرد. 

ج: طرح: عبارت است از فعاليت اقتصادي که در جهت رسيدن به اهداف خاصي انجام مي‌پذيرد. 

چ: راه اندازي: عبارت است از تهيه مقدمات و انجام اقدامات لازم براي اجرايي کردن طرح و شروع فعاليت کسب و کار. 

ح:
برنامه کسب و کار: برنامه کسب و کار روش اجراي يک فعاليت تجاري، اقتصادي و
خدماتي در يک دوره زماني مشخص را بيان مي‌کند که شامل بخش‌هاي گوناگون از
جمله بازاريابي، توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح مي‌باشد. 

خ: سبد مشاغل: مجموعه‌اي از انواع کسب و کار در يک منطقه جغرافيايي. 

د: بررسي در خواست: عبارت است از تطبيق شرايط در خواست کنندگان با شرايط عمومي‌و اختصاصي اعلام شده از سوي صندوق.
ذ: وام گيرنده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در قالب ضوابط از صندوق وام دريافت نمايد و به صندوق بدهکار شود. 

ر:
پرونده تسهيلاتي: کليه اوراق، مستندات، مکاتبات و مصوبات پرداخت تسهيلات
به وام گيرندگان که به صورت متعارف يا مکانيزه و الکترونيکي در صندوق
نگهداري مي‌شود. 

ز: آورده: عبارت است از بخشي از سرمايه يا امکانات
راه‌اندازي کسب و کار که توسط وام گيرنده به‌صورت نقدي يا غير نقدي تامين و
به مصرف اجراي طرح مي‌رسد. 

ماده‌٢- اعطاي آن دسته از تسهيلات
اشتغال که صندوق بر اساس تفاهم نامه‌ها يا قراردادهاي عامليت توزيع آنها را
عهده‌دار مي‌گردد. با رعايت اين دستورالعمل مطابق بخشنامه‌هاي مربوطه
انجام مي‌شود. 

ماده‌٣- گروه هدف عبارتند از: متقاضيان بيکاري که
توانايي انجام فعاليت اقتصادي را دارند؛ ولي توانايي تهيه مکان اجراي طرح،
ابزار و سرمايه لازم را ندارند. 

تبصره- براساس تعريف فوق افراد
بيکار، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، دارندگان مدارک فني و حرفه‌اي، خانواده
شهدا و ايثارگران، مبتکران و نوآوران، زنان سرپرست خانوار يا بد سرپرست با
تاييد مراجع ذي‌صلاح در اولويت‌اند. 

ماده ‌٤- اعطاي تسهيلات صندوق در بخش خرد با اولويت طرح‌هاي ايجادي در زمينه خانگي، خويش فرمايي و کارآفريني تا ‌١٠ نفر کارکن است. 

تبصره- سهميه اعتبار توزيع شده کسب و کار‌هاي اين ماده در ابتداي هر سال تعيين و ابلاغ مي‌شود. 

ماده‌٥
– معرفي متقاضي از سوي هر سازمان، نهاد يا مقامي‌نافي شرايط و ضوابط صندوق
نبوده و معرفي شدگان حتما بايد واجد شرايط ضوابط و دستورالعمل صندوق
باشند. 

شرايط لازم براي دريافت تسهيلات اشتغال شامل دو بخش عمومي ‌و اختصاصي است. 

الف- عمومي:
تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران.
دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (براي آقايان). 

عدم استفاده قبلي از تسهيلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع).
بيکار
بودن يا اشتغال به صورت شاگردي/ کارگري در يک کسب و کار خوداشتغالي و در
هر صورت نداشتن بيمه اشتغال تبصره- در صورت داشتن بيمه کارفرمايي و اجباري
بايد بيمه حذف يا تبديل به بيمه خويش فرمايي گردد. 

داشتن مجوزهاي مورد نياز طرح از مراجع ذي‌صلاح.
عدم
اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي و عدم دريافت حقوق باز نشستگي و نيز عدم
اشتغال در شرکت‌ها و موسسات غيردولتي در زمان دريافت تسهيلات. 

دارا بودن حداقل سن ‌١٨ و حداكثر ‌٥٠ سال.
ب- اختصاصي:
عدم تناقض کسب و کار متقاضي با سبد کسب و کارهاي اعلام شده براي منطقه( استان، شهرستان، بخش، شهر يا روستا)
سکونت در محل اجراي طرح.
عدم اشتغال به تحصيل تمام وقت. 

لزوم
داشتن مدارک تحصيلي و مهارتي مرتبط با کسب و کار پيشنهادي از دانشگاه‌ها و
مراکز آموزش دولتي يا خصوصي مورد تاييد دولت (وزارت علوم و سازمان آموزش
فني و حرفه‌اي) يا گواهي سابقه تجربي معتبر به تاييد کارفرما.
رعايت
اولويت براي زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست و بانوان مجرد تحت پوشش
خانواده که از درآمد کافي برخوردار نمي‌باشند. تبصره‌١- پرداخت تسهيلات به
زناني که همسرشان شاغل مي‌باشند، ممنوع است (به‌استثناي کارآفرينان داراي
ايده‌هاي نو)
داشتن ايده براي شروع فعاليت. 

داشتن توانايي مديريت براي اداره کسب و کار
انواع کسب و کار:
کسب
و کار خانگي: آن دسته از فعاليت‌هايي است که توسط عضو يا اعضاي خانواده در
فضاي مسکوني در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش
واحدهاي مسکوني همجوار شکل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت يا کالاي قابل
عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني مي‌گردد. 

خويش فرمايي و خود
اشتغالي: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را
عهده‌دار باشد و مي‌تواند علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال
کند. در صورتي ‌که اين کسب و کار براي خود مالک/ مدير و يک شاگرد ايجاد شغل
نمايد، از نوع خود اشتغالي خويش فرمايي مي‌باشد. 

سقف تسهيلات صندوق در اين حوزه ‌١٥٠ ميليون ريال مي‌باشد.
کارفرمايي:
نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده‌دار
باشد و علاوه بر خود براي افراد ديگري نيز ايجاد اشتغال مي‌كند. چنانچه
براي افرادي ديگر به عنوان کارگر نيز ايجاد اشتغال كند، از نوع کارفرمايي
خواهد بود. در اين نوع اشتغال، دو يا چند نفر مي‌توانند در قالب اشخاص
حقوقي به صورت شراکتي يا تعاوني نسبت به راه‌اندازي يک کسب وکار مبادرت
كنند. 

کارآفريني: به فعاليت‌هايي کارآفريني گفته مي‌شود که منجر به
ارائه کالاهاي جديد يا ارائه روش جديد در فرآيند توليد يا گشايش بازاري
تازه، يافتن منابع جديد يا ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در زمينه صنعت، خدمات
و کشاورزي مي‌شود. کارآفرين مي‌بايد صاحبان سرمايه را درخصوص مطلوبيت
نوآوري خود متقاعد كند. 

تعاونى: يك اجتماع مستقل از افرادى است كه
به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان‌هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و
فرهنگى خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمى گرد
هم مى‌آيند. 

توجه: صندوق در مشاغل کارفرمايي، کارآفريني و تعاوني
از کارگاه‌هاي تا ‌١٠ نفر کارکن و با تسهيلات تا سقف يک ميليارد ريال حمايت
مي‌كند. 

نحوه بررسي درخواست‌هاي تسهيلات:
انواع درخواست‌هاي
متقاضيان به دوبخش درخواست‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم‌بندي مي‌شود.
درخواست‌هاي مستقيم مربوط به افرادي است که راسا به صندوق مراجعه نموده و
نسبت به تحويل در خواست و مدارک مورد نياز به صندوق اقدام يا در سايت
ثبت‌نام مي‌نمايند و درخواست‌هاي غيرمستقيم، متقاضيان معرفي شده از طريق
نهادهاي مختلف مي‌باشند که با عقد تفاهمنامه با صندوق همکاري مي‌کنند و نيز
افراد معرفي شده از طرف مقامات (سفرهاي استاني هيات دولت و ساير مقامات
کشوري و استاني). 

سقف تسهيلات و نرخ کارمزد:
حداکثر تسهيلات
پرداختي به مشاغل خانگي تا مبلغ ‌٥٠ ميليون ريال است. حداکثر تسهيلات
پرداختي به مشاغل خويش فرمايي و خود اشتغالي تا مبلغ ‌١٥٠ ميليون ريال
است. 

حداکثر تسهيلات طرح‌هاي کارفرمايي و کارآفريني قابل پرداخت به
هر شخص حقيقي يا حقوقي تا مبلغ يک ميليارد ريال با اولويت سرانه ايجاد
اشتغال کمتر است. 

مدت باز پرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب دوره
سازندگي و تنفس براي کليه طرح‌ها اعم از: توليدي، خدماتي و خانگي حداکثر ‌٥
سال تعيين مي‌شود. 

تسهيلات صندوق بسته به نوع کسب و کار به صورت ماهانه، فصلي(سه ماهه) و سالانه با اقساط برابر قابل تقسيط است.
دوره تنفس و سازندگي براي مشاغل خانگي حداکثر ‌٣ ماه، خويش فرمايي ‌٤ ماه و کارفرمايي حداکثر ‌٦ ماه است. 

تبصره: دوره تنفس براي تقسيط فصلي حداکثر سه ماه و تسهيلات با دوره‌هاي تقسيط سالانه فاقد دوره تنفس است. 

تسهيلات صندوق به صورت قرض‌الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن ‌٤ درصد است. 

تبصره:
کارمزد دوره تنفس و فواصل پرداخت‌هاي مرحله‌اي در زمان پرداخت وام اخذ
مي‌شود و اصل وام و کارمزد دوره باز پرداخت به تعداد اقساط تقسيم و بورت
اقساطي وصول مي‌شود. 

تضمينات:
تضمينات مورد قبول براي پرداخت تسهيلات صندوق به شرح زير است: 

الف:
تضمينات موردنياز براي تسهيلات به ازاي هر ‌٥٠ ميليون ريال يک نفر ضامن
کارمند رسمي‌داراي گواهي کسر حقوق يا معادل آن مطابق دستورالعمل صندوق. 

اخذ چک و سفته معادل ‌١٥٠ درصد تسهيلات اعطايي.
تبصره: ظهر چک و سفته مي‌بايست توسط ضامنان امضا شود.
ب: تضمينات مورد نياز براي تسهيلات بالاي ‌١٥٠ ميليون ريال و تا سقف يک ميليارد ريال: 

ب-1-
تسهيلات اعطايي بيش از ‌١٥٠ ميليون ريال و تا سقف ‌٥٠٠ ميليون ريال با
ترهين سند ملک يا ترکيبي از کارمند رسمي‌ و وثيقه ملکي بنا به تشخيص مدير
استان است. 

ب-2- تسهيلات اعطايي بيش از ‌٥٠٠ ميليون ريال صرفا با ترهين سند ملکي امکانپذير است.
نظارت پس از پرداخت: 

نظارت
عبارت است از پايش عملکرد دريافت‌کننده تسهيلات از نظر اجراي تعهدات مندرج
در مدارک مرحله بررسي در خواست و قرارداد في ما بين(صندوق و فرد) در طول
دوره قرارداد که در اشکال زير انجام مي‌گيرد:
نظارت اوليه
نظارت ادواري
نظارت به صورت فصلي. 

هم‌اكنون ثبت‌نام براي دريافت تسهيلات اشتغال در پايگاه اينترنتي www.mehrereza.ir ادامه دارد.


متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول – متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369

ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2-
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی
اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده3-
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در
مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه
کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و
کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده
می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و
کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده4- کارگاه محلی
است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از
قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ،
خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به
اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ،
شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ،
کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن
اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء
کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده6-
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و
بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و
بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق
مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد
بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس
حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق
دیگران نیست برگزیند.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top