شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری

شرایط ثبت شرکت حسابداری

مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری

1-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری)

3-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد فروش اوراق)

4-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی
آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

7- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

8-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

مراحل و چگونگی ثبت موسسات غیرتجاری

1) واریز فیش تعیین نام و ثبت اطلاعات شناسایی متقاضی

متقاضی نسبت به واریز مبلغ تعیین شده جهت تعیین نام به شماره حساب
مربوطه در یکی از شعب بانک ها اقدام نموده و اطلاعات فیش واریزی را به
همراه مشخصات شناسایی متقاضی ثبت و پس از تکمیل مدارک مربوط به قسمت سرچ
اولیه نام مراجعه می نماید.

2)انتخاب نام اولیه توسط تعیین نام :

متصدی تعیین نام پس از رویت مدارک نسبت به انتخاب نام اولیه اقدام
می نماید.

3) قسمت کارشناسی پذیرش:

کارشناس مربوطه پس از بررسی مدارک در صورت تکمیل بودن اقدام به پذیرش نموده
و پس از ثبت مشخصات متقاضی و نوع پذیرش در سیستم ، رسید پذیرش را صادر
نموده و یک نسخه آن را به مدارک منضم نموده و یک نسخه را را به تقاضی تحویل
می نماید.

4) ورود اطلاعات :

پس از ورود اطلاعات مدارک توسط کاربر و تائید صحت آن توسط متقاضی
درخواست مربوطه به واحد تعیین نام جهت تائید نهایی نام و تعیین کارشناس
تاسیس ارسال می گردد. بدین ترتیب الویت های مشخص شده از طرف متقاضی نام
مورد نظر در سیستم بررسی
می گردد. پس از کارشناسی و کنترل نام ها توسط کارشناس تعیین نام سرپرست
تعیین نام موظف به تأیید و یا رد نظریه کارشناس مربوطه می باشد.

قابل توجه است که پس اعمال نظریه سرپرست تعیین نام، متقاضی درخواست
کننده از وضعیت تأیید و یا رد نام های درخواست شده خود و در صورت انتخاب یک
نام عنوان نام انتخاب شده مطلع می گردد. وجود ایراد در نام های مشخص شده
به صورت پیغام ایرادی به متقاضی ارسال شده و در صورت رد تمامی نام ها توسط
واحد تعیین نام متقاضی موظف است نسبت به رفع نقص نام ها و ارسال مجدد آن ها
اقدام نماید. قابل ذکر است که نام تعیین شده از تاریخ تعیین ،از تاریخ
تعیین تا ثبت شرکت صرفا تا2 ماه اعتبار داشته و پس از مهلت فوق اگر شرکت
همچنان ثبت نشده باشد باید نسبت به تمدید نام در واحد تعیین نام اقدام
نماید .

5 )تعیین کارشناس ممیزی:

پس از تعیین و انتخاب نام شرکت، اطلاعات متقاضی به همراه مشخصات پرونده
درخواست شده به کارشناس تعیین شده از سوی سیستم ارجاء می گردد.( ارجاء
خودکار توسط سیستم اداره ثبت شرکت ها : در ارجاء خودکار، سیستم پس از
کنترل و سنجش آمار پرونده های در دست بررسی ممیزان کارشناسی اقدام به
انتخاب کارشناس ممیزی مورد نظر می نماید.)

6) بررسی کارشناسی تاسیس:

پس از ارجاء پرونده به کارتابل بررسی اصل مدارک کارشناس ، متقاضی فرم
های چاپ شده را توسط شرکاء تمکیل امضاء نموده و به همراه مدارک شناسایی و
در صورت نیاز اصل مجوز صادر شده به کارتابل بررسی اصل مدارک مربوط به
کارشناس ممیزی بررسی کننده پرونده، تحویل می نماید. در کارتابل جاری صحت
مدارک کنترل و در صورت تکمیل بودن مدارک پرونده به کارتابل دفتر ثبت تأسیس
ارسال می گردد و در صورت وجود نقص در صحت اطلاعات ارسال شده از طرف متقاضی،
پرونده به کارتابل کارشناس ممیزی بررسی کننده جهت بررسی مجدد ارسال می
گردد. در صورتیکه ایرادات غیر قابل رفع باشد . درخواست ثبت بکلی رد خواهد
شد ضمنا شرکت با مسئولیت محدود می بایستی تمام سرمایه نقدی شرکت را تا دیه
و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم وهمراه مدارک تسلیم گردد . در شرکتنامه
باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزانی
تقویم شده است هر شرکتی که بر خلاف این موارد تشکیل شده باشد باطل و از
درجه اعتبار ساقط است. برای اطلاع از مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت
محدود مراجعه شود به مواد94 الی 115 قانون تجارت مصوب سال1311 و آئین نامه و
نظامنامه قانون ثبت شرکتها مصوب11/3/1310 وشهریور 1340 و2/3/1310. در صورت
تکمیل مدارک و رفع ایرادها و اخذ مجوز متن پیش نویس آگهی در سیستم به
کارتابل سرپرستی ارسال می گردد .

7) بررسی سرپرستی:

پس از ارجاء پرونده به سرپرستی ، مسئول مربوطه پس از بررسی مدارک اقدام به
امضاء پیش نویس آگهی مربوطه نموده و در خواست مربوطه را در سیستم تائید می
نماید و متقاضی به واحد حسابداری جهت پرداخت هزینه های ثبت مراجعه می نماید
. در صورت رد نظریه کارشناس ممیزی بررسی کننده پرونده، پرونده به همراه
شرح رد نظریه به کارتابل کارشناس ممیزی مربوطه برگشت داده خواهد شد.

8) محاسبه هزینه ثبتی :

پس از ارجاء پرونده به واحد حسابداری ، مشخص شده و متقاضی می بایست
نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام نماید . ( هزینه حق الثبت و هزینه حق
الدرج )

پس از تکمیل فیش های واریزی متقاضی و ثبت آنها در حسابداری تأسیس پرونده به واحد ثبت دفاتر تاسیس ارسال می گردد.

9) دفتر ثبت تاسیس :

پس از ارجاء پرونده به کارتابل دفتر ثبت تاسیس ، اطلاعات مربوطه در دفاتر
ثبت نوشته می شود و ذیل دفاتر ثبت توسط متقاضی پس از احراز هویت اخذ
امضاء می گردد ، که در این مرحله شماره ثبت تقاضای مربوطه تعیین می گردد.

10) دبیرخانه مکانیزه :

در این مرحله متقاضی می بایست پیش نویس آگهی که ذیل آن عبارت تکمیل امضاء
درج شده است را به متصدی مربوطه در واحد دبیرخانه جهت دریافت نسخه های
پاکنویس آکهی که در آن شماره و تاریخ صدور درج گردیده تحویل نماید .

11) مراجعه به ریاست :

متقاضی پس از دریافت نسخه های پاکنویس ( به همراه پیش نویس) جهت اخذ امضاء
از ریاست یا معاون اداره مراجعه می نماید و پس از امضای به قسمت دبیرخانه
جهت ممهور نمودن اوراق مراجعه می نماید . در این مرحله متقاضی می بایست
نسخه اصل آگهی صادره که ممهور به مهر برجسته می باشد را به قسمت روزنامه
رسمی جهت چاپ آگهی تحویل نماید.اساسنامه مؤسسات حسابرسی
ماده 9 – شرایط و تعداد شركا: شركای مؤسسه باید حسابدار رسمی شاغل، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند و تعداد آنان در هر زمان حداقل سه نفر باشد.
تبصره 1: در هر زمان كه تعداد شركا از حداقل مقرر در فوق كمتر شود یا شرایط هریك از شركا از وضعیت حسابدار رسمی شاغل تغییر یابد، انطباق وضعیت مؤسسه با مقررات این ماده باید حداكثر ظرف مدت 6 ماه صورت گیرد.

ماده 11 – اگر عضویت هر یك از شركا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هردلیل لغو یا بیش از یكسال به حالت تعلیق درآید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد،خروج وی از مؤسسه الزامی است.
ضمناً چنانچه ادامه همكاری هر یك از شركا با رأی اكثریت عددی شركا كه
حداقل دو سوم سرمایه مؤسسه را دارا باشند با توجه به مواردپیش بینی شده در
این اساسنامه به مصلحت نباشد، شریك مزبور ملزم به خروج ازمؤسسه است. كلیه
شركای مؤسسه با قبول این اساسنامه ضمن عقد خارج لازم، متعهدبه اجرای این
ماده اند و هیچ شریكی كه مشمول مقررات این ماده باشد حتی به دلیل اختلافات
مالی با مؤسسه نمی تواند از خروج از مؤسسه خودداری كند.


۳ توصیه مهم برای راه اندازی شرکت حسابداری!

اول : حرکت زیگزاگ نکنید!

خیلی
از دوستان این اشتباه را مرتکب می شوند که فکر می کنند بعد از راه اندازی
دفتر ، جذب نیروی  فعال و با تجربه می تواند یک وزنه برای آنها محسوب شود .
در صورتی که  با این کار یک سد برای خود ایجاد می کنند و بجای تمرکز بر
روی پیشبرد روند اجرایی نگرانی اجاره دفتر و حقوق پایان ماده کارکنان سراغ
آنها می آید. در ادامه تازه به فکر بازاریابی بدون تمرکز می افتند و نگرانی
ها اجازه تمرکز چند منظوره و چند بعدی را نمی دهد.

بهترین
و اصولی ترین قدم برای شروع فعالیت یک شرکت قبل از هر چیز ایجاد لینک و
بدست «آوردن بازار کار است . بازاری که شاید در شرایط عادی و طبق روال بقیه
کمی مشکل بوده و نیازمند زمان زیادی باشد. بنابراین قبل از اینکه به فکر
محل دفتر و خوش جا بودن آن باشید و یا اینکه چه تجهیزاتی لازم دارید باید
برای دفتر کار خود یک شرایط ویزه ایجاد کنید. پس اول بازاریابی و بدست
آوردن بازار و بعد از آن راه اندازی یک شرکت !

دوم : از خودتان شروع کنید

ابتدا
برای شروع باید ببینید توانایی شما برای به عهده گرفتن یک یا چند پروِه به
چه صورت است ؟ سطح علمیخوب + سطح تجربی بالا + حوصله زیاد + تلاش بدون
خستگی ، می تواند یک رزومه مناسبی را برای شما رقم بزند .

منظورم
از رزومه طی کردن ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه کاری نیست . منظور نحوه حرکت شما در
بدست آوردن و نحوه اجرا کار حسابداری به نحو احسن است که این مسئله می
تواند بعد از گذشت ۳ سال از دوره فارغ التحصیلی هم بوجود بیاید. مهم خود
شما و توانایی شماست .

سوم :با حرفه ای ها وارد مذاکره شوید

در
حال حاضر در بیشتر استانهای کشور شرکت های حسابداری و حسابرسی فعال کم
نیست و برخی از این شرکتها تا حدی مراجعه کننده و درخواست کننده دارند که
نمی توانند حتی با جذب نیروی زیاد و کارآموز پاسخگو باشند کما اینکه کیفیت
ارائه خدمات هم برای آنها مهم است .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top