شرايط واگذاري منازل سازماني

آیین نامه نحوه فروش خانه های سازمانی

‌آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های
سازمانی
1362.02.04 – 16898 – 1362.03.23 – 79
&‌اوقاف – تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران – مسکن
&‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.2.4 بنا به پیشنهاد شماره 1.1326 مورخ 62.1.27
وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قانون مربوط به اصلاح قانون‌راجع به الغای اجازه
فروش خانه‌های سازمانی مصوب 61.12.5 آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی را به
شرح زیر تصویب نمودند.
‌آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های سازمانی
‌فصل اول
‌نحوه عملکرد کیمسیون موضوع قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغای اجازه فروش
خانه‌های سازمانی:
‌ماده 1 – سازمانهای مشمول قانون فوق فهرست خانه‌های سازمانی خود را در سطح کشور
که نگهداری آنها به جهت فرسودگی یا عدم نیاز (‌با رعایت کلیه جوانب‌و مسایل
اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره) به صلاح دولت نیست تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی
که به عنوان دبیرخانه کمیسیون مذکور تعیین می‌شود‌ارسال می‌کنند. پیشنهادات بایستی
به امضای شخص وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است و در مورد موسساتی که
شمول قانون مستلزم ذکر نام‌آنها است به امضای شخص رییس موسسه باشد.
‌ماده 2 – وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به فهرست‌های واصله به شرح زیر اقدام
می‌نماید:
‌الف : درخصوص خانه‌هایی که به لحاظ فرسودگی فروش آنها پیشنهاد شده است، (‌به
استثنای استان تهران) مراتب را به اداره کل مسکن و شهرسازی اعلام‌می‌دارد تا
نماینده اداره کل مذکور به اتفاق سرپرست خانه‌های سازمانی استان ظرف یک ماه از
خانه‌های فرسوده مندرج در فهرست بازدید و نظر خود را در‌خصوص میزان فرسودگی با
رعایت صرفه و صلاح دولت به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کنند.
ب : در خصوص خانه‌هایی که فروش آنها به لحاظ عدم نیاز پیشنهاد می‌شود، (‌به
استثنای استان تهران) وزارت مسکن و شهرسازی مراتب را به استانداری‌مربوطه اعلام
می‌کند. استانداری مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه عدم نیاز یا نیاز سایر سازمانهای
دولتی یا موسسات محل را به خانه سازمانی مذکور با ذکر‌اولویت نیاز اعلام نماید.
ج : وزارت مسکن و شهرسازی نظریات واصله را در خصوص فرسودگی خانه‌ها و نیاز یا عدم
نیاز و همچنین کلیه پیشنهادهای واصله مربوط به استان تهران را به‌کمیسیون اعلام
می‌دارد.
‌ماده 3 – کمیسیون با توجه به پیشنهادات و نظریات واصله اتخاذ تصمیم می‌کند.
‌تبصره : در مواردی که خانه سازمانی مورد نیاز سازمان یا موسسه صاحب خانه نباشد
لکن استانداری اعلام دارد که خانه مذکور مورد نیاز سایر سازمانها یا‌موسسات محل
است طبق ماده 80 قانون محاسبات عمومی عمل خواهد شد و چنانچه خانه سازمانی متعلق به
شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و مورد نیاز‌سایر دستگاهها باشد در این صورت بهای
خانه سازمانی براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت وسیله دستگاه متقاضی پرداخت
و خانه به او تعلق‌می‌گیرد. در صورتی که خانه مذکور مورد نیاز چند دستگاه باشد
کمیسیون با توجه به پیشنهاد استانداری اتخاذ تصمیم می‌کند.
‌ماده 4 – تصمیمات کمیسیون به اکثر آرا معتبر است.
‌ماده 5 – وزارت مسکن و شهرسازی سمت دبیری کمیسیون را داشته و کلیه دعوت نامه‌ها و
ابلاغ تصمیمات کمیسیون و سایر مکاتبات مربوطه از طریق وزارت‌مسکن و شهرسازی صورت
خواهد گرفت.
‌فصل دوم – شرایط
‌ماده 6 – خانه‌های سازمانی صرفا برای فروش به کارکنان دولت و افراد نظامی و
انتظامی عرضه می‌شود و متقاضیان خرید خانه‌های سازمانی بایستی واجد‌شرایط زیر
باشند:
‌الف – خود و فرزندان تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی یا زمین در سراسر کشور
باشند.
‌تبصره : منظور از واحد مسکونی، ششدانگ یک واحد مسکونی است و یا اینکه مجموع
مالکیت مشاع در واحدهای متعدد مشتمل بر ششدانگ گردد اعم از‌اینکه در وثیقه باشد یا
نباشد و منظور از زمین، زمین قابل ساختمان در محدوده قانونی شهرها است.
ب : متقاضی در تهران و شهرهایی که اخذ مجوز خرید مسکن ضروری است ملزم به داشتن
اجازه نامه خرید مسکن بوده و در سایر شهرها حداقل بایستی 3‌سال سابقه سکونت داشته
باشد. مگر آن که به تایید سازمان استفاده‌کننده از خانه سازمانی، متقاضی از شهر
بزرگتر به شهر کوچکتر منتقل و ساکن شده باشد.
ج : متقاضی از تاریخ 57.11.22 به بعد از وام مسکن یا خانه یا اراضی دولتی به صورت
واگذاری و یا خانه‌های شرکتهای تعاونی مسکن استفاده نکرده باشد.
‌ماده 7 – متقاضی باید از واحد مسکونی فقط برای سکونت خود و عائله تحت تکفل
استفاده کند.
‌ماده 8 – چنانچه متقاضی تا 7 سال از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری به هر نحوی از
انحا و تحت هر عنوان قانونی از قبیل بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت و غیره(‌به
استثنای انتقالات قهری) و یا عملا عین یا منفعت واحد مسکونی را به غیر واگذار کند
می‌توان قرارداد واگداری را فسخ و خانه سازمانی را مسترد نمود. در این‌صورت پیش
قسط و اقساط پس از کسر اجرت‌المثل ماهانه به قیمت عادله روز و سایر هزینه‌های
مربوطه به متقاضی مسترد می‌شود. ید متقاضی تا واگذاری‌قطعی ید امانی است.
‌تبصره : در مواردی که متقاضی تمام بهای خانه سازمانی را نقداً می‌پردازد در عقد
بیع برای فروشنده خیار فسخ محفوظ می‌نماید. (‌تا در صورتی که خریدار تا 7‌سال از
تاریخ تنظیم سند بیع بر خلاف شرط فوق عمل نمود فروشنده بتواند نسبت به فسخ عقد
اقدام کند. در این صورت نیز وجوه دریافتی پس از کسر‌اجرت‌المثل ماهانه به قیمت
عادلانه روز و سایر هزینه‌های مربوطه به خریدار مسترد می‌شود).
‌ماده 9 – چنانچه با فروش خانه سازمانی به علت عدم نیاز موافقت شود مالک خانه
سازمانی یا استانداری تا 3 سال بعد از تاریخ واگذاری، اجازه احداث یا خرید‌یا
درخواست خانه سازمانی در همان محل را نخواهد داشت.
‌فصل سوم – اولویتها
‌ماده 10 – در صورتی که متقاضیان خرید خانه‌های سازمانی واجد شرایط مندرج در ماده
6 این آیین نامه باشند واگذاری با رعایت اولویتهای ذیل صورت‌می‌گردد:
‌الف : 1 – کلیه بازنشستگان واجد شرایطی که طبق لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های
سازمانی و اصلاحیه‌های آن طبق اسناد و مدارک موجود با فروش خانه‌سازمانی به آنها
موافقت شده لکن هنوز تشریفات واگذاری خاتمه نیافته است.
2 – بازنشسته ساکن در همان خانه.
3 – بازنشسته همان سازمان یا موسسه در همان شهر که حکم بازنشستگی وی از 58.7.17 به
بعد صادر شده است.
4 – کارکنان شاغل ساکن در همان خانه.
5 – کارکنان شاغل همان سازمان یا موسسه در همان شهر.
6 – کارکنان بازنشسته یا شاغل سایر سازمانها در همان شهر.
ب : در صورتی که متقاضیان در اولویت مساوی قرار گیرند مجدداً اولویت هر متقاضی با
توجه به تعداد عائله، سابقه خدمت در همان شهر، سابقه کل خدمت،‌معکوس حقوق و مزایا
و سابقه سکونت در آن شهر تعیین می‌شود.
‌تبصره 1 – منظور از بازنشسته در این ماده اشخاصی هستند که به موجب قانون استخدام
کشوری یا سایر مقررات مربوطه بازنشسته شده‌اند و اشخاصی که به‌استناد قوانین
پاکسازی و بازسازی بازنشسته شده یا می‌شوند مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
‌تبصره 2 – در صورتی که با واگذاری خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن
قبل از انعقاد قرارداد واگذاری متقاضی فوت نماید، در صورت تقاضای‌ورثه، خانه
سازمانی به ورثه قانونی واجد شرایط متوفی واگذار می‌شود.
‌فصل چهارم – نحوه واگذاری
‌ماده 11 – 25% بهای خانه سازمانی نقد و در حین عقد قرارداد واگذاری و بقیه آن به
اقساط مساوی ظرف 7 سال وصول می‌گردد.
‌تبصره – بهای کلیه خانه‌های سازمانی که به موجب لایحه قانونی اجازه فروش خانه‌های
سازمانی و اصلاحیه‌های آن با فروش آنها موافقت شده لکن هنوز‌تشریفات واگذاری خاتمه
نیافته طبق مقررات قانونی این آیین‌نامه تعیین می‌گردد و تابع کلیه شرایط این
آیین‌نامه می‌باشد.
‌ماده 12 – خانه سازمانی تا پایان استهلاک اقساط در وثیقه فروشنده باقی می‌ماند.
‌ماده 13 – خریدار و در صورت فوت، ورثه قانونی وی موظف و مکلف می‌باشند اقساط خود
را رأس موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف طبق‌مقررات عمل خواهد شد.
‌ماده 14 – کلیه هزینه‌های متعلقه به عهده خریدار است.
‌ماده 15 – در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی باشد در این صورت فقط بهای اعیان
به ترتیب مذکور در ماده 11 وصول و اعیانی واگذار می‌شود و نسبت به‌عرصه با امضای
قرارداد واگذاری خریدار جانشین مستاجر اوقاف در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه
می‌شود.
‌ماده 16 – در مواردی که تعیین وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتی یا سایر عوامل با
اشکال مواجه باشد، اعیان واگذار می‌گردد تا پس از رفع مشکل و تعیین وضع‌عرصه نسبت
به واگذاری آن نیز اقدام شود.
‌ماده 17 – در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در این آیین‌نامه و همچنین رعایت
ضرورت‌های مشروح یا مصالح عام به کمیسیون موضوع قانون فوق‌الذکر‌اجازه داده می‌شود
در صورت لزوم در تعیین شرایط و اولویتها استثنائاتی قایل شود و همچنین در کلیه
مواردی که این آیین‌نامه ساکت است یا در اجرا ایجاد ابهام‌می‌نماید اتخاذ تصمیم
کند.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیرآئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی.

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/10/1363 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 9646/1
مورخ 1/10/1363 وزرات مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و به
استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 ضمن الغای تصویبنامه شماره 13516 مورخ 18/2/62 هیات وزیران و آئین نامه اصلاحی آن به شماره 60648 مورخ 12/8/62 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی
را به شرح زیر تصویب نمودند : ماده 1 ـ در شهرهائیکه خانه های سازمانی به
منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا می شود تقسیم و تعیین
سهمیه منازل برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا وابسته
به دولت وسیله کمیسیونی بریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز
استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یا معاونین انها حسب الارجاع انجام می
گیرد .

حضور سرپرست خانه های سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رای ضروریست .

تبصره ـ تقسیم و تعیین سهمیه خانه های سازمانی که از محل اعتبارات خاص
وزارتخانه وموسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته احداث می شود با وزیر مربوطه
یا نماینده تام الاختیار وی می باشد.

تبصره 2 ـ آن قسمت از اماکن متعلق به سازمان های مذکور در این ماده که
از طرف آنها در اختیار کارکنانشان که مشاغل معینی را تصدی می نمایند .

در دوره تصدی آن شغل جهت سکونت گذارده می شود خانه سازمانی محسوب و
مشمول مقررات این آئین نامه خواهد بود مگر اینکه کارکنان مزبور به لحاظ
انجام وظیفه و به اقتضای نوع شغل ناگزیر به سکونت در اماکن نامبرده باشند
که مشمول این آئین نامه نمی باشند مانند کارکنان راه آهن دولتی در
ایستگاهها کارکنان بنادر کارکنان گمرکات در مرزها کارکنان دستگاههای
مخابراتی محافظین سدها نیروگاهها سریدار نگهبان کشیک شبانه و سایر مشاغل
ناگزیر است به لحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتی و محل کار
حضور داشته باشد .

ماده 2 ـ وزطارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت
مکلف می باشند کلیه خانه های سازمانی را از تاریخ تصویب این آئین نامه با
رعایت شرایط ذیل در اختیار کارکنان قرار دهند :

الف استفاده از خانه های سازمانی منحصرا با کارکنان انتقالی یا مامور
خدمت می باشد و کارکنان محلی و یا افرادیکه برای همان محل استخدام می شوند
حق استفاده از خانه های مذکور را ندارند . ب ـ چنانچه برای خانه های
سازمانی استفاده کننده واجد شرایط وجود نداشته باشد و خانه مذکور حداکثر سه
ماه بلااستفاده بماند سازمان استفاده کننده مکلف است مراتب را برای اخذ
تصمیم حسب مورد به کمیسیون موضوع ماده 1 و یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیل آن
اعلام نمایند .

ج ـ چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از خانه های سازمانی خالی
باشد حق تقدم متقاضیان با توجه به امتیازات زیر محاسبه می گردد :

1 ـ کارمندان با توجه نوع تخصص و نیاز منطقه بین 20 تا 40 امتیاز به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده در استان .

2 ـ ضرورت شغلی و پست سازمانی حداکثر 20 امتیاز به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده دراستان .

3 ـ به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی 1 امتیاز حداکثر 20 امتیاز

4 ـ به ازای هر نفر افراد خانواده 4 امتیاز حداکثر 20 امتیاز

5 ـ به ازای هر 10 هزار ریال مازاد 70000 ریال حقوق گروه و پایه و مزایای شغلی یک امتیاز کسر می شود .

د ـ استفاده کننده از خانه های سازمانی بایستی فاقد شش دانگ واحد مسکونی در آن شهر باشد .

تبصره 1 ـ منظور از کارکنان محلی اشخاصی هستند که حداقل 7 سابقه سکونت
متوالی و یا 10 سال سابقه سکونت متناوب در محل تا زمان در خواست واگذاری
داشته باشند تائید احراز این مطلب به عهده کمیسیون ماده 1 یا مراجع مذکور
در تبصره 1 ذیل خواهد بود .

تبصره 2 ـ در صورتیکه که خانه سازمانی در شهری متقاضی غیر بومی نداشته
باشد بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی استفاده کننده از خانه سازمانی و
تایید استاندار ایجاب نماید که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد
مسکونی در محل می باشند به لحاظ ضرورت از خانه سازمانی استفاده نمایند می
توان تا زمانیکه موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداکثر برای مدت 3 سال به آنان
اجازه استفاده از خانه های سازمانی را داد .

ماده 3 ـ حداکثر مدت استفاده از خانه های سازمانی پنج سال است و پس از
پایان مدت مذکور ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع استفاده کننده ملزم
به تخلیه می باشد مگر اینکه متقاضی واجد شرایط وجود نداشته باشد که در این
صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید استفاده کننده از
خانه سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه می باشد و همچنین در موارد خاص
که به تشخیص رئیس سازمان استفاده کننده در محل تایید استاندارد و موافقت
وزیر سازمان استفاده کننده تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد
مهلت مذکور فقط برای یک بار به مدت 3 سال قابل تمدید است .

تبصره ـ تاریخ شروع احتساب 5 سال برای استفاده کنندگان واجد شرایط که
قبل از تصویب این آئین نامه در خانه سازمانی بوده اند اول فروردین ماه 1361
می باشد مگر آنکه تحویل خانه سازمانی بعد از تاریخ مذکور باشد که در این
صورت از همان تاریخ محاسبه خواهد شد .

ماده 4 ـ مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازای حق استفاده
ماهانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد به شرح جدول زیر تعیین می
گردد مشروط براینکه از 25% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد :

تبصره 1ـ زیر بنای مفید ساختمان بدون رعایت سطح بامها و ایوانها سربار و سرپوشیده و انواع قرنیزها محاسبه می شود .

تبصره 2 ـ در صورتیکه خانه سازمانی دارای شوفاژ یا دستگاه تهویه مطبوع
باشد ماهیانه مبلغ دو هزار ریال اضافه بر حق استفاده ماهیانه تعیین شده
بایستی پرداخت شود .

تبصره 3 ـ در صورتیکه در خانه سازمانی اثاثه و اموال منقول دولت از
قبیل کولر پنکه بخاری برقی آب سرد کن یخچال تختخواب سرویس غذاخوری میز و
صندلی فرش کمد بوفه و سایر لوازم و وسائلی که در اختیار وی قرار گرفته با
نظر کارشناسی که از طرف سازمان مالک اثاثه معرفی می شود تعیین و به میزان
حق استفاده محاسبه شده اضافه می شود .

پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده استفاده کننده خواهد بود .

ماده 5 ـ دستگاههای پرداخت کننده حقوق مکلف می باشند مبالغ مربوط به حق
استفاده از خانه سازمانی موضوع ماده 4 و نیز وجوه مربوطه به هزینه های
موضوع مواد 7و8 این ائین نامه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد کارکنان
استفاده کننده از خانه سازمانی کسور به حساب مزبوط به سازمانی که خانه
متعبق به اوست نزد خزانه داریکل واریز نمایند .

تبصره 1 ـ آقایان استانداران و معاونین آنان و فرمانداران و بخشداران
در زمان اشتغال در پست های مذکور از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه های
سازمانی متعلق به وزارت کشور معاف

می باشند .

تبصره 2 ـ هرگاه سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی بیش از
مدت سه ماه از کسر حق استفاده و واریز آن به حساب سازمان صاحبخانه قصور
ورزدخانه به تقاضای صاحبخانه یا نماینده وی و به دستور دادستان عمومی محل
یا جانشین او تخلیه و از سهمیه سازمان متخلف کسر و حق استفاده عقب افتاده
از سازمان مزبور وصول خواهد شد به علاوه مسئولان امور آن سازمان که در کسر
حق استفاده قصور کرده اند برابر مقررات رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و
مجازات خواهند شد .

ماده 6 ـ پرداخت بهای مصرف آب برق تلفن گاز و گازئیل به عهده استفاده
کننده از خانه سازمانی است و وی موظف است در اسفند ماه هر سال مفاصا حساب
مربوط به خانه سازمانی را از بابت مصارف مذکور به سازمان صاحبخانه تحویل و
رسید دریافت دارد و همچنین تحویل و رسید دریافت دارد و همچنین ارائه برگ
مفاصا حساب مربوط به مصارف مذکور در موقع تخلیه و تحویل خانه الزامی است و
در صورت عدم پرداخت وجوه مذکور دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف است از اولین
حقوق یا سایر دریافتهای استفاده کننده کسر و بابت بدهیهای مذکور پرداخت
نماید .

تبصره ـ در مواقعی که خانه های سازمانی از بابت مصارف مذکور در این ماده کنتور اختصاصی ندارند هزینه های مربوطه طبق قانون تملک آپارتمانها و ائین نامه اجرائی و اصلاحیه های آن محاسبه

می شود .

ماده 7 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی در حدود قوانین موظف به حفظ و
نگهداری خانه مورد استفاده می باشد و در غیر این صورت مسئول جبران خساراتی
است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری به خانه وارد می شود و در صورتیکه
راسا اقدام به ترمیم خسارات یا خرابی ننماید سازمان صاحبخانه نسبت به جبران
خسارات اقدام و هزینه آن از حقوق یا دستمزد ماهانه و سایر دریافتهای وی
وسیله دستگاه پرداخت گننده حقوق کسر و به حساب سازمان صاحبخانه واریز می
شود میزان هزینه اعلام شده بر اساس صورتحساب تنظیمی مستند به اسناد مثبته
توسط سازمان صاحبخانه قطعی

می باشد .

ماده 8ـ تعمیرات جزئی از قبیل لکه گیری رنگ امیزی تعمیرات قفل شیر آب
در وپنجره تعمیر و تعویض لوازم آلات برقی ( کلید و پریز و …) و رفع معایب
ناودانها و آبروها و تاسیسات بهداشتی انداختن شیشه و همچنین نظافت و بر
فروبی و غیره به عهده استفاده کننده می باشد و در صورت عدم انجام تعمیرات
لازم یا نظافت و برفروبی و غیره از طرف استفاده کننده هرگونه خسارتی به
ساختمان وارد آید طبق ماده 7 این آئین نامه اقدام خواهد شد .

ماده 9 ـ به منظور حسن انجام تعهدات ساکنین خانه های سازمانی بایستی
مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان تضمین جهت جبران خسارات احتمالی به نام
سازمان صاحبخانه به شماره حسابی که سازمان صاحبخانه تعیین خواهد نمود واریز
فیش مربوطه را تحویل سرپرست خانه های سازمانی نماینده تا چنانچه از بابت
حق استفاده و هزینه های مربوط به مواد 6و7و8 این آئین نامه بدهی داشته باشد
از محل مذکور اخذ و مازاد آن در صورت وجود به وی مسترد خواهد شد بدهی است
در صورت عدم بدهی کل و دیعه ساکن باز پرداخت خواهد گردید .

ماده 10 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی حق هیچگونه تغییری در قسمت
های داخلی و خارجی بنا و یا واگذاری خانه سازمانی را کلا یا جزئا به غیر
ندارد .

ماده 11 ـ چنانچه شخصی که حق استفاده از خانه سازمانی را دارد به علل
غیر موجه ( به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیل
آن ) حداکثر تا دوماه از خانه استفاده نکند سازمان صاحبخانه می تواند حق
استفاده از خانه را با رعایت اولویت به دیگری واگذار نماید و چنانچه عذر
متقاضی موجه تشخیص داده شود . متقاضی در صورتی حق استفاده از واحد مذکور را
دارد که حق استفاده متعلقه از زمان واگذاری را بپردازد .

ماده 12 ـ استفاده کننده از خانه سازمانی خانه را طبق

صورتجلسه ای حاوی وضعیت خانه سازمانی با ذکر جزئیات لازم تحویل می گیرد
و باید در موقع تخلیه نیز خانه را عینا به عمان نحو که تحویل گرفته طی
صورتجلسه ای به نماینده سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد در غیر
این صورت تا زمان تحویل رسمی مکلف به پرداخت حق استفاده است .

تبصره 1 ـ در صورتیکه خانه سازمانی قبل از تنظیم صورتجلسه تحویل در
اختیار استفاده کننده قرار گیرد اداره استفاده کننده متخلف شناخته شده و
برابر مقررات رسیدگی به به تخلفات اداری تعقیب و مجازات خواهد شد .

تبصره 2 ـ سرپرست خانه های سازمانی محل موظف است حداقل هر 6 ماده یکبار
از خانه های سازمانی بازدید به عمل آورده و در صورت مشاهده معایب یا خسارت
عمده و یا ایراداتی که در صورت عدم رفع موجب بروز خسارات عمده می شود
مراتب را کتبا به استفاده کننده از خانه سازمانی اعلام کند .

در صورتیکه استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف یک ماه اقدام به رفع
ایرادات و معایب و یا جبران خسارت ننماید طبق قسمت اخیر ماده 7 این ائین
نامه اقدام می شود . استفاده کننده از خانه سازمانی و همچنین سازمان متنوع
وی موظف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید سرپرست خانه های
سازمانی یا نمایندگان وی می باشند .

تبصره 3 ـ سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی کلف است حداقل
یک ماه قبل از هر گونه تغییر در وضع مستخدم که موجب تخلیه خانه سازمانی می
گردد و یا انقضای مدت حق استفاده مراتب را به سرپرست یا مسئول خانه های
سازمانی محل اطلاع دهد تا سرپرست مذکور طبق تبصره 2 این ماده اقدام لازم
بنماید .

تبصره 4 ـ چنانچه خانه سازمانی هنگام تخلیه با رعایت استهلاک متعارف به
صورت زمان تحویل نباشد و استفاده کننده ظرف یک ماه اقدام به رفع معایب و
نواقص نکند سازمان صاحبخانه طبق قسمت اخیر ماده 7 این آئین نامه اقدام
خواهدکرد .

ماده 13 ـ در صورتیکه استفاده کنندگان به هر علتی از قبیل انتقال
بازنشستگی انفصال استعفاء اخراج تغییر شغل تعلیق و غیره حق استفاده از خانه
سازمانی را از دست بدهد و یا خانه سازمانی به غیر فروخته شود باید حداکثر
ظرف سه ماه آنرا تخلیه و برابر صورتمجلس تحویل نماینده سازمان صاحبخانه
بنماید .

ماده 14 ـ در صورتیکه استفاده کننده فوت شود مهلت تخلیه برای خانواده
او شش ماه از تاریخ فوت می باشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغول
تحصیل باشند حداکثر تا پایان سال تحصیلی همان سال به خانواده وی مهلت داده
می شود و در هر حال مهلت شش ماه برای خانواده او محفوظ خواهد بود .

ماده 15 ـ در صورتیکه خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه
نشود سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق دادستان یا جانشین یا
نماینده او در نقاطی که مقامات مذکور نباشد وسیله ماموران انتظامی خانه را
تخلیه نماید و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از
خانه سازمانی طبق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346
خود داری به عمل خواهد آمد .

ماده 16 ـ افسران درجه داران و افراد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
و نیروی انتظامی که از خانه های سازمانی متعلق به سازمان خود استفاده می
نمایند مشمول قانون و مقررات خاص خود می باشند .

ماده 17 ـ سازمان های مشمول این آئین نامه مکلفند وجوه استفاده نشده
موضوع بند ج ماده 3 آئین نامه طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب
30/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به حساب موضوع ماده این
آئین نامه واریز نمایند .

ماده 18 ـ در مواردیکه در اجرای آئین نامه ابهامی وجود داشته و یا
موضوع در آئین نامه مسکوت مانده باشد حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و
یا مرجع مندرج در تبصره 1 ماده 1 این آئین نامه به موضوع رسیدگی و اعلام
نظر نماید .

نخست وزیر ـ میر حسین موسوی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top