سیستم ها و روش ها

دفتر تشكيلات و بهبود سيستمها و روشها

الف تشكيلات

–    
فراهم آوردن موجبات برقراري نظام مطلوب در امر سازماندهي ، تعيين وظايف و
مسئوليتها و بهبود سيستمها و روش هاي انجام كار در واحد هاي ستادي حوزه
مركزي سازمان و ادارات و واحدهاي ثبتي در مناطق مختلف كشور در جهت تحقق
اهداف و حسن اجراي وظايف محوله به سازمان.

–    
مطالعه مداوم و مستمر در تشكيلات و وظايف و روش هاي انجام كار سازمان
بمنظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحد هاي مختلف و جلوگيري از تداخل ،
تعارض و يا تكرار وظايف و مسئوليتهاي سازماني در واحدهاي مذكور.

–    
بررسي مستمردر وظايف و حجم كار و اهداف سازمان و عنداللزوم وظايف جديد
واگذاري منبعث از قوانين و مقررات موضوعه و تامين و تدارك تشكيلات مناسب و
لازم حسب مورد.

–    
انجام بررسي هاي لازم در خصوص پيشنهادات واصله در زمينه اصلاحات در سازمان
 و تشكيلات موجود اعم از انتقال وظايف هر يك از واحد به واحد ديگر ، حذف ،
ايجاد و يا ادغام  واحد هاي سازماني ، افزايش يا كاهش تعداد پستهاي
سازماني ، تغيير عناوين و يا تغيير وضعيت پستها از ثابت به موقت و يا
بالعكس با رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعمل هاي صادره از سوي معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و امكانات و سياستهاي استخدامي
سازمان .

–    
بررسي و اظهار نظر در مورد حذف و يا ايجاد واحدهاي ثبتي جديد و تقسيم
واحدهاي ثبتي پركار و بسط و گسترش حوزه فعاليت و خدمات دستگاه در نقاط
مختلف كشور با توجه به نيازمنديها و شرايط محلي و ارائه پيشنهادات لازم در
قالب سياستهاي كلي سازمان.

–  تهيه
شرح شغل و شرح وظايف پستهاي سازماني و عنداللزوم تجديد نظردر آنها با توجه
به وظايف و تشكيلات
مصوب.                                                                                                                 
                                                       

–         نظارت و مراقبت در جايگزيني و توزيع صحيح و مناسب نيروها در پستهاي سازماني مصوب.

–    
انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل در سازمان و تجزيه وتحليل عوامل
موثر در هريك از مشاغل بمنظور تعيين ويژگيهاي هر شغل و جاري نگهداشتن طرح
طبقه بندي مشاغل و همچنين طرحهاي امتيازي و نيز تطبيق وضع مستخدمين با
قانون نظام هماهنگ پرداخت و اجراي وظايف محوله به كميته استخدام سازمان ثبت
حسب مورد و نظارت بر اجراي طرح كارانه و فوق العاده شغل كاركنان براساس
مصوبات قانوني و برقراري هماهنگي هاي لازم در امر پرداختهاي استخدامي.

–    
تامين و برقراري سيستم نظارتي مناسب بمنظور ارزيابي مداوم تشكيلات مصوب در
حوزه ستادي و واحدهاي خارج از مركز بمنظور حصول اطمينان از كارائي تشكيلات
مصوب و عنداللزوم انجام اصلاحات سازماني لازم.

–    
ايجاد ارتباط با واحد ذيربط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور بمنظور مبادله اطلاعات و استفاده از نتايج تحقيقات و پژوهشهاي انجام
شده در زمينه نظام اداري كشور و انجام همكاريهاي لازم در زمينه هاي مورد
نظر.

–    بررسي و انطباق محدوده حوزه هاي ثبتي با تقسيمات كشور و انجام امور مربوط به انتزاع و يا الحاق محدوده هاي ثبتي.

     ب- بهبود  روشها

 

–    
انجام مطالعات مستمردر خصوص تحول در سيستمها و روش هاي انجام كار در
سازمان و ارائه طرح ها و پيشنهادات مناسب در جهت اصلاح روشهاي موجود در
راستاي ارتقاء سطح كارائي و دستيابي به نظام كارآمد اجرائي در سازمان.

–    
بررسي و مطالعه نحوه گردش امور و روشهاي اجرائي در واحدهاي مختلف سازمان و
تدوين روشهاي اختصاصي ، عمومي و مشترك واحدهاي مختلف در چهارچوب ضوابط و
معيارها و دستورالعملهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همچنين تدوين
سيستم عمليات ثبتي مناسب و جامع جهت ايجاد وحدت رويه در كليه واحد هاي
ثبتي در شقوق مختلف و برقراري  هماهنگي هاي لازم در روش هاي اجرائي كار.

–         تامين و برقراري
سيستم مناسب بمنظور نظارت بر اجراي روش هاي مصوب در واحد هاي مختلف سازمان
و بررسي سيرجريان امور در حوزه مركزي و خارج  از مركز و عنداللزوم ارائه
پيشنهادات اصلاحي در روشهاي مصوب و بهبود آن به منظور تسريع بيشتر در گردش
امور و جلوگيري از اتلاف وقت مراجعين.

–    
هماهنگي و همكاري با دفتر توسعه فناوری و اطلاعات در انجام مطالعات لازم
بمنظور فراهم نمودن زمينه هاي مساعد جهت بكارگيري تكنولوژي پيشرفته و
مكانيزه كردن سيستمهاي مورد عمل و استفاده از رایانه در ارائه خدمات سازمان
و تامين تشكيلات مناسب و لازم و تدارك روشهاي مناسب اجرائي.

–    
مطالعه و تهيه و تنظيم طرحهاي اجرائي مناسب بمنظور اجراي نظام استقرار در
دستگاه و استفاده بهينه از جا و مكان و امكانات و تجهيزات اداري موجود و
امور مربوط به تدارك محلهاي استقرار در جهت تسريع و تسهيل امور وايجاد فضاي
اداري مطلوب براي كاركنان و مديران با همكاري واحد هاي ذيربط.

 –    
مطالعه و بررسي لازم بمنظور استاندارد نمودن مشاغل تخصصي دستگاه و نيز
استاندارد نمودن فرمها و نمونه هاي مكاتباتي و نامه هاي اداري ولازم و
اظهار نظر تائيد و اصلاح فرمها ، نمونه دفاتر، اوراق ، مهرها ، تابلوها و
مطبوعات چاپي دستكاه به منظور ايجاد هماهنگي و سرعت و صحت در انجام امور و
احدهاي مختلف با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور و مقررات ثبتي.

–    
بررسي و انجام مطالعات لازم در مورد حدود و ميزان اختياراتي كه در اجراي
اصل عدم تمركز اداري ميتوان به واحدهاي تابعه تفويض نمود و تهيه طرح هاي
اجرائي در اينمورد.   

انجام ساير اموري كه از طرف دستگاه متبوع ارجاع ميشود-شهرداری تهران

تاریخچه
ایجاد سازمان شهرداری تهران با عنوان بلدیه‌، پس از استعفای میرزا نصرالله
خان مشیرالدوله به عنوان نخستین کابینه قانونی و مطابق خواست مجلس‌، که
وزیران باید مسئول و جواب‌گوی دولت باشند، در 29 اسفندماه سال 1285 ه.ش‌،
در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران‌، سلطان علی خان وزیر افخم‌، با این که
عنوان ریاست وزرایی نداشت‌، عملاً این وظایف شهردار را انجام می‌داد. در
سازمان‌دهی‌ابتدایی‌، اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و
متعاقب آن نظام نامه بلدیه تقدیم مجلس شد. این نظام نامه در 20 ربیع الثانی
سال 1325 ه.ق‌، در پنج فصل و 108 ماده به تصویب نمایندگان رسید. هدف از
تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان بوده است ‌;
مثل اداره کردن اموال منقول و غیر منقول و سرمایه هایی که متعلق به شهر
است‌، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن
کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه
بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و… ساختمان شهرداری یا بلدیه سابق که
در ضلع شمالی میدان توپ‌خانه واقع بود، هر چند نماد تهران مدرن در اواخر
دوره قاجاریه به حساب می آمد، در تغییرات اساسی و تخریب بناهای میدان توپ
خانه از سوی رضا شاه در امان نماند و به بهانه گسترش میدان‌، تخریب شد و از
میان رفت شهرداری تهران سازمانی است مردمی که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی
تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با
شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید ولی
اکنون از طریق شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. شهرداری تهران شامل ۲۲
منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه می‌باشد .
شهردار تهران

شهردار تهران شهردار تهران شهردار تهران شهردار تهران شهردار تهران

دكتر محمد باقر قاليباف، متولد 1340، مشهد مقدس

دانش آموخته كارشناسي جغرافياي سياسي از
دانشگاه تهران (1373)، كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي از دانشگاه تهران
(1375) و دكتراي جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس (1380) داراي
گواهينامه خلباني هواپيماي ايرباس از سازمان هواپيمائي كشوري (1376)

وي در سال 1376 با حكم رهبر معظم انقلاب
اسلامي به فرماندهي نيروي هوائي سپاه منصوب شد. در سال 1379 با كارنامه اي
موفق با حكم فرماندهي معظم كل قوا به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
ايران منصوب گرديد. وي در سال 1382 همزمان با فرماندهي ناجا با حكم رئيس
جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و
ارز فعاليت نمود. در شهريور ماه 1384 با رأي اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران
به عنوان شهردار تهران انتخاب گرديد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top