سخنان افلاطون در مورد زندگی

سخنان افلاطون

53.gifاندیشیدن، خود، گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است.((افلاطون))  


53.gifپرداختن به كار خود و پرهیز از دخالت در كار دیگران، عین دادگری است.((افلاطون))  


53.gifآرزوهای ساده و میانه‌ای كه پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار كمی از افراد یافت می‌شود.((افلاطون))  


53.gifهر چیزی، مانند خود را می‌جوید.((افلاطون))    

53.gifهنگامی كه زندگانی انسان، در نتیجه‌ی تربیت نخستین در راه معینی افتاد، زندگی آینده‌ی او هم همان راه را خواهد پیمود.((افلاطون))  


53.gifاگر
بازی، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی كه
بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.((افلاطون))  53.gifآموزش و پرورش، اگر به حد كمال فراهم شود، نهاد انسان را سامان می‌دهد.((افلاطون))  


53.gifگسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است.((افلاطون))  


53.gifدر شهر بد، ستم فرمانروایی می‌كند.((افلاطون))  


53.gifهیچ
چیز ترسناك‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست كه چوپان برای پاس داشتن گله‌،
سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد كه به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی،
آماده‌ی آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان
دهند.((افلاطون))  53.gifاگر انسان درباره‌ی هر چیز، باور درستی داشته باشد، راستی و درستی آن را درك نموده است.((افلاطون))  


53.gifانسان،
چیزی را دوست می‌دارد كه شایستگی آن را با شایستگی خویش، یكسان بداند؛
یعنی رونق آن را رونق خود و شكست آن را شكست خویش بپندارد.((افلاطون))  53.gifكسی
كه پس از تربیت روحی به كار تربیت بدنی بپردازد، اگر بخواهد، می‌تواند خود
را از رفتن به پزشك، بی‌نیاز سازد، مگر در موارد ضروری
[=بایسته].((افلاطون))  53.gifمردمان
نیك در جوانی ساده هستند و از بدكاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها
در دل خود، نمونه‌ای از آنچه برای بدكاران می‌گذرد، نمی‌یابند كه با آن
بسنجند.((افلاطون))  53.gifپزشك، آن گونه از بیماری را كه خود بدان دچار بوده، در بیماران دیگر بهتر باز می‌شناسد.((افلاطون))  


53.gifبه راستی خنده‌آور است كه نگاهبانان، خود نیازمند نگاهبانان دیگر باشند.((افلاطون))  


53.gifتندرستی
بدن، هر چند به درجه‌ی كمال رسد، به خودی خود سبب تندرستی روح نمی‌تواند
شد و حال آنكه برعكس، تندرستی روح، همه‌ی نیكویی‌های ممكنه را در جسم
ایجاد می‌تواند كرد.((افلاطون))  53.gifپرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.((افلاطون))  


53.gifعشق راستین، عشقی است متین و حكیمانه كه جستار آن، نظم [=سامان] و زیبایی است.((افلاطون))  


53.gifبرای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی كسی است كه دارای روحی زیبا باشد.((افلاطون))  53.gifدنباله‌روی،
اگر در جوانی آغاز گردد و تا مدتی ترك نشود، مبدل به خوی و طبیعت دومین
شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان خواهد
ماند.((افلاطون))  53.gifاگر كسی بخواهد بیش از یك پیشه داشته باشد، در هیچ یك از آنها كامیابی شایانی به دست نخواهد آورد.((افلاطون))  


53.gifمردان جنگی ما نباید خواهان دارایی و رشوه باشند.((افلاطون))  


53.gifهرگاه
بخواهی سرشت حكیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی كنی كه آیا
شخص از آغاز كودكی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سركش.((افلاطون))
 53.gifنفس زبون و فرومایه، آن سان كه پیداست، از درك دانش راستین بی‌بهره است.((افلاطون))  


53.gifهرگاه
انسان، تنها به یك جستار، به سختی دلبسته شود، از شدت دلبستگی او به
چیزهای دیگر كاسته می‌شود؛ مانند سیلی كه در یك مسیر جریان
یابد.((افلاطون))  53.gifكسی كه به راستی، عاشق دانش است، باید از همان آغاز كودكی، با همه‌ی توان، جویای راستی بی‌چون و چرا باشد.((افلاطون))  


53.gifكسانی كه بتوانند به مقام زیبایی- آن گونه كه مناسب آن است- پی برده و حقیقت آن را مشاهده كنند، كمیاب هستند.((افلاطون))  


53.gifاگر شخص همه‌ی دانش‌ها را درك كند، ولی از شناخت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیكی بازماند، این سودی تواند داشت؟((افلاطون))  


53.gifخیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.((افلاطون))  


53.gifاگر دارای همه چیز شویم، ولی دستمان از خیر تهی باشد، مانند آن است كه هیچ نداشته باشیم.((افلاطون))  


53.gifجستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است.((افلاطون))  


53.gifادراك ناپخته، ابزار سنجش هیچ چیز نمی‌تواند بود.((افلاطون))  


53.gifبه
راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان
آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه كند و
درباره‌ی آنها دشمنی و كینه در درون خود بپروراند.((افلاطون))  53.gifجای
شگفتی نیست كه بیشتر مردم، سخنان ما را نپذیرند؛ زیرا اندیشه‌ای كه ما
درباره‌ی آن گفتگو می‌كنیم، آنها هرگز اجرای آن را در كردار مشاهده
ننموده‌اند.((افلاطون))  53.gifامور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان كه می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.((افلاطون))  


53.gifزیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حكومت.((افلاطون))  


53.gifهر گونه زیاده‌روی، واكنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حكومت.((افلاطون))  


53.gifاگر
در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیكی، دزد و جیب‌بُر و دشمن
مقدسات و هر گونه بدكار دیگر هم پنهان خواهند بود.((افلاطون))  53.gifاگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیكی و نیكوكاران كاسته می‌شود.((افلاطون))  53.gifاین حقیقتی مسلم است كه بنیان هیچ حكومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه كه میان اعضای طبقه‌ی حاكمه جدایی افتد.((افلاطون))  


53.gifآنجا
كه جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند كه می‌خواهند از این راه
كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.((افلاطون))  53.gifچه بسا چشم ناتوان كه دیده‌ی تیزبین را شكست می‌دهد.((افلاطون))  


53.gifسزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم.((افلاطون))  


53.gifدرباره‌ی
مردم ستمگر چنین می‌گویم كه بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در
پایان كار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد
سبك‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند.((افلاطون))  53.gifهیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد.((افلاطون))  


53.gifاندیشه كردن، هم‌كلامی روح با خودش است.((افلاطون))  


53.gifخرد، نه با گذشت سال‌ها، بلكه به همت انسان به دست می‌آید.((افلاطون))  


53.gifجز
مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش
باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران
است.((افلاطون))  53.gifمرد خردمند، مرگ را برای خردمند دیگر كه دوست او باشد، امر ترسناكی نخواهد دانست.((افلاطون))  


53.gifهیچ كس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید.((افلاطون))  


53.gifهر اندازه چیزی كامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی كمتری در آن نفوذ دارد.((افلاطون))  


53.gifآنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلكه تنها سبب خیر است، نه سبب شر.((افلاطون))  


53.gifآنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود.((افلاطون))  


53.gifآنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود.((افلاطون))  


53.gifباید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.((افلاطون))  


53.gifكودك
نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در كودكی به او آموخته
می‌شود، ممكن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود.((افلاطون))
 53.gifتربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.((افلاطون))  


53.gifمهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است.((افلاطون))  


53.gifجوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد.((افلاطون))  53.gifسبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.((افلاطون))  


53.gifطبیعت،
در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی
برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگر.((افلاطون))  53.gifكاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود.((افلاطون))  


53.gifهر كاری زمانی دارد كه اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است.((افلاطون))  


53.gifسبب به وجود آمدن شهر این است كه هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلكه به بسیاری از چیزها نیازمند است.((افلاطون))  


53.gifبدن
ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا كند و فن پزشكی برای
این هدف بنا شده كه آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم كند.((افلاطون))  53.gifچه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است كه به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینكه از آنان درس می‌گیرند.((افلاطون))  


53.gifاگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی‌گذاشتیم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود.((افلاطون))  


53.gifبدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.((افلاطون))  


53.gifهر گاه به مردم بدی كنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم.((افلاطون))  


53.gifاگر
به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و
به بیان دیگر، از كمالات بشری او كاسته می‌شود.((افلاطون))  53.gifهر كس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد، در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود.((افلاطون)) 


53.gifمرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.((افلاطون))  


53.gifآنگاه كه جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است كه انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد.((افلاطون))  


53.gifگریز از مجازات، جنایتكار را از آن هم كه هست، بدتر می‌كند.((افلاطون))  


53.gifسخن كسی كه راستی و درستی را سرزنش می‌كند، از متانت و شناخت به دور است.((افلاطون))  


53.gifكسانی كه دارای اخلاق استبداد بوده و بر نفس و كشور خود مستبدانه حكومت می‌كنند، بهره‌ای جز بدبختی و نكبت ندارند.((افلاطون))  


53.gifمرد
بی‌خرد و دیوانه، آهنگ آن می‌كند كه هم بر آدمیزاد و هم بر خدایان حاكم
شود و چنین می‌پندارد كه این توانایی در او هست.((افلاطون))  53.gifآنگاه
كه جزء خردمند و شریف و حاكم نفس انسان به خواب رود، جزء حیوانی و وحشی
نفس كه از خوردن و آشامیدن سیر شده، بنای جست و خیز می‌گذارد و از خواب
گریخته، درصدد نیل به آرزوهای خود برمی‌آید.((افلاطون))  53.gifاز آنان كه هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون كشید؟((افلاطون))53.gifنهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.((افلاطون))  

53.gifكار
قانونگذار این نیست كه بیشترین نیكبختی را برای طبقه‌ی ویژه‌ای از اهالی
شهر فراهم كند، بلكه این است كه زندگانی شایسته‌ای را برای همه‌ی شهر
فراهم نماید.((افلاطون))  

53.gifرأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.((افلاطون))  

53.gifنفوسی كه دارای كمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند.((افلاطون))  

53.gifاسباب فساد، بیشتر با چیزهای خوب دشمنی دارند تا با چیزهای بد.((افلاطون))  

53.gifاگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست كه كاروانی از ستم و تبهكاری در پی آن روان یابیم.((افلاطون))  


53.gifاهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد.((افلاطون))  

53.gifرفتاری كه شهرها با مردمان دانشمند می‌كنند، به اندازه‌ای ناپسند است كه هیچ كس در جهان، چنین رفتاری نمی‌بیند.((افلاطون))  

53.gifنفسی كه پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است.((افلاطون))  

53.gifبهتر
است انسان در برابر سختی‌ها، بردباری به خرج دهد و زاری نكند؛ زیرا نسبت
به خیر و شر این مسایل نمی‌توان باور داشت و سخت‌گیری در این موارد هم
كمكی به آینده نمی‌كند.((افلاطون))  

53.gifبزرگواری،
نیروی حیوانی نفس را فرمانبردار نیروی انسانی یا بهتر بگویم فرمانبردار
نیروی الهی می‌سازد و حال آنكه فرومایگی، جزء انسانی نفس را محكوم جزء
وحشی می‌كند.((افلاطون))  

53.gifشهری كه زمامداران آن هیچ كوششی برای كسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حكومت درستكار و شایسته‌ای خواهد بود.((افلاطون))  

53.gifبا وجود عشق، هر انسانی سراینده می‌شود.((افلاطون))  

53.gifجنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز كند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.((افلاطون))  

53.gifچپاول، در گذشته بسی لشكرها را به نابودی رسانیده است.((افلاطون))  

53.gifاز خطر نمی‌توان گریخت. آیا بهتر نیست كه انسان آنگاه با خطر روبرو شود كه در صورت كامیابی، سودهایی بهره‌ی او گردد؟((افلاطون))  

53.gifچیزی
كه جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم كه
هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان
شوند.((افلاطون)) 

53.gifبزرگترین
سبب شر در یك شهر، آن چیزی است كه سبب پراكندگی و پریشانی شهر می‌گردد و
بزرگترین سبب خیر، آن چیزی است كه سبب سازواری و یكپارچگی شهر
می‌شود.((افلاطون))  

53.gifآنچه سودمند است، زیباست و آنچه زیان‌آور است، زشت.((افلاطون))  

53.gifزن و مرد، هر دو به حكم طبیعت، شریك در انجام همه‌ی وظایف می‌باشند، ولی در همه‌ی كارها زن ناتوان‌تر از مرد است.((افلاطون)) نویسنده،کشیش امریکایی(متخصص رهبری در سطح بین الملل)سخنان جان ماکسول

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه
تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس
بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد.جان ماکسول

 

درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم. جان ماکسول

 

دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند. جان ماکسول

 

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند. جان ماکسول

 

زياد كار كردن هنر نيست، هوشمندانه كار كردن هنر است. جان ماکسول

 

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. جان ماکسول

 

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد. جان ماکسول

 

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد. جان ماکسول

 

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد. جان ماکسول

 

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند. جان ماکسول

  

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر
برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني
خود بدانيم. جان ماکسول

 

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند. جان ماکسول

  

ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم. جان ماکسول

 

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد. جان ماکسول

 

اشخاص معمولاً به كسي كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان مي دهند. جان ماکسول

 

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد. جان ماکسول

    

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست. جان ماکسول

 

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخير كنند. جان ماکسول

 

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند. جان ماکسول

 

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد. جان ماکسول

 

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است.
بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي
پيروي مي كنند. جان ماکسول

 

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور
وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ
نمي دهد. جان ماکسول

 

براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است. جان ماکسول

 

هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند. جان ماکسول

 

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد. جان ماکسول

 

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.
رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است.
رئيس مي گويد “من”، رهبر مي گويد “ما”.
رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند. جان ماکسول

 

مسئله اين نيست كه بر ديگران اثر مي گذاريم يا نه، بلكه آنچه اهميت دارد چگونگي اثرگذاري است. جان ماکسول

 

هر پله روي پله قبلي بنا مي شود و اگر پله قبلي را از زير آن بكشند، فرو مي ريزد. جان ماکسول

  

اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد. جان ماکسول

 

وقتي كارتان تمام شد، دست از تلاش برداريد، نه وقتي كه خسته شديد. جان ماکسول

 

ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند. جان ماکسول

 

بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني. جان ماکسول

وبلاگ جملات حکیمانهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top