رشته کتابداری

معرفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی

معرفي رشته

پيشرفت هاي سريع علمي و افزايش ميزان
انتشارات مکتوب و غير مکتوب فرايند دستيابي به اطلاعات را پيچيده و مشکل
کرده است. ضرورت برخورد علمي و فني مناسب با رشد روز افزون انتشارات براي
ذخيره و بازيابي اطلاعات به منظور تسريع و افزايش دسترس پذيري آن براي همه
کاربران در سطوح مختلف جامعه اهميت رشته کتابداري و اطلاع رساني را افزون
کرده است.

 

مراکز اطلاع رساني در زمينه هاي مختلف
موضوعي و تخصصي، اطلاعات مورد نياز پژوهندگان را گردآوري، تجزيه و تحليل و
آماده استفاده مي کنند. کتابخانه هاي دانشگاهـــي به عنوان پشتيبان برنامه
هاي آموزشـــي و پژوهشــــي مراکز آموزش عالي، کتابخانه هاي آموزشگاهي به
عنوان تقويت کننده برنامه هاي درسي و کتابخانه هاي عمومي در جهت افزايش
فرهنگ و دانش عمومي خدمات و منابع لازم را فراهم مي آورند. ايجاد، تجهيز، و
اداره کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتي، و ارائه خدمات بهتر آنان ضرورت آموزش
متخصصان اين رشته را بيشتر نمايان مي سازد.

 

دانش آموختگان اين گروه ضمن آشنايي با مباني نظري کتابداري و اطلاع رساني از توانايي هاي زير برخوردار مي شوند:

*انجام امور تخصصي، فني و خدماتي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني

*نظارت بر فعاليت ها و رفع اشکالات فني و تخصصي

*برنامه ريزي و اداره انواع کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني

*اجراي امور پژوهشي در مسائل کتابداري و اطلاع رساني

 

كشور ایران با جمعیت حدود 70 میلیون كه 48
میلیون نفر از آنها باسواد هستند، كمتر از 1500 كتابخانه عمومی دارد كه
تعداد كتاب بهترین و بزرگترین آنها به زحمت به 500 هزار جلد می رسد. این در
حالی است كه كشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود 60 درصد جمعیت
ایران 000/10 كتابخانه دارد و در كشورهای پیشرفته یك كتابخانه برای شروع
كار باید 600 تا 700 هزار جلد كتاب داشته باشد.

 

البته در كشور ما جمعیت استفاده كننده از
همین حداقل امكانات نیز بسیار اندك است و كتابخانه ها در ایران فعالیت
چشمگیری ندارند. در واقع كشور ما با این كه زمانی مهدتمدن و دانش بوده و
بزرگترین كتابخانه های عالم و نفیس ترین كتب را داشته است اكنون در زمینه
كتاب و كتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و كتابخانه ها، مراكزی ساكن و ساكت
هستند كه فقط در دوران امتحانات دانش آموزان یا دانشجویان، قرائت خانه آنها
شلوغ می شود.

 

بدون شك یكی از علل اصلی این مشكل، نبود
كتابداران متخصص و علاقمند در كتابخانه های كشور است. كارشناسانی آگاه،
باتجربه و تحصیل كرده كه توانایی ارزیابی نیازهای كتابخانه واحد مطبوع خود
را داشته باشند و در جریان انتشار كتابهای جدید و خرید كتابهای مناسب قرار
گیرند. این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده، با فهرست نویسی مناسب
امكان دست یابی مراجعه كننده به كتابهای مورد نظر را فراهم آورند و افراد
خاص مانند معلولان، نابینایان و سالمندان نیز بتوانند از امكانات موجود در
كتابخانه بخوبی استفاده كنند و در نهایت باید وضعیتی فراهم آید كه احساس
نیاز برای مراجعه افراد به كتابخانه ایجاد شود. هدف رشته كتابداری و اطلاع
رسانی كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور ما ارائه می شود، تربیت
همین دسته از متخصصان است.

 

كتابخانه به منزله نهادی اجتماعی در نظر
گرفته می شود كه از پنج قسمت تشكیل شده است. این پنج بخش عبارتند از : 1-
بخش انتخاب و تهیه منابع كه باید با نیاز مراجعه كننده و امكانات منطقه ای
هماهنگ باشد2- بخش فهرست نویسی برای استفاده بهینه مراجعه كننده از منابع
موجود در كتابخانه3- بخش امانت 4- بخش مرجع5- بخش حفظ و نگهداری منابع.

در این میان، كتابداری مجموعه فعالیت هایی
است كه فردی به عنوان كتابدار و شبكه ای به عنوان كتابداری انجام می دهد
تا فرآورده هایش یعنی كتاب، نشریه، مجله فیلم، صفحه موسیقی و دیسك های
كامپیوتری به دست مراجعه كننده برسد. به عبارتی كتابداری حلقه واسط بین
بازار مصرف اطلاعات و تولید اطلاعات است.

 

كتاب دارای دو معنی است: یكی معنای محدود و
دامنه ای بسته كه همان اوراق مكتوب به هم پیوسته و جلد شده است و اصطلاحاً
به آن ?صورت گوتنبرگی كتاب? می گویند، و دیگری معنای گسترده آن است، كه به
هر اثری كه به گونه ای ثبت و ضبط شده باشد گفته می شود. از این دیدگاه،
نوار صفحه، لوح فشرده و حتی آنچه در اینترنت قابل دسترسی است “كتاب” تلقی
می شود.

 

پسوند “داری” در كتابداری نیز به معنای
اداره كردن و مدیریت كردن كتاب در همان معنای گسترده آن است. بنابراین
كتابداری به سامان دادن كتاب می پردازد. اما این سامان دادن كتاب به چه
معنا است؟ باید گفت كه هیچ اثری با این هدف تهیه و تدوین نمی شود كه به
همان صورت منفعل و ایستا باقی بماند. بلكه هدف آن است كه دانش و اطلاعی را
به دیگران انتقال دهد. در این میان، سامان دادن كتاب به معنای آماده كردن
آن برای دستیابی آسان و سریع می باشد.

 

كتابداری دارای دو عنصر اساسی “كتاب” (با
همان معنای وسیع) و دیگری “انسان” (به عنوان موجودی خواننده یا داننده كار)
است و رشته كتابداری هموار كردن مسیر ارتباط میان دو عنصر كتاب و استفاده
كننده از كتاب می باشد. برای آن كه بتوانیم این ارتباط را امكان پذیر كنیم،
باید چگونگی پیوند میان آن دو را نیز بیاموزیم.

 

تمام دروس پایه و اختصاصی در رشته
كتابداری (خصوصاً دوره كارشناسی) بر اساس همین سه وظیفه تدوین شده است.
یعنی دانشجوی این رشته منابع و متون را می شناسد، از ویژگی انواع مواد
انتشار یافته آگاه می گردد، محتوای آنها و چگونگی تبدیل اندیشه های موجود
در ذهن نویسنده به پدیده ای عینی و قابل شناسایی را درك می كند و قابلیت ها
و توانایی های رسانه های گوناگون از قبیل كتاب (به معنای محدود)، مجله،
روزنامه، نوار، لوح فشرده، اینترنت و مانند آنها را درمی یابد.

 

از سوی دیگر دروسی نیز در برنامه این رشته
هست كه برای شناخت انسان، چگونگی شكل گیری دانش و معرفت افراد در ذهن
آنان، تاثیر محیط، فرهنگ و جامعه، برداشته ها و باورهای آنان قابل استفاده
باشد باید مراجعان را به درستی بشناسیم، با محیط فرهنگی آنها آشنا باشیم و
نیازهای اطلاعاتی آنها را تشخیص دهیم.

 

البته دانستن ویژگی های كتاب و خواننده به
تنهایی برای انجام وظیفه كتابدار كفایت نمی كند. برای این كار لازم است با
فرآیند ارتباط آگاه باشیم و بدانیم در چه شرایطی ارتباط آسان می شود و تحت
چه شرایطی دچار اختلال می گردد. پس لازم است كه با حوزه ارتباطات نیز كم و
بیش آشنا باشیم. به همین دلیل سه ضلع مثلث، كتاب، خواننده و ارتباط طی
سالیان موضوع مطالعه پژوهش علاقمندان بوده، آثاری كه از این مطالعات برجای
مانده، دستمایه مناسبی برای برنامه های درسی رشته كتابداری است.

 

به جرات می توان گفت كه از جمله عوامل
پیشرفت مسلمانان در سده های اولیه در زمینه های علمی و فرهنگی، به توجه
آنان به كتاب و كتابخانه ارتباط داشته است. چرا كه همواره جمع آوری كتب
سودمند و مفید و به عبارت دیگر كتابخانه های عظیم، نشانه ترقی و پیشرفت یك
ملت و جلوه واقعی توجه آنها به علم و دانش است. اما امروزه با وجود آن كه
ما در عصر ارتباطات و خانواده جهانی به سر می بریم، توجه لازم به كتابخانه
ها كه مركز اصلی اطلاع رسانی هستند، نمی شود و نقش مهم و با ارزش كتابخانه
را در حد مخزن كتاب، و كتابدار را در حد امانت دهنده كتاب پایین آورده ایم.
هدف رشته كتابداری این است كه كتابخانه ها جایگاه واقعی خود را به دست
آورده، باعث رشد فرهنگی جامعه شوند.

 

گفتنی است كه رشته كتابداری در مقطع
كارشناسی دارای دو گرایش “علوم انسانی” و “علوم پایه” است كه دانشجویان
گرایش علوم انسانی دروسی در زمینه مبانی علم حقوق، جغرافیای شهری، اقتصاد،
تاریخ ادیان و مدیریت مطالعه می كنند و دانشجویان گرایش علوم پایه در زمینه
ریاضیات، فیزیك، شیمی، آمار، زمین شناسی و فیزیولوژی اطلاعات پایه را به
دست می آورند.

 


توانمندی ها و ویژگی های لازم

شغل كتابداری در كشور ما به عنوان یك شغل
كم زحمت و بی دردسر شناخته می شود. زیرا در ذهن بسیاری از افراد، تصور یك
كتابدار مساوی است با فردی كه بیشتر ساعت كار خود را به استراحت یا گفتگو
با دوستان و همكاران می گذارند و گاه نیز كتابی را به مراجعه كنندگان امانت
می دهد و نام آن را در دفتری ثبت می كند. اما حقیقت امر این است كه یك
كتابدار متخصص و علاقمند در ساعات كار، فردی فعال و پویا است و تمامی وقت
او صرف مطالعه، تحقیق و برقراری ارتباطی سازنده با مراجعه كنندگان می شود.
به همین دلیل دانشجوی این رشته باید خود را برای كاری پر از فعالیت و تحقیق
جهت كسب دانش بیشتر آماده سازد.

 

رشته كتابداری با دانش اندوزی سر و كار
دارد. بنابراین هر فردی كه دامنه مطالعات او گسترده تر باشد، قابلیت پیشرفت
بیشتری در این رشته دارد، فردی كه از همه كس و همه چیز بیاموزد و آموخته
ها را در كار خود به كار برد. زیرا قناعت به دانسته های موجود و خود را بی
نیاز از ارتقاء و بهبود دانش و معرفت دانستن، آفتی خطرزا برای رشته
كتابداری است.

 

فراگیری آهسته و پیوسته و شكیبایی و
بردباری در برخورد با اطرافیان و پرسش كنندگان نیز دو ویژگی عمده است كه
دانشجویان این رشته باید در خود بپرورانند و باید بتوانند با مردم ارتباط
برقرار كنند. همچنین اصرار بر تحمیل نظرات خود به دیگران و خودداری از
شنیدن و تحلیل كردن آراء آنان، كتابدار را به تدریج در چارچوب بسته بدون
روزنه ای محبوس می كند و سبب می شود كه نه دیگران تاب تحمل او را داشته
باشند و نه او بتواند دیگران را تحمل كند. پس سعه صدر، بردباری، عطش دانستن
و فهمیدن، تلاش برای ارتباط سازنده با دیگران از جمله ویژگی های كسی است
كه مایل است به عرصه كتابداری راه یابد و در مسئولیت های شغلی خود نیز
كامیاب باشد.

 

این رشته از بین داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

 

 

آینده شغلی و بازار كار

با توجه به پیشرفت سریع جوامع انسانی و
افزایش میزان انتشارات در زمینه های مختلف دانش بشری، ایجاد و گسترش
كتابخانه ها امری الزامی است. از این رو كتابداری یكی از رشته هایی است كه
چشم انداز فرصت های شغلی آن بسیار روشن است. كتابخانه های عمومی در سراسر
كشور و كتابخانه های مدارس مقاطع مختلف هنوز چشم به راه كتابدارانی است كه
دوره های دانشگاهی را طی كرده باشند. بخش اعظم فرصت های شغلی كتابخانه های
دانشگاهی و تخصصی و مراكز اطلاع رسانی نیز هنوز آماده پذیرش فارغ التحصیلان
این رشته است.

 

در نبود فارغ التحصیلان این رشته،
كارشناسان رشته های دیگر مسوولیت ها و پست ها را برعهده گرفته اند. علاوه
بر آن، كتابخانه ها هر چه وسیع تر شوند و مجموعه های آنها هر چه گسترده تر و
پیچیده تر گردد، تعداد كتابداران شاغل در آنها نیز افزایش می یابد و این
همه سبب می شود كه فارغ التحصیلان این رشته كمتر دغدغه یافتن شغل داشته
باشند. برنامه های درسی این رشته نیز به گونه ای است كه قابلیت دانشجویان
را برای قبول مسؤولیت در كتابخانه های مختلف و مراكز اطلاع رسانی گوناگون
فراهم می آورد.

 

البته باید به این نكته نیز توجه داشت كه
مراكز و كتابخانه هایی كه در صدد استخدام فارغ التحصیلان هستند، افراد
شایسته تر را ترجیح می دهند و این بر دانشجویان است كه از آغاز ورود به
رشته، به خودسازی و گسترش دانش و عمق بخشیدن به مهارت های خود بپردازند و
از این طریق چشم انداز شغلی خود را پیشاپیش ترسیم نمایند.

 

درس های پایه

روانشناسی اجتماعی ،روانشناسی عمومی،تاریخ
تمدن،مبانی جامعه شناسی،تاریخ ادبیات ایران،تاریخ ادبیات جهان،تاریخ عمومی
فلسفه،متون اختصاصی انگلیسی 1 و 2 ،متون اختصاصی فرانسه 1 و 2

 

درس های اصلی

كتابخانه و كتابداری ،مجموعه سازی 1 و 2
،سازماندهی مواد 1 و 2 و 3 و 4 ،مرجع شناسی عمومی (فارسی و عربی) ،ساختمان و
تجهیزات كتابخانه ،مواد سمعی و بصری , مواد خدمات كتابخانه برای بزرگسالان
نوسواد ،مواد خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان،ماشین نویسی فارسی
،ماشین نویسی لاتین ،اداره كتابخانه ،مرجع شناسی عمومی (لاتین)، اصول كار
مرجع ،گزارش نویسی،كارآموزی 1 و 2 و 3 و 4

 

دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی

آمار و احتمالات مقدماتی ،مبانی كامپیوتر و
برنامه نویسی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی علم حقوق، مبانی تاریخ
اجتماعی ایران ،جغرافیای شهری و روستاشناسی ،كلیات علم اقتصاد، روانشناسی
كودك و نوجوان ،تاریخ ادیان، آشنایی با بانكهای اطلاعاتی

 


دروس تخصصی گرایش علوم پایه

تاریخ علوم ،زمین شناسی،ریاضیات
عمومی،فیزیك عمومی،شیمی عمومی،آمار و احتمالات،فیزیولوژی عمومی،آشنایی با
بانك های اطلاعات علوم پایه،مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی،برنامه نویسی
كاربردیرشته کتابداری

مقدمه

کتابخانه از دیرباز به عنوان کانون گردآوری منابع مکتوب فرهنگی، علمی
و فنی و اشاعه اطلاعات سازمان یافته آنها در میان گروههای مختلف استفاده
کننده شناخته شده است. پیشرفتهای سریع جوامع انسانی و نیز افزایش میزان
انتشارات در زمینه های مختلف دانش بشری، ایجاد و گسترش کتابخانه ها را امری
الزامی ساخته است.

بهره گیری از میراث مکتوب فرهنگی عامل پیشرفت معنوی و کسب استقلال
فرهنگی است و استفاده از اطلاعات علمی و فنی در پژوهشها، تصمیم گیری ها و
برنامه ریزی ها موجب پیشرفت اقتصادی، نیل به خودکفائی و رشد همه جانبه است.
افزایش انتشارات گرچه تأثیری مستقیم در اشاعه اطلاعات دارند اما باید به
صورت مناسبی سازمان داده شوند تا بتوانند به نحو مطلوب و مؤثر مورد بهره
برداری قرار گیرند.

کتابخانه ها مسئولیت پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی جامعه
را دارند. نیازهای جامعه در همه دوران و شرایط یکسان نبوده، موضوعات و
مسائل گوناگون در هر حال از اهمیت واحد برخوردار نیستند. شناخت این نیازها
از راه اندازی کتابخانه مهم تر است. تعداد گرایش های و تمایلات و دیدگاه ها
و برداشت های افراد از وقایع و مسائل و انگیزه های گوناگون در پی جوئی
اطلاعاتی و عوامل پیدا و پنهان در زایش پرسشها و ابهامات، برپیچیدگی و تنوع
نیازها می افزاید.

این امر ایجاد کتابخانه ها و گسترش سازمان یافته آنها و نیز وجود
کتابداران آموزش دیده در سطوح مختلف دانشگاهی را جهت سازماندهی و اداره
کتابخانه ها ایجاب می کند.

ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:

ضریب 4 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 2 برای زبان عربی، ضریب 3 برای درس فرهنگ و معارف اسلامی و ضریب 4 برای درس زبان خارجی.

علاقه به کتاب و کتابداری و همچنین آشنائی کافی با زبانهای خارجی از
عوامل مهم موفقیت در این رشته است. جهت تحصیل در این رشته می توان در یکی
از چهار گروه آزمایشی ثبت نام و فقط در آزمون دروس عمومی مربوط به آن گروه
شرکت نمود .

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- بابل *
2 آزاد- بیرجند *
3 آزاد- تنکابن *
4 آزاد- تهران *
5 آزاد- رودهن *
6 آزاد- زرند *
7 آزاد- شیراز *
8 آزاد- شیروان * *
9 آزاد- فسا *
10 آزاد- قم *
11 آزاد- مسجد سلیمان *
12 آزاد-اراک * *
13 آزاد-بروجرد *
14 آزاد-همدان *
15 الزهرا تهران *
16 بوشهر *
17 تبریز *
18 تهران *
19 خوارزمی *
20 رازی کرمانشاه *
21 شاهد تهران ‌ *
22 شهیدچمران اهواز *
23 شیراز *
24 صنعتی اصفهان *
25 علامه طباطبائی *

درسهای رشته


ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آشنایی با بانکهای اطلاعاتی 2 آشنایی با تاریخ هنر
3 آشنایی با رشته‌های هنری معاصر 4 آشنایی با صنعت چاپ و نشر
5 آشنایی با موسیقی 6 آشنایی با کامپیوتر
7 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری 8 آمار
9 آمار و احتمالات مقدماتی 10 اخلاق و تربیت اسلامی
11 اداره کتابخانه 12 ادبیات کودکان و نوجوانان
13 اصول کار مرجع 14 انسان طبیعت و طراحی
15 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 16 برنامه نویسی کاربردی
17 پایان‌نامه 18 تاریخ ادبیات ایران
19 تاریخ ادبیات ایران کارورزی در کتابداری 20 تاریخ ادبیات جهان
21 تاریخ ادیان 22 تاریخ اسلام
23 تاریخ تمدن 24 تاریخ علوم
25 تاریخ عمومی فلسفه 26 تربیت بدنی 2
27 تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های 28 جغرافیای شهری و روستاشناسی
29 جفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 30 جمعیت و تنظیم خانواده
31 حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 32 خدمات عمومی
33 داده پردازی 34 ذخیره و بازیابی اطلاعات
35 روانشناسی اجتماعی 36 روانشناسی عمومی
37 روانشناسی کودک و نوجوان 38 روش تحقیق
39 ریاضیات عمومی 1 40 زبان انگلیسی تخصصی (1)
41 زبان پیش دانشگاهی 1 42 زبان پیش دانشگاهی 2
43 زبان خارجی 44 زمین شناسی
45 ساختمان و تجهیزات کتابخانه 46 سازمان و اداره کتابخانه‌ها
47 سازماندهی مواد 1 48 سازماندهی مواد 1 فهرست نویسی
49 سازماندهی مواد 2 50 سازماندهی مواد 2 رده بندی
51 سازماندهی مواد 3 فهرست نویسی 52 سازماندهی مواد 4 رده بندی
53 سمینار تحقیقی 54 شیمی عمومی
55 شیوه‌های مطالعه 56 فارسی
57 فیزیولوژی عمومی 58 فیزیک عمومی
59 گزارش نویسی 60 ماشین نویسی فارسی 1
61 ماشین نویسی لاتین 62 مبانی تاریخ اجتماعی ایران
63 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 64 مبانی جامعه شناسی
65 مبانی سازمان و مدیریت 66 مبانی علم حقوق
67 مبانی کامپیوتر 68 مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
69 متون اختصاصی انگلیسی 1 70 متون اختصاصی انگلیسی 2
71 متون اسلامی 72 متون تخصصی عربی 1
73 متون تخصصی عربی 2 74 متون تخصصی فرانسه 1
75 متون تخصصی فرانسه 2 76 مجموعه سازی
77 مجموعه سازی 2 78 مرجحعه شناسی تخصصی
79 مرجع شناسی اختصاصی علوم انسانی 80 مرجع شناسی اسلامی
81 مرجع شناسی تخصصی 82 مرجع شناسی علوم و فنون
83 مرجع شناسی عمومی 84 مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی
85 مرجع شناسی لاتین 86 مرجع شنای علوم و فنون
87 مرجع شنای لاتین 88 معارف اسلامی 2
89 مواد سمعی و بصری 90 مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسال
91 مواد و خدمات کتابخانه کودکان 92 مواد کتابخانه برای نوجوانان
93 مواد کتابخانه برای نوسوادان 94 نشریات ادواری
95 نظامهای همکاری بین کتابخانه‌ها 96 نمایدسازی و چکیده نویسی
97 هنر و تمدن اسلامی 98 هنرهای نمایشی
99 کارآموزی قسمت چهارم 100 کارآموزی قسمت دوم
101 کارآموزی قسمت سوم 102 کارورزی
103 کارورزی 2 104 کارورزی در کتابداری
105 کتابخانه و کتابداری 106 کلیات علم اقتصاد

صنعت و بازار کار

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند منشاء خدمات زیر می‌باشند:

  • اداره کتابخانه‌های عمومی و آموزشگاهی در شهرها.
  • اداره کتابخانه‌های تخصصی کوچک با توجه به زمینه‌ تخصصی.
  • انجام امور فنی و خدماتی در کتابخانه‌های عمومی، دانشگاهی و تخصصی بزرگ زیر نظر متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی.

برنامه حاضر (دوره کارشناسی) در جهت آموزش و تأمین بخشی از نیروی
انسانی مورد نیاز کتابخانه‌ها در شش گرایش علوم انسانی و اجتماعی، علوم
پایه، علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنر تدوین شده است.

کتابخانه‌ها و مراکز اسناد فعالیتهای متعددی را به عهده دارند که برای
انجام آنها به افرادی آموزش دیده در سطوح مختلف نیازمندند. برنامه دوره
کارشناسی کتابداری به نحوی تهیه شده که بتواند کتابداران را با آموزش جامع
در زمینه کتابداری و نیز بصورت فرعی در یکی از زمینه‌های علوم انسانی و
اجتماعی، علوم پایه ، علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و یا
هنر برای انجام فعالیتهای مختلف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و مدارک و نیز
دستیاری مدیران و متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی در این گونه کتابخانه‌ها و
مراکز آماده نماید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top