دیدن خواب آب به چه معناست؟

تعبیر خواب آب

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست اما بايد ديد آب چه وضعي دارد و داراي چه کيفيتي و کميتي است . بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد…

و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شود. آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير
است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد و
اين بهتر مي شود اگر در چنين آب رواني ماهي ديده شود . بخصوص ماهي سرخ و
سفيد از آنگونه که در حوض و استخر نگه مي داريم . آب راکد و تاريک اندوه
است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و
گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که
برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را
ازجاي کند و به ساحل يا پاياب افکند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و
آسودگي مي رسيد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز
است و اين بهتر مي شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه
برويد چون اين کامروايي شما را باز مي گويد. تعفن آب و تاريکي آن بيماری
است. آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن
باشيد نه درون آن نشان قدرتي است که با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو
قرار مي گيرد. اگر درون چنين آبي غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه
نرم مي کنيد که احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف
مي کند و مي گيرد. اگر از چنين آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي
که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از
هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد. اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و
نوشيديد دو صورت دارد. يا آب کثيف است يا روشن و صاف. آب کثيف پول
، مال و بهره است که از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب
روشن چيزي است مادي و مالي که از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند
مي شويد.

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد
بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري
ناخواسته وارد مي شويد. اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن
محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است
ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان
قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است . اگر در خواب ديديد که با
ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که
جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد. آب
گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است که بايد
مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد.چنانچه در خواب ببينيد که
کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود
يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر
آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلا
فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا
مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد
کهنتيجه بد آن متوجه مردم شود. جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب
جوش همسر بد خلق و خشمگين است. کوزه يا سفال پر از آب دوست مهربان است و
اين دوست مي تواند يک زن باشد.اگر کوزه اي پر از آب داشتيد و شکستيد و آب
آن به زمين ريخت در حق دوستي شفيق ناسپاسي مي کنيد و نعمتي را از دست مي
دهيد . اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي
نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند
باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثيف باشد زحمت
است.در مغز آنها چه می گذرد

کودک ده ماهه یی را در نظر
بگیرید که روی صندلی خود در آشپزخانه نشسته است و به پدر و مادر خود که در
حال پخت وپز و گفت وگو با یکدیگر و کودک هستند، خیره شده است. این صحنه
ساده همه روزه حجم عظیمی از اطلاعات را در مقابل ذهن این کودک قرار می دهد
که باید آنها را تجزیه و تحلیل کند. والدین این کودک مرتب چیزهای مختلفی را
جابه جا می کنند و در عین حال یکسره با یکدیگر صحبت می کنند. به رغم
پیچیدگی شرایط، این کودک باید طی سال های پیش رو به طریقی با جریان لغات و
کنش هایی که در پیش روی او قرار می گیرند، کنار بیاید. او به طور دقیق قادر
خواهد بود هزاران لغت را به اشیای مربوط به آن لغات نسبت دهد و در عین حال
ظرفیت ذهن خود را در تفسیر این حجم فراوان اطلاعات بالا ببرد.
«دیر بالدوین» که یک روانپزشک است، تلاش های درازمدت پژوهشی خود را وقف این
واقعیت کرده است که کودک توانایی بنیادی برای کسب آگاهی دارد. «بالدوین»
تلاش کرده است نشان دهد که چگونه کودکان و حتی نوزادان، اطلاعات فراوان
موجود در محیط خود را تجزیه و تحلیل می کنند. بررسی های «بالدوین» تاکنون
نشان داده است که کودکان حتی در سنین بسیار کم نیز قابلیت خیره کننده یی در
تجمع آگاهی از خود نشان می دهند. این آگاهی می تواند از راه صدا، کلمات به
ظاهر بی معنی یا حرکت بدن صورت گیرد. در مقیاس کلان، «بالدوین» کوشیده است
که انواع مکانیسم های به کار گرفته شده توسط کودکان را برای کسب آگاهی
مشخص سازد. علاوه بر این، او تلاش کرده است تاثیر کسب آگاهی کودک را در
بسیاری دیگر از زمینه های رفتاری روشن سازد.
«بالدوین» که تاکنون جوایز متعددی از نهادهای دانشگاهی دریافت کرده، سعی
کرده است با بررسی چگونگی خیره شدن، پز، طرز قرار دادن بدن و نمایش
احساسات، حساسیت نوزادان را نسبت به تجربه های محیطی نشان دهد. این پژوهش
ها نشان داده است که کودکان ۸ تا ۱۲ ماهه وقتی که مخاطب قرار می گیرند، سعی
می کنند بین لغاتی که برای آنها تازه است با اشیای مورد نظر ارتباطی
بیابند. کودک این روش از بسیاری از خطاهای بالقوه مصون می ماند. تلاش برای
ایجاد ارتباط بین واژه ها و اشیای جدید (البته چیزهایی که به کودک نشان
داده می شود) کمک قابل توجهی به کودک می کند تا به تدریج شناخت خود را از
محیط پیرامون، بهتر کند. در بخشی از این پژوهش ها نشان داده شده است که
کودکان خجالتی مهارت کافی برای ایجاد ارتباط بین واژه ها و اشیای جدید از
خود نشان نمی دهند. این امر موجب می شود که امر یادگیری زبان با تاخیر صورت
پذیرد. «بالدوین» و شاگردانش تلاش کرده اند بفهمند که آیا کودکان ۳ تا ۴
ساله قادرند آگاهی طرف مقابل خود را بسنجند؟ اگر کودکان بتوانند افراد آگاه
و غیرآگاه را از یکدیگر تشخیص دهند، کمک فراوانی به یادگیری خود می کنند.
فرض کنید که کودک ۳ تا ۴ ساله مجذوب دنیای دایناسورها شده است. اگر او نام
یکی از دایناسورها را از پدر خود بپرسد و پدر او با تردید نامی به زبان
بیاورد، کودک نباید این نام را یاد بگیرد، چرا که پدر او مطمئن نبوده است.
پژوهش های «بالدوین» نشان داده است که در واقع کودکان وقتی با مخاطبان
نامطمئن روبه رو هستند، از آنها چیز کمتری می آموزند.
پژوهش های قبلی «بالدوین» نشان داده بود که کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه می توانند
چیزهایی در مورد انگیزه هایی که رفتار افراد را هدایت می کنند، بفهمند. با
توجه به اینکه رفتار انسان مجموعه پیچیده یی از انگیزه، نمایش و گفتار است
این قابلیت در کودکان نقش مهمی در تجمع آگاهی او بازی می کند.
در حال حاضر، موضوع اصلی پژوهش های «بالدوین» پیدا کردن ریشه این توانایی
های خیره کننده است. آیا کودکان کمتر از یک سال در تلاش خود برای کشف جهان
خارج، قادرند ساختارهایی را در ترکیب پیچیده بیرونی کشف کنند؟ به تعبیر
دیگر آیا آنها می توانند واحدهای کنشی را در رفتار افراد مخاطب خود
دریابند؟ اگر کودک قدرت تفکیک ساختاری رفتارها را از خود نشان می دهد، تا
چه حد قادر است این توانایی را در شرایطی که این واحدهای کنشی چندان آشکار
به نظر نمی رسند، دنبال کند؟ برای نمونه بسیاری از رفتارهای انسانی در
تواتری از کنش ها به شرح زیر جای داده می شود؛ ما به چیزی خیره می شویم، آن
را لمس می کنیم، آن را دستکاری می کنیم، آن را رها می کنیم و سپس جهت بدن
خود را به سمت چیز دیگری تغییر داده و فرآیند قبلی را تکرار می کنیم. اگر
کودکان بتوانند هر یک از این اجزای هدفمند رفتاری را تشخیص دهند، در قدم
بعد خواهند توانست انگیزه افراد را برای به نمایش گذاشتن آن رفتار دنبال
کنند. «بالدوین» و همکاران او با انجام مجموعه فراوانی از آزمایش ها،
توانستند نشان دهند که در واقع کودکان کم سن می توانند سیل عظیم اطلاعات
مربوط به محیط پیرامون خود را تکه تکه دریافت کنند. فراتر از این، آنها
توانستند نشان دهند این توانایی برای درک اجزای رفتار می تواند توسط کودک
باانگیزه یی که رفتار را برانگیخته است در ارتباط قرار گیرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top