• خواص بعضی از سوره ها(13)

خواص سوره های قرآن

خواص سوره های قرآن به اجمال:

1-     فاتحه :

مال
وثروت – زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات-
درمان بیماری ها – رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان – راه
رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشایش گناهان پدر ومادر

3- آل عمران:

 درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی

4- نساء :

پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر

5- مائده :

استقامت در توحیداعطای حسنات – بخشش گناهان

6- انعام :

 رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما لیخولیا – دفع بلایا

7- اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت – همنشینی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان

8- انفال :

محافظت
از نفاق – افتخار شیعه – شرمندگی دشمنان – شفاعت پیامبر در روز قیامت –
محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها – درود فرشتگان – بخشندگی گناهان –
ارتقای مقام

9- توبه :

جلوگیری
از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل –
تقرب به خدا – رفع پیری –آشکار شدن عیوب – اعطراف دزد

11- هود علیه السلام :

اعطای
حسنات – رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده
شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان
از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت

12- یوسف علیه السلام  :

چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن –  آسان شدن سختی مرگ

مقاوم شدن در برابر چشم زخم – یافتن قدرت و مکنت –برآورده شدن حاجات

13- رعد:

رهایی ازصاعقه –ورود به بهشت شفیع شدن برای خانواده – کمک به انقلاب علیه ظالمان اعطای حسنات استقامت در روز قیامت

14- ابراهیم علیه السلام :

 رفع فقر وجنون ومصیبت – جلوگیری از گریه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشیر مادر –اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکا ن

15- حجر:

 اعطای حسنات- رفع فقر و جنون ومصیبت –ازدیاد شیر زنان –ازدیاد رزق حسن خرید و فروش

16- نحل:

عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قیامت

17- اسراء (بنی اسرائیل):

شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تیر –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختیها

18- کهف:

بیدار
شدن به موقع از خواب شهید از دنیا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نورانی شدن
–رفع تنگ دستی –امان یافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه
دجا ل-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان

19- مریم:

به
دست آوردن ثروت و فرزند –اصحاب عیسی شدن در قیامت –شوکت سلیمان یافتن
درقیامت –اعطا حسنات-خواب های خوش دیدن –جلوگیری از دستبرد دزدان-رفع
ترس-خیر و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه

20- طه:

پاداش
در آن دنیا ثواب مهاجرین وانصار را یافتن –شنیدن پاسخ مثبت در
خواستگاری-ایجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خاسته ها-خواستگار
یافتن دختر –آسان شدن ازدواج

21- انبیا:

دیدن عجایب در خواب –رفع بی خوابی

22- حج:

تشرف به مکه –اهدای حسنات –سقوط حاکم ستمگر

23- مومنون:

عاقبت به خیر شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب

24- نور:

بیمه شدن جان و دارایی و زنان –آمریزیده شدن-اعطای حسنات-


25- فرقان:

 رهایی ازعذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حیوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات

26- شعرا:

اولیای
خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطای حسنات –خواننده ی کتب
الهی شدن –شفا از بیماریها –دستیابی به گنج –در امان ماندن از درد آتش و
سیل سخت آمدن طلاق بر زن

27- نمل:

اعطای حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی

28- قصص:

اعطای حسنات-شهادت به راستگویی- رفع درد ها وبیماری ها –رفع شکم درد ودرد طهال وکبد

29- عنکبوت :

رفع گناهان –اعطای حسنات-رفع بیماری ها ودردها –شادابی قلب – خوش خوابیدن

30- روم:

اعطای حسنات –یافتن گمشده –بیمار کردن دشمن

31- لقمان :

حفاظت از شیطان – همنشینی با لقمان در قیامت –اعطای حسنات – رفع بیماری ها ودردها قطع خونریزی بدن – رفع بیماری درد ورنج

32- سجده:

داده
شدن ناممه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قیامت – همنشینی با
پیامبر و خاندانش در روز قیامت – ثواب راز ونیاز شب قدر –رفع بیماری تب
–درمان سر درد ودرد مفاصل – درمان تب سه روزه

33- احزاب:

قرار گرفتن کنار پیامبر وهمسرانش در روز قیامت –درامان بودن قبر –افزایش خواستگاران

34- سباء:

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خیرات در دنیا وآخرت –داشتن همنشین سالم در روز قیامت –دور شدن حیوانات و حشرات –بری شدن از ترس

35- فاطر:

ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفین –رفع بیماری سردرد – جلوگیری از تخریب هنگام زلزله

36- یاسین:

افزایش
رزق وروزی حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها – ورود به بهشت – غسل
به دستان فرشتگان –مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط –
مقام بالا نزد خداوند –ایستادن درکنار پیامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد
ن- همنشینی با پیامبر(ص)-اعطای حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهی و
ویرانی و بلا وجنون وجزام و وسواس و…-تخفیف وحشت قبر –آمرزش وخشنودی
خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقویت حافظه-پیروزی در مناظرات –
مصونیت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدیاد شیر در زنان

37- صافات :

تسهیل
مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلایا – ازدیاد رزق – حفاظت از گزند شیطان
– مبعوث شدن با شهیدان – اعطای حسنات – دیدن جنیان و عدم آسیب آنان –
آرامش از اضطراب

38- ص:

اعطای خیرات در دنیا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره – آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی-

39- زمر:

شرف
و بزرگی در دنیا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او-
ورودبه بهشت – کسب سلام پیامبران و صدیقان – آمرزیده شدن –مورد ثنا و تشکر
واقع شدن

40- مومن (غافر):

 بخشایش
گناهان –کسب تقوا –خیردر اخرت –خرم شدن باغ- خیر وبرکت مغازه – شفای
مالیخولیا – درمان دمل – رفع بیماری وحشت زدگی – التیام دل درد – درمان بی
هوشی وغش –درمان دردطحال-

41- فصلت (حم سجده):

نورا نیت در روز قیامت قیامت – سعا دت در زندگی دنیوی – اعطای حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد

42- شوری (حمعسق):

 نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر

43- زحزف:

 مصون بودن از گزند حیوانات زمین وفشار قبر – ورود به بهشت – عدم احتیاج به دارو –رفع مرض صرع

44- دخان:

سهولت
محاسبه در روز قیامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشیدن گناهان
–رهایی از نیرنگ شیطان – خوابهای نیکو دید ن –رفع بیماری سر درد – ازدیاد
ثروت – رونق تجارت –رهایی ازگزند حاکم –محبوبیت نزد مردم – رفع بیماری
یبوست

45- جاثیه:

ندیدن
آتش جهنم ونشنید ن صدا وصیحه ی ان- همراهی حضرت محمد –ازبین رفتن ترس و
وحشت در روز قیامت – پوشیده شدن زشتیها – در امان ماندن از قدرت زورمندان –
محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود

46- احقاف :

 در
دنیا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قیامت – به تعداد انسانهای زمین
ده حسنه نوشته وده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده میشود –جسمی
قوی یافتن –سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه – ارامش یافتن از زمان
کودکی محبوب شدن نزد مردم – شنیده ها را درک کردن – تسکین و درمان بیماری
ها

47- محّمد صلّی الله علیه وآله وسلم :

 هرگز
مشرک نگردد – شک به دین راه نیابد – فقیر نشدن – نترسیدن از حاکم – مصون
ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند –
همراهی فرشتگان – در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن – پس از برانگیخته
شدن صورت پیامبر را دیدن – سیراب شدن از نهرهای بهشتی – مصون ماندن از امور
ناپسند و بیماری ها – دوری جنیان از وی

48- فتح:

 بیمه
شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان –
پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تویت حافظه – کسب خیرو برکت – رفع بیماری
هراس – در امان ماندن از غرق شدن

49- حجرات:

در
شمار زایران پیامبر اکرم قرا

آیات (اوراد) اسم اعظم (مفاتیح الجنان)

اول سيد اجل سيد
عليخان شيرازى رضوان الله عليه در كتاب الكلم الطيّب نقل فرموده كه اسم
اعظم خداى تعالى آن است كه افتتاح او «الله» و اختتام او «هُوَ» است و
حروفش نقطه ندارد «و لا تَتغيَّر قراءَتُه؛ أُعرِبَ أم لَم يُعرَب» (معنی:
خواندنش تغییر نمی یابد؛ چه آن حروف زیر و بر داشته باشند یا نداشته باشند)
و اين در قرآن مجيد در پنج آيه مباركه از پنج سوره است بقرة و آل عمران و
نساء و طه و تغابن شيخ مغربى گفته هر كه اين پنج آيه مباركه را ورد خود
قرار دهد و هر روز يازده مرتبه بخواند هر آينه آسان شود براى او هر مهمى از
كلى و جزئى بزودى إن شاء الله تعالى و آن آيه اين است اَللَّهُ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ تا آخر آية الكرسى‏

(اللَّهُ لا إِلهَ
إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ
ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا
يُحيطُونَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظيمُ)[1]

خداى يكتا است كه
جز او خدايى نيست زنده و پاينده است هرگز او را كسالت خواب فرا نگيرد تا چه
رسد كه به خواب رود اوست مالك آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است كه را
اين جرات است كه در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر به فرمان و اجازه او علم
ازلى او محيط است به آنچه از ازل پيش نظر خلق به وجود آمده است و آنچه سپس
تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هيچ مرتبه علم او احاطه نتوانند كرد مگر
به آنچه او خواهد، قلمرو علمش از آسمانها و زمين فراتر و نگهبانى زمين و
آسمان بر او آسان و بى زحمت است چه او داناى بزرگوار و تواناى با عظمت است 

(لا إِكْراهَ فِي
الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقى‏ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ) [1]

 كار دين به اجبار
نيست راه هدايت و ضلالت بر همه كس روشن گرديد پس هر كه از راه كفر و سركشى
برگردد و به راه ايمان و پرستش خدا گرايد به رشته محكم و استوارى چنگ زده
كه هرگز نخواهد گسست و خداوند به هر چه خلق گويند و كنند شنوا و دانا است 

(اللَّهُ وَلِيُّ
الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها
خالِدُونَ)[1]

 خدا يار اهل
ايمان است آنان را از تاريكي هاى جهان بيرون آرد و به عالم نور برد و آنان
كه راه كفر گزيدند يار ايشان شيطان و ديو رهزن است آنها را از عالم نور به
تاريكي هاى گمراهى در افكند اين گروهند اهل دوزخ و در آن مخلد خواهند بود 

(اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ‏
 خدا آن ذات
يكتاست و خدايى جز او كه زنده و پاينده ابدى است نخواهد بود براى تو فرستاد
اين كتاب آسمانى را به حق و حقيقت در حالى كه تصديق كتب آسمانى ديگر را مى
‏كند 

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ‏
 و كتاب تورات و انجيل را هم از آن پيش فرستاد براى هدايت خلق 
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ)‏[2]
 و فرقان را نازل فرمود 
(اَللَّهُ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ
رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً)[3]

 خدا آن ذات
يكتاست كه جز او خدايى نيست هر آينه جمع كند شما را در روز قيامت كه نيست
شكى در آن، و سخن كه راست‏تر از سخن خدا خواهد بود 

(اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى‏)[4]
 خدا آن ذات يكتاست كه جز او خدايى نيست نامهاى نيكو مختص اوست 
(اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏)[5]
 خدا آن ذات يكتاست كه جز او خدايى نيست و بر او بايد اهل ايمان توكل كنند. 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top