حساب سیبا چیست؟

حساب جاری بانک ملی

حساب جاری ملی (سیبا)
تعريف :
الف
– سيستم يكپارچه بانك ملي ايران با نام اختصاري سيبا داراي ويژگي نگهداري
اطلاعات حساب مشتريان بر روي رايانه هاي بسيار مدرن مركزي و استفاده از
تجهيزات مخابراتي ماهواره اي كه به طور مستمر با رايانه مركزي متصل است مي
باشد و مشتريان با مراجعه به هر يك از شعب سيبا در سطح كشور مي توانند به
طور يكسان از خدمات سيبا استفاده كنند به عبارتي تمامي شعب سيبا در سراسر
كشور به مثابه يك شعبه هستند ( شعب سيبا به وسيله نشانه سيبا بر روي نماي
ورودي شعب مشخص شده اند.)
ب – حساب جاري ملي به حساب سپرده قرض الحسنه
جاري اطلاق مي شود كه تحت پوشش سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بوده و در
كليه واحدها بانك ملي صاحب حساب يا هر شخص ديگر مي تواند بدون پرداخت
كارمزد در حداقل زمان ممكن ( مانند جاري اشخاص عادي ) تنها با داشتن شماره
حساب وجوهي را به حساب خود يا شخص ديگري واريز نمايد و نيز با ارائه چك و
مدارك احراز هويت از موجودي حساب برداشت نمايد.

مدارک مورد نياز :
1- تكميل برگ درخواست افتتاح حساب جاري ملي
2- مدارك لازم جهت افتتاح حساب جاري ( حسب نوع )

شرايط و مقررات عمومي :
1-
بانك فقط ملزم به پرداخت وجه چكهايي است كه صادركننده در حسابي كه عهده آن
چك صادر نموده است وجه كافي داشته باشد ، اعتراض و استناد صادر كننده چك
داير بر اينكه در حسابهاي ديگر خود موجودي داشته است مسموع نمي باشد همچنين
دارنده حساب حق ندارد به اعتبار معاملات خود با بانك مادام كه وجوه آنها
به حساب او ثبت نشده است چك صادر نمايد و بانك الزامي در پرداخت وجه چنين
چكهائي نخواهد داشت .
2- چنانچه با توجه به مقررات ، وجه چك از طرف بانك
پرداخت نگردد صاحب حساب جوابگوي هرگونه دعواي احتمالي بوده و جبران خسارت
دارنده چك به عهده صاحب حساب ميباشد و هرگونه مسئوليت قانوني ناشي ازعدم
پرداخت وجه چك نيز به عهده صاحب حساب خواهد بود.
3- دارندگان حساب بايد
دسته چكهائي را كه از طرف بانك به آنها داده مي شود حفظ كنند ، چنانچه هر
يك از برگهاي چك بعلتي مفقود شود يا بسرقت رود دارندگان حساب بايد بانك را
بدون تاخير كتباٌ آگاه سازند و در صورتيكه اطلاع ندادند و بانك وجه چك يا
چكها را بپردازد مسئوليتي نخواهد داشت .
4- بانك هنگام پرداخت وجه چك
دقت لازم را در صحت مندرجات و امضاي صادر كننده خواهد نمود با اين حال در
مورد جعل امضاء يا الحاق در مندرجات چك در صورتيكه تشخيص آن در بادي نظر
ممكن نباشد و ظاهراٌ امضاي چك طبق نمونه أي باشد كه به بانك معرفي شده
هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود بعلاوه بانك مسئوليتي نسبت به تقلب
و الحاق در ظهر چك يا جعل امضاي پشت نويسان نخواهد داشت ، بنابراين كليه
زيانهائي كه در اثر تقلب در چك و برگ درخواست دسته چك يا گم شدن آنها پيش
آيد متوجه صاحب حساب خواهد بود . تبصره 1- تاريخي كه بعضي اشخاص عادتاٌ ذيل
امضاء مي گذارند جزء امضاء محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- صاحبان حساب
بايد نهايت دقت را در تنظيم چكها بنمايند بقسمي كه حتي الامكان دستبردگي يا
الحاق در مندرجات چك ميسر نباشد ، براي اين منظور لازم است مبلغ چك و
اعداد طوري نوشته شود كه علاوه بر خوانا بودن ، امكان اضافه كردن كلمه يا
عددي به آن مقدور نباشد ، در غير اينصورت بانك مسئوليتي نسبت به پرداخت وجه
چك نخواهد داشت .
تبصره 3- در مورد چكهائي كه داراي ظهرنويسان متعددي
مي باشد صرف ملاحظه بانك به اينكه رديف پشت نويسي ها مرتب است ، با احراز
هويت آخرين امضاء كننده كه چك را براي دريافت ارائه مينمايد كافي بوده و
بانك هيچگونه مسئوليتي نسبت به امضاي ساير پشت نويسان نخواهد داشت .
5- مانده حساب هاي ارزي دارندگان حساب تابع قوانين ارزي ايران و هر كشوري كه ارز متعلق به آن كشور است خواهد بود .
6-
بانك بنا به نظر و تشخيص خود براي وصول هر نوع طلب و خسارت ناشي از
معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و
ريالي و موجوديهاي ارزي و ريالي و هر نوع سپرده و غيره و هر قسم مال و طلب
دارنده حساب همچنين شخص يا اشخاص تحت ولايت او نزد خود تحت هر عنوان كه
باشد بدون هيچگونه تشريفاتي راساٌ تهاتر و برداشت نموده و در صورت عدم
تكافو بقيه طلب خود را از او مطالبه و دريافت دارد و دارنده حساب حق هرگونه
اعتراض و گفتگوئي را تحت هر عنوان كه باشد از خود اسقاط مي نمايد .
7-
اسناد ، دفاتر ،‌گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايل هاي
سيستم رايانه اي بانك در مقابل ادعاي دارندگان حساب سند و دليل معتبر
خواهند بود .
8- هرگاه وجه چك يا چكهايي كه تمام يا قسمتي از محل آن در
حساب جاري دارنده حساب موجود نباشد از طرف بانك پرداخت گردد و بطور كلي در
هر موقعي كه بانك هر مبلغ يا مبالغي بتدريج يا دفعتاٌ بابت هر نوع معامله
وعمل و اقدامي به هر عنوان و جهتي كه باشد از اصل و كارمزد و خسارت و هزينه
هاي بانكي و قانوني و غيره ، حساب جاري دارنده حساب را بدهكار نمايد .
بدهي حساب جاري در هر حال و هر موقع دين مسلم و قطعي صاحب حساب به بانك
بوده و بصرف مطالبه بانك باستناد همين مقررات و شرايط عمومي و بدون اينكه
محتاج به ارائه و اقامه مدرك و دليل ديگري باشد از صاحب حساب قابل مطالبه و
وصول مي باشد بعلاوه با توجه به ماده 6 همين شرايط عمومي، بانك مي تواند
از هر نوع مال و موجودي حسابهاي دارنده حساب راساٌ و مستقيماٌ برداشت و
استيفاي طلب نمايد .
9- اگر بانك تحت هر عنوان اشتباهاٌ يا من غير حق ،
وجوه يا ارقامي به حساب دارنده حساب منظور نمايد و يا در محاسبه هر نوع
اشتباهي بنمايد و به طوركلي به هر نحو غيرمجازي دارنده حساب از وجوه بانك
استفاده كند بانك در هر موقع مجاز و مختار است راساٌ و مستقلاٌ‌ و بدون
انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضائي در موقع اشتباه يا پرداخت بدون حق و
لزوم برگشت از حساب معتبر بوده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگويي را
بعمل بانك از هر جهت از خود سلب نموده است و دارنده حساب هم مكلف است علاوه
بر رد وجوهي كه من غيرحق مورد استفاده قرار داده خسارت مربوطه را به
ميزاني كه بانك اظهار نمايد معادل سود و كارمزد در بخش خدماتي به بانك
پرداخت نمايد .
10- چنانچه صاحب حساب رونوشت يا عكس چك صادره از طرف خود
را بخواهد در صورتي به او داده خواهد شد كه فقط شخصي كه چك بنام او صادر
شده وجه چك را دريافت و يا به حساب خود منظور نموده باشد ليكن اگر چك داراي
ظهرنويسي ديگري باشد بانك بمنظور حفظ اسرار ظهرنويس يا ظهرنويسان فقط
رونوشت يا عكس متن چك را به صاحب حساب خواهد داد مگر اينكه از طرف مراجع
ذيصلاح قانوني رونوشت يا عكس ظهر چك نيز خواسته شود .
11- در مورد عزل
يا تغيير اختيارات وكيلي كه به موجب وكالتنامه معتبر و قابل قبول بانك به
وكالت از طرف دارنده حساب تعيين و معرفي شده و بموجب آن وكيل مجاز گرديده
است بنام دارنده حساب با بانك معاملاتي انجام داده و از وجوه دارنده حساب
استفاده نمايد دارنده حساب بايد عزل يا تغيير اختيارات را كتباٌ ( با اخذ
رسيد ) به شعبه مربوط اطلاع دهد و مادام كه اطلاع كتبي دارنده حساب به شعبه
بانك نرسيده است بانك وكالتنامه را معتبر خواهد دانست ولو اينكه فسخ يا
تغيير شرايط آن در دفاتر رسمي به ثبت رسيده باشد .
12- صورتحساب مورد
درخواست مشتري از طريق شعبه قابل دريافت است . دارنده حساب مي تواند توسط
تلفنبانك و يا از طريق شعب مجهز به سيبا از مانده خود مطلع شده ودر صورت
لزوم نسبت به اخذ صورتحساب از شعبه اقدام نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضي به صورتحساب و مانده خود ننمايد،بانك چنين تلقي خواهدنمودكه
صورتحساب موردتصديق دارنده حساب قرار گرفته است. تبصره 1- مدت مقرر در بند
12 در مورد دارندگان حسابهاي مقيم داخل كشور يكماه و براي دارندگان حسابهاي
مقيم خارج از كشور چهارماه مي باشد . تبصره 2- دارنده حساب موظف است به
محض تغيير محل اقامت ، بانك را از نشاني جديد خود كتبي يا تلگرافي مطلع
نمايد و مادام كه نشاني جديد بشرح مذكور باطلاع شعبه مربوطه نرسيده است
كليه مراسلات واوراق و اخطاريه ها و … به آخرين نشاني دارنده حساب ارسال
خواهد شد . همچنين تغييرات در هيئت مديره و دارندگان امضاي مجاز نيز بايستي
با ارسال مدارك به موقع كتباٌ باطلاع بانك برسد .
13- حسابهاي جاري علاوه بر موارد قانوني در هر موقع و موردي بنا به تصميم يكي از طرفين ( بانك يا دارنده حساب ) ممكن است بسته شود .
14-
چنانچه صاحب حساب و در مورد حسابهاي مشترك يكي از صاحبان حساب فوت نمايد
مادام كه اطلاع كتبي به شعبه بانك نرسيده باشد و چكهاي صادره عهده حساب
مزبور پرداخت شود هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود پس از اطلاع از
فوت دارنده حساب نيز بانك چكهائي را كه تاريخ صدور آن مقدم بتاريخ فوت باشد
با احراز ساير شرايط پرداخت خواهد نمود .
15- مانده كليه حسابهاي جاري
سيبا كه به مدت يكسال فاقد گردش باشند به حساب مانده مطالبه نشده منتقل شده
و از آن پس سالانه براساس مقررات و تعرفه هاي مصوب بانك مبلغي بابت هزينه
هاي دفتري از حساب برداشت ميگردد .
16- در صورتيكه اسنادي به هر عنوان
به بانك واگذار گردد و قبل از وصول ، وجوه آنها مورد استفاده دارنده حساب
قرار گيرد و در سررسيد وصول نشده و يا منجر به واخواست گردد و در اثر آن
بدهي دارنده حساب به بانك باقي بماند ، چون بعلت تاخير در تاديه از تاريخ
سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مبلغي بر ذمه دارنده حساب تلقي خواهد گرفت
، لذا دارنده حساب موظف است علاوه بر بدهي تاديه نشده جريمه تاخير تاديه
با نرخ مصوب بانك براي هر سال نسبت به بدهي مذكور كه برحسب اوراق واگذاري
بعهده گرفته و همچنين كليه هزينه هاي واخواست و دادرسي و حق الوكاله را به
بانك پرداخت نمايد و به همين منظور دارنده حساب بطور غيرقابل برگشت به بانك
اختيار مي دهد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل
مبلغ مورد تعهد از حسابهاي دارنده حساب برداشت و يا به همان ميزان از ساير
دارائيهاي وي تملك نمايد . اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات
اجرائي براي وصول ساير مطالبات بانك نخواهد شد .
17- درمورد حسابجاري
اشخاص حقوقي ادعاي عدم دخالت و يا سلب بعدي سمت و اختيارات از امضاء كننده و
يا امضاء كنندگان حساب در مورد چكهائي كه عدم پرداخت آنها مستند به عمل وي
يا آنان باشد موثر نيست . چنانچه امضاء صاحبان حساب تغيير پيدا كند بانك
چكهائي را كه قبل از تاريخ تغيير امضاء و يا امضاهاي قبلي صادر شده خواهد
پرداخت .
18- موجودي حساب جاري مشترك به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب
از طرف صاحبان حساب تعيين ميشود ( بالسويه يا با سهم نامساوي ) متعلق به
صاحبان حساب خواهد بود و اگر در فرم حساب سهم تعيين نشده باشد بالسويه به
صاحبان حساب تعلق دارد .
19- در صورت فوت يا حجر و يا ورشكستگي هر يك از
صاحبان حساب و اطلاع كتبي به شعبه بازكننده حساب ، همچنين در صورت وصول
بازداشت نامه به شعبه بازكننده حساب براي بازداشت موجودي حساب عليه هر يك
از صاحبان حساب از مراجعي كه قانوناٌ حق بازداشت اموال اشخاص را دارند ،
بانك حساب را مسدود نموده و موجودي حساب را به نسبت سهمي كه موقع افتتاح
حساب تعيين شده است ( بشرح ماده 18 ) تقسيم خواهد نمود كه در اينصورت سهم
متوفي و محجور و ورشكسته و مديون بر حسب مورد به ورثه يا مراجع قانوني
ذيصلاح پرداخت شده و سهم ديگري با بقيه شركاء بحساب موقت در بانك منظور
خواهد گرديد .
20- در مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك موجودي در تاريخ
فوت يا حجر يا ورشكستگي ملاك احتساب خواهد بود . لكن اگر تاريخ فوت يا حجر
يا ورشكستگي كتباٌ به بانك اعلام نشده باشد و بانك پرداخت نمايد هيچگونه
مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
21- در مورد بند 19 يا هر مورد ديگري
بانك حق دارد حساب مشترك را مسدود نموده و سهم هريك يا بعضي از صاحبان حساب
را به حساب موقت مخصوص منتقل نمايد . در اين قبيل موارد بانك مراتب با به
صاحبان حساب اطلاع خواهد داد . به موجودي حساب موقت سود تعلق نمي گيرد.
22-
بانك ميتواند كليه وجوهي كه اشخاص در قالب استفاده از خدمات بانكي بنحو
غيرمجاز از آنها بهره مند شده ومكلف به استرداد وجوه مزبور وكليه خسارات
مربوطه طبق مفاد قراردادهاي تنظيمي مي باشند ، از موجودي كليه حسابهاي آنها
همچنين از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق اعم از ارزي و ريالي از هر قسم
مال و طلب مشاراليهم و افراد تحت تكفل آنها نزد هر يك از واحدهاي خود راساٌ
و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد .
23- در موارديكه بانك بنا به
عللي از قبيل خرابي تجهيزات كامپيوتري سيستم پردازش داده ها ، اختلال يا
قطع خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و … آنچه خارج از كنترل بانك
باشد ، قادر به ارائه خدمات سيبا نباشد مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
24-
بانك ميتواند هر موقع تشخيص دهد در شرايط و مقررات حسابجاري ملي تغييرات
لازم را اعمال نمايد . اين تغييرات از طريق مقتضي به اطلاع صاحبان حساب
خواهد رسيد و دارندگان حساب موظف به رعايت و اجراي آن ميباشند .
25-
مقررات و شرايط عمومي حساب سپرده جاري ( سيبا ) ،‌جايگزين شرايط و مقررات
ملي كارت نمي باشد . چنانچه دارنده حساب سپرده قرض الحسنه ( سيبا ) از كارت
بعنوان ابزار برداشت از حساب جاري خود استفاده نمايد بايد شرايط و مقررات
مربوط به ملي كارت را نيز امضاء نمايد .

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل ، محل كار و سكونت وحصول اطمينان به صحت آنها .
2- تكميل متن و ظهر كارت افتتاح حساب ( حسب مورد توسط متقاضي در حضور متصدي مربوطه ) و برگ درخواست افتتاح جاري ملي
3-
درج مشخصات معرف ( نام و نام خانوادگي ، شماره حساب و نام شعبه اي كه معرف
نزد آن حساب دارد ) واخذ امضاي وي و گواهي آن توسط شعبه دارنده حساب در
كارت افتتاح حساب .
4- كنترل مندرجات كارت تكميل شده و ساير مدارك دريافتي توسط متصديان ذيربط والصاق و ابطال تمبر حسب مورد ( به هزينه مشتري ).
5-
ثبت مشخصات وآدرس محل كار و سكونت متقاضي در دفتر حسابجاري واخذ امضاء از
وي و تخصيص شماره حساب قرض الحسنه جاري به مشتري و درج آن در كارت افتتاح
حساب وي .

حساب سپرده قرض الحسنه جاري كاركنان دولت

تعريف :
هدف
از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي كاركنان دستگاههاي دولتي
وابسته به دولت و نيروها و نواحي انتظامي و واحدهاي نيروي زميني آن است كه
حقوق و مزاياي آنان از سوي دستگاههاي ذيربط به آن حسابها واريز و از طريق
صدور چك يا سند بدهكار مورد استفاده قرار گيرد.

مدارک مورد نياز :
1- معرفي نامه از دستگاه محل اشتغال
2-
ارائه شناسنامه عكسدار بمنظور احراز هويت كارمند 3- امضاءوقبول شرايط
ومقررات عمومي حسابجاري مندرج دركارت افتتاح حساب جاري(نمونه 507)

شرايط و مقررات عمومي :
11- شاغل بودن پرسنل در وزارتخانه ، سازمان ، شركت دولتي وابسته به دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي.
2- كليه شرايط و مقررات عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري. .

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 2 دقيقه
1-رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل ، محل كار و سكونت و حصول اطمينان به صحت آنها.
2-تكميل متن و ظهريكبرگ كارت افتتاح حساب حسب مورد توسط متقاضي درحضورمتصدي مربوطه.
3-كنترل مندرجات كارت تكميل شده و مدارك معتبر متقاضي توسط متصديان ذيربط و الصاق تمبر و ابطال آن ( به هزينه مشتري).
3-
تكميل محل مخصوص معرف دركارت افتتاح حساب توسط امور مالي سازمان محل
اشتغال پرسنل و مهر و امضاي آن توسط اشخاصي كه امضاي آنان قبلا به بانك
معرفي شده است (چنانچه سازماني طي نامه اقدام به معرفي كاركنان خود جهت
افتتاح حساب نمايد، لازم است شماره و تاريخ نامه در محل مخصوص معرف ثبت
شود).
4- اخذ تعهدنامه تكميل شده ( نمونه شماره 553) از دارنده حساب ،
مبني بر اجازه برداشت از حسابجاري وي بابت وجوهي كه اشتباها“ توسط سازمان
متبوع به حساب وي واريز مي نمايد و الصاق تمبر به آن ( به هزينه مشتري).
5- استعلام از اداره اطلاعات اعتباري بمنظور بلامانع بودن افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي متقاضي.
6- اخذ هزينه مربوط به تحويل دسته چك و تحويل آن حسب مورد به متقاضي .

حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك

تعريف :
حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك به حساب جاري گفته مي شود كه صاحب حساب آن بيش از يكنفر باشد..

مدارک مورد نياز :
1-درخواست كتبي متقاضي مبني بر افتتاح سپرده قرض الحسنه جاري
2- ارائه شناسنامه عكسدار و تسليم يك برگ تصوير آن.
3- داشتن معرف مورد قبول بانك كه هويت او نزد بانك محرز و امضاء وي توسط بانك گواهي شده باشد.
4- امضاء و قبول شرايط و مقررات عمومي حسابجاري مندرج در كارت افتتاح حساب جاري (نمونه 507)
5-استعلام
از اداره اطلاعات اعتباري بانك مبني بر بلامانع بودن افتتاح حساب قرض
الحسنه جاري براي متقاضي كه اين امر توسط بانك صورت مي پذيرد. .

شرايط و مقررات عمومي :
1-
موجودي حساب مشترك به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب
تعيين مي شود ( بالسويه يا سهم نامساوي) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود و
اگر در كارت حساب سهم تعيين نشده باشد بالسويه به صاحبان حساب تعلق دارد .
2-
امضاء يا امضاهايي كه موقع افتتاح حساب براي استفاده از حساب تعيين مي شود
تا زماني براي بانك معتبر خواهد بود كه درخواست يا دستور كتبي مخالفي از
طرف هيچيك از صاحبان حساب به شعبه بانك واصل نشده باشد در غير اينصورت بانك
از پرداخت وجه در قبال امضاء يا امضاهاي تعيين شده قبلي خودداري خواهد
نمود.
3- هرگاه هريك از صاحبان امضاء بخواهد براي استفاده از تمام
موجودي حساب به شخص ثالثي وكالت دهد قبول آن از طرف بانك مستلزم اين است كه
بقيه صاحبان امضاء كتباً و صريحاً به بانك اطلاع داده باشند كه شخص مذكور
حق دارد براي استفاده و برداشت از تمام موجودي حساب به ديگر وكالت بدهد.
4-
درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي هريك از صاحبان حساب و اطلاع كتبي بانك و
همچنين درصورت وصول بازداشت نامه به شعبه بازكننده حساب براي بازداشت
موجودي حساب و عليه هريك از صاحبان حساب از مراجعي كه قانوناً حق بازداشت
اموال اشخاص را دارند بانك حساب مشترك را مسدود نموده موجودي حساب را به
نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب تعيين شده است تقسيم خواهد نمود.. 5- در
مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك از موجودي حساب ملاك احتساب ، تاريخ فوت
يا حجر يا ورشكستگي خواهد بود ليكن اگر تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي كتبا“
به بانك اعلام نشده باشد و بانك پرداختي نمايد هيچگونه مسئوليتي متوجه
بانك نخواهد بود .
6- ساير شرايط و مقررات حسابهاي سپرده قرض الحسنه
جاري اشخاص حقيقي درخصوص حسابهاي سپرده قرض الحسنه جاري مشترك معتبر و نافذ
مي باشد.

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 2 دقيقه
1-رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل ، محل كار و سكونت و حصول اطمينان به صحت آنها.
2-تكميل متن و ظهر يكبرگ كارت افتتاح حساب حسب مورد توسط متقاضي درحضورمتصدي مربوطه.
3-
درج مشخصات معرف ( نام و نام خانوادگي ، شماره حساب و نام شعبه اي كه معرف
نزد آنها حساب دارد ) و اخذ امضاي وي و گواهي آن توسط شعبه دارنده حساب در
كارت افتتاح حساب.
4-استعلام از اداره اطلاعات اعتباري بمنظور بلامانع بودن افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي متقاضي.
5-كنترل مندرجات كارت تكميل شده و مدارك معتبر متقاضي توسط متصديان ذيربط و الصاق تمبر و ابطال آن ( به هزينه مشتري).
6- اخذ هزينه مربوط به دسته چك و تحويل آن به متقاضي (درصورتيكه حساب جاري با دسته چك باشد ). .

حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتها(اشخاص حقوقی)
تعريف :
هر
شركتي كه به ثبت رسيده باشد چون طبق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي است مي
تواند در بانك مانند اشخاص حقيقي حساب جاري افتتاح نمايد مشروط بر اينكه
دارندگان امضاء براي صدور اسناد تعهد آور بانكي تعيين شده و اختيارات آنها
طبق مقررات اساسنامه شركت باشد.

مدارک مورد نياز :
1- تقاضاي شركت مبني بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري كه به امضاي صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت رسيده باشد.
2-
يك نسخه رونوشت يا فتوكپي مصدق اساسنامه شركت كه به تصويب صاحبان سهام
رسيده و اجازه افتتاح حساب جاري و داد و ستد بانك صراحتاً قيد شده باشد و
اختيارات هيأت مديره و صاحبان امضاء مجاز ، طبق مقررات اساسنامه مزبور
باشد.
3- يك نسخه رونوشت يا فتوكپي مصدق شركتنامه كه به تصويب صاحبان
سهام رسيده و اجازه افتتاح حساب جاري و داد و ستد بانك صراحتا قيد شده باشد
و اختيارات هيأت مديره و صاحبان امضاء مجاز ، طبق مقررات اساسنامه مزبور
باشد.
4-آگهي روزنامه رسمي كشور مبني بر تاسيس شركت و انتخاب اعضاء هيأت
مديره و مديرعامل و معرفي اشخاصي كه حق امضاي چكها و اسناد تعهدآور شركت
را دارند.
5- استعلام از اداره اطلاعات اعتباري بانك مبني بر بلامانع
بودن افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي متقاضي كه اين امر توسط بانك صورت
مي پذيرد.
6-آخرين صورتجلسه مجمع عمومي كه در آن حدود و مدت اختيارات هيأت مديره و صاحبان امضاء مجاز تعيين شده باشد.
7-
افتتاح حساب جاري بنام شركت در شرف تأسيس مانعي نداشته ولي حق انجام
عمليات بانكي بويژه برداشت را ندارند مگر اينكه شركت به ثبت برسد يا از
تشكيل آن رسما“ انصراف حاصل شود.

شرايط و مقررات عمومي :
1.شركت در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به ثبت رسيده باشد.
2- شرايط و مقررات عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري. .

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 2 دقيقه
1- رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل ، محل كار و سكونت وي و حصول اطمينان به صحت آنها.
2- تكميل متن و ظهر يكبرگ كارت افتتاح حساب ( حسب مورد توسط متقاضي درحضورمتصدي مربوطه).
3- استعلام از اداره اطلاعات اعتباري بمنظور بلامانع بودن افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي متقاضي.
4- كنترل مندرجات كارت تكميل شده نمونه 508 و مدارك معتبر متقاضي توسط متصديان ذيربط و الصاق تمبر و ابطال آن ( به هزينه مشتري).
5- اخذ هزينه مربوط به دسته چك و تحويل آن به متقاضي (در صورتيكه حساب جاري با دسته چك باشد) .


مشخصات ملی شناسه حساب بانکی ایران (شبا)

– مقدمه:
هدف این سند، تعیین مشخصات شناسه حساب بانکی ایران (شبا)، مطابق با استاندارد ISO-13616 است.
 2- تعاریف و اصطلاحات:
در این سند، اصطلاحات بشرح زیر تعریف شده اند:
2-1- شبا:
عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی
مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور در این مستند تعریف و تبیین
شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب
استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها
است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی
بانکها استفاده به عمل می آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می شود.
2-2- ارقام کنترلی:
عبارتند از ارقامی که به منظور حصول اطمینان از دریافت و ارسال کامل و
بدون نقص یا تحریف «شبا»، بر مبنای مندرجات درونی «شبا» محاسبه و به عنوان
بخش الزامی «شبا» بدان افزوده می شوند.
2-3- IBAN:
حروف اختصاری «Internet Bank Account Number»، شناسه ایست که یک شماره
حساب خاص را در یک بانک بصورت یکتا معرفی می کند. این شناسه مطابق با
استاندارد بین المللی ISO-13616-2007 تولید شده و به منظور یکسان سازی
شماره حسابهای بانکی در سطح بین المللی به منظور تسهیل تبادلات بین بانکی،
مورد استفاده قرار می گیرد.
2-4- BBAN: حروف
اختصاری «Basic Bank Account Number»، شناسه ایست شامل شناسه بانک که به
صورت یکتا یک حساب خاص را در یک بانک در یک کشور خاص مشخص می کند.
 


3- قواعد کلی شبا:

3-1- قواعد ساختاری شبا:
3-1-1-
هر کاراکتر تنها می تواند یکی از حروف بزرگ الفبای انگلیسی [A-Z] یا یک
رقم انگلیسی [0-9] باشد. استفاده از هیچ کاراکتر دیگری، از جمله اعداد و
حروف فارسی مجاز نیست.
3-1-2- طول شبا دقیقاً باید معادل 26 کاراکتر باشد. شماره های کمتر یا بیشتر از 26 کاراکتر مجاز نیستند.
3-1-3- استفاده از حروف تنها برای کد کشور (دو رقم سمت چپ شبا) مجاز است. بقیه اجزای شبا تنها می تواند دربرگیرنده اعداد باشد.

3-2- نمایش شبا:
3-2-1-نمایش در سیستمهای رایانه ای: در سیستمهای رایانه ای، شبا مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود، مانند این نمونه:
IR0696000000010324200001
3-2-2-نمایش در اشکال نوشتاری:
در اشکال نوشتاری، مانند فرمها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار
کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد شبا در فرم نوشتاری شامل 6
دسته چهار کاراکتری و یک دسته 2 کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان
مثال شبای مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود:
IR06 2960 0000 0010 0324 2000 01
 


4- ساختار و اجزاء شبا:
4-1- شبا یک کد 26 کاراکتری است که به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

جزء BBAN CD CC
توضیح شماره حساب پایه کد کنترلی کد کشور: ثابت= IR
طول 22 رقم 2 رقم 2 حرف

 
4-1-1- یک شبا به صورت [CC][CD][BBAN] ساخته می شود. (کروشه تنها برای تفکیک اجزاء است و در شبا دیده نمی شود)
4-1-2-
CC به معنی کد کشور، در مورد تمامی حسابهای بانکی کشور براساس استاندارد
ISO-3166-1 معادل دو حرف IR (حروف بزرگ لاتین) است. کد کشور تنها بخش حرفی
شبا محسوب می شود.
4-1-3- CD به طول دو رقم به معنی ارقام کنترلی یا چک دیجیت شناسه شبا می باشد.
4-1-4- BBAN به طول 22 رقم که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و در بند (5) این سند در مورد آن بحث شده است.


 
5- ساختار و قالب BBAN:
5-1- مشخصات کلی: قالب BBAN یک کد به طول 22 رقم با قالب زیر است:

B19 0 0 0 B2 B1 A3 A2 A1
22 0 0 0 5 4 3 2 1

 
5-2- اجزاء BBAN: براساس جدول فوق به صورت زیر توضیح داده می شود:
5-2-1-
شناسه بانک، که در موقعیت A1 الی A3 به طول سه رقم قرار می گیرد. شناسه
بانک یک عدد سه رقمی است که براساس کد بانکها تدوین شده است. باتوجه به این
که این کدها درحال حاضر دو رقمی هستند، تا اطلاع ثانوی از صفر در سمت چپ
این کد برای تمام بانکها و موسسات اعتباری استفاده شده است. کد بانکها
مطابق با جدول زیر تنظیم می شود:

ردیف نام بانک شناسه بانک
1     بانک اقتصاد نوین 055
2     بانک پارسیان 054
3     بانک پاسارگاد 057
4     پست بانک ایران 021
5     بانک تجارت 018
6     موسسه اعتباری توسعه 051
7     بانک توسعه صادرات 020
8     بانک رفاه 013
9     بانک سامان 056
10     بانک سپه 015
11     بانک سرمایه 058
12     بانک صادرات ایران 019
13     بانک صنعت و معدن 011
14     بانک کارآفرین 053
15     بانک کشاورزی 016
16      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 010
17     بانک مسکن 014
18     بانک ملت 012
19     بانک ملی ایران 017

5-2-2-
شناسه حساب که در موقعیت B1 الی B19 قرار می گیرد. باتوجه به اینکه شماره
حسابهای فعلی بانک ملی (سیستم متمرکز- سیبا) 13 رقمی می باشد، با استفاده
از راهکارهای ذیل به قالب 19رقمی تبدیل می شود.
الف: شناسه نوع حساب که در موقعیت B1 قرار می گیرد برای حسابهای سپرده، مقداد صفر و برای حسابهای تسهیلات عدد یک تکمیل می شود.
ب:
برای موقعیتهای B2 الی B19 نیز، به سمت چپ شماره حساب باید به اندازه ای
رقم صفر افزوده شود که طول آن برابر 18 رقم شود. بدین ترتیب با ترکیب عدد
18 رقمی حاصله و کد نوع حساب (بند الف)، شناسه حساب (BBAN) به طول 19 رقم
تولید می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top