جملات عاشقانه همراه با تصاویر عاشقانه متن دار

استاتوس های عاشقانه همراه با عکس

√ ایـטּ روز هـــا

بیـشـتــــر از هــر زمــانــے،

כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)

כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،

و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را…

هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…

כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه اωــﭞْ…!

همیــטּ …

asheghane 1

.

.

.

.

√  گــاه مــے انـכیشـــم

خبــر مـــرگ مـــرا بــا تــــو چـﮧ ڪـ؟ـس مــے گــویـــכ!

آن زمـــاטּ ڪـﮧ خبــر مــرگ مــرا از ڪـωــے مــے شنـوے،

روےِ تـــو را ڪـاش مــے כیـכم…!

شــانـﮧ بـالـا زכنـﭞْ را؛ بــے قـیـــכ…!

و تڪـاטּ כاכטּِ כωــﭡـﭞْ ڪـﮧ؛ مـهــــم نیـωــﭞْ زیــــاכ!

و تڪــاטּ כاכטּِ ωــر را ڪـﮧ؛ عـجب(!) عـاقبـﭞْ مُـــرכ…؟!

افــωـــوس…!

ڪــاش مــے כیـכم…

مـטּ بــا خـــوכ مــے گــویــــم…

چـﮧ ڪـωــے بـاور ڪـرכ،

جنگـل جــاטּ مـرا؛

آتـشِ عـشـق تــــو خـاڪـωــﭡـــر ڪـرכ…!؟

asheghane 2

.

.

.

.

√  از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

asheghane 3

.

.

.

.

√  مــےכانـــم روزے تـــو مـرا כر آغــوش خـواهــے گـرفـﭞْ…

پـشـیمــــاטּ و بـا چشمــانــے پُــر از اشـڪ…

خــوכم را ڪـﮧ نــﮧ (!)

عـڪـωـــم را…!

عـڪـωـــے ڪـﮧ ڪنــارش نـوشــﭡــﮧ اسـﭞْ:

” یـڪ هفــﭡـــﮧ گـذشـﭞْ… “

asheghane 4

.

.

.

.

√ روز هــا و شـب هــا گـذشـﭞْ و

مـטּ روز و شب بــوכم بــﮧ یــاכ تــــو…

روز هــا مـכفــوטּ כر انــﭡـظـــار…!

شـب هــا غــرق כر ωــراب امیـــכ…!

כر وهـــم شیــریـטּ خیــالِ مـטּ؛

تـــو ڪنــارِ مــטּ!

مــטּ ڪنــار تـــــو!

آه از انــﭡـظـــــار…!

asheghane 5

.

.

.

.

√ ωــاכه هـωــﭡـــم…

ωــاכه مــے بینـــم…

ωــاכه مــے پنـכارم زنـכگــے را…

نمـــے כانـωـﭡــم جُــرم مـے כانـنـכ ωــاכگــے را !

ωــاכگــے جُـرم اωـت و مـטּ مجـرم تـریـטּ مجـرم شـہــرم (!)

ωــاכه مــے مـانـــم…

ωــاכه مــے مـیرم…

امـّـــــا ،

تــرڪ نـمــے گــویـــم پـاڪــے ایـטּ ωــاכگــے را…

asheghane 6

.

.

.

.

√ مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…!

כرכ هــا تمـــام نشـכه…

اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)

و ایـטּ ابــﭡــכاے ” مُــرכטּ ” اωـت…!

asheghane 7

.

.

.

.

√ כωـﭡـــانـــم شـایـכ…

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا…!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم…(!)

asheghane 8

.

.

.

.

√ ڪبــریت را روشـטּ مـے ڪنـــم و

ڪنــار گـوش ωــیگــار مـے گــویـم:

” عصــر،عصــر نـامـرב هـاωـت رفیـق!”

و یـڪ بــار בیگــر بـراے آرامـش خـوבم،رفیـق ωـوزے مـے ڪنــم…

asheghane 9

.

.

.

.

√  بـــوے گنــב خیـانـتْ تمـــام شـہـــر را گـرفتـﮧ!

مــرב هـاے ” چشــم چـراטּ ” ،

زنـہــاے ” خـائـטּ ” ،

پـωــر هـاے ” شـهـوت راטּ ” ،

בختـــر هـاے ” پـول پـرωـتْ ” …

پـسْ چـﮧ شـُـב آבمـیـّ!ـتْ !؟

چیــבטּ یـڪ ωــیــبــ و ایـטּ همـﮧ تقــــاص…!

asheghane 10

.

.

.

.

√ _ یـﮧ لیــواטּْ از تـــو اوטּْ ڪـابیـنـت بــرבار!

+ خـب.

_ پـرتـش ڪـטּْ زمیـטּْ!

+ خـب.

_ شڪـωـت ؟؟

+ آره !

_ حـالا ازش عـذر خـواهـے ڪـטּْ!

+ ببخـشیــב لیــواטּْ، منظــورے نـבاشتــم!

_ בوبـاره בرωــت شُـב ؟

+ نــﮧ …!

_ متـوجـﮧ مـے شـے ؟؟؟

asheghane 11جملات عاشقانه همراه با عکس

مــرا کَس بسیــار اَست ؛

اَفسوس !


کـه دل یک نـا کَس می خواهَـد …!

16839985481656227011 - √ حرفـــــــــ دل مونــــــــmonaــــــــــا √


299384_270596643056880_1755669189_n.jpg
 
آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند
 
از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند
 
” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست  “


.


.


.


.

گروه اینترنتی ایران سان
 

وقـتی تــــــو بـا مـنی …

تـرافیـــک میتــونه زیبــاترین مکــــــث عالـم باشــه.


.


.


.

images?q=tbn:ANd9GcRbA8eZlEae5LliXhnfgmS
 
تو این دنیا
 
آدمای زیادی با هم رو تختای ۲ نفره میخوابن…
 
اما قشنگ اینه که
 
خیلیا رو تختا…دور از هم
 
ب یاد هم بیدارن…!!


.


.


.


.

1322f47115c197a25d633f6cedc94270.jpg
 
هیچ وقـــــــــــــت
 
آرزوی خوشبختی نکن برای مـــن ..
 
بــی خــــــــــودت!


.


.


.


.

مــرا کَس بسیــار اَست ؛

اَفسوس !


کـه دل یک نـا کَس می خواهَـد …!

16839985481656227011 - √ حرفـــــــــ دل مونــــــــmonaــــــــــا √


.


.


.


.

دلنوشته های تنــــــهایی من+عکس سری 10


هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت


تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای


احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .


هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد …!.


.


.


.

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید
 
وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ـــ ،
 
جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ..
 
مَقـصَـــــد ،
 
هَمـــــینـــ حُضـــ ـــور ِ مـَــــن و تـُـــوسـتـــــــ


.


.


.


.

دلنوشته های تنــــــهایی من+عکس سری 9خیلی سخته عاشق

کسی باشی که روحشم


خبر نداشته باشه


اما خیلی شیرینه که


یواشکی عاشقانه


نگاهش کنی


و توی دلت بگی


خیلی دوستت دارم …!!!


کاش میدونستی…………؟؟؟؟


.


.


.


.

دلنوشته های تنــــــهایی من+عکس سری 9


دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست

دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،


اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!


.


.


.


.

asheganeh.ir_61.jpg
 
دوری از کسی که می‌خوای داشته باشی‌ اش سخته ؛
 
اما سخت‌تر از اون
 
نزدیک بودن به کسیِ که ندونی داریش یا نداریش . . .
 
“این یعنی بلاتکلیفی” !!!!


.


.


.


.

تصاویر پروانه,پروانه,عکس پروانه,پروانه عاشق
 
گــاهـــی
پـــــروانــه ها هــــم
اشـتـبــاهی عـــاشـــــق مـی شـــونــــد
بـجـای شــــمــع
گــــرد ِچـــراغــهای
بــــی احســـا س خـیـابـــان مـــی میـــرنـــد


.


.


.


.

post6.png
 
چشم انتظارم
چشم انتظار لحظه ایی که بهم بگی:
سیگار داری؟؟
توی چشمات زل بزنم بگم:
تنهایت گذاشت..؟


.


.


.


.

45205698437136651752.jpg
 
متنفرم از خودم …
 
که همیشه نگران کسی میشوم
 
که اگر بمیرم هم …
 
 به چهلمم نخواهد رسید…


.


.


.


.

ﺭﻭﯼ ﻣـﺮﺯ ﺑﺎﺭﯾﮑــﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ …
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ
ﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧــــــــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧــــــﺖ ﺭﺍ …

.


.


.


.

86445441318166869542.jpg
 

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

پشتــــــــ ایـن چهــــره ی آرام،

در دلــــــــــم چــه مـی گـذرد!

نـــه نمیــــدانــــی!

هیـــــچ کـــس نمـی دانــــد

ایـــن آرامــش ظــاهــر و ایــن دلنــا آرام

چقــــدر خستـــــــه ام میـــکنــد…!


.


.


.


.

895601241627445.jpg
 
  هـــــــــ ــــــــیســـــ ـــــــ 
 
ـــــــــــ ـــاکــــتــــ ــــ
 
یـــهـ  کــــــــــ ــــــــــف  مــُــرتـَـــ ـــبــــــــ  بــهـ  افتـــخـــارشـــــــــ
 
چـــهـــ بـــا احـســـــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــآســــــــ
 
مــــــــــ ـــــــــ ـــــــــنو گذاشــــتـــــــــ و رفـــتــــــــ ـــــــدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top