جدول احراز مشاغل كار

دستورالعمل شرايط احراز مشاغل[1]

پيرو بخشنامه شماره 14479 مورخ 13/05/1388 در خصوص دستورالعمل
تعيين نوع پست سازماني، شرايط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفيد،
دستورالعمل مذكور اصلاح و به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد؛

1) تطبيق شرايط احراز براي انتصاب اعضا در صورت رعايت مفاد
بخشنامه شماره4392/12/30د مورخ 19/2/88 (با موضوع دستورالعمل تطبيق پست‌هاي
سازماني جهاددانشگاهي با رسته استخدامي براي اختصاص آنها به اعضاي هيات
علمي و غير هيات علمي)، با جدول ذيل انجام خواهد شد.

2) جدول حداقل شرايط احراز

 

رده شغلي

مدرك تحصيلي و سابقه

مشاغل رديف 7 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير كل، رييس واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 8 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 10 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 6 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون مدير كل، معاون واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 5 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 7 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 5 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير اداره، مدير گروه و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 2 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 4 سال تجربه مفيد ـ فوق ديپلم و 8 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 4 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون اداره، كارشناس و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس ـ ليسانس ـ فوق ديپلم و 4 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 3 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مسئول قسمت، كاردان و مشاغل هم‌سطح)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم و 3 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 1-2 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل كمك‌كارشناس و بخشي از مشاغل دفتري)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم

ساير مشاغل جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مشاغل خدماتي و بخش ديگري از مشاغل دفتري)

فوق ديپلم ـ ديپلم

(انتصاب افراد با مدرك ليسانس و بالاتر امكان پذير نمي‌باشد)

3) در موارد استثنا در صورت كمتر بودن سابقه كار مفيد فرد
براي تصدي پست مدير و بالاتر، مشروط بر آن كه ميزان كسر سابقه از 6 ماه
تجاوز ننمايد، موضوع براي تصميم‌گيري به كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل
ارجاع و در صورت تصويب كميته، فرد به عنوان سرپرست منصوب مي‌گردد.

تبصره: مدت اعتبار حكم سرپرستي حداكثر 6 ماه مي‌باشد.

4) به منظور محاسبه تجربه مفيد مندرج در جدول موضوع بند 2،
سوابق عضو با در نظر گرفتن تجارب منطبق و مرتبط و نيمه‌مرتبط در رشته‌هاي
شغلي كه به پست وي ارتباط دارد به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:

1-4) تجربه منطبق:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در يك
زمينه تخصصي ايجاد و در انجام وظايف و بهبود و پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي
وي كاملاً موثر باشد. سابقه فعاليت در يك اداره كل (در دفتر مركزي) جزء
سابقه منطبق تلقي مي‌گردد و در واحدها سابقه فعاليت در يك اداره جزء سابقه
منطبق تلقي مي‌گردد. ميزان اين سابقه با ضريب 1 محاسبه مي‌شود.

2-4) تجربه مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در انجام
وظايف و بهبود پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي وي مستقيماً موثر باشد. سابقه
فعاليت در يك حوزه معاونت جزء سابقه مرتبط تلقي مي‌شود. ميزان اين سابقه با
ضريب 6/0 محاسبه مي‌شود.

3-4) تجربه نيمه‌مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در ايفاي
وظايف آخرين شغل مورد تصدي به نحوي تاثير داشته باشد. ميزان اين سابقه با
ضريب 4/0 محاسبه مي‌شود.

تبصره: تعيين ميزان تجربه قابل احتساب و ضريب تجربه مفيد، به عهده كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل است .

5) فهرست رشته‌هاي تحصيلي مربوط به پست سازماني بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل جهاد دانشگاهي مي‌باشد.

6) افرادي كه پيش از ابلاغ اين
دستورالعمل در اداره‌ها و پست‌هايي مشغول فعاليت بوده‌اند كه با رشته
تحصيلي ايشان منطبق نيست و در حال حاضر امكان جايابي متناسب با رشته تحصيلي
ايشان نيز وجود ندارد، مي‌توانند با توجه به شرايط زير در پست‌هاي جديد
(كارشناسي يا مديريت) منصوب شوند[2]:

1-6) اولويت اول براي اين افراد جايابي متناسب با مدرك، رشته تحصيلي و سابقه كار ايشان است.

2-6) تجربه و سابقه فعاليت مستمر به مدت حداقل 4 سال در يك
پست سازماني و در يك اداره و يا يك رشته شغلي به منزله داشتن رشته تحصيلي
منطبق با آن پست، اداره يا آن رشته شغلي [3] مي‌باشد.

7) دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه آموزش‌هاي ضمن خدمت قابل محاسبه مي‌باشد.

 

اين دستورالعمل در هفتاد و چهارمين جلسه (مورخ 10/04/1391)
شوراي اداري و استخدامي به تصويب رسيد و پس از تاييد رئيس جهاد دانشگاهي
لازم‌الاجرا است.

 


 

[1]- اين دستورالعمل طي بخشنامه شماره 17395/91/ص مورخ 25/10/1391 به واحدهاي جهاددانشگاهي ابلاغ گرديد.

[2]- اصلاحيه طي بخشنامه شماره 21188/92/ص مورخ 12/12/1392 به واحدها ابلاغ گرديد.

[3]- اصلاحيه بر اساس مصوبه هفتاد و ششمين جلسه شوراي
اداري-استخدامي كه طي بخشنامه شماره 20009/92/ص مورخ 27/11/1392 به واحدها
ابلاغ گرديده است.

 

 برنامه توسعه جهاد دانشگاهي چشم انداز

بسمه تعالي

با اتكال به عنايت خداوند منان،
در سايه ايمان و كوشش جهادگران دانشگاهي، در مسير تحقق آرمانها و اهداف
والاي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و انقلاب فرهنگي، در چشم انداز بيست ساله
جمهوري اسلامي ايران :

جهاددانشگاهي نهادي است انقلابي باهويت اسلامي، برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد، الهام بخش و موثر در كشور، پيشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ با تعامل سازنده درعرصه ملي و بين المللي

 

جهاد دانشگاهي نهادي است انقلابي با هويت اسلامي:

– معتقد و ملتزم به آرمانها،
ارزشها ومدافع اهداف انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني (ره)، پيرو ولايت
فقيه و رهبري نظام، متعهد به اهداف انقلاب فرهنگي، با ساختار نهاد عمومي
غيردولتي

برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد:

– مومن، انقلابي، متخصص، خلاق، پرتلاش، خودباور، مسئوليت‌پذير، داراي روحيه كار جمعي و ملتزم به فرهنگ جهادي

الهام بخش و مؤثر در كشور:

– الهام بخش در نو انديشي و پويايي علمي و فرهنگي در جهت نيل به خودباوري، خوداتكائي و تقويت هويت
 ايراني – اسلامي

– مؤثر در تشخيص چالش‌ها، مسائل
و نيازهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور، ارائه راه حلهاي هوشمندانه و
تأثيرگذار   در نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور

پيشگام در توسعه علم ، فناوري و فرهنگ:

پيشگام در:

– توسعه قطبهاي علم و فناوري براي گسترش مرزهاي دانش

تحقيق و توسعه و توليد فناوريهاي نوين

– جذب توان علمي نخبگان

– پژوهشهاي كاربردي برنامه‌ريزي شده و بكارگيري نتايج حاصله

– توليد، جذب و بومي سازي فناوريهاي مورد نياز

– توسعه دانشگاه غيردولتي معتبر بين‌المللي

–  توسعه آموزش عالي و تخصصي با رويكرد تربيت منابع انساني متعهد، كارآمد و كارآفرين

–  صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي

– ارتقاء و تعميق معرفت ديني و ترويج فضائل اخلاقي در ميان جوانان در پرتو انديشه و سلوك ديني، اجتماعي و سياسي حضرت امام خميني (ره)

– تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي- ايراني با رهيافتي زيبايي شناسانه، بديع و منطبق با زمان

– پرورش خلاقيتها و استعدادهاي فرهنگي- هنري و تقويت روحيه خودباوري دانشجويان

– ارائه ايده‌ها، طرحها و راهبردهاي اثر بخش علمي – فرهنگي و ظرفيت سازي براي ايفاي نقش‌هاي ملي در مسير توسعه فرهنگي كشور

تعامل سازنده در عرصه ملي و بين المللي:

از طريق:

– همكاري موثر با دستگاهها و
مراكز علمي،  فرهنگي و مجموعه‌هاي فناوري و صنعتي در سطوح استاني و ملي
براي ايفاي نقشهاي برجسته در كشور

– همكاري علمي – پژوهشي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر جهان براي تبادل تجربيات و دستيابي به دانش و فناوريهاي نوين

– گسترش همكاري بين المللي در حوزه‌هاي فناوري و صنعتي براي توليد ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمي، فني و صنعتي

– همكاري گسترده فرهنگي با
دانشگاهها و مراكز فرهنگي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي براي افزايش شناخت
متقابل و معرفي مظاهر تمدن اسلامي- ايراني

– گسترش همكاري با مراكز علمي و فرهنگي، سازمانها و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي براي مشاركت در حل   
چالش‌هاي فراروي جوامع اسلامي و كشورهاي منطقه

ملاحظات:

شايان ذكر است كه در تدوين
برنامه هاي توسعه جهاد دانشگاهي، اهداف، سياستهاي كلي و شاخصهاي كمي كلان
هر برنامه بر اساس اين سند تنظيم مي‌شود، به گونه‌اي كه با اجراي مجموعه
برنامه‌ها، اين نهاد به جايگاه و نقش پيش‌بيني شده در اين سند نائل شود.
برنامه و بودجه‌هاي ساليانه نيز، متناسب با اهداف و الزامات اين سند تدوين و
تصويب مي‌گردد.

در فرآيند دستيابي كشور به
اهداف سند چشم انداز و متناسب با تغييرات اساسي در شرايط علمي، فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي و اهداف و برنامه‌هاي كشور، محتواي سند جايگاه جهاد
دانشگاهي نيز حسب نياز مورد بررسي و بازنگري قرار مي‌گيرد.

– سند جايگاه جهاد دانشگاهي در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در يكصد و يكمين جلسه مورخ 4/4/86 به تصويب هيات امناء رسيد.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top