تعبیر خواب ریزش شدید موی سر

تعبیر خواب ریزش موی شدید و توهم وضعیت عادی!

در خواب دیدم که با دست کشیدن به سرم مقدار زیادی از موی سرم
میریزه ، در حالی که خودم هنوز احساس میکردم کلی مو هنوز رو سرم هست ،
خودمو تو آیینه ندیدم چه شکلی شدم و بقیه هم شکایت یا تعجبی از دیدن ریزش
زیاد مو نداشتن ، لطفا تعبیر خواب مرا بگید.

تعبیر خواب :

در ظاهر امر اتفاق خاصی رخ نداده، اما مستندات نشان می‌دهند، سطح آمادگی‌تان برای روبرو شدن با مسائل را دارید از دست می‌دهید.

فرض کنید برای کنکور آماده می‌‌شوید و در نحو مطالعه کردنتان
اشتباهی پیش آمده که منجر به کاهش کارآمدیتان در زدن تست‌ها شده است. از
آنجا که زمان گذشته را صرف مطالعه می‌کنید، هم خودتان و هم خانواده باورتان
این است که امور رو به راه است؛ ولی نتیجه تست‌های آزمایشی چیز دیگری را
نشان می‌دهند.

دوست خوبم، زمانی که می‌خواهیم کاری کنیم یا جایی برویم، موی
سرمان آراسته و مرتب می‌کنیم. بنابراین،‌ تعبیر خواب مو نشان از سطح آمادگی
ما می‌دهد.تعبیر خواب این که موهایتان در حال ریزش  است، یعنی در واقعیت
امر سطح آمادگی و قابلیتهایتان در حال کاهش است. اما، دیگران شکایتی ندارند
تعبیرش اینست که نشان می‌دهد محیط قادر به تشخیص واقعیت ماجرا نیست. از ظن
و گمان دست بردارید، بهترین کار این است که آیینه به دست بگیرید و واقعیت
درست را مشاهده کنید. به عبارت ساده‌تر، اتکایتان را در تشخیص درست روی
مستندات و فاکتورهایی  که مشاهده می‌کنید قرار دهید. زمانی که این فاکتورها
را نادیده می‌گیرید، طبیعی است که گرفتار نقصان در توانایی می‌شوید.

فاکتورها نشان می‌دهد درآمدتان در حال کاهش یافتن  است؛ اما
همچنان انبوهی مشتری را می‌بینید که وارد فروشگاه‌تان می‌شود. مشکل کجاست؟
بدترین کار این است که نرخ سودتان را نادیده گرفته و اعتنایتان به
مشتری‌هایی باشد که می‌آیند و می‌روند!مو

مو

مو
لوک اويتنهاو مي گويد :
کوتاه کردن آن : غم
بلند : قدرت و اهميت
شستن آنها : دل نگراني
بستن آن : ناراحتي
موي قرمز : دوروئي
سياه : خوشبختي
بور : شادي
سفيد : شادماني
شانه کردن آنها : ضرر در امور کاري
گيس کرده : مورد تمسخر واقع شدن
فر خورده : براي صنعتگران سود در امور کاري
ريزش مو : ناراحتي
سوزاندن آنها : خيانت ، زندگي توام با بدبختي
آنها را بيش از حد کوتاه کردن : يک سوگوار در خانواده
ژوليده : سوء تفاهم در خانواده
رنگ کردن آنها : دورويي
موخوره و يا موهاي در هم ريخته : خوشبختي

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن سر تراشيدن از غم بيرون آيد
ديدن درازي موي سر درازي عمر باشد
ديدن موي سر دراز رنج اندک باشد
ديدن موي کندن دليل جدائي از جفت خود باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر زني خواب ببيند به گيسوان زيباي خود شانه مي زند ، علامت آن است كه
در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت
پيشرفت ، در زندگي را از دست مي دهد .
۲ـ اگر مردي خواب ببيند موي سرش را كوتاه مي كند ، علامت آن است كه براي
دست و دل بازي و سخاوتش فقير خواهد شد ، و از نگراني و اضطراب بيمار مي شود
.
۳ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان خاكستري مي شود ، نشانة نزديك شدن به مرگ است
و اينكه شايعات بي اساسي دربارة نزديكان يا دوستان در خانوادة شما منتشر
است .
۴ـ اگر اندام خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه در
بدرفتاري با ديگران چندان پافشاري مي كنيد كه همه شما را ترك مي گويند .
اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامي براي خود در
نظر مي گيرد و بر خلاف اصول اخلاقي با ديگران رفتار مي كند .
۵ـ اگر مردي خواب ببيند موي سياه و مجعدي دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاري ديگران را فريب مي دهد .
۶ـ اگردر خواب زني مو طلايي ببينيد ، علامت آن است كه به زني بي باك دل خواهيد بست و با او ازدواج خواهيد كرد .
۷ـ اگر در خواب زن مو قرمز ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي با تغيير و
تحول روبرو خواهيد شد و از بي وفايي نامزد خود آگاه مي شويد .
۸ـ ديدن موي قهوه اي در خواب ، علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمي شويد .
۹ـ ديدن گيسوي آراسته و زيبا در خواب ، علامت آن است كه وضعيت مالي شما بهتر خواهد شد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد موهاي خود را از ته مي زنيد ، علامت آن است كه براي
دوستي ولخرجي مي كنيد و بعد ناچار مي شويد كه با صرفه جويي زندگي خود را
بگذرانيد .
۱۱ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان بسيار نرم است و سريع رشد مي كند ، علامت آن
است كه زندگي اي لبريز از نعمات و شادماني در به روي شما خواهد گشود .
۱۲ـ اگر زني خواب ببيند تار سپيده مويش را با موهاي سياه مقايسه مي كند ،
علامت آن است كه بر سر پذيرفتن دو پيشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت
زيادي به خرج ندهد ، پيشنهادي را خواهد پذيرفت كه برايش به جاي بخت و
اقبال مساعد ، زيان و پريشاني به بار مي آورد .
۱۳ـ ديدن گيسواني پريشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است كه بستن پيمان
ازدواج با مشكلي مواجه مي گردد ، اوضاع كار كساد مي شود و زندگي با سختي
همراه مي گردد .
۱۴ـ اگر زني خواب ببيند نمي تواند گيسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است
كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد .
۱۵ـ اگر دختري در خواب زناني با گيسوان خاكستري ببيند ، نشانة آن است كه به زودي زني با يكي از اقوام او ازدواج خواهد كرد .
۱۶ـ اگر خواب ببينيد موهايتان كوتاه است ، علامت آن است كه در زندگي با نوميديهاي بزرگي روبرو خواهيد شد .
۱۷ـ اگر زني خواب ببيند موهايش مي ريزد و كچل مي شود ، علامت آن است كه
براي امرار معاش بايد تلاش كند زيرا بخت و اقبال به او پشت مي كند .
۱۸ـ اگر خواب ببينيد موي سرتان به سپيدي برف است ، علامت آن است كه به مسافرتي مطلوب و لذتبخش خواهيد رفت .
۱۹ـ اگر مردي خواب ببيند موي زني را نوازش مي كند ، علامت آ ن است كه زني
شايسته به او اعتماد خواهد كرد ، هر چند كه او از نظر ديگران محكوم و طرد
شده است .
۲۰ـ اگر در خواب بر گيسوان خود گلي ببينيد ، علامت آن است كه گرفتار سختي و
مشكلات زندگي خواهيدشد . و اين مشكلات كمتر از زماني كه از دور به آنها
نگاه مي كرديد شما را دچار هراس مي كنند .
۲۱ـ اگر زني خواب ببيند موي سرش با گلهايي سفيد تزئين شده است ، علامت آن
است كه در زندگي با دردسرهايي روبرو خواهد شد ، اما اگر با شكيبايي و صبوري
و پشتكار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص مي شود .
۲۲ـ اگر خواب ببينيد يك دسته از موهاي شما خاكستري شده و مي ريزد ، نشانة
آن است كه گرفتاري و نوميدي در انتظار شماست و بر خلاف اميد به بهبودي
بيماري مأيوس كننده مي شود .
۲۳ـ اگر خواب ببينيد موي سر كسي يك شبه سفيد مي شود ولي صورتش همچنان شاداب
و جوان مي ماند ، علامت آن است كه مصيبت و اندوهي ژرف در انتظار شماست .
۲۴ـ اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه در اثر تصادف نامزد خود
را از دست مي دهد و در اثر بي احتياطي به اندوه دچار مي شود . او بايد
مراقب روابط خود با دوستان باشدOne thought on “تعبیر خواب ریزش شدید موی سر

  1. موهای من کوتاهه و در خواب دیدم موهام خیلی بلند هست و دستم رو داخل موهام کردم و یک دسته مو از سرم جدا شد.بعد گفتم من که موهام کوتاهه پس اینا چیه و موهام کوتاه شدن.
    میشه تعبیرش رو بفرمایید؟
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top