تعبیر خواب دستگیر شدن

تعبیر خواب پلیس

لوک اویتنهاو می گوید :

پلیس : غصه

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‏کند، نشانه‏ی آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می‏کنید.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

۲ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

*****************************************************************

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن قفس در خواب بر سه وجه باشد.

اول: زندان. دوم: جائي تنگ. سوم: خانه
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند قفسي داشت، دليل كه در جائي تنگ گرفتار گردد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
قفس در خواب گوياي سختي و تنگي است. اگر در خواب ببينيد قفسي خالي در خانه داريد يا يک قفس بدون پرنده خريده ايد گرفتار سختي مي شويد و در آينده به بن بست مي رسيد. اکر ديديد قفسي داريد که مرغي در آن نگه داري مي کنيد دو حالت دارد. اگر مرغ شناخته شده باشد بايد تعبير مخصوص همان پرنده را بيابيد و در تعبير خود دخالت دهيد و اگر شناخته شده نيست و مرغي مجهول است قفس به خودتان بر مي گردد و مشکلي براي شما به وجود مي آيد که ذهنتان را مشغول مي دارد. قفس هر قدر بزرگ تر باشد نشان فضاي آزاد بيشتر نيست بل که نشان سختي و تنگي بيشتر است و هر چه کوچک تر باشد از اهميت مشکلات کاسته مي گردد. شکستن قفس در خواب رهائي و نجات از گرفتاري ها است. ساختن قفس ايجاد گرفتاري است. هديه دادن قفس به وجود آوردن سختي و تنگي براي کساني است که هديه را مي گيرد. اگر کسي قفسي در خواب به شما داد براي شما مشکل به وجود مي آورد. ابن سيرين گرفتاري را حبس و زندان دانسته ولي در شرايط امروز مي توان قفس را سختي و تنگي دانست.

*****************************************************************************

پلیس

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می‌شود امنیت و فراغت خیال می‌یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می‌شود. اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می‌روید و در یک مسیر سفر می‌کنید به سفر می‌روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می‌کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می‌دهید. اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می‌شود و بهره ای می‌برید. اگر در خواب با پاسبان صحبت می‌کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می‌گیرید و لازم می‌شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می‌کند و نه جواب را به رضایت می‌دهید و بالاخره اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می‌کند و دروغ می‌گوید.

****************************************************************************************************

تعبیر خواب دزد ، تعبیر دیدن دزد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم.

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

لوک اویتنهاو می گوید :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن دزد فتنه بود

مولف گوید :

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد.

در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

۲ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است ، نشانه آن است که به شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد .

**********************************************************************************

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

شود. براي سبز کردن قره ماش دو ليوان قره ماش را درون کاسهاي ريخته و تا 2 بند انگشت آب روي آن آب ميريزيم. پس از 4 روز ماشها سفيد ميشوند پس آنها را درون دستمالي نخي ميريزيم . پس ا

تعبیر خواب کشتن قتل تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف ک محمدبن سيين گويد اگر درخواب بيند كه او را بكشتند دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد دليل كه

تعبیر خواب اسلحه تعبیر خواب حرف الف

رفت . اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت . 5ـ اگر زني خواب ببيند با

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر پدر و مادر دیگری دانلود جدید

علامت آن است كه اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور <b< p=””>

تعبير خواب آدم دزدی

انسان مطالب تصادفی تعبیر خواب بی رحمی تعبیر خواب گدایی تعبیر خواب عروس تعبیر خواب برنشیت تعبیر خواب چان

تعبیر خواب دستگیری توسط پلیس

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس محصولات عجيب توليد شده توسط شرکت تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس تعبیرnbs

معنی تعبیر خواب پرواز در اسمان مشاهده پرواز در اسمان جستجو دانلود آهنگ

امین مولایی پرواز آهنگ پرواز از امین مولا تعبیر خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير<

تعبیر خواب سکه طلا بهترین مدلهای لباس و عکسهای بازیگران

در خواب Translate this page Oct 24 2014 تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب سکه طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب دزدیدن گوشواره طلا

تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن

persianfal.com زنجیر زنی تعبیر خواب بندنهادن تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن تعبیر خواب دستبند شدن

تعبیر خواب اسارت تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب زندانی شدنتعبیر خواب دستگیر شدنتعبير خواب زنداني شدنتعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس Searchgo.890m.com

شما رهائی است از غم و اندوه و Source tabirkhab.akairan.com تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس نتیجه تعبیر خواب توسط حضرت یوسف. نتیجه <

تعبیر خواب زندان Searchgo.890m.com

www.patoghblog.com از زندان آزاد شدن آنلي بيتون مىگويد اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شدهايد بدانيد Source taveel.org تعبیر خواب فرار از گرگ ویبره تعبیرB

تعبیر خواب تعبیر خواب پاسبان تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف پ پاسبان منوچهر مطيعي تهراني گويد ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد.

تعبیر خواب دستگیر شدن

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

شود. براي سبز کردن قره ماش دو ليوان قره ماش را درون کاسهاي ريخته و تا 2 بند انگشت آب روي آن آب ميريزيم. پس از 4 روز ماشها سفيد ميشوند پس آنها را درون دستمالي نخي ميريزيم . پس ا

تعبیر خواب کشتن قتل تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف ک محمدبن سيين گويد اگر درخواب بيند كه او را بكشتند دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد دليل كه

تعبیر خواب اسلحه تعبیر خواب حرف الف

رفت . اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت . 5ـ اگر زني خواب ببيند با

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر پدر و مادر دیگری دانلود جدید

علامت آن است كه اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور <b< p=””>

تعبير خواب آدم دزدی

انسان مطالب تصادفی تعبیر خواب بی رحمی تعبیر خواب گدایی تعبیر خواب عروس تعبیر خواب برنشیت تعبیر خواب چان

تعبیر خواب دستگیری توسط پلیس

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس محصولات عجيب توليد شده توسط شرکت تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس تعبیرnbs

معنی تعبیر خواب پرواز در اسمان مشاهده پرواز در اسمان جستجو دانلود آهنگ

امین مولایی پرواز آهنگ پرواز از امین مولا تعبیر خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير<

تعبیر خواب سکه طلا بهترین مدلهای لباس و عکسهای بازیگران

در خواب Translate this page Oct 24 2014 تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب سکه طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب دزدیدن گوشواره طلا

تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن

persianfal.com زنجیر زنی تعبیر خواب بندنهادن تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن تعبیر خواب دستبند شدن

تعبیر خواب اسارت تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب زندانی شدنتعبیر خواب دستگیر شدنتعبير خواب زنداني شدنتعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس Searchgo.890m.com

شما رهائی است از غم و اندوه و Source tabirkhab.akairan.com تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس نتیجه تعبیر خواب توسط حضرت یوسف. نتیجه <

تعبیر خواب زندان Searchgo.890m.com

www.patoghblog.com از زندان آزاد شدن آنلي بيتون مىگويد اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شدهايد بدانيد Source taveel.org تعبیر خواب فرار از گرگ ویبره تعبیرB

تعبیر خواب تعبیر خواب پاسبان تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف پ پاسبان منوچهر مطيعي تهراني گويد ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد.

تعبیر خواب دستگیر شدن

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

شود. براي سبز کردن قره ماش دو ليوان قره ماش را درون کاسهاي ريخته و تا 2 بند انگشت آب روي آن آب ميريزيم. پس از 4 روز ماشها سفيد ميشوند پس آنها را درون دستمالي نخي ميريزيم . پس ا

تعبیر خواب کشتن قتل تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف ک محمدبن سيين گويد اگر درخواب بيند كه او را بكشتند دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد دليل كه

تعبیر خواب اسلحه تعبیر خواب حرف الف

رفت . اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت . 5ـ اگر زني خواب ببيند با

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر پدر و مادر دیگری دانلود جدید

علامت آن است كه اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور <b< p=””>

تعبير خواب آدم دزدی

انسان مطالب تصادفی تعبیر خواب بی رحمی تعبیر خواب گدایی تعبیر خواب عروس تعبیر خواب برنشیت تعبیر خواب چان

تعبیر خواب دستگیری توسط پلیس

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس محصولات عجيب توليد شده توسط شرکت تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس تعبیرnbs

معنی تعبیر خواب پرواز در اسمان مشاهده پرواز در اسمان جستجو دانلود آهنگ

امین مولایی پرواز آهنگ پرواز از امین مولا تعبیر خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير<

تعبیر خواب سکه طلا بهترین مدلهای لباس و عکسهای بازیگران

در خواب Translate this page Oct 24 2014 تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب سکه طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب دزدیدن گوشواره طلا

تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن

persianfal.com زنجیر زنی تعبیر خواب بندنهادن تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن تعبیر خواب دستبند شدن

تعبیر خواب اسارت تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب زندانی شدنتعبیر خواب دستگیر شدنتعبير خواب زنداني شدنتعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس Searchgo.890m.com

شما رهائی است از غم و اندوه و Source tabirkhab.akairan.com تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس نتیجه تعبیر خواب توسط حضرت یوسف. نتیجه <

تعبیر خواب زندان Searchgo.890m.com

www.patoghblog.com از زندان آزاد شدن آنلي بيتون مىگويد اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شدهايد بدانيد Source taveel.org تعبیر خواب فرار از گرگ ویبره تعبیرB

تعبیر خواب تعبیر خواب پاسبان تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف پ پاسبان منوچهر مطيعي تهراني گويد ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد.

تعبیر خواب دستگیر شدن

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

شود. براي سبز کردن قره ماش دو ليوان قره ماش را درون کاسهاي ريخته و تا 2 بند انگشت آب روي آن آب ميريزيم. پس از 4 روز ماشها سفيد ميشوند پس آنها را درون دستمالي نخي ميريزيم . پس ا

تعبیر خواب کشتن قتل تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف ک محمدبن سيين گويد اگر درخواب بيند كه او را بكشتند دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد دليل كه

تعبیر خواب اسلحه تعبیر خواب حرف الف

رفت . اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت . 5ـ اگر زني خواب ببيند با

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از شوهر پدر و مادر دیگری دانلود جدید

علامت آن است كه اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور <b< p=””>

تعبير خواب آدم دزدی

انسان مطالب تصادفی تعبیر خواب بی رحمی تعبیر خواب گدایی تعبیر خواب عروس تعبیر خواب برنشیت تعبیر خواب چان

تعبیر خواب دستگیری توسط پلیس

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس محصولات عجيب توليد شده توسط شرکت تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس تعبیرnbs

معنی تعبیر خواب پرواز در اسمان مشاهده پرواز در اسمان جستجو دانلود آهنگ

امین مولایی پرواز آهنگ پرواز از امین مولا تعبیر خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير خواب مدفوع در توالت گربه بچه خوردن حیوان سگ گاو تعبير<

تعبیر خواب سکه طلا بهترین مدلهای لباس و عکسهای بازیگران

در خواب Translate this page Oct 24 2014 تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب سکه طلا هدیه گرفتن تعبیر خواب دزدیدن گوشواره طلا

تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن

persianfal.com زنجیر زنی تعبیر خواب بندنهادن تعبیر خواب دستبند شدن و دستگیر شدن تعبیر خواب دستبند شدن

تعبیر خواب اسارت تعبیر خواب اسارت

تعبیر خواب زندانی شدنتعبیر خواب دستگیر شدنتعبير خواب زنداني شدنتعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس Searchgo.890m.com

شما رهائی است از غم و اندوه و Source tabirkhab.akairan.com تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس نتیجه تعبیر خواب توسط حضرت یوسف. نتیجه <

تعبیر خواب زندان Searchgo.890m.com

www.patoghblog.com از زندان آزاد شدن آنلي بيتون مىگويد اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شدهايد بدانيد Source taveel.org تعبیر خواب فرار از گرگ ویبره تعبیرB

تعبیر خواب تعبیر خواب پاسبان تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب تعبیر خواب حرف پ پاسبان منوچهر مطيعي تهراني گويد ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top