تحقیق تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی

بررسی نقش فرهنگ و تعهد سازمانی در کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد

چکیده مقاله:


در کارآفرینی سازمانی، کل سازمان و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی
هستند و ساختارها و فرهنگ سازمان در آن اثرگذاراست و یک بینش و فهم مشترک
در بین مدیران و کارکنان ایجاد می گردد. در بحث کارآفرینی سازمانی در
دانشگاه دو دیدگاه مطرح است. در دیدگاه اول، دانشگاه مثل بنگاهی اقتصادی
بوده و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مانند کارآفرینی سازمان های انتفاعی
تعریف می گردد. در نگاه دیگر، کارآفرینی دانشگاهی عبارت است از کاربرد دانش
و برانگیختن رفتار کارآفرینانه در بین تمام اعضا و ساختارهای مجموعه
دانشگاهی که بنابراین طبق دیدگاه دوم دانشگاه ها باید به تقویت تعهد
سازمانی و فرهنگ سازمانی پرداخته و به ایجاد ساختارهای سازمانی جدید که
افراد را برای ایجاد و به کارگیری انگیزههای کارآفرینانه و حفظ تعهدشان و
کارآفرینی درون سازمانی توانمند سازد بپردازند. از آنجا که فرهنگ سازمانی و
تعهد بیشترین تاثیر را در کارآفرینی سازمانی دارد، در این تحقیق ضمن بررسی
رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد (بررسی موردی) نقش آن
در کارآفرینی سازمانی بررسی شده است. در این تحقیق از مدل دنیسون برای
سنجش فرهنگ سازمانی و برای سنجش تعهد از مدل آلن و می یر استفاده شده است.
با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، فرضیات پژوهش موردآزمون قرار گرفت.
نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ونتایج فرضیه های فرعی مربوط به آن نیز
تایید شد.


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

چکیده مقاله:


سازمانها از شالوده های اصلی اجتماع امروزین هستند و مدیریت،
مهمترین عالم در حمایت رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست. فرهنگ یکی از
مهمترین عوامل موثر بر مدیریت و نادیده گرفتن آن، عدم انسجام داخلی و عدم
انطباق بیرونی را به دنبال خواهد داشت. ضرورت توجه به فرهنگ تا جایی است که
صاحبنظران بر این باورند، اگر قرار است در یک سازمان تغییرات اساسی و موثر
به وجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود. همچنین فرهنگ موجب
بالا رفتن تعهد فرد به سازمان و تداوم رویه در رفتار می شود. این پژوهش به
منظور بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در مدیریت
درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است در این بررسی
فرهنگ سازمانی براساس نظریه رابینز به ده مولفه تعریف شده است. جامعه آماری
شامل 500 نفر که مجموعاً 270 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و 230
پرسشنامه جمع آوری گردیده که در تجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. براساس
بررسی های آماری انجام شده مشخص گردید میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی
رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمان و مولفه فرهنگ
سازمانی: حمایت مدیریت و هویت سازمانی رابطه وجود داشته و بین تعهد سازمانی
و دیگر مولفه های فرهنگ سازمانی از جمله: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، پاداش
براساس عملکرد ، الگوهای ارتباطات سازمان، سیستم کنترل، هدایت مدیریت،
تعارض پذیری و یکپارچگی رابطه ای وجود ندارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top