تحقیق آمار اقتصاد

پروژه آمار تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

مقدمه:
امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب
نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار ۳ بحران یعنی «بحران
نابودی محیط زیست،ب حران تهدید اتمی و بحران فقر» به عنوان مسئله روز در
آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک
سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده
بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه
ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از «برنامه روزی» و
گام برداشتن در مسیر «برنامه ریزی» و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این
راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن
در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی
رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را
طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب
ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

فهرست مطالب:
– سرمقاله
– موضوع تحقیق
– مساله تحقیق
– مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق
– تعریف اعتیاد
– اهمیت و ضرورت تحقیق
– اهداف تحقیق
– اهداف جزئی
– فرضیات تحقیق
– متغیرهای تحقیق
– قرارداد آماری
– نتایج حاصل از بخش توصیفی
– فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد
– فراوانی علت اعتیاد در معتادین
– فراوانی نوع اعتیاد در معتادین
– مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین  و غیر معتادین
– نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد
– نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد
– نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون
– نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد
– نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون
– نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون
– هیستوگرام ارتباط اعتیاد با درآمد برای تحصیل در خانواده زندانیان
– هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و  اعتیاد
– هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد
– هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون


دانلود پروژه آمار جمعیت کل ایران

مقدمه :

دانستن
ميزان رشد جمعيت وبرآورد جمعيت و كنترل آن در هر كشوري اهميت بسزايي را
داراست . از اين رو ابتدا بايد از ميزان دقيق رشد جمعيت مطلع بود تا با
توجه به آن بتوان برآورد جمعيت درست كشور را داشت و بتوان رشد جمعيت را در
سطح مناسب نگاه داشت.

آمار
گيري در اين پروژه بر اساس آمارگيري سالهاي ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعيت در
استانهاي مختلف كشور صورت گرفته است. در اين پروژه با استفاده از اطلاعات
خام اوليه كه همان جداول برآورد جمعيت استانهاي كشور است جداول و
نمودارهايي محاسبه شده اند و در پايان هر بخش نتيجه گيري از آن گرفته شده
است.
شايان ذكر است اعداد اعشاري براي سهولت در محاسبات گرد شده اند و
نيز مقادير عددي با فاصله بسيار زياد با دادهاي قبل از خود بي دليل مشكل
ايجاد كردن در جداول فراواني ار محاسبات حذف شده اند.

تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۱۶۸۹۳۰۱ نفر بوده است.
۲ : جدول فراواني مربوط به دسته بندي استانها بر اساس تعداد جمعيت مردان در دسته هاي (خيلي كم ، كم ، متوسط زياد ، خيلي زياد)
جدول ۱-۲: جمعيت مردان :
كوچكترين مقدار : ۲۸۱۵۰۷ و بزرگترين مقدار(بجز تهران) : ۳۰۵۶۳۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۵۴۹۷۵

با توجه به جدول و نمودارهاي اين بخش ميتوان گفت ۸۱/۵۶ درصد جمعيت زنان و مردان كشور در مناطق خيلي كم جمعيت زندگي ميكنند.
مجموع تعداد جمعيت مردان و زنان در كل كشور به شرح زير است :
مردان : ۳۳۳۱۴۱۷۵ زنان : ۳۲۲۲۶۰۴۹ كل كشور : ۶۵۵۴۰۲۲۴
شهري : ۴۲۲۶۵۱۷۱ روستايي : ۲۲۲۷۵۰۵۲
درصد جمعيت مردان در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۸۴/۵۰% است.
درصد جمعيت زنان در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۱۶/۴۹% است.
درصد جمعيت شهري در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۴۸/۶۴% است.
درصد جمعيت روستايي در كل كشور نسبت به جمعيت كل كشور۵۲/۳۵% است.

تعداد صفحات:۲۳ صفحه

فرمت فایل:ورددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top