تامین اجتماعی ماده 10 نوسازی صنایع

آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 9/1/1383)

هیئتوزیراندرجلسهمورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن، اموراقتصادیو دارایی،سازمانهایمدیریتوبرنامهریزیکشوروتأمیناجتماعیوبهاستناد ماده(22) قانونتنظیمبخشیازمقرراتتسهیلنوسازیصنایعکشورواصلاحماده113 قانون برنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسلامیایران ـمصوب1382- آیین نامهاجرایی ماده10 قانونیادشدهرابهشرحزیرتصویبنمود:

 

ماده 1‌ـ

 

کارفرمایانواحدهایصنعتیدارایپروانهبهرهبرداریازوزاتصنایعومعادنیاسایر مراجعقانونیباارایهمدارکزیربهسازمانتامیناجتماعیوصندوقهایبازنشستگی (حسبمورد) میتواننددرخواستبازنشستگیهریکازکارکنانباسابقهپرداختحقبیمهبیشاز25 سالرا بنمایند:

 

1-قرارداداستخدام(مطابقضوابطقانونکار)یکنفرکارگرجدید(جایگزین)به استثنای اشخاص موضوع ماده 188 قانون کار که ناماودر فهرستبیمهشرکتدرجگردیدهباشد. (عبارت به استثنای اشخاص موضوع ماده 188 قانون کار به موجب اصلاحیه مورخ 7/11/1383 اضافه گردیده است)

 
 •   تبصره
  ـ کلیه تأسیسات گردشگری مندرج در ماده 1 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل،
  درجه‌بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت
  آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/68 که دارای پروانه
  بهره‌برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند مشمول این آیین
  نامه خواهند بود. (این تبصره به موجب مصوبه مورخ 24/1/1384 هیأت وزیران
  الحاق شده است)
 

2- پرداختپنجاهدرصد (50%) مابهالتفاوتکسوراتشخصیکهتقاضایبازنشستگیاوارایه شدهاست.

 

ماده 2-

 

سنواتباقیماندهبهترتیبزیرمحاسبهمی‌شود:

 

جمعماههایسابقهپرداختحقبیمهـ جمعماههایاشتغالبالقوهتازمانبازنشستگیقانونی = تعدادماههایسنواتباقیمانده

 

 ماده 3 –

 

نحوهمحاسبهمابهالتفاوتکسوراتسنواتباقیماندهبهشرحزیراست:

 

(تعداد ماههای سنوات باقیمانده) ? (حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه) (نرخ حق بیمه قانونی) = کسورات سنوات باقیمانده

 

ماده‌ 4-

 

سازمانتامیناجتماعیوسایرصندوقهایذیربطمعادلمبلغدریافتیاز کارفرمایانموضوعاینآیین‌نامهرادرپایانهرسالبهسازمانمدیریتوبرنامه‌ریزی کشورمنعکسمی‌نماید،سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،معادلمبلغمزبوررابه عنوانبدهیدولتبهسازمانتامیناجتماعیو سایر صندوق‌های ذیربط درردیفجداگانه‌ایدرلایحهبودجهسالبعد پیشبینیوپرداختمی‌نماید.
(عبارت «و سایر صندوق‌های ذیربط» به موجب اصلاحیه مورخ 7/11/1383 هیأت
وزیران پس از عبارت «به سازمان تأمین اجتماعی» اضافه گردیده است)
 کارآفرینان و تولید کنندگان سرمایه های انسانی کشور هستند

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر
منصور اعتصامی در آیین تجلیل از کارفرمایان نمونه استان ، کارفرمایان را
افرادی خطاب کرد که در شرایط سخت و بحرانی کشور علی رغم نابخردی های بسیار
استقامت کردند و اجازه ندادند امید در کشور خاموش شود.

وی عنوان داشت:اساس کار پیامبر اکرم(ص)نیز تامین اجتماعی بود چراکه وی
نسبت به ایجاد امنیت خاطر برای مردم توجه ویژه ای داشت.همانگونه که اساس
کار تامین اجتماعی ایجاد امنیت برای مردم است.
دکتر اعتصامی کارگران را ولی نعمتان و کارآفرینان و تولیدکنندگان را
سرمایه های انسانی دانست و عنوان کرد: هرکس به این قشر جفا کند به خود جفا
کرده است .
وی اعتماد و صداقت را مولفه ها ی اصلی سرمایه اجتماعی عنوان کرد و
اظهارداشت: باید به خود گوشزد کنیم که آیا توانسته ایم این سرمایه اجتماعی
را تامین کنیم یا خیر؟
دکتر اعتصامی ادامه داد: طبق ماده 31 برنامه پنجم کسی حق ندارد تعهدی برای
سازمانی ایجاد کند بدون اینکه بار مالی آن را در نظر بگیرد. این خلاف
قانون است. لذا انتظار می رود یک همدلی کامل بین این قشرو گروه تولید ایجاد
شود تا شاهد رفع مشکلات باشیم.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بر واگذاری کارها بر مردم
تأکید کرد و اذعان داشت: دبیرخانه شرکای اجتماعی را راه اندازی کردیم تا با
جمع کردن نمایندگانی از همه تشکل ها گرد هم بخش خصوصی را در تصمیم ها
مشارکت دهیم.
سرپرست استانداری فارس نیز در ادامه بر لزوم مشتری مداری تاکید کرد و
اظهارداشت: نیروهای انسانی کار که بیمه شده اند صاحبان اصلی مشاغل هستند و
باید تکریم شوند.
رضاییان وجود تامین اجتماعی را مربوط به اشخاص و بخش خصوصی دانست و
افزود:هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد برای بخش خصوصی تعهدی ایجاد کند و بار
مالی را برای آن در نظر نگیرد. بلکه این دستگا ها خدمت گزار مردم بوده و
باید بر مشتری مداری تاکید داشته باشند.
سرپرست استانداری فارس افزود:تامین اجتماعی امانت دار مردم است و آینده
بازنشستگان را می سازد پس دائما باید منابع مالی آن روبه افزایش باشد .
رضاییان همچنین در پایان خواستار افزایش فضای بیمارستانی متناسب با جمعیت
استان شد و بر لزوم افزایش بیمارستان و توجه به خدمات درمان بیمه شدگان
تأکید کرد.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس از این سازمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی
یاد کرد که منابع مالی آن از طریق حق بیمه های پرداختی کارفرمایان تامین
می شود.
عبدالکریم نباتی افزود: ما در استان کارفرمایان بسیاری داریم که تعداد
زیادی از آنها تعهدات مالی خود را به موقع پرداخت می کنند اما امروز چند
نفر از برترین ها معرفی خواهند شد تا الگویی برای سایرین باشند.
وی همچنین در ادامه تأکیدکرد: فرهنگ بیمه در جامعه ما به خوبی مورد قبول
افراد قرار گرفته است به گونه ای که فرد برای شاغل شدن قبل از پرسیدن راجع
به دستمزد از پرداخت حق بیمه سخن می گویدو نگران آینده خود است.لذا ما
امانت دار مردم هستیم و وظیفه ما در این راستا تعامل با کارفرمایان است ودر
این میان با بخش خصوصی،اتاق بازرگانی و انجمن های صنفی تعامل لازم را
داریم.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس همچنین به روند تسهیل امور بیمه اشاره و تاکید
کرد:در گذشته برای استعلام گرفتن از اتاق بازرگانی 15 الی 30 روز زمان لازم
بود در حالی که امروز این اقدام ظرف یک روز انجام می شود.
نباتی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی متعلق به قشر آسیب پذیر جامعه است
اذعان داشت: تامین اجتماعی استان مبلغ 117 میلیارد تومان را از پنجم تا
بیست و پنجم هرماه به 111 هزار خانوار مستمری بگیر پرداخت می کند.
در ادامه فریدون فرقانی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز نیز طی
سخنانی به عنوان نماینده بخش خصوصی گفت: در سال همدلی و همزبانی به معنای
واقعی کلمه توانسته ایم همدل و همزبان شویم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با اشاره به معوقه های برخی
کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران شان گفت: در این رهگذر باید به
شرایطی که در آن قرار گرفته ایم نگاه کنیم،تحریم،تورم و رکودها توان بخش
خصوصی را سلب کرده است.
وی افزود: کارفرماها به صورت مستقیم با تامین اجتماعی ارتباط دارند و بیمه را جزء ضروریات کارشان می دانند .
فرقانی ادامه داد:در این راستا بخش خصوصی خود را متعهد می داند که نسبت به تعهداتش انجام وظیفه کند.
در پایان این مراسم از چهار کارفرمای برتر به عنوان نمونه تجلیل و قدردانی شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top