بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری + آیین نامه اجرایی آن

ماده ۱ –

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
‌تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ – اتباع خارجی.

‌ماده ۲ –

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
‌تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به
تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز
مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل
سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌امور
اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
‌ماده ۳ –

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های
تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه
مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه
بیکاری پرداخت نماید.
‌ماده ۴ –

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
‌تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
‌ماده ۵ –

حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن،
تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر
مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر
حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
‌ماده ۶ –

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را
داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی
می‌باشد.

توضیح سایت:

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید کفایت ۶ ماه سابقه برای دریافت بیمه بیکاری صادر شد.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از
تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی
خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی
روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد
بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط
واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با
تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک
بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.
‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی
گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه
کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت
خواهد شد.
‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد.
‌ماده ۷ –

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم
از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای
متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به
شرح جدول ذیل می‌باشد:

‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
—————————————————————————————————————-
مدت سابقه                                   برای مجردین        برای متأهلین یا متکفلین
—————————————————————————————————————-
‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه                           (۶) ماه                       (۱۲) ماه
‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه                     (۱۲) ماه                       (۱۸) ماه
‌از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه                   (۱۸) ماه                        (۲۶) ماه
‌از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه                   (۲۶) ماه                        (۳۶) ماه
‌از (۲۴۱) ماه به بالا                                 (۳۶) ماه                        (۵۰) ماه
—————————————————————————————————————-

‌تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که
دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند
می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا
کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا
حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%)
حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید
از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری
بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه
دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و
در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع
کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز
قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳)
ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای
محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در
محاسبه منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (‌زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به
تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی،
ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد
سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش‌آنان
منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
‌تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
‌تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (‌زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
‌تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه
بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمین
اجتماعی استفاده خواهند کرد.
‌تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
‌ماده ۸ –

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
‌الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر
واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر
موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
‌د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری
بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه
دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز
مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری
بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از
تاریخ اشتغال خواهد بود.
‌تبصره ۳ – دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
‌ماده ۹ –

کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای
اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند
به مراکز‌خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.‌محلهای شغلی مذکور (‌به استثنای
رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و
با‌معرفی بیکاران تأمین می‌گردد.
‌تبصره ۱ – دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری
سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،‌طرحهای
اشتغال‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه
سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و‌یا خصوصی و با
نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
‌تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت
اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی
با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
‌تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است
همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد‌نیاز بازار کار و
نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند “ج”
ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌یا مراکز آموزش جوار
کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه
بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای
کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
‌تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های
ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌مشمول این قانون
اقدام نماید.
‌ماده ۱۰ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای
درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را
جداگانه‌نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی
خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر‌کار و
امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
‌ماده ۱۱ –

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
‌ماده ۱۲ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
‌هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%)
میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر
بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده
می‌شود.
‌ماده ۱۳ –

زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹٫۵٫۶) لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۱۴ –

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه
توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب
هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز
دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه‌مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۷٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

———————————————————————————————————————————————

آئین نامهاجرائی قانون بیمه بیکاری

شماره ۱۲۲۶۲۶/ت ۴۰۴ ه

۱۹/۱۰/۱۳۶۹

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴قانون بیمه بیکاری مصوب
۲۶/۶/۱۳۶۹ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-

قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود.
ماده ۲-

کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاهها ،
موسسات تولیدی ( صنعتی و کشاورزی ) خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول
قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی هستند موظف به
اجرای مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده ۳-

بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده ایست
که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد . تشخیص بیکاری بدون
میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کارو امور اجتماعی محل است .
ماده ۴-

هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید ،
جابجائی کارگاهها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید
که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می گیرد تغییر ساختار
اقتصادی تلقی م یگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که
موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری
بیکاری استفاده خواهند نمود. به عهده شورای عالی کار می باشد.
تبصره ۱- مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر
ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط ، (واحدهای تابعه
در استانها ) رسیده است ، همراه با تقاضای کتبی ، تعهدات لازم و فهرست
اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده
از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس
از تایید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
تبصره ۲- واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از
دریافت طرح و تقاضای کتبی ، مدرک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت
اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.
شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵-

کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه
ها مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تامین
اجتماعی ، از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی پرداخت
نمایند.
تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد .
تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق
ضوابط قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین
نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند ،
مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۶-

بیمه شدگانی که بعلت بروز حوادث قهریه و
غیر مترقبه ازقبیل سیل ،زلزله ،جنگ ،آتش سوزی و … بیکار میشوند ، در صورتی
که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد ، مطابق با مشمولینی که
دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می بشاند از مقرری بیمه بیکاری استفاده
خواهند نمود.
ماده ۷-

بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از
تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد
کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان
مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال
تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع
بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به
واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید .
در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب
را اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه
بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده
است وموظف است در فاصله زمانهای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی
تعیین می گردد در اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را
امضا نماید.
ماده ۸-

واحدهای کار وامور اجتماعی موظفند حداکثر
ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده ( موضوع ماده ۷ این آئین نامه ) نسبت
به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهار نظرنموده و در صورت تایید ، وی را
کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان تامین
اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار ، نسبت به احراز
شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهار نظر و متعاقب آن مقرری بیمه
بیکاری وی رابرقرار نمایند.
ماده ۹-

بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه
بیکاری با معرفی واحدهای کار وامور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند
که میزان حقوق ومزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد ، مابه
التفاوت حقوق ومزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری متعلقه توسط
سازمان تامین اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد. در این گونه موارد اشتغال
بیمه شده بیکار و میزان حقوق و مزایای وی توسط واحد کار و امور اجتماعی محل
به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری ،اعلام خواهدشد.
ماده ۱۰-

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران
دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال بکار آنان ،بدون رعایت
بند الف ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۶ قانون تامین
اجتماعی ادامه می یابد .
ماده ۱۱-

مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از
مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل
نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با
معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی
،مقرری آنان برقرار خواهد شد.
ماده ۱۲-

در مورد کارگرانی که در حین استفاده از
مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا
زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان ، مشروط
بر آن که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از
گذراندن دور محکومیت بشرط عدم اشتغال ، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی
مجددا برقرار خواهد شد.
ماده ۱۳-

چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری
حائز شرایط استفاده از مستمریهای بازنشستگی و یا ازکار افتادگی کلی گردد
مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریهای مذکور طبق قانون تامین اجتماعی
برقرار می گردد.
تبصره – ملاک انجام حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی در ایام دریافت
مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای ممبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده
بیکار خواهد بود.
ماده ۱۴-

در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه
بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری
وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به
شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد.
تبصره – احراز کفالت خواهد و برادر بیمه شده بیکار بعهده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۵-

دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت
اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد
کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.
ماده ۱۶-

واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات
مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد
آموزی و یا قبول تخصصی یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری می نمایند با ذکر
تاریخ امتناع ، به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمایند.
سازمان تامین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع ، قطع نماید.
ماده ۱۷-

واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در
صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید
،فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه
پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری ،اعلام نماید.
چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری
بگیر مطلع گردد ، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار
وامور اجتماعی محل اعلام نماید.
تبصره – در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی
، واحد کار وامور اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید. نظر
واحد کار وامور اجتماعی قطعی و لازم الاجراست .
ماده ۱۸-

مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگانی که با
دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اعاده می گردند قطع میشود و این قبیل
افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامین
اجتماعی مسترد نمایند. مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده
وواحدهای کار وامور اجتماعی مکلفند مراتب اعاده بکار مقرری بگیر را کتبا به
شعبه پرداخت کننده مقرری اطلاع دهند.
تبصره – مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمه های
موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری ،مربوط به
ایام بلا تکلیفی را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
ماده ۱۹-

در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان
من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد ، ملزم به
بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می نماید.
ماده ۲۰-

در اجرای ماده ۹ قانون کلیه مدیران و
کارفرمایان موظفند فرصتهای اشتغال واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی
کار یا نمایندگان کارگران به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.
تبصره – مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف ۳۰ روز نسبت به تامین و معرفی نیروی
کار مورد نیاز که از طرف مدیران و کارفرمایان به آنان اعلام میشود اقدام
نمایند و در غیر این صورت مراتب عدم امکان تامین نیروی مذکور را کتبا به
واحد درخواست کننده اطلاع دهند.
ماده ۲۱-

کلیه وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی که به
نحوی از انحا پروانه کسب کار وموافقت اصولی و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی و
صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه شدگانی را که
مقرری بیمه بیکاری دریافت می نمایند براساس معرفی واحدهای کار وامور
اجتماعی جهت اخذ مجوزهای کسب وکار وموافقت اصولی ، در اولویت قرار دهند.
تبصره – مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه
بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب وکار و یا موافقت اصولی می
شوند از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب وکار طبق اعلام وزارت کار و امور
اجتماعی قطع می گردد.
ماده ۲۲-

آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع
بیکاری آنان قبل از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۹ باشد از هر حیث مشمول قانون ومقررات و
دستور العملهای مربوط به قانون دوره آزمایشی بیمه بیکاری خواهند بود.
ماده ۲۳-

در اجرای ماده ۱۲ قانون ، اعتبار لازم جهت
هزینه های اداری و پرسنلی وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه براساس توافق وزرای بهداشت ،
درمان وآموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی از محل درآمدهای ناشی از قانون
بیمه بیکاری تعیین می گردد و به مصرف میرسد.
ماده ۲۴-

مقررات این آئین نامه از تاریخ اتمام دوره قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۶۹)لازم الاجراست .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی«بیمه بیکاری» متاهلین چگونه محاسبه میشود؟

بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد
چگونه محاسبه می‌شود؟ این می‌تواند سوال بسیاری از بیمه‌شدگان مشمول بیمه
بیکاری باشد که در پاسخ به این گروه از مخاطبان باید گفت: میزان مقرری
روزانه بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد
روزانه فرد بیمه‌شده است.

.

.
باید افزود: البته به مقرری افراد متاهل یا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از
افراد تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد
افزوده خواهد شد، اما در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل
دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد.
.
همچنین در این باره که طبق قانون تامین اجتماعی «کمک هزینه ازدواج» به چه
افرادی تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه
ازدواج به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای شرایط ذیل باشند:
.
۱ بیمه شده طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.
.
۲ در تاریخ ازدواج، روابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه)
.
۳ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.
.
در مورد نحوه محاسبه «مبلغ کمک هزینه کفن و دفن» نیز می‌توان گفت: مبلع
هزینه کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده
است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top