انواع وام ثامن الامه

وام جعاله بانک ملت

یکی
دیگر از تسهیلات بانکی جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل
انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌گردد.
طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد”عامل” یا پیمانکار نامیده می‌شود. این
عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و
خدمات استفاده می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک
عامل است، این گونه است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کاری
مشخص را قبول می‌نماید، سپس باتوجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک
حسب مورد، تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق
قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌نماید.

توضیح این نکته لازم است که بانک قسمتی از
قرارداد را تحت عنوان (پیش دریافت) یا (پیش پرداخت) که حداقل 20% است،
دریافت می‌کند.

حداکثر مدت انجام و تسویه مطالبات جعاله 2
سال است ولی در طرح های تولیدی، خدماتی، تعمیر مسکن، باتوجه به اقتضای
فعالیت و موضوع قرارداد، این مدت  مشخص خواهد شد.

نرخ سود تسهیلات جعاله بستگی به نوع فعالیت متقاضی، متفاوت است.

مدارک مورد نیاز
1- درخواست کتبی متقاضی
2-1 اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز فعالیت
2-2 اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
3- سایر مدارک و مجوزهای لازم برای انجام کار موضوع قرارداد که موید اظهارات کتبی متقاضی تسهیلات باشد.

مراحل انجام کار
1- دریافت درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی صلاح بانک
3- انعقاد قرارداد جعاله اولیه و ثانویه
4- اعطای تسهیلات


وام خرید کالاهای بادوام بانک ملت

طرح اقتصاد خانواده ( خرید کالاهای با دوام ساخت داخل)

به موجب این طرح، مشتریان با افتتاح یک فقره حساب سپرده سرمایه گذاری
کوتاه مدت اقتصاد خانواده می توانند نسبت به دریافت تسهیلات خرید کالا های
بادوام ساخت داخل شامل لوازم خانگی و همچنین خرید خودرو ساخت داخل
استفاده نمایند.
الف – شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیانی که تا پایان سال 1386 اقدام به افتتاح حساب نموده اند:
الف-1- مدت باز پرداخت تسهیلات حائزین شرایط استفاده از تسهیلات خرید
لوازم خانگی از حداکثر سه سال به حداکثر دو سال و خرید خودرو ساخت داخل از
حداکثر پنج سال به حداکثر چهار سال تقلیل می یابد .
الف-2- اخذ کد اعتباری از صاحب حساب و گیرنده تسهیلات در هنگام اعطای تسهیلات الزامی می باشد.
رعایت مفاد بند فوق برای افرادی که قبل از تاریخ 01/02/1386 نیز اقدام به افتتاح حساب نموده اند الزامی می باشد.
الف-3- افرادی که قبل از پایان سال 86 امتیاز لازم را کسب نموده و مبلغ
مانده حساب آنها به کمتر از 5 میلیون ریال تقلیل یافته ، حداکثر تا تاریخ
15/02/1387 می بایست نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند ، در غیر
اینصورت امتیاز مکتسبه آنها باطل می گردد.
الف-4- اشخاص حقوقی صرفاً تا تاریخ 15/02/1387 می توانند امتیاز لازم را
کسب و بعد از تاریخ مذکور امتیازی به آنها تعلق نخواهد گرفت و حداکثر تا
تاریخ یاد شده می توانند از تسهیلات استفاده نمایند.
الف- 5- متقاضیانی که تا پایان سال 1386 اقدام به افتتاح حساب نموده و تا
پایان سال مذکور امتیاز لازم را کسب ننموده اند پس از کسب امتیاز ، در
صورتی که مانده حساب به هر مبلغ کمتر از پنج میلیون ریال کاهش یابد ، مدت
زمان استفاده از تسهیلات توسط مشتری 45 روز کاری از تاریخ اولین کاهش
مزبور خواهد بود ، بدیهی است پس از طی مدت فوق امتیاز استفاده از تسهیلات
باطل می گردد.
الف-6- سایر شرایط اعطای تسهیلات به متقاضیان مذکور ( افتتاح کنندگان حساب تا پایان سال 1386 ) کماکان به قوت خود باقی است .
ب – شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به متقاضیانی که از ابتدای سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نموده اند:
ب-1- حداقل موجودی جهت افتتاح حساب مبلغ 5.000.000 ریال می باشد.
ب-2- اشخاص حقوقی مجاز به افتتاح حساب کوتاه مدت طرح اقتصاد خانواده نمی باشند.
ب-3- حداقل زمان لازم جهت دریافت تسهیلات مدت ” چهارماه ” می باشد.
ب-4- میزان تسهیلات قابل پرداخت پس از گذشت حداقل چهار ماه از افتتاح حساب بشرح ذیل محاسبه می گردد:
میزان تسهیلات خرید خودرو قابل پرداخت در یک روز = یک دویست و دهم X حداقل مانده حساب درهر روز
میزان تسهیلات خرید لوازم خانگی قابل پرداخت در یک روز = یک صد و پنجاهم X  حداقل مانده حساب در هر روز
مجموع تسهیلات قابل پرداخت در هر روز = کل تسهیلات قابل پرداخت در یک دوره
ب-5- به هر مشتری حداکثر یک فقره تسهیلات خرید خودرو به مبلغ 50/000/000
ریال و یک فقره تسهیلات خرید لوازم خانگی به مبلغ 20/000/000 ریال پرداخت
می گردد ، صاحب سپرده می تواند یک یا هر دو تسهیلات را دریافت کند.
ب-6- استفاده ازتسهیلات طرح اقتصاد خانواده اعم از خرید خودرو و لوازم خانگی صرفاً در یک شعبه امکان پذیر می باشد.
ب-7- واگذاری تسهیلات در محل شعبه صورت می پذیرد و انتقال امتیاز جهت اخذ
تسهیلات به سایر افراد اعم از بستگان درجه یک و غیره، مجاز نمی باشد .
ب-8 – مدت باز پرداخت تسهیلات حداکثر 48 ماه جهت خودرو و 24 ماه جهت لوازم خانگی می باشد
 
 

ردیف

مبلغ سپرده گذاری به ریال

حداکثر زمان لازم جهت پرداخت تسهیلات
خرید خودرو ( ماه )

حداکثر زمان لازم جهت پرداخت تسهیلات
خرید لوازم خانگی ( ماه )

1

5000000

70

20

2

10000000

35

10

3

20000000

17.5

5

4

40000000

263 روز

75 روز

*4

5

80000000

132 روز

38 روز

*4

6

100000000

105 روز

*4

30 روز

*4

7

200000000

53 روز

*4

15 روز

*4

8

400000000

27 روز

*4

8 روز

*4

شایان ذکر است در خصوص کادرهایی که با علامت * مشخص گردیده اند ، مدت زمان انتظار جهت کسب امتیاز تسهیلات کمتر از 4 ماه می باشد
لیکن به دلیل شرایط و مقررات مربوط به حداقل زمان انتظار ،
تسهیلات موصوف پس از گذشت چهار ماه به مشتری پرداخت خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top