انواع رنگ موبدون دکلره

رنگ موی ترکیبی بدون استفاده از دکلره

بدون دکلره

1e.jpg

در دو مرحله:
اول:
90/000+وایاسیون.دودی.4سانت
اکسیدان.نمره2دوبرابررنگ

شسته.خشک.کرده
مکث20دقیقه
دوم:
میلG8.60
+
میلC6.40
اکسیدان.نمره2برابررنگ
 
 

رنگ قهوه ایی زیتونی

این
رنگ روی موی طبیعی ترکیب زیتونی 6 70 میل +زیتونی 5 30 میل+دودی 6 30 میل +
+واریاسیون سبز 10 سانت +اکسیدان 2. برای رنگساژ باید رنگ مورد نظرت رو با
اکسیدان و مقداری آب ترکیب کنی و روی موهات بزاری. عزیزم معمولا برای
تثبیت رنگ مقدار 3 سانت سانت رنگی مشکی استفاده میشه
 
2e.jpg

رنگ موی تیره

 
3e.jpg

قسمتهای
روشن پایه ی 8 و ترکیب دودی 6 50 میل +خاکستری 6 50 میل +واریاسیون نقره
ای 3 سانت+اکسیدان 1و قسمتهای تیره روی موی طبیعی ترکیب دودی 6 50 میل
+زیتونی 5 50 میل +خاکستری 5 50 میل +اکسیدان 1.

رنگ دودی نقره ایی

4e.jpg 

رنگ مو این عکس پایه ی 10 ترکیب دودی 10 + دودی 9 30 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون دودی 5 سانت +اکسیدان 1.

رنگ دودی فندقی با مش دودی زیتونی

5e.jpg
 
زمینه
ی این مو روی موی طبیعی ترکیب دودی 8 70 میل +فندوقی روشن 40 میل
+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 2. و مش پایه ی 10 ترکیب دودی 10 40
میل +زیتونی 8 20 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +اکسیدان 1.

رنگ طبیعی دودی همراه هایلایت تکه ایی

6e.jpg 

زمینه
ترکیب دودی 5 60 مل +طبیعی 5 40 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت
+واریاسیون دودی 5 سانت +اکسیدان 1. و هایلایت تیکه ای پایه ی 6 ترکیب
طلایی 6 30 میل +دودی 6 30 میل +دودی 5 10 میل +واریاسیون نقره ای 3 سانت
+اکسیدان 1.

رنگ قهوه ایی متوسط

7e.jpg 

روی
موی طبیعی ترکیب دودی 6 70 میل +طبیعی 5 50 میل +زیتونی 5 30 میل
+واریاسیون نقره ای 15 سانت +واریاسیون دودی 10 سانت +واریاسیون سبز 3 سانت
+اکسیدان 1. 

رنگ بژ شکلاتی روشن

8e.jpg 

 کل مو پایه ی 8 و ترکیب بژ روشن 30 میل +دودی 8 30 میل +طبیعی 8 20 میل +شکلاتی متوسط 20 میل +واریاسیون نقره ای 1 سانت +اکسیدان 1.

رنگ کاراملی

9e.jpg 

پایه
ی 10 ترکیب طلایی 10 50 میل + خاکستری 10 30 میل +بژ 7.31 50 میل
+واریاسیون 000 5سانت + واریاسیون نقره ای 5 سانت + واریاسیون دودی 1 سانت +
اکسیدان 1.

رنگ شکلاتی عسلی

10e.jpg 

اول
با رنگ 000 موهات رو به پایه 6 برسونی بعد ترکیب عسلی  7 70 میل + شکلاتی
روشن 20 میل + دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون
طلایی 5 سانت + اکسیدان 2 130 میل. عزیزم البته این عکس کمی هایلایت سوزنی
پایه ی 8 ترکیب دودی 7 40 میل +واریاسیون نقره ای 2 سانت دارد.   برای
هایلایت ها هم  توسط کلاه تیکه های سوزنی ریز دربیاری و به پایه ی مورد نظر
ش برسونی . البته برای هایلایت ها باید از دکلره استفاده کنی. تایم رنگ 35
دقیقه است.

شرابی شکلاتی بلوطی

12e.jpg 

ترکیب
شرابی روشن 10 میل +شکلاتی روشن 70 میل + +بلوطی روشن 40 میل +دودی 6 40
میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون قرمز 2 سانت +اکسیدان 2.  البته
این موبخاطر تافتی رو مو زده شده خیلی براق به نظر میاد.

رنگ پلاتینه نقره ایی با هایلایت

13q.png

زمینه
پایه 9 ترکیب بلوند نقره ای+سوپرپلاتینه دودی+واریاسیون نقره ای و روشن
کننده هر کدام 2 سانت+اکسیدان 1 و هایلایت پایه 10 ترکیب بلوند دودی خیلی
روشن+بلوند خاکستری روشن+2سانت واریاسیون خاکستری+اکسیدان 1.
 

رنگ موی باربی 

13e.jpg

زمینه
ترکیب دودی 6 50 میل +زیتونی 6 80 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت
+واریاسیون سبز 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت سوزنی 90% پایه ی 8 ترکیب
دودی 8 50 میل +دودی 7 10 میل +زیتونی 6 10 میل+واریاسیون نقره ای 4 سانت
+اکسیدان 1.

رنگ شکلاتی دودی با هایلات

14q.jpg

 رنگ
مو عکس اول زمینه ترکیب شکلاتی متوسط 50 میل +دودی 5 50 میل +واریاسیون
نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1 و هایلایت پایه ی7 ترکیب شکلاتی متوسط 20 میل
+دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 1 سانت +اکسیدان 1.

 

رنگ دارچینی

15q.jpg 

ترکیب
رنگ مو این عکس بلوند طلایی ماهگونی متوسط50میل+بلوند دودی متوسط30
میل+بلوند شکلاتی متوسط30میل+بلوند پلاتینه صدفی10میل+170میل اکسیدان 6درصد

رنگ شکلاتی فندقی

16a.png 

این
رنگ مو از ترکیب شکلاتی متوسط 40 میل +فندوقی 50 میل +دودی 6 50 میل
+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 1. گلم این ترکیب رنگ مو روی پایه ی
8  دقیق همین رنگ در میاد.

یک ترکیب جدید از دودی

17e.jpg 

زمینه
ی این رنگ مو دودی 4 50 میل + طبیعی 4 40 میل +واریاسیون نقره ای 10 سانت
+اکسیدان1.و مش تیکه ای پایه 8 ترکیب بژ متوسط 40 میل +زیتونی 7 30 میل
+واریاسیون نقره ای 3 سانت +اکسیدان 1. و مش ریز 10 % پایه ی 8 ترکیب طبیعی
8 30 میل +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.

رنگ قوه ایی تیره ی دودی

18e.png
 
ترکیب
رنگ موی این عکس طبیعی 3 50 میل+ خاکستری 3 50 میل +دودی 4 30 میل
+واریاسیون نقره ای 5 سانت +واریاسیون دودی 2 سانت +اکسیدان 1 برابر با
مقدار رنگ.

شکلاتی ماهاگونی خیلی روشن با هایلات

19e.jpg 

زمینه 
شکلاتی 40 میل +طبیعی 6 40 میل+ماهگونی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5
سانت +اکسیدان 2. و هیلایت پایه ی 8 ترکیب دودی 8 50 میل +طبیعی 8 20 سانت
+واریاسیون نقره ای 1 سانت +واریاسیون دودی 1 سانت+اکسیدان 1

رنگ دودی زیتونی با هایلات

20e.jpg

ترکیب
این رنگ مو زمینه دودی 6 60 میل +زیتونی 6 50 میل +خاکستر 30 میل
+واریاسیون نقره ای 10 سانت +واریاسیون دودی 5 میل +اکسیدان 1. و هایلایت
پایه ی 8 ترکیب زیتونی 8 50 میل +زیتونی 7 30 میل +دودی 6 30 میل
+واریاسیون سبز 3 سانت +واریاسیون نقره ای 2 سانت +اکسیدان 1.

رنگ مسی بلوند

21e.jpg

برای
ترکیب این رنگ مو باید زمینه ی مو را به پایه ی 6 برسونی و بعد ترکیب مسی
روشن 60 میل +مسی متوسط 20 میل +شرابی 5 سانت +طبیعی 7 30 میل + بلوند
نارنجی 20 سانت +اکسیدان 2 برابر با مقدار رنگ و هایلایت پایه ی 8 ترکیب
طبیعی 8 40 میل +مسی روشن 20 میل +واریاسیون نقره ای 5 سانت +اکسیدان 1.
   

رنگ طبیعی دودی همراه با هایلات

22e.jpg 

ترکیب
دودی 6 70 میل+طبیعی 6 50 میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت +اکسیدان 2 و
هایلایت سوزنی پایه ی 6 ترکیب طلایی 6 30 میل +دودی 6 20 میل +اکسیدان 1.

رنگ بژ دودی روشن

23e.jpg
 
زمینه
ی این عکس  پایه ی7  ترکیب بژ متوسط 40 میل +بژ روشن 30 میل +زیتونی 7 30
میل +دودی 6 20 میل +واریاسیون نقره ای 4 سانت+اکسیدان1 وهایلایت پایه ی 10
ترکیب طبیعی 10 40 میل +طلایی 10 10 میل +اکسیدان 2.

شکلاتی شاه بلوطی

24e.jpg 

شکلاتی
شاه بلوطی: پایه ی 5و 6   30میل بلوند قرمز تیره+ 70 میل قهوه ای شکلاتی
روشن +واریاسیون نقره ای10 سانت + اکسیدان 9 %برابر رنگ

رنگ دودی

25e.jpg 
 
پایه
دکلره 10 و ترکیب دودی 9 60 میل + زیتونی 9 60 میل +واریاسیون نقره ای 3
سانت + واریاسیون زیتونی 3 میل + اکسیدان 2 130 میل.  این رنگ بدون دکلره
در نمیاد.

رنگ شرابی بادمجونی

26e.jpg
 
این عکس پایه ی 6 ترکیب شرابی روشن 60 میل +بادمجانی روشن 30 میل + آلبالویی 30 میل + دودی 40 مبل + اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ.

رنگ مسی شکلاتی با مش فندقی کاراملی

27e.jpg

زمینه
این عکس پایه ی 6 یعنی نارنجی و ترکیب مسی متوسط 60  میل + شکلاتی 50 میل +
فندوقی متوسط 30 + اکسیدان 2 150 میل و هایلایت پایه ی 8  ترکیب ترکیب
طلایی 8 20 میل + کاراملی 30 میل + شکلاتی 10 میل + اکسیدان 1 برابر مقدار
رنگ.
 

مش نقره ایی روی قوه ایی دودی تیره

28e.jpg
 
 زمینه
این عکس قهوه ای دودی تیره است اما مش ها باید به پایه ی 10 برسه تا اون
رنگ نقره ای در بیاد .  مش ها تیکهای  پایه 10 و رنگ دودی 9 و واریاسیون
نقره ای است .

رنگ مسی بلوند

29e.png
 
 اول
باید موهات رو با رنگ  000 و اکسیدان 3 به پایه ی نارنجی برسونی بعد ترکیب
طلایی 7 40 میل + مسی روشن 60 میل +بژ متوسط 30 میل دودی 7 30 میل +
اکسیدان 2 150 میل. 

رنگ شکلاتی دودی روشن

30e.jpg 

ترکیب شکلاتی روشن 60 میل +دودی 6 40 میل + زیتونی 6 20 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت+اکسیدان 2. 

رنگ طبیعی متمایل به زیتونی دودی

31e.jpg

ترکیب
دودی  5 40 میل +  زیتونی 5 20 میل + طبیعی 5 50 میل + واریاسیون نقره ای
10 سانت + واریاسیون دودی 5 سانت + اکسیدان 2 120 میل.البته تیکه هایی از
هایلایت هم تو مو دیده میشه.
 
 

رنگ مسی بلوطی

32e.png 

ترکیب
مسی روشن 60 میل + بلوطی روشن  50 میل +  نارنجی  10 میل + واریاسیون قرمز
5 سانت + اکسیدان 2 150.  فقط باید دقت کنی که ریشه هارو دیرتر بزاری تا
خیلی تن قرمز و نارنجی نگیره.البته این رنگ تن نارجی زیاد داره

2 رنگ موی زیبا

33e.jpg

34e.jpg

برای
ترکیب عکس اول دودی 7 40 میل + طلایی 7 50 میل + طبیعی 6  30 میل +
واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 3+اکسیدان 2 130 میل. البته
تیکه هایی از هایلایت توش دیده میشه.عکس دوم : شکلاتی روشن 60 میل + شرابی
روشن 20 میل+دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون بنفش 5
سانت + اکسیدان 2 130. تو این عکس هم پایین موها دکلره داره.

 
 

رنگ زیتونی دودی

35e.jpg 

این
عکس ترکیب دودی 4  +زیتونی 5 نصف از هر کدام+ واریاسیون نقره ای 10 سانت +
اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ. و هایلایت  سوزنی پایه ی 7 ترکیب دودی7 30
میل+ طلایی 7 40 میل + واریاسیون نقره ای 2 سانت + واریاسیون طلایی 3 سانت +
اکسیدان  2 برابر رنگ.

 

رنگ عسلی شکلاتی

36e.jpg
 
باید
به وسیله ی رنگ 000 موهات رو به پایه ی 6 یعنی نارنجی برسونی .ترکیب 000
با اکسیدان 3 البته باید دقت داشته باشی که ابتدا ساقه ها زده و بعد  ریشه
ها . و بعد از 35 دقیقه شسته شود .  ترکیب  عسلی  7 70 میل + شکلاتی روشن
20 میل + دودی 7 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون طلایی 5
سانت + اکسیدان 2 130 میل

2 نمونه رنگ موی روشن

37e.jpg
  

38e.jpg
 عکس
اول زمینه پایه ی 7 ترکیب بژ روشن 60 میل + طلایی 7 30 میل + زیتونی 7 20
میل + واریاسیون طلایی 3 سانت + اکسیدان 1 برابر مقدار رنگ. و هایلایت پایه
ی 9 ترکیب دودی 10 30 میل + طبیعی 10  50 میل + اکسیدان 2 برابر مقدلر
رنگ. عکس دوم زمینه با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل + نسکافه ای روشن  30 میل
+ شکلاتی 30 میل + دودی 30 میل + واریاسیون نقره ای 10 سانت + اکسیدان 2
130 و مش 99 و درصد پایه ی 10  و ترکیب دودی9 + واریاسیون نقره ای  3سانت  +
واریاسیون دودی3  سانت.

رنگ زیتونی دودی

ترکیب دودی 9و
زیتونی 9 به اندازه مساوی + واریاسیون نقره ای 10 سانت + واریاسیون دودی 5
سانت + اکسیدان برابر مقدار رنگ. فقط باید دقت داشته باشی که ریشه ی موهات
رو دیرتر از ساقه ها بزاری تا به قرمزی نزنه 35 دقیقه تایم رنگ است و 10
دقیقه تایم آخر برای ریشه ها کافی است.

روی موی طبیعی مشکی

39e.png

یک نمونه مش

39e.jpg
 
زمینه
این  عکس با ترکیب فندوقی متوسط 40 میل +طبیعی 6 50 میل + دودی 30
میل+واریاسیون نقره ای 10 سانت+ اکسیدان 2 و مش 99% پایه ی 7 با ترکیب
طلایی 7 50 میل +دودی 7 20 میل +زیتونی 7 20 میل+ واریاسیون نقره
ای+اکسیدان ۲

رنگ موی ترکیبی صورتی چرک

40e.jpg

 اول
باید مو را به پایه ی 10 برسونیم به هیچ وجه نباید تن زردی داشته باشد .
بعد رنگساژ  با ترکیب  بلوند صدفی 60 میل+ طبیعی 10 30 میل +بلوند نقره ای
20 میل+واریاسیون نقره ای نصف یک بند انگشت+واریاسیون صورتی اندازه
عدس+اکسیدان 2 150 میل . روی مو نمدار پایه ی 10 زده و بعد از 15 دقیقه شده
شود.
  

یک نمونه رنگ همراه با هایلایت

41e.jpg 

این
عکس زمینه ی مو با ترکیب دودی 5 60 میل+ طبیعی 5 40 میل + وارياسیون نقره
ای 10 سانت + اکسیدان 2 120 میل  . وهمچنین  هایلایت سوزنی 60 درصد با پایه
دکلره ی 6 با ترکیب طلایی 7 40 میل + عسلی 20 میل + واریاسیون نقره ای 5
سانت + اکسیدان 2 60 میل . البته باید دقت  داشته باشی که این مقداری که من
توضیح دادم برای موی با حجم و بلندی متوسط است.

شکلاتی

42e.png 

ترکیب دودی 6 60 میل +دودی7  20 میل+طبیعی6  30 میل + شکلاتی متوسط 10 میل+ واریاسیون نقره ای 15 سانت + اکسیدان 2 150 میل.
نکته
: برای رنگ کردن موی طبیعی باید حتما دقت کنید که از پشت سر  2 سانت از
ریشه فاصله داده و ابتدا ساقه ها  تا جلوی سر میزنیم و بعد از 20 دقیقه مکث
ریشه ها را میزنیم. مدت کل رنگ 35 دقیقه است.

رنگساژهای ترکیبی شرکت پرسنال اسپانیا

43w.png 

به
ادامه مطلب برید تا تصاویر و فرمولها رو ببینید .اگه تصویری کامل نشون
داده نشده فقط کافیه روش کیلیک راست کنید و اونو تو سیستم خودتون سیو کنید
.قطعا تصویر کامل رو در سیستم خودتون میتونید مشاهده کنید.

شکلاتی مسی

44e.jpg

رنگ K8 و 1/4 رنگW4  و رنگ نارنجی
اکسیدان 6درصد
را بر پایه 7 یا 8 گذاشته و به مدت 45 دقسقه مکث کنید، البته این رنگها چون ترکیبی است در هر مو یک رنگ رو جواب میده
اگر خواستید به شکلاتی بیشتر تمایل داشته باشه نسبت شکلاتی با مسی را تغییر دهید

 

رنگ دودی

45e.jpg

نصف تیوپ بلوند دودی روشن ۸٫۱ + ۵ سانت واریاسیون دودی ۰/۱۱ + ۴۰ سی سی اکسیدان نمره یک
 

رنگ قهوه ایی شکلاتی

46e.jpg 
 
رنگ
شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره 1
ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید که به
مدت 20 تا 30 دقیقه صبر میکنید و میشورید.
“در ضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است و روی موهایی با پایه 8 به این صورت در میاد”

رنگ بژ تنباکویی

47e.png
 
رنگ
شماره: W6 و  C6 و 1/3 و 7/31( بلوند ، طلایی، بژ) رو با اکسیدان نمره 1
ترکیب میکنید و واریاسیون نقره ای رو هم به اندازه ی 10میل میریزید(البته
این توضیحات روی موی شماره 8 باز میشه و درمیاد) که به مدت 20 تا 30 دقیقه
صبر میکنید و میشورید.
“درضمن مقدار رنگ 2برابر اکسیدان است”

آبی اقیانوسی

48e.jpg

ابتدا
موها رو به پایه 10 مطلوب یخی می رسونیم، رنگ آبی ژله ای آلبورا را با
مقداری آب ولرم مخلوط میکنیم و به روی سر به مدت 5 دقیقه ماساژ می دهیم و
شستشو میکنیم


بدون دکلره رنگ موهایتان را روشن کنید

دکلره کردن مو

نکته مهم روشن در آوردن رنگ مویی با پایه تیره، آن هم بدون دکلره، دقت در انتخاب رنگ و اکسیدان است.

در میان آرایشگران اصطلاحی وجود دارد که می‌گویند « رنگ، رنگ را باز
نمی‌کند » اما در صورتی که آرایشگری توانایی و مهارت لازم را داشته باشد،
می‌تواند بدون پودر دکلره و با استفاده از اکسیدان و رنگ موی مناسب، رنگ
موی تیره‌ای را به پایه روشن درآورد.

نکته مهم روشن در آوردن رنگ مویی با پایه تیره، آن هم بدون دکلره، دقت در انتخاب رنگ و اکسیدان است.

در بازار امروز رنگ موی ایران، اکسیدان شماره ۱ یا ۶ درصد، شماره ۲ یا ۹
درصد و شماره ۳ یا ۱۲ درصد وجود دارد که با توجه به رنگ دلخواه باید از
اکسیدان مناسب آن استفاده کرد.

۱ – در صورتی که شخصی موهای نازک رنگ‌ نشده داشته باشد و بخواهد موی خود
را ۳ درجه روشن کند با استفاده از اکسیدان شماره ۲ یا همان ۹ درصد و ترکیب
آن با رنگ دلخواه می‌تواند مو را ۳ درجه روشن کند.

۲ – هر چه مو ضخیم‌ تر و تیره‌ تر باشد، باید از اکسیدان درصد بالایی استفاده شود.

۳ – اکسیدان شماره یک یا ۶ درصد برای موهایی که می‌خواهند تنها یک درجه
روشن شود، پیشنهاد می‌شود و اکسیدان ۱۲ درصدی برای روشن کردن ۴ تا ۵ درجه
مو کاربرد دارد. باید توجه داشت که رنگ و اکسیدان به تنهایی هیچ تاثیری روی
مو ندارند و باید از ترکیب هر دو استفاده کرد.

۴ – موهایی که سفیدی آنها بیش از ۵۰ درصد است، رنگ موهای شماره ۰۰ پیشنهاد می‌شود.

۵ – در برخی از برندهای معروف، رنگ موهایی با نام اسپیشیال بلوند وجود
دارد که می‌توان با استفاده از اکسیدان مناسب و بدون پودر دکلره رنگ مو را
تا پایه ۶ درجه روشن کرد.
در صورتی که مو از قبل های‌لایت شده باشد با استفاده رنگ‌های اسپیشیال می‌توان مو را به رنگ دلخواه درآورد.

۶ – باید به این نکته توجه داشت که رنگ و اکسیدان مصرفی برای رنگ مو به
جنس، پایه اصلی رنگ مو بستگی دارد. دقت در انتخاب اکسیدان و رنگ موی مناسب
می‌تواند ما را به رنگ دلخواه نزدیک کند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top