نمونه سوالات زیست دوم تجربی با جواب

ازمون تست فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه 1

  • 1- منومرها در كداميك متنوع تر است؟
4) كربوهيدرات 3) اسيدهاي نوكلئيك 2) پروتئين 1) ليپيد
  • 2- در فرآيند هيدروليز ………… مصرف و …………… توليد مي شود.
4) H2O – پلي مر 3) H2O – منومر 2) پلي مر- H2O 1) منومر- H2O
  • 3- از هيدروليز كدام، منومرهاي يكسان حاصل مي شود؟
4) گالاكتوز 3) ساكاروز 2) لاكتوز 1) مالتوز
  • 4- گليكوژن و نشاسته از چه جهت به هم شبيه هستند؟
4) واحد سازنده 3) مكان توليد 2) وزن مولكولي 1) تعداد انشعاب
  • 5- بيشترين تركيب آلي طبيعت كدام است؟
4) گليكوژن 3) سلولز 2) DNA 1) گلوكز
  • 6- در تشكيل تري گليسريد چند مولكول گليسرول شركت كرده و چند مولكول آب آزاد مي شود؟ (به ترتيب از راست به چپ)
4)1و1 3) 3و1 2) 1و3 1) 3و3
  • 7- بخش عمده غشاء هاي زيستي از ………… است.
4) فسفوليپيد 3) گليكوپروتئين 2) كربوهيدرات 1) استروئيد
  • 8- در ساختار كداميك، اسيد چرب وجود ندارد؟
4) كوتين 3) تري گليسيريد 2) فسفوليپيد 1) هورمون هاي جنسي
  • 9- در ساختار فسفوليپيدها ………… مولكول اسيد چرب و ………… . مولكول فسفات وجود دارد.
4) 3و1 3) 1و2 2) 2و1 1) 1و1

10-مهمترين ويژگي عمل آنزيم ها كدام است؟

2) اختصاصي بودن عمل آنها 1) افزايش سرعت واكنش
4) تأثير بر پيش ماده با غلظت كم 3) تغيير در جهت واكنش

11-تغييرات PH محيط موجب ………… آنزيم ها مي شود.

2) هيدروليز 1) فعال تر شدن
4) تغيير در نوع فرآورده 3) تغيير در ساختار سه بعدي

12- آميلاز بزاق بر چه ماده اي موثر و فرآورده آن كدام است؟

2) نشاسته- گلوكز 1) نشاسته- مالتوز
4) گليكوژن- مالتوز 3) مالتوز- گلوكز

13- منومر كداميك اسيد آمينه نيست؟

4) ساكارز 3) مالتاز 2) ليپاز 1) پروتئاز

14- از به هم پيوستن 51 اسيد آمينه، چند مولكول آب آزاد و چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود؟

4) 49-50 3) 51-50 2) 50-50 1) 51-51

15- كدام واكنش انرژي خواه است؟

2) توليد آنزيم در سلول 1) اكسيداسيون گلوكز
4) تجزيه چربيها 3) تبديل گلوكز به الكل

16- براي هيدروليز كامل كداميك نياز به مولكولهاي آب بيشتري است؟

4) لاكتوز 3) ساكاروز 2) فسفو ليپيد 1) تري پپتيد

17- آدنوزين واجد همه تركيبات زير است بجزء …………

4) نيتروژن 3) فسفات 2) باز آلي 1) قند 5 كربني

18-يك مولكول چربي، مجموعه اي از كدام مولكول هاست؟

1)سه اسيد چرب ـ يك گليسرول                        2)يك اسيد چرب ـ يك الكل

3)دو اسيد چرب ـ يك گليسرول                                4)سه اسيد چرب ـ يك كلسترول

19-كدام تركيب داراي پيوند پپتيدي است؟

1)اسيد ريبونوكلئيك             2) AMP حلقوي         3)اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك             4) DNA ليگاز

20-مونومر تشكيل دهنده ي ليپاز مشابه كدام تركيب آلي است؟

1)ميلين                       2)پادتن                           3)كوتين                           4)گليكوژن

21-كدام يك از مولكول هاي زير در گياهان ساخته شده و سوخت اصلي سلول ها مي باشد؟

1)اسيد چرب                      2)گليكوژن              3)مالتوز                              4)گلوكز

22-ساختار كدام دو گروه از ليپيدها، تشابه بيش تري با يكديگر دارند؟

1)موم ها و فسفوليپيدها                                        2)استروئيدها و تري گليسريدها

3)تري گليسريدها و فسفوليپيدها                              4)موم ها و استروئيدها

23-مونومر سازنده ي كدام يك با بقيه تفاوت دارد؟

1)مالتوز                           2)سلولز                   3)سلولاز                            4)نشاسته

24-هر مولكول ATP ، چند پيوند غني از انرژي دارد؟

1) يك پيوند                  2) دو پيوند            3) سه پيوند            4) چهار پيوند

25-كدام يك، با تأثير آنزيم هاي مترشحه از سلول هاي دستگاه گوارش انسان، به واحدهاي يكساني تبديل مي شود؟ (کنکور سراسري سال 1383)

1)گليكوژن                    2)ساكارز                                    3)سلولز                          4)لاكتوز

 

 

چیزی ارزشمندتر از همین امروز نیست

 وبلاگ ازمون زیست شناسی منتظر دریافت نظرات شما عزیزان برای بهتر شدن این وبلاگ  می باشد

 

*********************************************

سوال های امتحانی نیم سال دوم

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد 94 – دبيرستان سراي دانش -واحد انقلاب

تعداد دانلود : 22780

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد 94 – دبيرستان سراي دانش -واحد رسالت

تعداد دانلود : 12903

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد 94 – دبيرستان سراي دانش فلسطين

تعداد دانلود : 9769

سوال امتحان زيست شناسي دوم تجربي – خرداد 94 – دبيرستان سراي دانش -واحد فرهنگ آموزش

تعداد دانلود : 8702

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : 5656

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : 4639

امتحان زیست مدرسه فضیلت

تعداد دانلود : 4204

امتحان زیست مدرسه شیخ محمود شلتوت

تعداد دانلود : 4359

امتحان زیست مدرسه شاهد رضوان

تعداد دانلود : 4821

امتحان زیست مدرسه شاهد رضوان

تعداد دانلود : 6016

امتحان زیست مدرسه شاهد بنت الهدی صدر اهواز

تعداد دانلود : 4741

امتحان زیست مدرسه شاهد بنت الهدی صدر اهواز

تعداد دانلود : 4291

امتحان زیست مدرسه شاهد 44 اصفهان

تعداد دانلود : 5855

امتحان زیست مدرسه هاجر

تعداد دانلود : 4624

امتحان زیست مدرسه شهید رمضانزاده

تعداد دانلود : 3665

امتحان زیست مدرسه مائده

تعداد دانلود : 4864

امتحان زیست مدرسه حاج محمد لوافان

تعداد دانلود : 6261

امتحان زیست مدرسه شاهد ساری

تعداد دانلود : 7412

امتحان زیست مدرسه دبیرستان دانشگاه دخترانه

تعداد دانلود : 11838

امتحان زیست مدرسه شهید پناهی

تعداد دانلود : 6226

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : 9932

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : 6596

امتحان زیست مدرسه نمونه دولتی استرآبادی

تعداد دانلود : 5459

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : 16207

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : 10275

امتحان زیست مدرسه شیخ مفید

تعداد دانلود : 8601

نمونه سؤالات امتحانی زيست شناسي (1) + پاسخ

*************************************************

سوالات تست فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱           کلیک کنید

سوالات تست فصل سوم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱          کلیک کنید

سوالات تست فصل چهارم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تست فصل پنجم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱           کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل دوم زیست شناسی و آزمایشگاه 1        کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل سوم زیست شناسی و آزمایشگاه 1       کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل چهارم زیست شناسی و آزمایشگاه 1    کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل پنجم زیست شناسی و آزمایشگاه 1        کلیک کنید

سوالات تست فصل ششم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱                                                                                                               

سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱          کلیک کنیدسوالات تشریحی فصل ششم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

سوالات تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱        کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱    کلیک کنید

سوالات تست  فصل نهم زیست شناسی و ازمایشگاه ۱         کلیک کنید

سوالات تشریحی فصل نهم زیست شناسی و آزمایشگاه ۱     کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top