پرسشنامه افت تحصیلی و عوامل خانواده

تاثير عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشی بر اُفت تحصيلی از ديدگاه دانشجويان

چکيده مقاله:

اهداف: اُفت
تحصيلی زمانی اتفاق می‌افتد که فاصله قابل‌توجهی بين استعداد بالقوه و
توان بالفعل افراد در فعاليت‌های درسی و پيشرفت تحصيلی ايجاد شود. اين
پژوهش با هدف بررسی و شناخت عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشی موثر
بر اُفت تحصيلی از ديدگاه دانشجويان انجام شد.

روش‌ها: اين
پژوهش پيمايشی در دانشجويان کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای مشغول به
تحصيل در دانشگاه اصفهان در سال تحصيلی 91-13۹۰ انجام شد. 373 دانشجو با
روش نمونه‌گيری تصادفی انتخاب شدند و تعداد ۳۵۷ پرسش‌نامه تکميل‌شده
جمع‌آوری و بررسی شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق‌ساخته دارای 4 مولفه
فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشی و 40 گويه بود که براساس طيف ليکرت از
کاملاً مخالفم (1 امتياز) تا کاملاً موافقم (5 امتياز) درجه‌بندی شد. برای
تجزيه و تحليل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون T تک‌نمونه‌ای
استفاده شد.

يافته‌ها: از ديدگاه دانشجويان،
ميانگين امتياز تاثير عوامل فردی بر اُفت تحصيلی 47/2±16/4، ميانگين امتياز
تاثير عوامل خانوادگی بر اُفت تحصيلی 30/3±75/3، ميانگين امتياز تاثير
عوامل اجتماعی بر اُفت تحصيلی 68/3±74/3 و ميانگين امتياز تاثير عوامل
آموزشی بر اُفت تحصيلی 96/3±83/3 بود (05/0>p).

 نتيجه‌گيری: عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشی از ديدگاه دانشجويان بر ميزات اُفت تحصيلی موثر است.بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت روئی در دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور

هویت به عنوان دستاورد مهم شخصیت جوانان و گامی مهم به سوی تبدیل شدن
وجوان به فردی ثمربخش و خشنود می شناسند. هویت عبارت است از مشخص کردن
اینکه چه کسی هستید، برای چه چیزی ارزش قائلید و چه مسیری را می خواهید در
زندگی دنبال کنید (برگ؛ 2001).
سخت روئی را که سوزان کوباسا (1979) به عنوان عامل تعدیل کننده در برابر
استرس معرفی کرد، یک ساختار چند مولفه ای است که همه افراد به درجاتی از آن
برخور دارند و شامل سه مولفه تعهد، تعهد، چالش و کنترل می باشد. افراد
سخترو معنا، ارزش، اهمیت و هدفمندی خودشان، کارشان، خانواده شان و به طور
کلی زندگی را دریافته اند. آنها به تلاش و عمل بیش از شانس اهمیت می دهند و
معتقدند می توانند روند رویدادهای زندگی را در دست بگیرند. آنها دارای
منبع مهار درونی اند و رویدادهای مثبت و منفی را پیامد اعمال شخص می دانند
(فیض، نشاط دوست، ونائلی، 1380).
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت روئی در دانشجویان رشته
روان شناسی دانشگاه پیام نور شهر ایلام می پردازد. فرضیه های پژوهش عبارتند
از:
1- بین میزان سخت روئی افراد و پایگاه های مختلف هویتی تفاوت وجود دارد.
2- بین میزان پایگاه خویت (موفق) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
3- بین میزان پایگاه هویت (پیش رس) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
4- بین میزان پایگاه هویت (آشفته) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
5- بین میزان پایگاه هویت (تعویقی) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
جامعه پژوهش دانشویان رشته روان شناسی ورودی 88 می باشد که از طریق روش نمونه گیری طبقه تصادفی ساده گروه نمونه انتخاب شدند.

این پژوهش در مقوله مطالعات همبستگی قرار می گیرد. پایگاه هویت توسط
پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی منزلت هویت من، بنیون و آدامز و سخت روئی
توسط پرسشنامه دیدگاه های شخصی سوزان کوباسا اندازه گیری شد.


ویدیو : پرسشنامه افت تحصیلی و عوامل خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter