جدول احراز مشاغل كار

دستورالعمل شرايط احراز مشاغل[1]


پيرو بخشنامه شماره 14479 مورخ 13/05/1388 در خصوص دستورالعمل تعيين نوع پست سازماني، شرايط احراز مشاغل و نحوه محاسبه تجربه مفيد، دستورالعمل مذكور اصلاح و به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد؛

1) تطبيق شرايط احراز براي انتصاب اعضا در صورت رعايت مفاد بخشنامه شماره4392/12/30د مورخ 19/2/88 (با موضوع دستورالعمل تطبيق پست‌هاي سازماني جهاددانشگاهي با رسته استخدامي براي اختصاص آنها به اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي)، با جدول ذيل انجام خواهد شد.

2) جدول حداقل شرايط احراز

 

رده شغلي

مدرك تحصيلي و سابقه

مشاغل رديف 7 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير كل، رييس واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 8 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 10 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 6 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون مدير كل، معاون واحد و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 5 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 7 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 5 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مدير اداره، مدير گروه و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس و 2 سال تجربه مفيد ـ ليسانس و 4 سال تجربه مفيد ـ فوق ديپلم و 8 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 4 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل معاون اداره، كارشناس و مشاغل هم‌سطح)

فوق ليسانس ـ ليسانس ـ فوق ديپلم و 4 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 3 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مسئول قسمت، كاردان و مشاغل هم‌سطح)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم و 3 سال تجربه مفيد

مشاغل رديف 1-2 جدول فوق‌العاده شغل

(شامل كمك‌كارشناس و بخشي از مشاغل دفتري)

ليسانس ـ فوق ديپلم ـ ديپلم

ساير مشاغل جدول فوق‌العاده شغل

(شامل مشاغل خدماتي و بخش ديگري از مشاغل دفتري)

فوق ديپلم ـ ديپلم

(انتصاب افراد با مدرك ليسانس و بالاتر امكان پذير نمي‌باشد)

3) در موارد استثنا در صورت كمتر بودن سابقه كار مفيد فرد براي تصدي پست مدير و بالاتر، مشروط بر آن كه ميزان كسر سابقه از 6 ماه تجاوز ننمايد، موضوع براي تصميم‌گيري به كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل ارجاع و در صورت تصويب كميته، فرد به عنوان سرپرست منصوب مي‌گردد.

تبصره: مدت اعتبار حكم سرپرستي حداكثر 6 ماه مي‌باشد.

4) به منظور محاسبه تجربه مفيد مندرج در جدول موضوع بند 2، سوابق عضو با در نظر گرفتن تجارب منطبق و مرتبط و نيمه‌مرتبط در رشته‌هاي شغلي كه به پست وي ارتباط دارد به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:

1-4) تجربه منطبق:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در يك زمينه تخصصي ايجاد و در انجام وظايف و بهبود و پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي وي كاملاً موثر باشد. سابقه فعاليت در يك اداره كل (در دفتر مركزي) جزء سابقه منطبق تلقي مي‌گردد و در واحدها سابقه فعاليت در يك اداره جزء سابقه منطبق تلقي مي‌گردد. ميزان اين سابقه با ضريب 1 محاسبه مي‌شود.

2-4) تجربه مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در انجام وظايف و بهبود پيشرفت آخرين شغل مورد تصدي وي مستقيماً موثر باشد. سابقه فعاليت در يك حوزه معاونت جزء سابقه مرتبط تلقي مي‌شود. ميزان اين سابقه با ضريب 6/0 محاسبه مي‌شود.

3-4) تجربه نيمه‌مرتبط:

به آن قسمت از تجربيات مكتسبه عضو اطلاق مي‌گردد كه در ايفاي وظايف آخرين شغل مورد تصدي به نحوي تاثير داشته باشد. ميزان اين سابقه با ضريب 4/0 محاسبه مي‌شود.

تبصره: تعيين ميزان تجربه قابل احتساب و ضريب تجربه مفيد، به عهده كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل است .

5) فهرست رشته‌هاي تحصيلي مربوط به پست سازماني بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل جهاد دانشگاهي مي‌باشد.

6) افرادي كه پيش از ابلاغ اين دستورالعمل در اداره‌ها و پست‌هايي مشغول فعاليت بوده‌اند كه با رشته تحصيلي ايشان منطبق نيست و در حال حاضر امكان جايابي متناسب با رشته تحصيلي ايشان نيز وجود ندارد، مي‌توانند با توجه به شرايط زير در پست‌هاي جديد (كارشناسي يا مديريت) منصوب شوند[2]:

1-6) اولويت اول براي اين افراد جايابي متناسب با مدرك، رشته تحصيلي و سابقه كار ايشان است.

2-6) تجربه و سابقه فعاليت مستمر به مدت حداقل 4 سال در يك پست سازماني و در يك اداره و يا يك رشته شغلي به منزله داشتن رشته تحصيلي منطبق با آن پست، اداره يا آن رشته شغلي [3] مي‌باشد.

7) دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت برابر مقررات مندرج در آيين‌نامه آموزش‌هاي ضمن خدمت قابل محاسبه مي‌باشد.

 

اين دستورالعمل در هفتاد و چهارمين جلسه (مورخ 10/04/1391) شوراي اداري و استخدامي به تصويب رسيد و پس از تاييد رئيس جهاد دانشگاهي لازم‌الاجرا است.

 


 

[1]- اين دستورالعمل طي بخشنامه شماره 17395/91/ص مورخ 25/10/1391 به واحدهاي جهاددانشگاهي ابلاغ گرديد.

[2]- اصلاحيه طي بخشنامه شماره 21188/92/ص مورخ 12/12/1392 به واحدها ابلاغ گرديد.

[3]- اصلاحيه بر اساس مصوبه هفتاد و ششمين جلسه شوراي اداري-استخدامي كه طي بخشنامه شماره 20009/92/ص مورخ 27/11/1392 به واحدها ابلاغ گرديده است.

 

 

برنامه توسعه جهاد دانشگاهي چشم انداز


بسمه تعالي

با اتكال به عنايت خداوند منان، در سايه ايمان و كوشش جهادگران دانشگاهي، در مسير تحقق آرمانها و اهداف والاي انقلاب اسلامي، قانون اساسي و انقلاب فرهنگي، در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران :

جهاددانشگاهي نهادي است انقلابي باهويت اسلامي، برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد، الهام بخش و موثر در كشور، پيشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ با تعامل سازنده درعرصه ملي و بين المللي

 

جهاد دانشگاهي نهادي است انقلابي با هويت اسلامي:

- معتقد و ملتزم به آرمانها، ارزشها ومدافع اهداف انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني (ره)، پيرو ولايت فقيه و رهبري نظام، متعهد به اهداف انقلاب فرهنگي، با ساختار نهاد عمومي غيردولتي

برخوردار از منابع انساني متعهد و كارآمد:

- مومن، انقلابي، متخصص، خلاق، پرتلاش، خودباور، مسئوليت‌پذير، داراي روحيه كار جمعي و ملتزم به فرهنگ جهادي

الهام بخش و مؤثر در كشور:

- الهام بخش در نو انديشي و پويايي علمي و فرهنگي در جهت نيل به خودباوري، خوداتكائي و تقويت هويت
 ايراني - اسلامي

- مؤثر در تشخيص چالش‌ها، مسائل و نيازهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور، ارائه راه حلهاي هوشمندانه و تأثيرگذار   در نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور

پيشگام در توسعه علم ، فناوري و فرهنگ:

پيشگام در:

- توسعه قطبهاي علم و فناوري براي گسترش مرزهاي دانش

- تحقيق و توسعه و توليد فناوريهاي نوين

- جذب توان علمي نخبگان

- پژوهشهاي كاربردي برنامه‌ريزي شده و بكارگيري نتايج حاصله

- توليد، جذب و بومي سازي فناوريهاي مورد نياز

- توسعه دانشگاه غيردولتي معتبر بين‌المللي

-  توسعه آموزش عالي و تخصصي با رويكرد تربيت منابع انساني متعهد، كارآمد و كارآفرين

-  صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي

- ارتقاء و تعميق معرفت ديني و ترويج فضائل اخلاقي در ميان جوانان در پرتو انديشه و سلوك ديني، اجتماعي و سياسي حضرت امام خميني (ره)

- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي- ايراني با رهيافتي زيبايي شناسانه، بديع و منطبق با زمان

- پرورش خلاقيتها و استعدادهاي فرهنگي- هنري و تقويت روحيه خودباوري دانشجويان

- ارائه ايده‌ها، طرحها و راهبردهاي اثر بخش علمي - فرهنگي و ظرفيت سازي براي ايفاي نقش‌هاي ملي در مسير توسعه فرهنگي كشور

تعامل سازنده در عرصه ملي و بين المللي:

از طريق:

- همكاري موثر با دستگاهها و مراكز علمي،  فرهنگي و مجموعه‌هاي فناوري و صنعتي در سطوح استاني و ملي براي ايفاي نقشهاي برجسته در كشور

- همكاري علمي - پژوهشي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر جهان براي تبادل تجربيات و دستيابي به دانش و فناوريهاي نوين

- گسترش همكاري بين المللي در حوزه‌هاي فناوري و صنعتي براي توليد ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمي، فني و صنعتي

- همكاري گسترده فرهنگي با دانشگاهها و مراكز فرهنگي جهان به ويژه كشورهاي اسلامي براي افزايش شناخت متقابل و معرفي مظاهر تمدن اسلامي- ايراني

- گسترش همكاري با مراكز علمي و فرهنگي، سازمانها و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي براي مشاركت در حل   
چالش‌هاي فراروي جوامع اسلامي و كشورهاي منطقه

ملاحظات:

شايان ذكر است كه در تدوين برنامه هاي توسعه جهاد دانشگاهي، اهداف، سياستهاي كلي و شاخصهاي كمي كلان هر برنامه بر اساس اين سند تنظيم مي‌شود، به گونه‌اي كه با اجراي مجموعه برنامه‌ها، اين نهاد به جايگاه و نقش پيش‌بيني شده در اين سند نائل شود. برنامه و بودجه‌هاي ساليانه نيز، متناسب با اهداف و الزامات اين سند تدوين و تصويب مي‌گردد.

در فرآيند دستيابي كشور به اهداف سند چشم انداز و متناسب با تغييرات اساسي در شرايط علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و اهداف و برنامه‌هاي كشور، محتواي سند جايگاه جهاد دانشگاهي نيز حسب نياز مورد بررسي و بازنگري قرار مي‌گيرد.

- سند جايگاه جهاد دانشگاهي در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در يكصد و يكمين جلسه مورخ 4/4/86 به تصويب هيات امناء رسيد.

 

    ویدیو : جدول احراز مشاغل كار
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b