تخلفات انجام پایان نامه دانشگاهی

” آنچه یک دانشجو در زمینه پژوهشی باید بداند”

دانشجویگرامی:

ضمنآرزویموفقیتبرایشمابهمنظورآشناییبیشترباآئیننامههایپژوهشی در زمینه پایان نامهوجلوگیریازهرگونهاشتباهاحتمالیناشیازعدماطلاع در این زمینه،نسخهایراجهتمطالعهودقتدرمفادآنبهاطلاعمیرساند.

 

فهرستمطالب:

·        مراحل نوشتن پروپوزال در واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان

·        مراحلتصویبموضوعپایاننامه (کارشناسیارشد(

·        مراحلپسازتصویبپایان نامهکارشناسیارشد تا زماندفاع

·        شیوه‌نامه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

·        آئین‌نامه نحوه نگارش و تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

·        روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه‌حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

“مراحل نوشتن پروپوزال در واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان”

دانشجویان محترم ازابتدای ترم 3می توانند نوشتن پرویوزال را آغاز کنند . برای شروع  فرم پیشنهاد استاد راهنما و مشاور ازدفتر پژوهشی دریافت کرده و بعد ازگرفتن امضای  راهنما و مشاور پشنهادی خود،به منظور تایید مدیر گروه نزد ایشان برده و بعد از اخذ امضا، نهایتاً فرم را به همراه پروپوزال و سایر مدارک به دفتر پژوهشی  تحویل دهند.

 

نکات مهم در نگارش  پروپوزال:

1- دانشجویان محترم می توانند فرم  پروپوزال را از سایت علوم و تحقیقات کرمان دریافت کنند.

2-  صفحه ی اول پروپوزال به صورت کاملاً مرتب و خوانا تکمیل شود. این صفحه شناسنامه پایان نامه محسوب می شود.

3- صفحه بندی  پروپوزال بصورت فارسی بوده واعداد بصورت فارسی تایپ شوند مگر در قسمت ذکر منابع انگلیسی. (صفحه  بندی فرم بهم ریخته نباشد و در هر صفحه منحصراً اطلاعات مربوط  به همان  صفحه درج شود. روش دوم: بدین منظور می توانید از صفحات 1،2،3، 4الف،4ب،….،5الف ،5ب، و… نیز استفاده کنید)

4- از گذاشتن کادر در فرم پروپوزال جلوگیری شود.

5- پروپوزال نهایی نباید بصورت پشت ورو پرینت گرفته شود.

6- در پروپوزال باید از فونت Bnazanin12 یا Bzar14 استفاده شود.

7- نام گروه تخصصی در فرم شماره 5 پروپوزال به فارسی و انگلیسی در قسمت مربوطه تایپ شود.

8-
دانشجو بعد از تکمیل وتایپ پروپوزال و تهیه ی پرینت آن بعد از امضای خود،
امضاء استاد راهنما و مشاور را اخذ کرده و سپس به همراه جستجو های  انجام شده در سایت ایران.داک و دو نامه ی تائیدیه مدیرگروه مبنی بر عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه به مدیرگروه محترم  تحویل می دهد تا ایشان در فرصتی مناسب جلسه ی شورای گروه را برگزار کرده و پروپوزال ها را بررسی و تصویب نمایند.

نکته1:

جستجوهای ایران داک، دانشجو می بایست پس از ورود به سایت  ایران داک، از قسمت اطلاعات و مدارک علمی  وارد سایت جدید شده و در قسمت عنوان، عنوان پایان نامه  خود
را تایپ کرده و بعد از جستجو، صفحه ی پیش رو که در آن عبارت یافت نشد دیده
می شود را چاپ کند سپس در همین محل عنوان انگلیسی را نوشته و مجدداً چاپ
کند، سرانجام کلمه ی عنوان را به کلید واژه تغییر داده و کلید واژه های
فارسی و انگلیسی را نیز جستجو کند بدین ترتیب که همه ی کلید واژه ها را
نوشته و بین کلمات آن + بگذارید و در هر بار جستجو یک کلید واژه را حذف
کند.

نکته2: فایلword دو نامه ی تائیدیه مدیرگروه در سایت علوم و تحقیقات موجود می باشد.

9-
بعد از جلسه ی شورای گروه تخصصی وتصویب پروپوزال، دانشجو مجدداً به سایت
ایران داک مراجعه کرده و بعد از ثبت نام در سایت و گذراندن مراحل آن و ثبت
تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه تخصصی، ایمیل رسیده از سایت که شامل
همه ی اطلاعات پایان نامه از قبیل نام و کدملی دانشجو، موضوع پایان نامه،
نام استاد راهنما، و کدرهگیری می باشد را پرینت گرفته و به همراه سایر
مدارک به دفتر پژوهشی تحویل می نماید تا در جلسه ی شورای پژوهشی مطرح گردد.

نکته: هنگام اخذ کد رهگیری، در محل نام دانشگاه “واحد علوم و تحقیقات تهران” انتخاب شود.

 

بطور خلاصه :

مدارکی که باید بعد از تصویب پروپوزال در گروه به دفتر پژوهشی تحویل گردد:

1- فرم پیشنهاد استاد راهنما و مشاور که به تایید مدیر گروه رسیده است؛

2- پروپوزال تکمیل، تصحیح و امضا شده؛

3- جستجوهای ایران داک؛

4- دو نامه ی تائیدیه مدیر گروه (که درآن قیدشده باشد: باتوجه به جستجوهای انجام شده درسایت ایران داک عنوان فوق تکراری  نمی باشد)؛

5- کد رهگیری (که نشان دهنده ثبت پروپوزال شما در سایت ایران داک می باشد)؛

6-
آخرین حکم کارگزینی استاد راهنما یا مشاور شما ،در صورتیکه از سایر واحدها
انتخاب شده اند(ضمناً حضور ایشان در جلسه ی دفاع الزامی است، در غیراین
صورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد).

7- فرم تعهد دانشجو در زمان ارائه پروپوزال(این
فرم در سایت علوم و تحقیقات کرمان موجود است و دانشجویان گرامی در زمان
تحویل پروپوزال به شورای پژوهشی می بایست فرم تعهد را به گروه ارائه نمایند
تا به همراه پروپوزال و سایر موارد ذکر شده به دفتر پژوهشی تحویل شود)

 

 

مراحلتصویبموضوعپایاننامه (کارشناسیارشد(

توجه:

1- دانشجویانمقطعکارشناسیارشد،حداکثرتاپایانسومنیمسالتحصیلیموظفبهارائه یطرحتحقیق )پروپوزال) وپیگیریتصویبموضوعپایاننامهخودتاحصولنتیجهنهاییهستند .

2- تصویبموضوع،بهثبتنامواحدپایان نامهارتباطیندارد .

دانشجویانمحترممقطعکارشناسیارشد،برایتصویبپایاننامهخودبایدمراحلزیرراطیکنند:

 -1 دانشجو پس از تایپ موارد خواسته شده با فونت Bnazanin12 و طی مراحل بعدی آن مطابق آنچه  در روند نگارش پروپوزال آمده است، فرم را به گروه ارائه می دهد تا موضوع و استادان راهنما و مشاور پیشنهادی به تایید گروه برسد. (فرمطرحتحقیق(پروپوزال)به صورت word در سایت علوم تحقیقات موجود است)

2- پروپوزالتکمیلشدهبایدحداکثرظرف 3 هفتهپسازتصویبدرگروه،به دفتر امورپژوهشی  ارسالشود.

3- پروپوزالهایدریافتیپسازتأییدتکرارینبودنموضوعبرایتصویبدرشورایپژوهشیدانشکدهدردستور کارقرارمی گیرد.                                                                                                                                                               

تذکر:  نحوهتنظیم،تدوینوصفحهبندیاوراقپروپوزالبایدمطابق نمونهخامارائهشدهدر سایت علوم و تحقیقات کرمانباشد .

پژوهشدانشکدهبههیچوجهپروپوزالهاییرا کهصفحهبندیآنمخدوشاستنمی پذیرد.

4-دانشجوبایدازطریقمدیریتپژوهشتصویبوتاییدنهاییآنرا(جهتآغازبهکارپایاننامه)دنبالکند.

 

 

“مراحلپس


معرفی مرکز انتشارات علمی


• معرفی اجمالی مرکز انتشارات علمی
مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، با هدف چاپ و انتشار
آثار علمی اعضای هیأت علمی و همچنین پژوهشگران مرتبط با رشته های تحصیلی
دایر در دانشگاه ، در تابستان 1387 ،با در اختیارگیری دستگاههای: چاپگر
دیجیتالی ، صحافی و برش در محل دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دایر گردید.
این مرکز به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه ی معاونت پژوهشی ، تحت نظارت شورای انتشارات واحد ، فعالیت دارد .
• ترکیب اعضای شورای انتشارات:
1- معاون پژوهشی ( رییس شورا )
2- معاون آموزشی
3- رییس مرکز انتشارات یا مدیر پژوهشی
4-چهار نفر از اعضای تمام وقت هیأت علمی واحد (برخوردار از پیشینه ی معتبر
درتألیف یا ترجمه آثار علمی و اجرای طرح های پژوهشی) شورای انتشارات منطقه
( مستقر در دبیرخانه منطقه ) نیز بر عملکرد شورای انتشارات واحد نظارت
دارد .
مرکز انتشارات علمی واحد از بدو تأسیس تاکنون قریب به 20 عنوان اثر را در
موضوعات مختلف ، به چاپ رسانده و این روند در حال حاضر تداوم دارد.
مراحل پیش بینی شده در فرآیند چاپ و انتشار آثار علمی
1- ارائه ی صورت حروف نگاری شدۀ اثر ( همراه CD) و فرم مخصوص تقاضای چاپ
اثر به شورای انتشارات واحد از جانب پدیدآورنده اثر( مؤلف ، مترجم ،
گردآورنده ، مصحح )
2- طرح موضوع اثر ارائه شده در نشست تخصصی شورای انتشارات ( به منظور
بررسی ساختار و محتوای اثر و تعیین ضریب انطباق آن با سیاست ها و اهداف کلی
شورای انتشارات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط)
3- ارجاع اثر به داوری علمی ( در صورت دربرداشتن ویژگیهای علمی ) از طریق
فرم پرسش نامه ی مخصوص داوری ( اثر ارائه شده حتی المقدور به داورانی ارجاع
خواهد شد که در موضوع مرتبط با اثر دارای مرتبه ی استادی یا دانشیاری
باشند و موضوع در حیطه ی تخصص و شناخت آنها باشد. )
4- ارجاع اثر به ” دبیرخانه ی هیأت نظارت بر نشر کتاب ادارۀ کل فرهنگ و
ارشاد اسلامی کرمان ” جهت اخذ مجوزچاپ ( در صورت مثبت بودن جمع بندی نهایی
شورای انتشارات واحد )
5- ارجاع اثر به سایت اینترنتی ” کتابخانه ی ملی ایران ” به منظور اخذ
(فیپا) در صورت موفقیت اثر در اخذ مجوز چاپ از دبیرخانه هیأت نظارت بر نشر
کتاب ادارهء کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان
6- ارجاع اثر به طراح ( به منظور انجام طراحی جلد اثر ) بر اساس الگوی مصوب شورای انتشارات واحد
7- ارجاع اثر به ویراستار ادبی ( در صورت تشخیص شورای انتشارات و نیاز اثر به اعمال اصلاحات ویرایشی )
8- ارجاع اثر پس از انجام کلیه ی مراحل آماده سازی ( طراحی جلد ، صفحه
آرایی ، ویرایش ادبی و … ) به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
( به منظور اخذ شمارۀ شابک )
9- انعقاد قرار داد چاپ اثر ( خرید امتیاز چاپ و نشر اثر به مدت سه سال و چاپ و نشر تدریجی آن تا سقف حداکثر 2000 نسخه)
10- چاپ بیست نسخه از اثر ( مطابق با مفاد قرار داد) و اهدای آن به پدیدآورنده ی اثر
11- پذیرش سفارش چاپ اثر ( نسخه های مازاد بر بیست نسخه موضوع بند 10 )

توجه :
1- کلیه ی مراحل آماده سازی اثر ( حروف نگاری ، طراحی ، صفحه آرایی ،
ویرایش ادبی ، و طراحی جلد ) با معرفی مرکز انتشارات علمی و پی جویی
پدیدآورنده ی اثر ، انجام می پذیرد.
2- مرکز انتشارات علمی بر اساس صلاحدید شورای انتشارات خود را ملزم به
اعمال مفاد رسم الخط و روش نامه ی ویرایشی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
میداند.
3- اخذ مجوزهای سه گانه ( مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مجوز(
شماره ) فیپا و مجوز ( شماره ) شابک) نیاز به حداقل سه ماه زمان دارد .
4- مرکز انتشارات علمی ، نسبت به معرفی اثر چاپ شده در سایت حوزه ی پژوهشی
واحد ، خبرنامه داخلی واحد ، روزنامه سراسری فرهیختگان و سایر رسانه های
مشابه ، متعهد خواهد بود . عـلاوه بر آن ، اثر چاپ شده در نمایشگاه های
داخلی کتاب ، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و آیین انتخاب کتاب سال استان
نیز معرفی و ارائه خواهد شد.
5- مرکز انتشارات علمی به موازات انجام وظایف فنی و اجرایی خود، نسبت به
ارائه ی مشاوره ی تخصصی لازم پیرامون چگونگی آماده سازی اثر مکتوب برای
ورود به حیطه ی چاپ نیز، خود را متعهد دانسته و به شکل فعال و روز آمد در
این زمینه فعالیت دارد.

 ویدیو : تخلفات انجام پایان نامه دانشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter