تعبیر خواب کرم سفید در بدن

thumbnail

تعبیر خواب کرم

1ـ ديدن كرم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابيري افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت . 2ـ اگر دختري خواب ببيند كه كرم ها روي تن او مي خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگيِ پر تجمل و مادي است . اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قيد و بندهاي مادي رها مي سازد و در پي كسب اخلاقيات معنوي و متعالي خواهد رفت . 3ـ اگر خواب ببينيد از كرمها براي طعمة ماهيگيري استفاده مي كنيد ، علامت آن است كه با ابتكار از نيروي دشمنان خود در جهت رسيدن به منافع خود بهره مي گيريد .

تعبیر خواب کرم از بدن خارج شدن   تعبیر خواب کرم از بدن خارج شدن   تعبیر خواب کرم از بدن خارج شدن   تعبیر خواب کرم از بدن خارج شدن   تعبیر خواب کرم از بدن خارج شدن

تعبیر خواب کرم ، تعبیر دیدن کرم خاکی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

 

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

۳ـ اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم,تعبیر خواب کرم ابریشم,تعبیر خواب کرم سیاه,تعبیر خواب کرم در غذا,تعبیر خواب کرم در بدن,تعبیر خواب کرم خاکی,تعبیر خواب آکا

کرم
اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

 

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم

کرماگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان…

تعبیر کرم به خواب دیدن

تعبیر کرم به خواب دیدن

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد در ميوه اي که مي خوريد کرم هست پولي نصيبتان مي شود که به دل شما نمي نشيند و با اينکه سودي عايدتان مي گردد از آن خوشحال نمي شويد. اگر ببينيد کرم در لباس شماست هر کس هستيد زن يا مرد بين شما و همسرتان اختلاف به وجود مي آيد و از يکديگر دل چرکين مي شويد. اگر ببينيد بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمي داريد که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذيه مي کنند نشان آن است که جمعي ذره ذره مال شما را از بين مي برند و چنان آرام زيان مي رسانند که شما اگر هم توجه کنيد اهميتي نمي دهيد ولي همان زيان هاي اندک پس از چندي شما را از پاي در مي آورند. اگر کرم را در خاک ببينيد نعمتي به شما مي رسد. اگر ببينيد کرمي بزرگ شده که مثل مار مي ماند اما شما در خواب مي دانيد که آن يک کرم است شخصي شما را مي ترساند.

تعبیر خواب کرم خاکی

کرم-خاکیبی نام:

باسلام
دیدن کرم خاکی در خواب چه تعبیری دارد؟ اینکه شخص خواب بیبیند که از مقعدش کرم خاکی بیرون می آید اما اصلا از این بابت ناراحت نیست؟
خواهشمندم تعبیر خواب کرم خاکی را بگویید.

تعبیر خواب :

کرم خاکی همان گونه که از نامش پیداست، در خاک زندگی می کند.تعبیر آن در رویا نشان می دهد درون فرد همچون خاک عاری از احساس توجه و مراقبت است.
در واقع، رویا نمایشگر فردی است که برای هیچ چیز ارزش و اعتباری قائل نیست و به امور اهمیت نمی دهد. او آدمی است که نسبت به شرایط پیرامون و اوضاع زندگی خود بی تفاوت است. طبعا، چنین آدمی زندگی موفقی نخواهد داشت. پس، برای تغییر شرایط اولین کاری که لازم است انجام دهد، اهمیت قائل شدن برای مسائل است. زمانی که بیاموزد به امور اهمیت دهد، روش زندگی را تغییر داده و به سمت خوشبختی گام خواهد برداشت.

 

واب خوب و بد در ماه های قمری:

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی
روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

ویدیو : تعبیر خواب کرم سفید در بدن

5 thoughts on “تعبیر خواب کرم سفید در بدن

  1. سلام صبح خواب ديدم كه يه چيزي زير پوست شكمم حركت ميكنه همسرم فشارش داد و سرش زد بيرون همسرم شروع به كشيدنش كرد و يه كرم سفيد خيلي بلند بود و كشيدش بيرون و روي شكمم گذاشت من خيلي ميترسيدم
    لطفا تعبيرش رو بهم بگين ممنون از شما

  2. سلام
    من خواب دیدم که کف پام جوش رنگ روشن زده بود ۳ جا. فشارش دارم کرمای کلفت وکوچک مثل کرم ابریشم خارج شد. تعبیرش چی هست. لطفا جواب بدین .ممنونم

  3. سلام دم صبح خواب دیدم یک کرم سفید به بلندی دو سه سانت از ناف شوهرم بیرونه آنرا کشیدم بیرون وتقریبا به طول بیست سانتی کلا خارج شد ویک سر چسبنده داشت که هی به بدنش میچسبید . من آنراکلا از بدنش جدا کردم وبه دور انداختم . لطفا تعبیرش رابگویید. باسپاس

  4. در خواب دیدم روی صورتم زخمی هست که وقتی فشارش دادم چندتا کرم سفید ازش بیرون اومد ولی زخم نه عفونت داشت نه خون. سوراخی روی پوست بود که میدونستم زخمه. تعبیرش رو واسم به جیمیلم بفرستین ممنونم.

  5. سلام من خواب دیدم ک ک کف دست چپم زخم شده و وقتی ک نگاه کردم دیدم پراز کرمه سفیده و اومدم شروع ب بیرون کشیدنشون کردم ولی خیلی ترسیده بودم بالا تر از اون زخمم اومدم دوباره خودم بایه جسم تیزی دستمو بریدم بدون اینکه خون بیاد دوباره کرم های راه راهیی دیدم ک دارن رو دستم دوباره تکون میخورن خیلی حالم بد شد ولی داشتم همه رو بیرون میکردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter