چهل ساله ها بدانند!(۱۶)

۴۶۶ حدیث از امام صادق علیه السلام در موضوعات مختلف

– امام صادق علیه السلام فرمودند: بهترین زنان شما زنی است که خوشبو و
خوش طبخ باشد.

۲۳۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: بیشتر خیر در وجود زنان است.

۲۳۷- امام صـادق علیه السلام فرمودند: هر کس زنی بگیرد باید احترامش کند زن
شما لعبت و دلبر است هر کس لعبتی به دست آورد نباید آن را ضایع سازد.

۲۳۸- امام صادق علیه السلام فرمودند:خدا بیامرزد مردی را که رابطه ی میان
خود و همسرش را نیکو سازد خداونداختیار او را به دست مرد داده و وی را سرپرست او
قرار داده است.

۲۳۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس با خانواده اش نیکو رفتار باشد
خداوند بر عمرش بیفزاید۱۴- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:لذت
بردن زن در عمل زناشویی نودونه برابر لذتی است که مرد از آن عمل لذت می برد ولکن
خدا آنان را در پوششی از شرم قرار داده است.

۲۴۰- امام صادق علیه السلام فرمودند: مرد در خانه و خانواده به سه خصلت
محتـاج است که اگر در طبیعتش هم نباشد باید بر خود تحمیل کند: خوشرفتاری، گشاده
دستی به اندازه و غیرت ناموسی.

۲۴۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: به زنان مردم خیانت نکنید تا زنانتان
خائن نشوند.

۲۴۲- امام صادق علیه السلام  فرمودند:
همانا خداوند تبارک و تعالی میل زناشویی 
را در ده سهم قرار داده است که نه سهم آن در زن است و یک سهم در مردان،
واگر نبود آن مقــدار حیــا که خدای عزّوجلّ به مقدار شهوت در زنان قرار داده به
هر مردی نه زن در می آویخت.

۲۴۳- امام صــادق علیه السلام  فرمودند:
وقتی شوهر به خانه وارد می شود بایـد به خانواده اش سلام کند و قبلاً کفشش را به
زمین بزند و سرفه کند تا خانواده را از آمدن خود خبر دهد مبادا چیزی بییند که او
را ناخوش آید.

۲۴۴- امام صادق علیه السلام 
فرمودنـــد: سزاوارنیست که زن هیچگاه بدن خودرا بـــدون زینت گذارد اگر چه
با آویزان کردن گردنبندی باشد و سزاوار نیست که دست زن بدون رنگ باشد اگر چه با
کمی حنا باشد واگر چه آن زن پیر و کهنسال بوده باشد.

۲۴۵- امام صادق علیه السلام 
فرمودند: کسانی که به پشت و عقب زنان نگاه می کننداین نباشد از این که
دیگران به عقب زنان آنها نگاه کنند.

۲۴۶- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: هر قـــدر مرد زنان
را بیشتر دوست داشته باشد فضیلت ایمانش زیادتر است.

۲۴۷- امام صادق علیه السلام فرمودند:از نیک بختی مرد است که به سرپرستی
همسرش قرار گرفته باشد.

۲۴۸- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: چهار چیز از اخلاق و
روش پیامبران است، پاکیزگی خود را، خوشبو ساختن، مو رااز بدن ازاله کردن و زیاد با
زنان همبستر شدن.

۲۴۹- از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسولخداصلی الله علیه وآله
وسلّم  فرمودند: هرزنی که در خانه ی شوهرش
چیزی را از جایی بردارد و به جای مناسبی بگذارد و هدفش اصلاح در نظم خانه باشد
خــــدای بزرگ بسویش نظر افکند و هرکس که خدا بسویش نظر نماید عذابش نخواهد نمود ،
ام سلمه گفت: همه چیز برای زنان بی نوا مانده است ،حضرت فرمود:آری،آنگاه که زن
بادار شود به منزله ی روزه داری است که با جان و مال در راه خدا پیـــکار می کند و
خواهدبود آنگاه که وضع حمل نمود برایش اجری که به سبب بزرگی آن نـــدانی چه چیز
است وآنگاه که به کودکش شیر می دهـــد از برای هر مکیدنی ثوابی برابر با آزاد
نمودن یکی از فرزنـــــدان اسماعیل برای آن زن خواهد بود وآنگاه که از شیر دادن
فراغت یافت فرشته ای به پهلویش دست می زند و به وی می گوید کارت رااز سر بگیر که
خدا گناهانت را همه آمرزید.

۲۵۰- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرزنی از شوهر شرابخوار خود اطاعت کند
گناهش بشمار ستارگان آسمان خواهد بود و هر زنی نوزادی که از او بیاورد پلید است و
خدا هیچ عبادتی از او نمی پذیرد تا شوهرش بمیرد یا خود را از قید آن شوهر آزاد
سازد .

۲۵۱- امام صـــادق علیه السلام فرمودند: هرزنی که جامه اش را بـــدون اجازه
ی شوهرش در خانه بیگانه بگذارد پیوسته در لعنت خداست تا به خانه اش برگردد.

زهد

۲۵۲- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: زاهد در دنیاکسی است
که از ترس حساب حلال خدا را ترک کند واز بیم عذاب گرد حرام نمی رود.

۲۵۳- از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی علیه السلام فرمودند:
زاهد نزد ما کسی است که بداند و به آن عمل کند و به کیفر الهی یقین داشته واز آن
بر حذر باشد واگر روز را به سختی به پایان رساند خدا را بستاید واگر به خوشی
وآسانی صبح کند او را سپاس گوید ،پس زاهد چنین کسی است.

۲۵۴- از امام صادق علیه السلام روایت شده که امام علی علیه السلام  فرمودند: زاهد کسی است که موعظه شود و پند گیرد
و دستورات خدا را بداند و به آن عمل کند و به عذاب الهی یقین داشته از آن بپرهیزد
پس مردمان زاهد کسانی خواهند بود که موعظه شوند و بپذیرند واحکام الهی را بدانند و
به آن رفتار کنند و کیفر خدا را باور داشته باشند واز آن حذر نمایند واگر در آسانی
قرار گیرند خــــدا را سپاس گویند و اگر در تنگی و سختی در  آیند شکیبایی گیرند.

سکوت

۲۵۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: خاموشی گنجی پر بار وزینت بخش شخص
بردبار و پوشش افـراد نادان می باشد.

۲۵۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت عیسیعلیه السلام فرمودند: بجز
ذکر خدا سخن بسیارنگویید زیرا که کسانی که بجز ذکر خدا سخن بسیار می گویند
دلهایشان سخت است ونمی دانند.

۲۵۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: در حمکت آل داود است که بر عاقل لازم
است که به وضع زمان خود آشنا باشد وسرگرم کار خود باشد وزبانش را حفظ کند.

۲۵۸- امام صادق علیه السلام فرمودند: بنده ی مومن تا زمانی که خاموش باشد
نیکو کار نوشته شود وچون سخن گوید نیکو کار یا بدکردار نوشته شود.

۲۵۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس بداند سخن وی بیانگر کار اوست
سخن کم گوید مگر در کار خیر.

 

سلام

۲۶۰-ا ز امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:هرکس بگوید:«السلام
علیکم»ده حسنه است وهر که بگوید: «السلام علیکم ورحمة الله» بیست حسنه است وهرکه
بگوید: « السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة» سی حسنه دارد.

۲۶۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: سه کس سلام نکنند کسی که همراه جنــــازه
رود وکسی که به نماز جمعه می رود ودر حمام.

۲۶۲- امام صادق علیه السلام فرمودند:کوچک بر بزرگ سلام کند ورهگذر بر نشسته
وگروه اندک بر گروه بسیار سلام کند.

۲۶۳- امام صادق علیه السلام فرمودند:با یکدیگر مصافحه کنید زیرا مصافحه
کینه را می برد.

۲۶۴- امام صادق علیه السلام فرمودند:اگر کسی پیش از سلام شروع به سخن کرد
،جواب ندهید.

۲۶۵- ا ز امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:مصافحه کردن مومن از
مصافحه ی ملائکه بهتر است .

۲۶۶- امام صادق علیه السلام 
فرمودند: رسولخداصلی الله علیه وآله وسلّم 
به زن ها سلام می کرد وزنها جواب می دادند وامیرالمومنین علیه السلام به
زنها سلام می کرد ولی از سلام کردن به زن جوان کراهت داشت.

شناخت دنیا و روش بر خورد با

 

۲۶۷- امام صادق علیه السلام فرمود: سرآمد هر گناهی دوستی دنیاست.       

۲۶۸- امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند دری از دنیا بر بنده نگشاید جز
اینکه به مانند آن دری از حرص بر او بگشاید.

۲۶۹- امام صادق علیه السلام فرمود:نمونه ی دنیا چون آب شور دریاست هر چه
تشنه از آن بنوشد بر تشنگی او می افزاید تا اورا بکشد.

۲۷۰- امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام است ؛ همانا
نمونه ی دنیا چون مار است ، وه! چه نرم است سایش بدن، با اینکه زهر کشنده در درون
خود دارد، مرد خردمند را آن دور باش دارد و کودک نادان شیفته ی آن است.

۲۷۱- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبراسلام صلی الله علیه وآله
وسلّم فرمودند: غافل ترین مردم کسی است که از دگر گونی های اوضاع در جهان پند
نگیرد.

۲۷۲-  از امام صادق علیه السلام
روایت شده که فرمودند: هر کس دلش به دنیا بسته گردد به سه خصلت، دل بسته خواهد
بود،اندوهی که به سر نخواهد آمد و آرزویی که به آن دست نخواهد یافت و امیدی که به
آن نخواهد رسید. 

۲۷۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس در دام دنیا زیادتر آلوده گردد
وقت خروج از آن حسرتش شدید تر باشد.

۲۷۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: بر دنیا شکیبا باشید که آن ساعتی است
، زیرا آنچه که از دنیــــا گذشته [اکنون]نه دردی ازآن احساس کنی و نه شادی وآنچه
نیامده، ندانی چیست؟ همانا دنیای تو آن ساعتی است که درآن هستی، پس در آن یک ساعت
بر طاعت خدا صبر کن واز نافرمانی خداوند شکیبا باش.

۲۷۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به دنیا زاهد و بی رغبت باشد
خدا حکمت را در قلبش برجا دارد و زبانش را به آن گویا سازد واو را به عیبهای دنیا
و درد و دوایش بینا گرداند واو رااز دنیا سالم بیرون کند و به بهشت دارالسلام در
آورد.

۲۷۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: چون خدا خیر بنده ای را خواهد او را
نسبت به دنیا بی رغبت  ونسبت به دین
دانشمند کند و به عیوب دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلتها داده شود خیر دنیا
وآخرت داده شده، و فرمود: هیچ کس حق را در راهی بهتر از زهد دنیا نجسته است وآن
ضدّ مطلوب دشمنان حق است.

۲۷۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: دنیا مار را ماند بیرونی نرم و درونی
زهرآگین دارد، خردمندان ازآن بگریزند و کودکان عاشقانه دست بسویش دراز کنند.

شوخی وخنده

۲۷۸- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: هیچ مومنی نیست
جزاینکه در او دعابة هست .پرسیدند ؟ دعابةچیست؟ فرمود: مزاح.

۲۷۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: خند ه ی مومن تبسم است. و نیز
فرمودند: خنده بسیاردل را بمیراند.

۲۸۰- امام صادق علیه السلام فرمودند:بسیار خندیدن دین را آب می کند چنانچه
آب نمک را.ونیز فرمودند:خنده ی بی مورد نادانی است.

۲۸۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه مردی را دوست داری با او مزاح و
ستیزه مکن. و نیز فرمود: مبادا مزاح کنید که آبرو را می برد.

۲۸۲- از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: شوخی دشنام کوچک است.
و نیز فرمود:از شوخی بپرهیزید زیرا آبرو را بریزد و شکوه بزرگی مردان را ببرد.

۲۸۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: ستیزه مکن که شخصیت تو را ببرد و شوخی
مکن که روی مردم بر تو باز شود و برتو دلیر شوند.

۲۸۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: برخورد کردن با لب خندان با برادر
مسلمانت ثواب یک حسنه دارد.

۲۸۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند شوخی و مزاح کننده و بذله گو
در میان جمع را دوست می دارد اگر به گناه کشیده نشود.

۲۸۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر میخواهی دوستی برادرت با تو صاف و
زلال و بی آلایش بماند با او شوخی، جدل، مفاخره، مخاصمه و کشمکش مکن.

صبر

۲۸۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: ما بردبا ریم و شیعیان ما از ما
بردبارتر،راوی پرسید چگونه شیعیان شما از شما بردبارترند؟ فرمود: زیرا ما برآنچه
می دانیم صبر می کنیم و شیعیان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.

۲۸۸- امام صادق علیه السلام فرمودند: صبر دوگونه است: صبر بر بلا که خوب و
نیکو است ولی بهترین این دو صبر پرهیز محرمات است.

۲۸۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس از مومنین به بلایی گرفتار شود
و صبر کند برایش اجر هزار شهید باشد.

۲۹۰- امام صادق علیه السلام فرمودند:اگر صبر پیش از بلا آفریده نشده بود
مومن می تر کید مانند تخم مرغ روی سنگ خارا می ترکد.

۲۹۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس مصیبتی که به او رسیده است
اظهار ناراحتی کند باید بداند که از پروردگارش شکایت واظهار ناراحتی کرده است.

 

صدقه

۲۹۲- امام صادق علیه السلام فرمود:اولین چیزی که در روز آخرت به حساب آن می
رسند و ثوابش را می دهند صدقه ی آب است.

۲۹۳- امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که صدقه بدهد چه در روز یادرشب
خداوند او رااز غم و غصّه و گرفتار شدن در چنگ درنده و مرگ بد محفوظ می دارد.

۲۹۴- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که رسولخداصلی الله علیه وآله
وسلّم  فرمودند: زمین قیامت همه آتش است به
غیر از سایبان مومن که صدقه ی او بر او سایه می افکند.

۲۹۵- امام صادق علیه السلام فرمود: همه چیز با واسطه انجام پذیرد و خداوند
موکل برایش نهاده مگر صدقه که مستقیم و بدون واسطه بخدا می رسد.

۲۹۶- امام صادق علیه السلام فرمود: همانا صدقه دادن در شب خشم خدا را خاموش
و گناه را نابود و حساب را آسان می نماید و صدقه دادن در روز باعث رشد مال و
افزونی عمر می شود.

۲۹۷- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: با دست خود صدقه دادن
مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور می سازد واو را از وسوسه های هفتاد شیطان که همگی
به او دستور می دهند که این کار را مکن ،می رهاند.

۲۹۸- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که از رسولخداصلی الله علیه وآله
وسلّم  پرسیدند کدام صدقه برتر است ؟
فرمودند: صدقه دادن به خویشاوندی که با انسان دشمنی بورزد.

۲۹۹- ازامام صـادق علیه السلام پرسیدندآیا صدقه دادن به فقیرانی که بر در
خانه ها می آیند بهتر است یا به خویشاوندان؟ 
فرمودند: نه، بهتر آن است که صدقه را برای خویشان خود بفرستد واین اجر و
پاداش بیشتر ی دارد.

۳۰۰-ازامام صادق علیه السلام روایت شده که امام سجاد علیه السلام فرمودند:
صدقه ی پنهانی خشم خـدا را فرو می نشاند.

۳۰۱- ازامام صادق علیه السلام روایت شده که امام سجاد علیه السلام فرمودند:
هیچ شخصی نیست که به مستمند ناتوانی صدقه بدهد و آن مسکین در همان وقت برای او دعا
کند مگر این که دعایش [درحق او] مستجاب گردد.

۳۰۲- امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی را با صدقه فرود آورید و اموال
خود را با زکات بیمه کنید و کسی که میانه روی کرد نیازمند نشد واندازه گیری نیمی
از زندگی است و محبت کردن و دوستی نیمی از خرد و عقل است و پیری نیمی از اندوه است
و نان خور کم یکی از دو گشایش زندگی است.

۳۰۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: بهترین چیزی که مرد پس از خود به
یادگار می گذارد سه چیز است: فرزند نیکوکاری که برایش آمرزش خواهی کند، سنّت و
شیوه ی نیکی که دیگران ازاو پیروی کنند و صدقه و کار خیری که پس از وی ادامه و
جریان داشته باشد.

۳۰۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: سخن خوب صدقه است و هر گامی که بسوی
نماز برداری صدقه است.

۳۰۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: ملعون است واز رحمت خدا به دور است
کسی که خدا به او مالی ببخشد و او چیزی صدقه ندهد آیا نشنیده ای که رسولخداصلی
الله علیه وآله وسلّم فرمودند: یک درهم صدقه برتر از ده شب نماز خواندن است.

۳۰۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: بردر بهشت نوشته است به عوض هر صدقه
ده برابر پاداش مقرر گردیده است.

۳۰۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: بیمارنتان را با صدقه دادن درمان کنید
و مالهای خود را با دادن زکات بیمه نمایید و من ضامن هستم هر مالی که در خشکی یا
دریا تباه می گردد حقوق خدا در آن مال داده شود از تلف شدن مصون بماند.

 

صفات مومن

۳۰۸-ازامام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند : شیعیان مرا به این دو
خصلت بیازمایید،اگر واجد آن دو بودند به حقیقت شیعه منند: نخست آنکه بر اوقات نماز
مراقبت و مواظبت کنند و دیگر آنکه نسبت به برادر ایمانی خود مواسات کنند و از مال
و نعمت خویش بر آنان در یغ ندارند،اگر این دو خصلت نباشد ،از شیعیان و پیروان من
نیست، و باید از چنین کسان دوری دوری دوری گزینید.

۳۰۹- امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: بنده را نتوان مومن گفت جز وقتی
که سه سنّت در او باشد ؛ یکی از خدا دیگری از پیامبر و سوم از امام؛ سنّت خدا راز
داری است که درباره ی خود فرموده: [خدا] غیب دان است ، هیچ کس را بر غیب خود آگاه
نسازد، سنّت پیامبر مدارای با مردم و سنّت امام صبر در سختی و گرفتاری است تا که
خدا فرجی رساند.

۳۱۰- ازامام صادق علیه السلام پرسیدندکمترین حقی که مومن بر برادر خود دارد
چیست؟ فرمود: به چیزی که او نیاز مند تر است خود را نیازمند نبیند.

۳۱۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: براستی که خدا چون بنده های را دوست
بدارد او را در بلا غوطه ور سازد و باران بلا را بر سرش فرو ریزد……….

۳۱۲- امام صادق علیه السلام فرمودند: براستی که اجر بزرگ به دنبال بلا ی
بزرگ است و خداوند هیچ قومی را دوست نداشته جز آنکه گرفتار و مبتلا یشان ساخته
است.

۳۱۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: و خدای تعالی بنده ی مومن خود را به
وسیله ی بلا از دنیا پرهیز دهد چنانچه طبیب بیماررا [از غذای مضرّ] پرهیز دهد.

۳۱۴- اسحق بن عمار گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم اولین تحفه ای که
به مومن دهندچیست؟ فرمود : هر که به دنبال جنازه اش باشد آمرزیده گردد.

۳۱۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: احترام مومن بیشتر از کعبه است.

۳۱۶- امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ مومنی نیست جز آنکه در هر چهل روز
یکبار بوسیله ی بلایی متذکر گردد و آن بلا و گرفتاری یا در مال و یا درفرزند و یا
در جان او خواهد بود و یا دچار اندوهی گردد که سبب آن را نمی داند.

۳۱۷- امام صادق علیه السلام فرمودند:سه چیز را خداوند از مومن بـاز  خواست نمی کند غذایی که خورده است و جامه ای که
پوشیده است و همسر شایسته ای که کمک زندگی او بوده است و دامن شوهر خود راازآلودگی
نگاه داشته است.

۳۱۸- امام صادق علیه السلام فرمودند: شیعیان ما در سه چیز آزمایش کنید؛ در
اوقات نماز که تا چه اندازه مراقبت می کنند و در اسرار مذهبی که چگونه آنها را از
دشمنان ما حفظ می کنند و در ثروتشان که با برادران دینی خود تا چه مقدار کمک و
همراهی می کنند.

۳۱۹- از امام صــــادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: براستی که مومن
با دروغ و بخل و ناپاکی خو نگیرد، ولکن گاهی به یکی از اینها آلوده شود نه همیشه،
به آن حضرت عرض شد آیا مومن زناهم می کند؟ فرمود:بلی،به این کار مبتلا می گردد و
توبه می کند ولی او را فرزندی از چنین نطفه متولد نمی شود.

۳۲۰- امام صادق علیه السلام از پدرانش از امام علی علیه السلام می فرماید:
مومن برادر خود را فریب نمی دهد و به او خیانت نمی کند و یاری او را از دست نمی
دهد واو را متّهم نمی سازد و به او نمی گوید من از تو بیزارم ، در پی یافتن عذر
واقعی او باش و اگر عذر واقعی او را نیافتی عذری برایش بتراش.

۳۲۱- حضرت صادق علیه السلام فرمودند: برای مومن سزاوار نیست که در مجلسی
نشیند که خداوند درآن مجلس نافرمانی شود وآن مومن قدرت بر هم زدن آن را ندارد.

۳۲۲- حضرت صادق علیه السلام فرمودند: همانا مومن آهنگ کار نیک کند وانجام
ندهد، برای او حسنه نوشته شود ،اگر انجام دهد ده حسنه برای او نوشته شود و همانا
مومن آهنگ کار بد کند که آن را بجای آورد و نکند پس چیزی برای او نوشته نشود.

۳۲۳- حضرت صادق علیه السلام فرمودند: شرافت مومن به شب زنده داری وعزّتش به
بی نیازیش از مردم است.

۳۲۴- حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هرکس برادرش رادرناحیه ی شهر[راه دور]
برای رضای خدا دیدن کند او زائر خداست و بر خدا سزاوار است که زائر خود را گرامی
دارد.

۳۲۵- حضرت صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز از علامات مومن است: شناختن
خدا، شناختن دوستان و دشمنان خدا.

۳۲۶-امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن میان دو ترس قرار دارد؛ گناهی که
انجام داده و نمی داند خدا درباره ی او چه می کند و عمری که باقی مانده و نمی داند
چه مهالکی مرتکب می شود پس هر صبح ترسان است و جز ترس اصلاحش نکند.

۳۲۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: که پدرم فرمود: هیچ بنده ی مومنی نیست
جزآنکه در دلش دو نور است نور ترس و نور امید ،اگر این وزن شود از آن افزون نباشد
واگر آن وزن شود از این افزون نباشد.

۳۲۸- امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن بسوی مومن آرامش می گیرد چنانکه
تشنه به آب سرد آرامش می گیرد.

۳۲۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: بر مومن واجب است که در حضور و غیاب
خیرخواه مومن باشد.

۳۳۰- امام صادق علیه السلام فرمودند: مردم به دو خصلت مأمور شدند ولی آن دو
را تباه کردند واز دست دادند و از آن جهت بی همه چیز شدند: صبر و راز پوشی.

۶۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: شیعیان ما همان رنگ پریدگان[از ترس
خدا] خشک لبان[ازروزه] لاغرانند که چون شب فرا رسد با اندوه از آن استقبال کنند.

۳۳۱- امام صادق علیه السلام فرمودند: زن مومن از مرد مومن کمیاب تر است و
مرد مومن کمیاب تراز کبریت احمر است .

۳۳۲- امام صادق علیه السلام فرمودند: چهار خصلت است که در هر کس باشد مومن
است گرچه از فرق تا قدم گناه باشد:راستگویی، حیا، خوشخویی و حق شناسی.

۳۳۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن از چهار چیز یا یکی از آنها
برکنار نسیت: ۱- مومنی که بر او حسد برد واین از همه برای او سخت تر است۲- منافقی
که از او دنبال گیری کند۳- دشمنی که به جنگ او بر خیزد ۴ – شیطانی که گمراهش کند.

۳۳۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خدای عزّوجلّ دوستش را در دنیا
هدف تیر دشمنش قرار داده است و نیز فرمود: دنیا زندان مومن است .

۳۳۵- امام صادق علیه السلام فرمودند: نبوده و نخواهد بود و نباشد مومنی جز
آنکه ا ورا همسایه ای باشد که آزارش رساند و اگر مومنی در یکی از جزیـره های دریا
باشد خدا کسی را برای او برانگیزد که آزارش دهد.

۳۳۶- امام صادق علیه السلام 
فرمودند: اگر مومنی را ساکت وکم حرف دیدید به وی نزدیک  شوید که حکمـت می افشاند ، مومن کم حرف وپرکار
ومنافق پرحرف وکم کار است.

۳۳۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: اهل حق همیشه در سختی بوده اند بدان
که سختی مدّت کوتاهی دارد و عاقبتش باآسایش طولانی است.

۳۳۸- امام صادق علیه السلام فرمودند: برای بنده نزد خدا مقامی است که به آن
نرسد جز بوسیله ی یکی از دو امر: یا رفتن مالش و یا رسیدن بلایی به تنش.

۳۳۹- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر اندازه ایمان بنده زیاد شود تنگی
معیشتش افزایش یابد.

۳۴۰- امام صادق علیه السلام فرمودند:اگر مومنین برای طلب روزی نزد خدا
اصرار نمی ورزیدند خدا آنها راازآن حال به تنگ دستی بیشتری منتقل می نمود.

۳۴۱-  امام صادق علیه السلام
فرمودند: شیعیان خالص ما در زمان دولت باطل جز به اندازه ی قوت و خوراک بهره
ندارد، خواهید به مشرق روید یا به مغرب زنید جز به اندازه ی قوت روزی نیابید.

۳۴۲- امام صادق علیه السلام فرمودند: در مناجات موسی علیه السلام است که
خداوند می فرماید:ای موسی! هرگاه دیدی فقری روی آورده بگو مرحبا به شعار شایستگان
و چون دیدی توانگری رو آورده بگو گناهی است که درعقوبتش شتاب کرده است.

۳۴۳- امام صادق علیه السلام فرمودند: مومنی نیست جز آنکه قلبش از درون دو
گوش دارد: ۱- گوشی که وسواس خناس در آن دمد۲- گوشی که فرشته در آن دمد، و خدا مومن
را به سبب فرشته تقویت کند و همین است گفتار خدای تعالی:«آنها را بوسیله روحی از
جانب خود تقویت کرده است».

۳۴۴- امام صادق علیه السلام فرمودند: که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلّم
فرمود: بیش از سه روز قهر و جدایی روا نیست.

۳۴۵- امام صادق علیه السلاماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده
که فرمودند: خدای عزّوجلّ فرمودند:«آشکارا به جنگ با من برخاسته آن کسی که بنده ی
مومن مرا خوار کند».

۳۴۶-امام صادق علیه السلاماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلّم روایت کرده
که فرمودند: لغزشهای مومنین را جستجو نکنید، زیرا هر که لغزشهای برادرش را جستجو
کند خداوند لغزشهایش را دنبال کند و هر که را خداوند لغزشهایش را دنبال کند رسوایش
سازد گر چه در درون خانه اش باشد.

۳۴۷- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که مومنی را سرزنش کند خدا او را
در دنیا وآخرت سرزنش کند. و نیز فرمودند: هر که مومنی را به گناهی سرزنش کند نمیرد
تا آن را مرتکب گردد.

۳۴۸- امام صــادق علیه السلام فرمودند: مومنی نیست که در راه حاجت برادر
مومنش گام بردارد جز آنکه خدای عزّوجلّ برایش در هر قدمی حسنه ای نویسد و گاهی فرو
ریزد و درجه ای بالا برد سپس ده حسنه بیفزاید و در ده حاجت اورا شفیع گرداند.

۳۴۹- امام صــادق علیه السلام فرمودند: هر کس گرفتاری مومنی را که در سختی
افتاده رفع کند خدا حوائج  دنیا و آخرتش را
آسان کند و هر عیب مومنی را که از آن می ترسد بپوشاند، خدا هفتاد عیب دنیوی واخروی
او را بپوشاند،آنگاه فرمود: تا زمانیکه مومن در راه کمک برادرش باشد خدا در راه
کمک با اوست .از موعظه سود برید و در کار خیر رغبت کنید.

۳۵۰- امام صـادق علیه السلام فرمودند: هرکه به برادر مومنش مرحبا گوید خدا
تعالی تا روز قیامت برایش مرحبا نویسد.

 چهل ساله ها بدانند!

۱- از امام صادقعلیه السلام
روایت شده که فرمودند: هر بنده تا چهل سال در گشایش است چون سنش به چهل رسید
پروردگار به آن دو فرشته ای که نگهبانش هستند وحی کند :«من بنده ی خود را عمری
دادم براو سخت بگیرید واعمالش را به دقت ثبت کنید و زیاد و کوچک و بزرگ عملش را
بنویسید».
نصایح ص۳۸۳                              

سید نعمت الله جزایری می گوید : شاید
مراد از این سخت گیری چنین باشد چون پیش از چهل سالگی اگر بنده گناهی کند تا هفت
ساعت او را مهلت میدهد واگر توبه نکرد آنگاه براو می نویسند ولی پس از چهل سالگی
این مهلت نخواهد بود.

 ۲- رسولخداصلی الله علیه وآله
وسلّم  فرمودند: چون مردی به چهل سال
رسید و خیر او بر شرّش غالب نشد شیطان میان دو چشمش را می بوسد و می گوید این چهره
ای است که دیگر رستگار نخواهدشد.
میزان الحکمه ج۶ص۵۴۴

 ۳- امام صادقعلیه اسلام فرمودند: هنگامی که بنده به سی وسه سال رسید به
حدّ کمال خود رسیده و چون  به چهل سال رسید
به حدّ اعلای کمال خود رسیده وچون به چهل ویک سالگی رسید رو به نقصان می رود و
برای کسی که به پنجاه رسید سزاوار است که خود را مانند کسی به حساب آورد که در حال
جان کندن است.
بحارالانوارج۶ص۱۲۰   
        ویدیو : چهل ساله ها بدانند!(۱۶)
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b