وظایف بخش فنی

فرمول محاسبه عوارض ساختمانی تک واحدی:

متراژ × قیمت منظقه بندی× درصد منظقه بندی

متراژ

 ( مترمربع)

درصد منظقه بندی

جهت هر مترمربع

حداقل عوارض هر مترمربع (ریال)

کمتر از ۶۰

۵%

۲۰۰

۶۰  تا  ۱۰۰

۱۰%

۳۰۰

۱۰۱ تا ۱۵۰

۱۸%

۵۰۰

۱۵۱ تا ۲۴۰

۳۰%

۸۰۰

۲۴۱ تا ۳۰۰

۵/۶۷%

۱۲۰۰

۳۰۱ تا ۴۰۰

۹۷%

۱۶۰۰

۴۰۱ تا ۵۰۰

۱۳۵%

۲۰۰۰

۵۰۱ تا ۶۰۰

۱۸۰%

۲۵۰۰

·       عوارض محاسبه شده نباید کمتر از حداقل مشخص شده برای هر متر مربع باشد در این صورت مبلغ حداقل دریافت می شود.

·       بیش از ۶۰۰ متر مربع جزء مجتمع مسکونی حساب می شود.

 

فرمول محاسبه عوارض ساختمانی مجتمع مسکونی:

(۱۰۰×تعداد واحد)/(متراژ×متراژ) × قیمت منظقه بندی× درصد منظقه بندی

متراژ

 ( مترمربع)

قیمت منظقه بندی

جهت هر مترمربع

حداقل عوارض هر مترمربع (ریال)

زیر ۲۴۰

۱۵%

۴۰۰

۲۴۱ تا ۴۰۰

۳۵%

۵۲۰۰

۴۰۱ تا ۶۰۰

۵/۳۷%

۶۵۰۰

بیش از ۶۰۰

۴۵%

 

 وظایف کلی معاونت دفتر فنی

مطالعات اولیه و تهیه اطلاعات مورد نیاز پروژه‏ ها

*تهیه طرح مقدماتی براساس نیازهای اعلام شده وارائه جهت تصویب

*تهیه و طرح نهایی معماری

* تهیه محاسبات سازه‏ای و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

*متره و برآورد و تهیه تابلهای اجرایی

*همکاری در انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران ومشاوران پروژه‏های عمرانی و عقد قرارداد

*نظارت بر اجرای پروژه‏های ساختمانی و تاسیسات و برقی

*کنترل برنامه زمان‏بندی پروژه ‏ها

* کنترل رعایت اصول فنی و مقررات مالی ساختمان در اجرای پروژه‏ ها


*رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران


*شرکت در جلسات ارزیابی و ارزشیابی بیمارستانها


*کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‏ ها و شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی


*کنترل رفع نقص


*همکاری با شورای فنی وکمیته‏ های مربوطه


*نقشه برداری و تهیه کروکی‏های مورد نیاز


*ارائه مشاوره به مسئولین مافوق در رسته تخصصی مهندسی


*
انجام تعمیرات مورد نیاز پروژه‏ های فعال    ویدیو : وظایف بخش فنی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b