منابع کنکور ارشد جامعه شناسی

منابع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

منابع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

(به ترتيب اولويت)
1-     زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي لوئيس كوزر, ترجمة محسن ثلاثي
2-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر جورج ريتزر, ترجمه محسن ثلاثي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
3-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر توسلي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
4-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر آزاد ارمكي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
5-     جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر عبداللهي (دانشگاه علامه)
6-      مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي ريمون آرون, ترجمة باقر پرهام
7-     تفكر نظري در جامعه‌شناسي اسكيدمور, ترجمة جمعي از مترجمين

روش تحقيق در علوم اجتماعي
(به ترتيب اولويت)
1-     روش تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) باقر ساروخاني سه جلد
2-     كندوكاوها و پنداشته‌هاي دكتر رفيع‌پور
3-     پيمايش در تحقيقات اجتماعي دواس, ترجمة نائبي
4-     آمار در علوم اجتماعي با كاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌هاي اجتماعي/ علي ساعي

زبان
1-     زبان عمومي
2-     زبان تخصصي در علوم اجتماعي و متون تخصصي هورتون و گيدنز و ريتزر و …
3-     مفاهيم و اصطلاحات علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور و آنتوني گيدنز)

حوزه‌هاي جامعه‌شناسي
1-     جزوة جامعه‌شناسي شهري دكتر صديق سروستاني
2-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر صديق سروستاني
3-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر سخاوت
4-     جزوه جامعه‌شناسي صنعتي دكتر صديق سروستاني
5-     جامعه‌شناسي ارتباطات دكتر ساروخاني
6-      جامعه‌شناسي خانواده دكتر ساروخاني
7-     جامعه‌شناسي پزشكي دكتر توكل
8-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي
9-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
10- جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
11- جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي دكتر ازكيا
12- جزوه روانشناسي اجتماعي دكتر محسن تبريزي
13- جزوة جامعه‌شناسي انقلاب دكتر پناهي (دانشگاه علامه)
14- تئوري‌هاي انقلاب استنفورد كوهن, ترجمه عليرضا طيب
15- تغييرات اجتماعي گي روشه, ترجمه دكتر وثوقي
16-  جامعه‌شناسي سازمانها آقاي صبوري
17- جامعه‌شناسي كار و شغل دكتر توسلي
18- جزوه جامعه‌شناسي مايكل راس, ترجمه صبوري
19- جامعه‌شناسي سياسي دكتر بشيريه
20- جامعه و سياست مايكل راس, ترجمه صبوري
21- جامعه‌شناسي ادبيات دكتر كتبي
22- جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريها ترجمه نيك‌گوهر
23- جامعه‌شناسي گيدنز

حوزه‌هاي توسعه و برنامه‌ريزي
1-     جزوه اصول و انديشه‌هاي تعاوني دكتر انصاري
2-     تأمين اجتماعي و رفاه دكتر طالب
3-     جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
4-     جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي دكتر ازكيا
5-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي
6-      جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
7-     جزوه اصول و آموزش و ترويج دكتر شادي‌طلب
8-     مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا
9-     مباني مديريت دكتر علاقه‌بند

1-     مديريت روستايي در ايران

حوزه‌هاي مردم‌شناسي
1-     نظريه‌هاي مردم‌شناسي، دكتر فكوهي
2-     مباني انسان‌شناسي (گرد شهر با چراغ)، دكتر روح‌الاميني
3-     مباني انسان‌شناسي طبيعي
4-     انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه آقاي ثلاثي
5-     روش تحقيق در انسان‌شناسي، ترجمه آقاي ثلاثي
6-      انسان‌شناسي عمومي، دكتر عسگري خانقاه
7-     روش بينش تجربه، دكتر عسگري خانقاه
8-     انسان‌شناسي زيستي- نژاد و تاريخ، لوي اشتروس
9-     مردم‌شناسي ايران، دكتر يوسفي‌زاده
10- نظام خويشاوندي، دكتر يوسفي‌زاده
11- مردم‌شناسي ماقبل تاريخ، دكتر رفيع‌پور

حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي
1-     مباني جمعيت‌شناسي،  دكتر اماني
2-     جمعيت‌شناسي جهان، دكتر اماني
3-     درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي، احمد كتابي
4-     روشهاي تحليل جمعيت، پولارد
5-     آناليز جمعيت‌شناختي، رولان پرسا
6-      تحليل جمعيت‌شناختي، دكتر زنجاني
7-     كاربرد جمعيت‌شناسي،  دكتر ميرزايي
8-     جمعيت‌شناسي ايران، دكتر كاظمي‌پور
9-     جمعيت‌شناسي اقتصادي- اجتماعي و توسعه و باروري، دكتر ميرزايي
10- روشهاي تحليل جمعيت، آقاي كوششي
11- جزوه‌هاي سركلاس اساتيد و يك جزوهتاثی قرآن واحادیث در ادب فارسی نویسنده هاتف اطرشی

از
اواخر قرن چهارم که فرهنگ اسلامی انتشار تمام یافت و مدارس در نقاط مختلف
تاسیس شد و دین اسلام بر سایر دین ها غالب شد و فرهنگ ایرانی به رنگ اسلامی
جلوه گری آغاز کرد و پایه تعلیمات بر اساس ادبیات عربی و مبانی دین اسلام
قرار گرفت توجه شاعران و نویسندگان به بهره گیری از آیات قرآن در آثار خود و
نقل الفاظ و مضامین حدیث فزونی گرفت و کلمات و امثال و حکم پیشینیان در
نظم و نثر کمتر شد .

در
اشعار شعرایی چون فردوسی و دقیقی توجه به قرآن و حدیث به چشم می خوردچون
حکومت سلجوقی در ایران مستقر شد رجال و وزرای آن دوره در ایجاد مدارس
اسلامی بر یکدیگر سبقت می جستند و با هم چشمی یک دیگر برای ترویج مذهبی که
پیرو آن بودند مدرسه بنا کردند تا در نتیجه تحصیل علوم دینی رواج یافت و
مجالس بحث و نظر رونق یافت و شعرا و نویسندگان نیز در این مدارس تربیت
یافتند و تا آن جا که گفتار هر گوینده خواه نظم و خواه نثر از مبانی دینی
متاثر می شد و گویندگان سخن خود را به احادیث و اقوال ائمه ی دینی آرایش می
دادند . بزرگانی چون محمد و احمد غزالی قطب الدین مظفر عبادی که در وعظ
قدرت بی نهایت داشتند و تاثیر کلامشان در مستمعین بیرون از حد وصف بود
قطعاً پایه و مایه ی اصلی کلامشان بحث در آیات و روایات و ذکر نکات به شمار
می رفت و راه را برای شعرا و گویندگان در اقتباس از قرآن و حدیث هموار می
کرد.

گذشته
از اینها تصوف از قرن دوم هجری مسلکی مبتنی بر عشق و شور و وجد و شوق و
بیان اسرار قرآن و حدیث نبوی بود همواره مورد توجه متفکران و اصحاب ذوق و
روشن بینان و ژرف اندیشان ایران و دیگر ممالک اسلامی واقع می شد و شعرای
باطن بین به این روش گرویده بودند و اشعار آتشین گویندگانی صوفی مسلک چون
ابوالحسین نوری و شبلی شعله ی شوق در دل و جان این طایفه می افکندند .
چنانکه می دانیم صوفیان به علل بسیار سخنان خود را همواره به آیات و احادیث
می آراستند و از این راه حدیث و خبر را به مذاق هوشمندان حقیقت جوی نزدیک
می ساختند .

شیوع
روش صوفیان از قرن سوم و تاسیس خانقاه و توسعه آن از قرن چهارم یک باره
این مسلک را نفوذ و تاثیری بیش از حد بخشید و هر صاحب ذوقی را متوجه آن
ساخت مخصوصا شعرا را از دربار امرا و سلاطین به حلقه اهل خانقاه در آورد و
از مدح شاهان و وصف خط وخال و جمال نا پایدار رهایی بخشید و به وصف حقیقت و
عشق به جمال معشوق باقی مشغول ساخت . چنانکه از قرن پنجم سبکی نو در شعر
فارسی به وجود آورد . با آشنایی شعرا به تصوف راه دیگری برای نفوذ آیات و
احادیث در ادبیات باز شد و شعرا صوفی مسلک سخن خود را با آن آرایش دادند و
از بین آن ها قدیم ترین کس سنایی غزنوی است که قدرت او در تعبیر و تلفیق
مضامین و کلمات و ترکیب آنها با آیات روایات کم نظیر است و ابداع و حسن
سلیقه ی او راه را بر دیگر شاعران هموار ساخت شاعرانی چون خاقانی ، نظامی ،
جمال الدین اصفهانی به تقلید او الفاظ و معانی اخبار را در شعر خود آوردند
.

 در
بین شاعران و نویسندگان شاعران بزرگی چون خداوندگار اهل معرفت مولانا جلال
الدین ، شیخ بزرگوار سعدی شیرازی ، حافظ و عطار و از نویسندگان عطاملک
جوینی نیز در آثار خود از قرآن و حدیث بسیار اثر پذیرفته اند که گوشه هایی
از این موارد اشاره می کنیم .

در پایان از جناب آقای حمید رحیمی که در تهیه ی این تحقیق راهنمایی های لازم را به این جانب فرمودند صمیمانه سپاسگزارم .

 


چکیده

تاثیر
قرآن و حدیث در ادبیات فارسی در دوران نخستین چندان چشمگیر و آشکار نبود
مثلا در شعر شاعرانی چون رودکی ، شهید بلخی و امثال این ها تاثیر قرآن و
حدیث بسیار کم است اما با رواج و رونق شعر و ادب تاثیر قرآن و حدیث افزونی
می گیرد .

تا
آن جا که در قرن هفتم و هشتم به اوج می رسد و در این روزگار شعر شاعرانی
چون سنایی ، عطار ، مولانا ، حافظ و غیره به گونه آشکار آمیخته با مضامین
قرآنی و روایت و حدیث است و شاید اوج آن در شعر مولانا در مثنوی باشد
شاعرانی که به فرهنگ اسلامی عشق می ورزند مثل مولانا و عطار آیات و روایاتی
که در شعر می آورند نه به دلیل خود نمایی و فضل فروشی بلکه به دلیل
اعتقادی به کار می گرفتند ، شیوه های اثر پذیری شعر و ادب فارسی از قرآن و
حدیث را می توان به چند گونه دسته بندی کرد :

1-        اثر پذیری واژگانی و لغوی

2-        اثر پذیری قالبی و شکلی

3-        اثر پذیری مضمونی

اثر پذیری واژگان و لغوی

مقصود این است که ما در آثار ادبی چه منظوم چه منثور با واژگان و ترکیبات بسیار روبرو می شویم نظیر :

آدم ، موسی ،عیسی ، مریم ، نوح ، شداد ، فرعون ، نمرود و ….

اثر پذیری قالبی و شکلی

اثر پذیری قالبی یعنی این که یک اثر ادبی شکل و شیوه ی بیان خویش را از قرآن گرفته باشد .

آن
گونه که در مثنوی مولانا می بینیم که شکل ظاهری آن از این جهت که مانند
کتاب های متداول نظمی مدون ندارند و به ظاهر بی نظم و آشفته می نماید کاملا
با قرآن همانند است .

اثر پذیری مضمونی :

که
خود در مرحله اول به دو گونه معنوی و لفظی تقسیم پذیر است . اثر پذیری
معنوی خود به دو گونه تترجمه و شرح پف تقسیم پذیر است مانند این بیت مولانا
:

آدمی مخفی است در زیر زبان              این زبان پرده است بر درگاه جان

که مصرع نخست آن ترجمه این سخن پیامبر (ص) است :

المرء مخبوء تحت لسانه

کلید واژه : قرآن ، کلیله و دمنه، حدیث ، ادب فارسی، حافظ، مولوی و …


بررسی تاثیر قرآن و حدیث در چند اثر منظوم و منثور

تاثیر قرآن و حدیث در تاریخ جهانگشا :

در
تاریخ جهانگشا اثر ملک جوینی که کتابی است تاریخی و در تاریخ مغول و از
نظر ادبی نیز حائز اهمیت است و مربوط به قرن هفتم هجری قمری است . در
بسیاری موارد از آیات قرآن و حدیث نبوی به عنوان شاهد استفاده شده است این
کتاب دارای سه جلد است و از هر جلد چند مورد در این تحقیق ذکر می شود :

·           ج1،ص4،س6

العلم شجره اصلها بمکه و ثمرها بخراسان [حدیث نبوی ]

علم درختی است که ریشه اش در مکه و میوه اش در خراسان است .

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اثبعوا الشهوات [سوره مریم (19):59]

سپس جانشین اینان ، کسانی شدند که نماز را ضایع نمودند و پیرو شهوات گردیدند .

·           ج1/ص8/س15

عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم [سوره بقره (2) : 216]

چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ، حال آن که برای شما خیر است .

·           ج1/ص8/س19و20

لاترادوا الله فی مراده و لا تکاثروه فی بلاده « ان الارض الله یورثها من یشاء من عباده »

(جزئی از آیه 127 سوره اعراف )

در
برابر اراده خداوند نایستید و از او در سر زمینهایش زیاده طلبی نکنید .
«همانا زمین ملک خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذارد »

·           ج1/ص9/س5

زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها وسیبلغ امتی مازوی لی منها

 (حدیث نبوی )

زمین
برایم در هم پیچیده و جمع کرده شد و ( در نتیجه ) اطراف و اکناف عالم به
من نشان داده شد و زود باشد که فرمانروایی امت من به تمام آنچه برای من در
نور دیده شد برسد .

(یعنی به زودی حکومت امت من عالم گیر خواهد شد )

·           ج1/ص9/س23

اطلبوا العلم و لو بالصین ( حدیث نبوی )

دانش بجویید اگر در چین باشد .

·           ج1/ص10/س2

فهی کالحجاره اواشد قسوه (سوره بقره (2) : 73)

پس آن [دل] چون سنگ یا سخت تر از سنگ شد .

·           ج1/ص10/س2

و ان الشیاطین لیو حون الی اولیائهم ( سوره انعام : 12)

همانا اهریمنان سخت به دوستان خود وسوسه کنند .

 

 

·           ج1/ص10/س10

ختم الله علی افواههم

خداوند بر دلهایشان مهر نهاد

·           ج1/ص10/س11

جاء الحق و زهق الباطل کان زهوقا ( سوره اسرا : 18 )

حق آمد و باطل نابود شد ، باطل خود لایق محو و نابودی است .

·           ج2/ص10/س12

والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس (آل عمران : 134)

فرو برندگان خشم و در گذرندگان از گناه مردم .

·           ج2/ص10/س13

والله یحب المحسنین (آل عمران (3) : 134)

خداوند نیکو کاران را دوست دارد

·           ج2/ص13/س16

و ماتدری نفس بای ارض تموت (لقمان : 34)

و نفس نمی داند که در کدام زمین می میرد .

·           ج3/ص199/س2

ختم الله قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظم ( سوره بقره : 7 )

خداوند بر قلبها و گوش های آنان قفل زد و بر دیدگانشان پرده کشیده و برای آنها عذابی بزرگ است .

·           ج3/ص248/س14 

  زرعوا الفجور و سقوه الغرور فحصدوا الثبور ( نهج البلاغه خ 2)

بذر تباهی کاشتند و آن را با فریب کاری آبیاری کردند و سقوط و هلاکت از آن چیدند .

·           ج3/ص272/س6

وتنحتون من الجبال بیوتا ( سوره شعرا : 149 )

وشما از کوهها خانه هایی می تراشید .

·           ج3/ص273/س8

و الشیاطین کل بناء و غواص ( سوره ص : 37 )

و دیوان را ، که هم بنا بودند و هم غواص

·           ج3/ص272/س12

لو لا ان تدار که ( سوره قلم : 49 )

اگر غیر از این نمی بود که او را دریافت .


تاثیر پذیری مولوی از قرآن و حدیث

قلب بیدار اسلام

پیامبر
اکرم (ص) قلب بیدار اسلام است . قلبی که نه از کار می افتد و نه می خوابد .
تا نام مقدس وی بر اسلام حک شده است ، اسلام زنده و در تکاپو است .

او
اگر چشم هایش به خواب برود ، قلبش به خواب نمی رود . زیرا خوابیدن قلب
موجب از کار افتادن جسم می شود . او که قلب اسلام نباید به خواب برود . خود
آن حضرت در حدیثی فرمود :

·                                         تنام عبنای و لا ینام قلبی

دو چشم من می خوابد اما قلبم نمی خوابد .

گفت پیغمبر که عینای تنام                 لا ینام قلبی عن رب الانام

 

جاودانگی پیامبر

کمال
دین و تمامیت آن موجب خاتمیت اسلام شده است . چون خاتم دین ، پیامبر اکرم
است بنابراین تا دین باقی است ، خاتم الانبیاء نیز اسماً و رسماً باقی
خواهد ماند . زیرا هر دینی در پرتو نام پیامبرانش رسمیت دارد . از این رو
دین جاوید پیامبر جاوید دارد .

جاودانگی اسلام ضمانتی است که خداوند سبحان بر پیامبر اکرم داده و فرموده است .

·                                  انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

یقینا ما خودمان قرآن را نازل ساختیم و قطعا خودمان نیز نگهدارش خواهیم بود .

مولانا
با توجه به این آیه شریفه جاودانگی پیامبر اکرم و دین مبین اسلام را تا
قیامت مورد بررسی و شرح و تفسیر قرار داده و از زبان خدا به رسول اکرم می
گوید :

تو
نگران بعد از مرگ خود مباش . من نام تو را زنده نگهداشته و دنیا را مبهوت
تو خواهم ساخت هر کس بخواهد از کتاب آسمانیت حرفی کم یا زیاد کند ، از هستی
ساقط اش می کنم . بر رونق بازار تو روز به روز خواهم افزود . نو کران و
چاکران تو جهانگیر شده و چون ستاره خواهند درخشید ، تو که جای خود داری .

مصطفیراوعدهکردالطافحق

 

گر بمیری تو نمیرد این سبق

من کتاب و معجزه‌ت رارافعم

 

بیش و کم‌کنراز قرآن مانعم

من ترااندر دو عالم حافظم

 

طاعنان را از حدیثتدافعم

کس نتاند بیش و کمکردن در او

 

تو به از من حافظی دیگر مجو

رونقتراروز روز افزون کنم

 

نام تو بر زر و بر نقره زنم

منبر و محراب سازم بهر تو

 

در محبت قهر من شد قهر تو

نام تو از ترس پنهان می‌گوند

 

چون نماز آرند پنهان می‌شوند

از هراس وترس کفار لعین

ویدیو : منابع کنکور ارشد جامعه شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
free html hit counter