منابع کارشناسی ارشدمرمت

۱۳۵۳ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

آسیب شناسی:

   ۱٫ جزوه آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اصلی)
   ۲٫ دوازده درس مرمت (اصلی)
   ۳٫ آسیب شناسی رضا زاده (اصلی)
   ۴٫ رطوبت – ماساری (اصلی)
   ۵٫ آسیب شناسی خوشنویس (اصلی)
   ۶٫ حفاظت و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی (اصلی)
   ۷٫ پایدار کردن سازه‌های آجری (فن‌های مداخله) (اصلی)
   ۸٫ فیلدن (تکمیلی)

سازه:

   ۱٫ جزوه سازه بناهای سنتی انجمن مهرازی ایران (اصلی)
   ۲٫ مجله اثر ۲۰ و ۲۴ (اصلی)
   ۳٫ آژند و آمود – بزرگمهری (اصلی)
   ۴٫ نیارش سازه های تاقی – معماریان (تکمیلی)
   ۵٫ مواد و مصالح – آقای حامی (تکمیلی)
   ۶٫ حفاظت بنا های سنگی – رسول وطن دوست (تکمیلی)
   ۷٫ علل فرسودگی بناهای سنگ – رسول وطن دوست (تکمیلی)

تاریخ معماری:

   ۱٫ معماری جهان – زارعی (اصلی)
   ۲٫ سبک شناسی – پیرنیا (اصلی)
   ۳٫ جزوات کلاسی دکتر رنجبر (اصلی)
   ۴٫ سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲ (اصلی)
   ۵٫ فرهنگ مهرازی ایران (اصلی)
   ۶٫ مقاله معماری نوگرایی ایرانی – وحید قبادیان (اصلی)
   ۷٫ مقاله پیشکسوتانی که به تهران مدرن شکل دادند – مینا معرفت (اصلی)
   ۸٫ کتاب ۲ جلدی اصول و روشهای طراحی شهری آقای توسلی (تکمیلی)
   ۹٫ اقلیم و معماری «توسلی» (تکمیلی)
  ۱۰٫ معماری ایران – آرتور پوپ (تکمیلی)
  ۱۱٫ جزوات کلاسی آقای معماریان(تکمیلی)
  ۱۲٫ کتابهای مرزبان (تکمیلی)
  ۱۳٫ هلن گاردنر (تکمیلی)
  ۱۴٫ شوازی (تکمیلی)
  ۱۵٫ معماری مسکن (اجرای ساختمان در معماری برون گرا و دورنگرا) – آقای معماریان (تکمیلی)
  ۱۶٫ ماد، هخامنشی، ساسانی .. (تکمیلی)
  ۱۷٫ کتابهای باستانشناسی آقای باستانی پاریزی (تکمیلی)
  ۱۸٫ فرهنگ آرامگاهها (از پیش از اسلام تا بعد از اسلام) (تکمیلی)

مبانی نظری مرمت:

   ۱٫ باز زنده سازی شهرها و بناهای تاریخی – دکتر فلامکی (اصلی)
   ۲٫ مجلات هفت شهر با موضوعات مرمت و مرمت شهری (شماره های ۳ و ۴و ۱۱ و ۱۲و ۱۳) (تکمیلی و اصلی)
   ۳٫ مبانی نظری – رضازاده (اصلی)
   ۴٫ مبانی نظری خوشنویس (اصلی)
   ۵٫ مبانی نظری حناچی (اصلی)
   ۶٫ مرمت شهری – دکتر سید محسن حبیبی(اصلی)
   ۷٫ مجله آبادی شماره ۴۵ و ۴۹ (اصلی)
   ۸٫ سیری در تجارب جهانی مرمت شهری «از ونیز تا شیراز » – دکتر فلامکی (تکمیلی)
   ۹٫ تاریخ شکل گیری شهر (ایران و غرب) – دکتر فلامکی (تکمیلی)
  ۱۰٫ مجله صفه (تکمیلی)
  ۱۱٫ مجله رواق (تکمیلی)
  ۱۲٫ مجله معمار (تکمیلی)

زبان :

   ۱٫ زبان عمومی(اصلی)
   ۲٫ Architectuer – رستگارپور (دروس ۱۵ و ۷ و ۸ و ۱۴) – دروس از راست به چپ به ترتیب اولویت ذکر شده (اصلی)
   ۳٫ ۵۰۴ لغت (اصلی)

=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

جزواتی که جزو منابع هستند:

* جزوه مبانی نظری مرمت، دکتر رضازاده، دانشگاه تهران

* مجلات هفت شهر ( شماره های ۱۲ و ۱۳)

* جزوه رهنمود هایی برای طرح مرمت، دکتر جدی و دکتر تهرانی، دانشگاه شهید بهشتی

* جزوه رطوبت در ابنیه تاریخی، ماساری، ترجمه شیرازی

* جزوه شناخت سازه های سنتی ، دکتر تهرانی

* کپی کتاب دوازده درس مرمت

* مجله اثر شماره ۲۰

* مجله اثر شماره ۲۴

* جزوه مرمت از نظرتا عمل (کلیات مرمت) ، دکتر مرادی

‌* کپی کتاب خلاصه تاریخ مرمت ایران و جهان ( مهندس طبسی )

*جزوه ناگفته های مرمتی ، دکتر جدی ( دانشگاه شهید بهشتی )

* جزوه آشنایی با مرمت ، دکتر خوشنویس

*جزوه مبانی نظری شهری ، دکتر خوشنویس

* جزوه معماری معاصر ، دکتر خوشنویس

*توالی منطقی فعالیت ها برای ارائه طرح مرمت ( دکتر جدی ، دکتر تهرانی ،مهندس قدیری)

*جزوه آسیب دانشگاه آزاد ( اسماعیل طلایی )تنگناهای مهندسان مشاور

در
سال‌های اخیر، متأسفانه به واسطه تنگناهایی که مشخصا به مسائل مالی مربوط
است، بدنه مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور –مشخصا در حوزه‌های مربوط
به شهرسازی، معماری و ساختمان – آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات،
سایه تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیده‌اند.معماری نیوز
| در بخشی از کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی، یکی از رؤسای سازمان برنامه و
بودجه در حکومت پهلوی، به سابقه شکل‌گیری شرکت‌های مهندسی مشاور در ایران
اشاراتی شده است. در سال‌های دهه ٤٠ و در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج بر
سازمان برنامه و بودجه، پدیده مهندسی مشاور با الهام از غرب، پا به عرصه
نظام فنی و مدیریتی کشور گذاشت و این پدیده با پیگیری‌های عبدالعزیز
فرمانفرماییان، مهندس معمار و مسئول تهیه اولین طرح جامع شهر تهران، در
ایران به منصه ظهور رسید. شکل‌گیری مهندسی مشاور در ایران را می‌توان با
ایجاد ظرفیت‌های فنی در شرکت‌های ایرانی، عمدتا برای انجام پروژه‌های بزرگ
در مقیاس دولتی مترادف دانست. در سال‌های بعد، با توسعه کمی و کیفی پدیده
مهندسی مشاور، این پدیده نوظهور تحولاتی را از سر گذارند و دفاتر مهندسی
مشاور به طرف اصلی آن دسته قراردادهای بخش‌های دولتی و عمومی تبدیل شدند که
با هدف مطالعه، امکان‌سنجی، بررسی و تهیه طرح و همچنین نظارت بر اجرای
طرح‌های تهیه شده، منعقد می‌شدند.

در دوران پس از انقلاب اسلامی
نیز دفاتر مهندسی مشاور با حضور پر‌رنگ در نظام مطالعاتی، تهیه طرح و
تصمیم‌سازی نقش درخور ‌توجه خود را ایفا کرده‌اند و کارشناسان برجسته‌ای
ضمن این فعالیت، کمابیش به چهره‌های اصلی فنی و مهندسی کشور تبدیل شده و
منشأ تأثیرات گسترده‌ای شدند. بررسی تاریخچه تحولاتی که مهندسین مشاور پشت
سر گذاشته‌اند، نیاز به مطالعات و تحقیقات وسیعی دارد که از حوصله این
نوشتار خارج است و هدف از این نوشتار، طرح موضوع دیگری است.

در
سال‌های اخیر، متأسفانه به واسطه تنگناهایی که مشخصا به مسائل مالی مربوط
است، بدنه مدیریتی و کارشناسی دفاتر مهندسی مشاور –مشخصا در حوزه‌های مربوط
به شهرسازی، معماری و ساختمان – آسیب جدی دیده و همچنان این قبیل مشکلات،
سایه تهدید خود را بر سر این دفاتر گسترانیده‌اند.

واقعیت این است
که شرکت‌های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی، امروزه در شرایط خوبی به سر
نمی‌برند. کسانی که در سال‌های اخیر، به لحاظ حرفه‌ای به طریقی در ارتباط
با شرکت‌های مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده‌اند، چه در جایگاه دستگاه
کارفرمایی و چه در بدنه این شرکت‌ها قرار داشته‌اند، تأیید خواهند کرد که
مشکلات و مسائل گوناگون تا چه میزان جان این دفاتر را گرفته است و در
نتیجه، آنچه به ‌عنوان محصول مطالعات و طراحی از این دفاتر خارج می‌شود، تا
چه حد به لحاظ کیفی از این تنگناهای مالی تأثیر پذیرفته و آسیب دیده است.
در همین راستا می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد.

در سال‌های اخیر،
با ترویج شیوه ناکارآمد مناقصه به منظور ارجاع کار برای انجام خدمات
مهندسی مشاور، بسیاری از دفاتر مهندسی مشاور، برای اینکه بتوانند پروژه
بگیرند و قرارداد ببندند تا به حیات حرفه‌ای خود ادامه دهند، ناگزیر از
پیشنهاد قیمت‌های بسیار پایینی می‌شدند که منطقا امکان‌پذیر نبود خدمات
مد‌نظر با کیفیتی پذیرفتنی، با آن قیمت انجام شود. نتیجه امر، چیزی جز افت
شدید کیفیت ارائه خدمات مشاوره مهندسی نمی‌توانست باشد. به همین منوال،
فعالیت‌هایی نظیر تهیه طرح‌های توسعه شهری که سرنوشت شهرها به آن گره
می‌خورد، باید در این دفاتر با کاهش هزینه‌ها به میزانی نامعقول، انجام
شود. اگر امروز طرح‌های توسعه شهری با مشکلاتی مواجه می‌شود و گاه موجب
هدر‌رفتن سرمایه‌های بازگشت‌ناپذیر شهر می‌شود، بی‌تردید تنگناهای مالی
دفاتر مهندسی مشاور در زمان تهیه این طرح‌ها، سهمی در بروز این مشکلات
داشته است. کمابیش روشن است تنگناهای مالی جدی در دفاتری که بنا به تعریف
خود، باید در جایگاه مغز متفکر نظام معماری و شهرسازی ایفای نقش کنند، چقدر
می‌توانند آسیب‌رسان باشند؛ به‌ویژه اینکه متوجه این نکته باشیم که
هزینه‌های عمده این‌گونه دفاتر، حق‌الزحمه نیروی انسانی به ‌عنوان سرمایه
اصلی این دفاتر است.

در کنار مشکلات ناشی از رقم پایین قراردادها
(به دلایل مختلف، از‌جمله مناقصه)، تأخیرات طولانی در پرداخت حق‌الزحمه
قراردادها نیز مزید بر علت می‌شود. طبیعی است که تاخیر در تأمین بودجه، در
سال‌های اخیر، مسئله‌ای عمومی و فراگیر بوده است؛ در نتیجه، چنین مسئله‌ای
مبتلا‌به دفاتر مهندسی مشاور نیز هست. اگرچه گمان می‌کنم این انتظار بی‌راه
نیست که با توجه به درصد بسیار پایین هزینه خدمات مشاوره مهندسی در مقایسه
با هزینه‌های اجرائی طرح‌ها و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر مطالعات
تهیه طرح، به‌مثابه پایه اصلی هرگونه فعالیت اجرائی، می‌توان با تغییر
رویکرد در شیوه‌های اختصاص بودجه، دفاتر مهندسی مشاور را تا حدودی از
این‌گونه تأخیرات مصون نگاه داشت. مشکل جدی‌تر زمانی پدیدار می‌شود که گاه
دستگاه‌های کارفرمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق به منظور تأمین اعتبار، اقدام
به ارجاع کار به مهندسین مشاور می‌کنند که این‌گونه اقدامات در میان
دستگاه‌های بخش عمومی، متأسفانه در مواردی دیده می‌شود. آسیب‌هایی که در
سال‌های اخیر متوجه دفاتر مهندسی مشاور معماری و شهرسازی بوده است، ابعاد
وسیع‌تری دارد و از زوایای مختلفی می‌توان آن را طرح و تحلیل کرد. تلاش
خواهم کرد در یادداشت‌های بعدی نیز به موارد دیگری از این دسته آسیب‌ها
بپردازم. بی‌تردید تأثیرات منفی این آسیب‌ها، در وضعیت نابسامان
زیستگاه‌های کنونی ما ایفای نقش می‌کند؛ اگرچه این نقش، نقشی در خفا باشد.

 


    ویدیو : منابع کارشناسی ارشدمرمت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b