مدیریت صنعتی چیست؟

مدیریت صنعتی چیست؟!

موضوع اين رشته تحصيلي:
رشته
مديريت در کشور ما داراي شاخه هاي متعددي مي باشد که از آن جمله مي توان به
مديريت بازرگاني، صنعتي، دولتي، جهانگردي، بيمه، بيمه اکو، امورگمرکي و
امور بانکي اشاره کرد و همچنين از شاخه هاي تخصصي تري مثل مديريت کميسرياي
دريايي يا اداره امور بيمارستانها نام برد.

گرايش مديريت بازرگاني:
يک
دانشجوي مديريت بازرگاني به عنوان يک مدير تجاري تحصيل کرده، مي تواند
امور تجاري را تفکيک کرده و اداره کند و به ياري قدرت خلاقه ي خويش در
ايجاد بازار جديد، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روشهاي جديد در عرضه و
توزيع، کارآفرين باشد. يک فارغ التحصيل مديريت بازرگاني بايد بتواند براي
کالاهاي موجود، بازار جديدي پيدا کرده يا روشهاي مطلوب توزيع را در سيستم
دولتي طراحي کند. چون امروز يکي از بزرگترين مشکلات کشور ما رساندن محصولات
کشاورزي مثل برنج، چاي و مرکبات به بازار و به دست مصرف کننده است.
دروس مشترک بين گرايشهاي مختلف مديريت:
اصول
حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت،
کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقيق در
مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني،
مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و
مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.
دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بازرگاني:
مديريت
استراتژيک، حقوق بازرگاني، حسابرسي، مديريت توليد، مديريت مالي، توسعه
اقتصادي و برنامه ريزي، روانشناسي کار، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت
بازار، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، سازمانهاي پولي و مالي بين المللي،
بازرگاني بين المللي، بازاريابي بين المللي، پول و ارز و بانکداري، سياست
پولي و مالي، سيستم هاي خريد و انبارداري توزيع، حقوق بازرگاني بين الملل،
تحقيقات بازاريابي، روابط صنعتي، سمينار در مسايل مالي، سمينار در مسايل
بازاريابي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
.

گرايش مديريت صنعتي:
حضور
يک کارشناس مديريت صنعتي که مسوليت نيروي انساني را بر عهده بگيرد، در هر
واحد صنعتي ضروري است تا وي بتواند با استفاده از دانش خويش، مشارکت، مهارت
و انگيزه نيروي انساني واحد صنعتي مورد نظر را افزايش دهد. يکي از علل عدم
موفقيت صنايع ما اين است که اکثر مسولين واحدهاي صنعتي، فارغ التحصيل
مديريت صنعتي نيستند. مديريت صنعتي داراي سه بعد اصلي فني و تکنيکي، بعد
مالي و بعد رفتاري و اجتماعي مي باشد. در رشته مهندسي صنايع دانشجويان
بيشتر به مطالعه بعد فني و تکنيکي صنايع مي پردازند اما رشته مديريت صنعتي
به دو بعد مالي و رفتاري صنايع تاکيد بيشتري دارد.
دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت صنعتي:
مديريت
مالي، روانشناسي صنعتي، حسابداري صنعتي، بازاريابي و مديريت بازار، کنترل
کيفيت آماري، سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع، تحقيق در عمليات، کنترل
پروژه، طرح ريزي و تعميرات و نگهداري، کارسنجي و روش سنجي، مديريت کارخانه،
حفاظت صنعتي، بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي، روابط صنعتي، فنون تجزيه و
تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي بين المللي، بهره وري و تجزيه و تحليل آن
در سازمان، پروژه.

گرايش مديريت دولتي:
هدف
رشته مديريت دولتي، تربيت مديران شايسته اي است که بتوانند وظايف پنجگانه
محوله را به نحو احسن در سازمانها و تشکيلات دولتي کشور انجام دهند. اين
وظايف عبارتند از : -۱ برنامه ريزي و اجراي آن. ۲ -سازمان دهي يا تقسيم
وظايف بين کارکنان يک سازمان به نحوي که با تقسيم کار بتوا ند مهارت پرسنل
خود را در پرداختن به کارهاي جزئي افزايش دهد. ۳- عمليات امور استخدامي يا
کارگزيني کارکنان جديد. ۴- هدايت و راهبري. ۵- نظارت و کنترل.
دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت دولتي:
روانشناسي
سياسي، جامعه شناسي سازمانها، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، مديريت تحول
سازماني، حسابداري دولتي، ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي، فراگرد تنظيم و
کنترل بوجه، مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها، مباني مديريت دولتي،
مديريت تطبيقي، مديريت توسعه، مديريت تعاوني ها، تصميم گيري و تعيين خط
مشي، سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري، مباحث ويژه مديريت دولتي،
حقوق اداري، سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روشها، روابط کار در سازمان.

گرايش مديريت جهانگردي:
لازمه
توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي،
جغرافيايي و فرهنگي کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنين مسائل و
مشکلاتي که در راه ؟؟؟ اين صنعت وجود دارد، شناسايي کرد و سپس بر اساس
تحقيقات موجود، يک برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. و البته چنين کاري تنها
به ياري مديراني کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امکان پذير است. تخصصي که
در شاخه مديريت جهانگردي آموزش داده مي شود. يعني متخصص اين رشته در نهايت
بايد بداند که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه
بازارهاي جهانگردي جديدي براي جذب توريست ايجاد نمايد؟
 دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت جهانگردي:
تاريخ
و فرهنگ ايران، شناخت روحيات ملل، قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي، مباني
مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، اقتصاد
جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران، نقشه خواني و آشنايي با نقشه، جغرافياي
جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در
اسلام، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در ايران، باستان شناسي ايران، هنر و
معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن
راهنمايي، برنامه ريزي توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي،
فرهنگ عامه، زبان انگليسي مکاتبات تخصصي، زبان انگليسي مکالمه، آشنايي با
سازمانهاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع
اقتصادي کشور،کارآموزي، اصول حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت،
آمار و کاربرد آن در مديريت، کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد،
اقتصاد کلان، روش تحقيق در مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در
عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني
مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.

گرايش مديريت بيمه:
دانشجوي
مديريت بيمه نحوه اداره سازمانهاي بيمه و چگونگي رفتار با بيمه گذارها را
فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به بيمه گذاري ترغيب و تشويق کند. همچنين
دانشجويان درباره انواع فعاليت هاي بيمه مثل بيمه عمر، ماشين، خدمات درماني
و غيره اطلاعات لازم را کسب کرده و چگونگي فعاليت در اين زمينه ها را
براساس پايه و مباني مديريتي فرا مي گيرند.
دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت بيمه:
حسابداري
صنعتي، اصول مديريت بازرگاني، رواشناسي عمومي، جامعه شناسي، توسعه
اقتصادي، حسابرسي، پول و ارز و بانکداري، حقوق مدني، حقوق تجارت، اصول
بيمه، بيمه اموال، بيمه اشخاص، حسابداري شرکت هاي بيمه، مديريت ريسک و
بيمه، بيمه اتکايي، حقوق بيمه، بازاريابي و مديريت بازار، متون بيمه
انگليسي.

گرايش مديريت بيمه اکو:
بيمه
اکو يک دانشکده تخصصي است که در ايران ايجاد شده است و دانشجويان خود را از
بين علاقه مندان کشورهاي عضو پيمان منطقه اي اکو انتخاب مي کنند. در اين
گرايش موضوعات مختلف مديريتي، اقتصادي، حقوقي، حسابداري و تجاري آموزش داده
مي شود و دانشجويان درباره ي نقش بيمه در ايجاد امنيت سرمايه گذاري و
امنيت اقتصادي و رفاهي جامعه مطالعه مي کنند. گفتني است تفاوت اين گرايش با
مديريت بيمه در آن است که تمامي دروس گرايش مديريت بيمه اکو به زبان
انگليسي است و از همين رو اين دانشکده در مرحله اول ده برابر ظرفيت، دانشجو
مي پذيرد و سپس از بين داوطلبان افرادي که تسلط بيشتري به زبان انگليسي
دارند، انتخاب مي کنند. همچنين در اين گرايش به قوانين حقوق بين الملل و
تجارت بين الملل توجه بيشتري مي شود.

گرايش مديريت امور گمرکي:
گمرک
در خدمت تجارت جهان است و گرايش مديريت امور گمرکي نيز بخشي از مديريت
تجارتي وبازرگاني است که در آن نحوه بررسي کالاهاي وارداتي و صادراتي و
نحوه تنظيم اظهارنامه ها و چگونگي ايجاد تعرفه هاي مالياتي آموزش داده مي
شود. همچنين دانشجويان مي آموزند بر اساس سياست اقتصادي کشور، کالاهاي
ممنوعه و غير ممنوعه را شناسايي کنند.
دروس اصلي و تخصصي گرايش مديريت امور گمرکي:
ماليه
عمومي و خط مشي مالي دولتها، اصول بيمه، حقوق و مقررات مدني، حقوق تجارت،
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، حسابداري دولتي، مسايل بانکي و اعتبارات
اسنادي، مکاتبات بازرگاني به زبان انگليسي، روشهاي تحقيق و مآخذ شناسي،
اصول تنظيم وکنترل بودجه دولتي، قوانين و مقررات گمرکي، شيمي کاني ها و
فلزات، شناخت الياف نسجي و مصنوعات آنها، آشنايي با ماشين آلات و تجهيزات
الکتريکي و الکترونيکي، آشنايي با ميراث فرهنگي، آثار هنري و عتيقه جات،
مقررات عمومي صادرات و واردات سازمانها و کنوانسيونهاي بين المللي گمرکي،
زبان انگليسي تخصصي، بازرگاني بين الملل، امور مالي بين الملل، آشنايي با
صنعت.

بازار کار رشته مدیریت صنعتی

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش
مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط
و موثر مدیریت آشنا می شوند . بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی
ماهر و مدیریت
موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید . فارغ التحصیلان این رشته می توانند
در قسمتهای مدیریت تولید،اداره حفاظت فنی و قسمت کنترل مرغوبیت کالا مشغول
به کار شوند.

**************************************************


و اما دوست عزیز فارغ از تمام
مواردی که در بالا گفته شد رشته مدیریت به طور کلی یک بینش جدید به شما
خواهد داد و قطعا در نگرش و طرز فکر شما در مورد جهان و وقایع اطرافتان
تاثیر گذار خواهد بود.

به نظر من برتری رشته مدیریت صنعتی بر سایر گرایشهای مدیریت محاسباتی تر
بودن آن است و نزدیکی سرفصلهای آموزشی این رشته به رشته مهندسی صنایع از
دیگر جذابیتهای این رشته به شمار می رود. این رشته ضمن آشنایی دانشجو با
تئوریهای سازمان و مدیریت، اصول حسابداری و مدیریت مالی، اصول روانشناسی و
روابط صنعتی اطلاعات مناسبی در خصوص مدیریت تولید، کنترل کیفیت آماری و
دیگر دروس محاسباتی در اختیار دانشجو قرار میدهد.

و اما نکته مهمتر این است که دانشجوی این رشته نباید تنها به دروس و
آموزه های دانشگاه بسنده کند، چراکه متاسفانه به دلیل ضعف نظام آموزش عالی
کشور بسیاری از مسائلی که در مدیریت امروز کاربرد دارند به دانشجویان این
رشته آموخته نمی شود و دانشجویانی موفق خواهند بود و در بازار کار جذب
خواهند شد که با مطالعات بیشتر دانش خود را به روز نموده و تسلط کامل بر
کامپیوتر، به ویژه مجموعه نرم افزارها آفیس داشته باشند و زبان انگلیسی خود
را نیز تقویت نماید. بدیهی است چنانچه امکان کار عملی هم وجود داشته باشد
قطعا زمینه برای به کار گیری دانش تئوریک و تجربه اندوزی فراهم گشته و ضمن
شناسایی نقاط ضعف و قوت خود می توانید نقاط ضعف خود را مرتفع و نقاط قوت
خود را بیش از پیش تقویت کنید.ظهرها بخوابید تا باهوش تر شوید!

تحقیقات جدید نشان می دهد برای این که بعدازظهرها یادگیری شما بهتر کار کند، ظهرها بخوابید.

 

 

به نقل از webmd، به گفته محققان دانشگاه
کالیفرنیا، برکلی، افرادی ‌که ظهرها چرت کوتاهی می زنند، نسبت به افرادی‌که
ظهرها نمی خوابند، در آزمون ها بهتر عمل می کنند. توانایی ذهن در یادگیری
اطلاعات در طول روز یکسان نیست. با پیش رفتن روز، منطقه ای از ذهن که مأمور
ذخیره اطلاعات است، مسدود می شود.

 

خوابیدن ظهرگاهی، در زمانی‌ که
توانایی ذهن در یادگیری کاهش می یابد ممکن است ذخیره حافظه ذهن را پاک کرده
و فضایی برای ذخیره اطلاعات جدید فراهم می کند.

 

به گفته محققان خوابیدن پیش از
یادگیری اهمیت زیادی دارد، همان طوری که خوابیدن پس از یادگیری به طبقه
بندی شدن مطالب یادگرفته شده کمک می کند.

 

در واقع خوابیدن پیش از یادگیری مطالب
به پاک شدن حافظه کوتاه مدت و انتقال مطالب یادگرفته شده به حافظه بلند
مدت کمک کرده و اجازه ورود اطلاعات بیشتری را می دهد.

 

     ویدیو : مدیریت صنعتی چیست؟
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b