قرارداد بازاریابی و فروش

فرم قرارداد

قرارداد بازاریابی محصولات زعفران نگین سرخ قائنات

این قرارداد در تاریخ    /    /         فی ما بین شرکت سینا پخش الوند به نمایندگی  آقای               به نشانی همدان میدان کربلا که منبعد شرکت نامیده می شود از یک طرف به عنوان کارفرما و آقای/ خانم          فرزند        شماره شناسنامه             صادره از       به نشانی :                                      تلفن :                                         به عنوان بازاریاب از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند.

ماده یک: موضوع قرارداد

موضوع
قرارداد عبارتست از بازاریابی , توزیع و فروش محصولات شرکت با شرایط و
قیمتهایی که شرکت تعیین و ابلاغ خواهد نمود بر طبق ضوابط شرکت
.

ماده دو: مدت قرارداد

مدت قرارداد ازتاریخ امضاء قرارداد  یک سال  تمام شمسی می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره:
شرکت فعالیت بازاریاب را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و
چنانچه فعالیت بازاریاب بنا به تشخیص شرکت قابل توجه و چشمگیر باشد
میتواند نمایندگی را برای مدتی دیگر تمدید نماید
.

ماده سه: شرایط قرارداد

۱-۳شرکت
می تواند به طرق مقتضی از قبیل مراجعه مستقیم ، تماس تلفنی، ملاحظه و
بررسی مدارک ، و … عملکرد بازاریاب را به طور موردی یا به صورت مستمر
بررسی و ارزیابی قرار دهد

۲-۳یک
فقره چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار در بدو قرارداد از بازاریاب اخذ
می گردد چنانچه بازاریاب به تعهدات خود عمل نکند ، شرکت می تواند از محل
تضمینات نزد شرکت یا به هر طریقی که صلاح بداند خسارات واردخ را جبران
نماید.

۳-۳در
این قرارداد شخصیت بازاریاب مورد نظر است و علت اصلی عقد قرارداد می باشد .
بنابراین بازاریاب تحت هیچ عنوانی حق ندارد کار خود را به طور کلی یا جزئی
اصالتاً و یا وکالتاً به غیر واگذار نماید
.

۴-۳اقامتگاه
قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و این نشانی معتبر
خواهد بود،مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل کتباً به اطلاع طرف
مقابل برسد .

۶-۳این قرارداد به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

۷-۳مکان اجرای این قرارداد با توجه به موضوع قرارداد که بازاریابی می باشد سطح استان همدان و استان های مجاور می باشد.

ماده چهار: تعهدات نماینده

۱بازاریاب متعهد است درراستای بازاریابی و فروش کلیه محصولتا شرکت تلاش نموده و در جهت ارتقاء سطح فروش محصولات فعالیت نماید.

۲بازاریاب متعهد و ملزم است فقط بازاریابی  شرکت
در امرفروش محصولات را طبق ضوابط و مقررات شرکت و رعایت مفاد این قرارداد
انجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی از انحاء
سوء استفاده از عنوان بازاریابی محسوب می شود نداشته و ندارد . این امور
بدون قید حصر عبارتند از برخورداری مستقیم و غیر مستقیم از هرگونه امتیازی
که به نوعی برای شرکت تعهدی را ایجاد می نماید ، ایجاد هر گونه تعهدات و
الزامات و اخذ وجه یا وجوه از مشتری به نام و از جانب شرکت بدون اخذ موافقت
قبلی و کتبی شرکت ، استفاده از نام و علائم تجاری شرکت در غیر موارد لازم
جهت اجرای مفاد قرارداد حاضر ، که در صورت سوء استفاده ، شخصاً مسئول
پیامدهای قانونی آن و جبران خسارات وارده به شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود
.

۳بازاریاب
متعهد می گردد شرکت را در جریان وضعیت بازار حوزه فعالیت خود قرار دهد و
بطور هفتگی یا ماهانه گزارشی که متضمن اطلاعات مذکور باشد جهت اطلاع به
شرکت ارسال نماید
.

۴بازاریاب متعهد می گردد که محصولات شرکت را در حوزه  فعالیت خود و بین مشتریان معرفی نموده و در تبلیغ محصولات جهت بالا بردن فروش  مساعدتهای لازم را مبذول دارد.

۵بازاریاب
متعهد می گردد کلیه اطلاعاتی که در رابطه با انجام موضوع قرارداد کسب می
کند محرمانه تلقی نموده و فقط در جهت منافع و مصالح شرکت و در راستای اجرای
موضوع قرارداد مورد استفاده قرار دهد
.

۶ بازاریاب حق سفارش محصولات مشابه محصولات شرکت را نداشته و صرفا محصولات موجود را بارایابی و سفارش تهیه نماید.

۷بازاریاب موظف به ثبت و ارائه سوابق مشتریان به شرکت می باشد .

۸در
صورت فروش اعتباری محصولات شرکت ، بازاریاب متعهد است نسبت به صلاحیت
خریدار و اعتبار ضامن وی بررسی نموده و از فروش محصولات با اشخاصی که
توانایی مالی و ضامن معتبر ندارند خودداری نماید
.

 

۹بازاریاب متعهد و ملزم گردید به هنگام تحویل اعتباری محصولات شرکت نسبت به ارائه تضمینات معتبر و کافی بنا به تشخیص شرکت اقدام نماید .

ماده پنج : تعهدات شرکت

۱شرکت به ازاء فروش محصولات اعم از انواع زعفران و هل ، نبات و … حقوق بازاریاب را به شرح ذیل پرداخت نماید:

پرداخت نوع اول

حقوق ثابت ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان + ۱ درصد از کل فروش ماهیانه.

در
این نوع پرداخت سقف فروش معینی برای بازرایاب تعریف می گردد که در صورت
نرسیدن به آن سقف ، نصف حقوق ثابت به بازاریاب پرداخت می گردد. سقف فروش در
این نوع فروش مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.فروش ماهیانه بالاتر از این
مبلغ مشمول ۰/۵درصد پورسانت اضافه می گردد.که جمعا ۱/۵ درصد می شود.

پرداخت نوع دوم

در
این نوع پرداخت حقوق ثابت وجود ندارد و بازاریاب بنا به میزان فروش
ماهیانه خود صرفا از پورسانت بصورت درصدی بهره مند می گردد. میزان درصد
پرداخت در سقف های فروش متفاوت است.که به شرح ذیل می باشد:

فروش ماهیانه تا ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان = ۳/۵درصد

فروش ماهیانه از ۸/۰۰۰/۰۰۰  تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان = ۵ درصد

فروش ماهیانه از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان = ۶ درصد

بعنوان مثال بازاریابی که در ماه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش داشته است حقوقش بصورت ذیل پرداخت می گردد :

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان = ۳/۵ درصد = ۲۸۰/۰۰۰ تومان 

از ۸/۰۰۰/۰۰۰  تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان یعنی۵درصداز  ۷/۰۰۰/۰۰۰ = ۳۵۰/۰۰۰ تومان

از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان یعنی ۶ درصد از ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان = ۳۰۰/۰۰۰ تومان

که جمعا حقوق وی برابر با ۹۳۰/۰۰۰ تومان می گردد.

بازاریاب
باید به این نکته توجه داشته باشد که فروش مبلغ فوق در ماه بسیار آسان
بوده و با فروش محصولات غذایی و یا بهداشتی متفاوت می باشد.دلیل آن هم این
است که زعفران محصولی ذی قیمت بوده و فروش حجم کمی از آن مبلغ بالایی را
شامل می گردد.

۲شرکت
موظف است کاتالوگ و لیست قیمت محصولات را کاملا و به موقع در اختیار
بازاریاب قرارداده و هر روز بازاریاب را از میزان موجودی محصولات در شرکت
مطلع نماید.

۳شرکت
متعهد است حقوق بازاریاب را پس از اجرا و تحقق کامل تعهدات موضوع قرارداد و
فروش محصولات و ارائه فاکتور فروش محصولات فروخته شده ، در آخر هر ماه
پرداخت نماید
.

۴
شرکت متعهد است که کارت ویزیت و یا هر نوع تبلیغاتی را که صلاح بداند در
اختیار بازاریاب قرارداده و در امر تبلیغ از نظرات بازاریاب استفاده نماید.

۵شرکت
متعهد می گردد در صورت فروش محصولات توسط بازاریاب به مبلغ بیش از
۷/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ ۵۰/۰۰۰ تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب و در فروش بیش از
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ تومان بابت هزینه فوق به بازاریاب پرداخت
نماید.

 ماده شش: فسخ قرارداد

در
صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی بازاریاب ، شرکت
با توجه به ماده چهار این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و
بازاریاب در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و
زیان نخواهد داشت لکن در صورتیکه بازاریاب خواهان فسخ قرارداد باشد می
بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به شرکت،
ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط بازاریاب به شرکت لطمه
ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با شرکت می تواند اقدام به
فسخ قرارداد نماید
.

تبصره۱:
هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل
فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات ، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره ،
بازاریاب از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه فعالیت محروم یا ممنوع گردد،
شرکت مجاز است قرارداد
وی
را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران
بازاریابی نخواهد بود . شرکت می تواند در صورت صلاحدید قرارداد بازاریابی
را با قائم مقام بازرایاب یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید
.

 

تبصره۲:
در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین ، بازاریاب موظف است ضمن جمع
آوری آثار و علائم بازاریابی شرکت ، سربرگهای موجود ، و کاتالوگ ها را
حداکثر یک هفته پس از فسخ به شرکت تحویل نماید.

تبصره
۳: سایر موجبات عدم اجرای تعهدات بازاریاب در قرارداد از قبیل رها کردن
مستمر و طولانی محل بازاریابی جز در موارد مصرح در قانون مانع و رافع
مسئولیت بازاریابی نخواهد بود و در صورتیکه زمانهای مذکور از ۳روز تجاوز
نماید شرکت حق فسخ قرارداد یا تعدیل آن را خواهد داشت
.

تبصره  ۴:
در صورت نارضایتی مشتریان از بازاریاب و عدم رعایت اصول مشتری مداری از
طرف بازاریاب شرکت حق فسخ قرارداد را خواهد داشتو بالعکس در صورت ابراز
رضایت مندی مشتریان از بازاریاب شرکت متعهد می گردد به نحو مطلوب بازرایاب
را مورد تشویق مالی قرار دهد
.

ماده هفت: جبران خسارت

در
صورت تخلف بازاریاب از هریک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از
بازاریابی ، شرکت می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و
وثائق بازاریاب وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق
فوق از طرق قانونی دیگر برای وصول  مطالبات و خسارات وارده به
خود اقدام نماید . اقدام شرکت برای وصول مطالبات و خسارات وارده مسقط
تعهدات بازاریاب نبوده و در این خصوص نیز بازاریاب حق هیچگونه اعتراض و
ادعایی نسبت به شرکت نخواهد داشت
.

ماده هشت : روش حل و فصل اختلاف

در
صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدائاً مورد
اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم
توافق ، طرفین می توانند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی موضوع اختلاف را حل و
فصل نمایند
.

ماده نه :  تعداد مواد و نسخ قرارداد

این
قرارداد در دو نسخه ( مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره ) با حکم واحد تنظیم و
امضاء و بین طرفین قرارداد مبادله گردید و پس از امضاء ، قطعی و لازم
الاجرا می باشد
.

نماینده شرکت                                                          بازاریابنمونه قرارداد بازاریابی

این نمونه قرارداد  بازاریابی را برای موکلم و با پورسانت
تعیین شده توسط ایشون  برای بازاریاب های شرکتشون نوشتم، امیدوارم مورد
استفاده دوستان قرار بگیره… 

بسمه تعالی

قرارداد کار

بموجب این قرارداد که در مورخ              منعقد گردیدو از تاریخ              لغایت          بصورت    ماهه اعتبار دارد، طرف اول که از پس کارفرما نامیده می شود و طرف دوم که بازار یاب نام دارد ، طبق شرایط و ضوابط ذیل ونیز  طبق مواد قانون کارو آئین نامه های آن و نیز ماده ده قانون مدنی  خود را به مفاد این قرارداد ملزم و پایبند نمودند .

۱-             طرفین قرارداد:

کارفرما: شرکت                                                  به آدرس:

بازاریاب:آقای/خانم                                فرزند       شماره شناسنامه         صادره از                          کدملی                                        به آدرس                                                                                   تلفن

۲-             ساعات کاری:

 بازاریاب
مذکور موظف است در ساعات مشخص و تعیین شده از سوی مشتریان (طرفین) کارفرما
به آنها مراجعه نماید و سفارشات را دریافت نماید و در اسرع وقت تحویل
کارفرما نماید.

۳-             نحوه پرداخت حقوق و مزایا:

مبنای حقوق پایه مطابق با قانون اداره کار می باشد.

الف:
بازاریاب با فروش حداقل ماهیانه۱۲۵۰۰۰۰۰۰(دوازده میلیون و پانصدهزار
تومان) علاوه بر دریافت حقوق پایه اداره کار میزان ۳در صد از فروش را به
عنوان پورسانت دریافت می نماید.

ب:
در صورتیکه بازاریاب مذکور در طی یک ماه میزان فروش حداقل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰(بیست
میلیون تومان) داشته باشد، علاوه بر دریافت پایه حقوق میزان پنج درصد از
فروش را بعنوان پورسانت در یافت می نماید.

ج:در
صورتیکه بازاریاب فروش ماهانه حداقل ۲۸۰۰۰۰۰۰۰(بیست و هشت میلیون تومان)
در ماه داشته باشد،علاوه بر دریافت حقوق پایه، میزان شش در صد از فروش، به
عنوان پورسانت، به وی تعلق میگیرد.

لازم بذکر است که منظور  از فروش ماهانه، میزان فروش خالص  کارفرما مطابق با فاکتورهای فروش ، از اول هرماه تاساعت ۲۴ آخرین روز ماه است.

دریافت مزایا به شرح ذیل است:

کارفرما خود را ملزم نمود که  بابت
هزینه ایاب و ذهاب ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال(صدهزار تومان) و بابت حق مسکن
و خواروبار ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال(صدهزار تومان )و نیز جهت  هزینه تلفن بازاریابی ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال(صدهزار تومان) به بازاریاب  پرداخت نماید.

دریافت پاداش:

درصورتیکه
فروش بازار یاب در طی یک ماه حداقل دوازده میلیون و پانصد هزار
تومان(مطابق بند الف) باشد یک عدد ربع سکه بهار آزادی و در صورتیکه حداقل
بیست میلیون تومان(مطابق بند ب) فروش داشته باشد یک عدد نیم سکه بهار آزادی
و در صورتیکه حداقل بیست و هشت میلیون تومان در ماه فروش داشته باشد یک
عددت سکه تمام بهار آزادی به عنوان پاداش دریافت میدارد.

شرایط و ضوابط دیگر:

۱-   بازاریاب
حق دریافت هیچگونه وجهی را تحت هیچ عنوانی از مشتریان و نیز نمایندگان
کارفرما ندارد و در صورتیکه چنین اقدامی انجام دهد ، کارفرما می تواندعلاوه
بر اقدامات قانونی،قضایی،بدون طرح دعوی از محل حقوق و مزایای مشارالیه،
خسارات وارد به خود را جبران نماید.

۲-   بازاریاب
ملزم گردید که در نهایت صداقت و امانتداری نسبت به کارفرما و مشتریان،
وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد و همیشه مصلحت کارفرما را رعایت
نماید.

.

۳-   بازاریاب
متعهد گردید که رعایت ادب و احترام را نسبت به مشتریان کارفرما بنماید و
در صورتیکه هرگونه رفتار نامناسبی از وی مشاهده گردید کارفرما می تواند
قرارداد را قبل از اتمام موعد اعتبار آن بصورت یکجانبه فسخ نماید .

۴-   کارفرما
متعهد گردید زمینه ای را فراهم نماید که بازاریاب بتواند به نحو احسن
اقدام به جذب مشتری و فروش بنماید و نیز ،در موعد معین حقوق و مزایا و
پورسانت  وی را پرداخت نماید .

۵-   کارفرما متعهد گردید بازاریاب را تحت پوشش بیمه در آورد و با پرداخت حق بیمه  هرماهه در لیست بیمه  نام بازاریاب مذکور را ذکر نماید.

۶-   با اتمام مدت مذکور  ،
قرارداد نیاز به تمدید دارد وسکوت طرفین به معنای رضایت بر ادامه قرارداد
محسوب نمی گردد و به بازار یاب حقوق یا پورسانتی تعلق نمی گردد.

طرفین در کمال صحت و سلامت روحی و روانی  و با قصد و رضایت  با امضا ذیل، خود را به مفاد قراداد ملزم نمودند.این قرارداد در سه صفحه و سه نسخه تنظیم و هریک ارزش واحد دارد.    ویدیو : قرارداد بازاریابی و فروش
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b