زمین شناسی کارشناسی ارشد

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین (کد ۱۲۰۱) (سراسری)

عناوین دروس امتحانی:
۱- زبان عمومی و تخصصی، ۲- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، ۳- آب
های زیرزمینی، ۴- زمین شناسی ایران، ۵- زمین شناسی نفت، ۶- ژئوشیمی، ۷- سنگ
شناسی، ۸- دیرینه شناسی، ۹- زمین شناسی مهندسی، ۱۰- زمین شناسی ساختمان،
۱۱- چینه شناسی، ۱۲- زمین شناسی اقتصادی، ۱۳- زمین شناسی محیطی.

 

رشته گرایش ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۱) پترولوژی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
۲) زمین شناسی اقتصادی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱
۳) زمین ساخت (تکتونیک) ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰
۴) آب شناسی ۲ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۵) چینه نگاری و دیرینه شناسی ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
۶) رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۷) زمین شناسی نفت ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۸) زمین شناسی مهندسی ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱
۹) زمین شناسی زیست محیطی ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲
۱۰) زمین شیمی ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
۱۱) سنجش از دور زمین شناختی ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی (کد ۳۵۶۰ ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال ۹۴ به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته – گرایش ضرایب مواد امتحانی
۳۵۶۰ ـ مجموعه زمین شناسی
۱- زبان تخصصی انگلیسی، ۲- زمین شناسی ساختمانی و
تکتونیک، ۳- آب های زیرزمینی، ۴- زمین شناسی مهندسی، ۵- سنگ شناسی و
پترولوژی، ۶- زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، ۷- زمین شناسی زیست محیطی، ۸-
رسوب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، ۹- زمین شناسی نفت، ۱۰- زمین شناسی
ایران، ۱۱- ژئومورفولوژی
شماره درس: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱
۳۰۴۰۵ زمین شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰۴۰۷ زمین شناسی ـ پترولوژی ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰۴۰۸ زمین شناسی ـ تکتونیک ۲ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۳۰۴۱۴ زمین شناسی ـ زمین شناسی نفت ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۲ ۰
۳۰۴۱۶ زمین شناسی ـ فسیل شناسی و چینه شناسی ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۰
۳۰۴۱۷ زمین شناسی ـ سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۰
۳۰۴۱۸ زمین شناسی ـ زمین شناسی مهندسی ۲ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰۴۱۹ زمین شناسی ـ آب شناسی ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰۴۲۰ زمین شناسی زیست محیطی ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰۴۲۱ سنجش از دور زمین شناختی ۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳

 


    ویدیو : زمین شناسی کارشناسی ارشد
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b