راه‌های درمان افسردگی

افسردگی، علائم و راه کارهای درمان

وقتی از افسردگی سخن به میان می آید،
تصویری از یک نوع بیماری عاطفی ـ
روانی تداعی می شود. افسردگی، یکی از
بیماری های شایع عاطفی است که موجب
عدم لذت بردن از زندگی می شود. در واقع،
فرد افسرده، دچار یک نوع عذاب روحی ای
می شود که بر روابط اجتماعی و شخصی وی
اثر منفی می گذارد و گاهی اوقات نیز

برگشت ناپذیر است.

بی حوصله بودن، پکر بودن، دَمَغ بودن،
شکایت از خود، خودارزیابی پایین و در
نتیجه، رفتارهایی از قبیل: گریه زیاد، خُلق
اندوهگین، به فکر فرورفتن، خواب های
آشفته دیدن، همچنین بی اشتهایی یا
پرخوری و… از علائم ظاهری افسردگی به
شمار می روند.

نوشتار حاضر، در صدد جواب دادن به این
سؤال است که: چه عواملِ فکری و
رفتاری ای زمینه ساز افسردگی است؟
افسردگی چه نشانه هایی دارد؟ راه کارهای
عملی و فکری در درمان افسردگی چیست؟
به این امید که این مقاله، گامی هرچند
کوتاه در جهت شناخت و درمان این اختلال
برداشته باشد و جوانان و نوجوانان را در
جهت پیشگیری و در نتیجه، «شاد زیستن»
راهنمایی کند.

درباره عوامل فکری ای که منجر به
بیماری افسردگی می شود تاکنون
بحث های زیادی شده و روان شناسان و
مشاوران، نکات مهمّی را یادآوری نموده اند؛
امّا آنچه در این جا به آن پرداخته می شود
تنها بخشی از این عوامل است.

همان طور که می دانیم ناکامی ها و
محرومیت ها در کودکی تا انزوای اجتماعی
در بزرگ سالی، در دامنه این اختلال قرار
دارد. بدین معنا که تراکم رویدادهای منفی
و سرخوردگی ها موجب افزایش افکار
بدبینانه به جهان می شود که این افکار، به
کاهش فعالیت، تصویر منفی داشتن از خود
و میل به خودکشی، منجر شده، زمینه
افسردگی را فراهم می کند.

نکته ای که درباره عوامل زمینه ساز
افسردگی، دارای اهمیّت است ناآگاهانه
بودن این افکار است؛ به عبارت دیگر،
گاهی ممکن است در بعضی از زمینه های
زندگی، حتی بدون آن که خودمان آگاه
باشیم دارای افکار بیمارگونه یا تحریف
شده ای هستیم که مستقیما در روند زندگی،
احساس، و خُلق و خوی ما نیز اثر می گذارد
که شناسایی این افکار مخرّب و تحریف
شده (که در بسیاری مواقع، زمینه ساز
افسردگی اند)، راه نجات از افسردگی است.

عوامل رفتاری

از جمله عوامل رفتاری ای که می تواند
موجب بروز این اختلال شود عبارت اند از:
عدم برنامه ریزی صحیح برای زندگی و
پراکنده کاری، شرکت نکردن در اجتماعات و
مراسم گروهی، عدم کوشش در جهت
دوستیابی، از دست دادن فرصت های
طلایی، کم کاری و کُندکاری و پرخوابی که
ناشی از تنبلی مفرط است، و قطع رابطه با
دوستان و آشنایان و خویشاوندان و… .

با توجه به مطالب یاد شده، نکته مهمّی
که در فرایند شکل گیری بیماری افسردگی
باید بدانیم، این است که چون افسردگی،
نتیجه تعاملات مرضی و بیمارگونه فکری و
رفتاری و تجربیات تلخ دوران کودکی و
ناکامی های دوران زندگی است، پس نقش
والدین در ایجاد پایگاه آرام و ایمن برای
کودک و مراقبت های ویژه در دوران نوجوانی
و جوانی، و همچنین تنظیم و کنترل افکار و
رفتار و حلّ تعارضات و عقده ها، کنار آمدن
و رفع نگرانی ها توسط خود فرد و در صورت
عدم توانایی فرد، توسط مشاوران و
روان درمانگران، گامی بلند در جهت
پیشگیری از این بیماری خطرناک خواهد
بود.

شناخت افسردگی

نشانه شناسی افسردگی در خلال تحوّل،
متغیّر است. این تغییرپذیری از یک سو به
عوامل تحوّلْ وابسته است و از سوی دیگر،
بر ناهمگرایی هایی گسترده دیدگاه های
متخصّصان . تاکنون درباره نشانه های
افسردگی در کتاب ها و مجلات و رسانه های
ارتباط جمعی جهان، مطالب گوناگونی نقل
شده است، اما با توجه به تعاریف یاد شده از
افسردگی، توجه به این نکته، مهم است که
افسردگی، اقسام متفاوتی دارد، ولی آنچه در
این جا به عنوان نشانه های افسردگی مطرح
می شود، افسردگی عمومی است.

نشانه های کلی افسردگی و حالات
مختلف شخص افسرده را می توان از چند
جهت، مورد بررسی قرار داد:

الف ـ از جهت رفتار: بدون نیرو،
خمیده، بدون تنش، کندی حرکات،
ناآرامی، اضطراب عصبی، ساییدن دست ها
به یکدیگر، و حالت چهره این افراد:
غمگین، نگران، آویزان بودن گوشه های
دهان، چین های عمیق، بی حالتی یا متغیّر
و تنیده بودن چهره، شیوه حرف زدن آهسته،
یکنواخت و کند، کاهش عمومی فعالیت تا
حد بُهت زدگی، تغییرات اندک در سطح
فعالیت، و وجود مشکلات زیاد در حلّ
مسائل زندگی روزمره.

ب ـ از جهت هیجانی: احساس
کوفتگی، ناتوانی، غمگینی، ناامیدی،
فقدان رهاشدگی، تنهایی، گناه کاری،
خشم، اضطراب و نگرانی، و بی احساسی یا
احساس فاصله در برابر جهان پیرامون.

ج ـ از جهت زیستی (طبیعی):
ناآرامی درونی، تحریک پذیری احساس
آرامش در خلال روز، حساسیت نسبت به
تغییرات جوّی، کاهش اشتها و وزن، دردها و
ناراحتی های نباتی، سنگینی سر، دردهای
معدوی، اختلال های هضمی، فشار خون و
کمبود آهن.

د ـ از جنبه شناختی: داشتن بازخورد
(دیدگاه و برداشت) منفی نسبت به خود
(شخص خود، استعدادها و ظاهر خود) و
نسبت به آینده (مثل تصور یک راه
بن بست، و یک آینده تاریک)، بدبینی و
انتقاد از خود، عدم اطمینان نسبت به خود،
خودْبیمارپنداری، فقدان تخیّل، کندی فکر،
مشکلات تمرکز، نشخوار فکری ادواری،
انتظار تنبیه و فاجعه، افکار هذیانی، مانند
ارتکاب گناه، بی کفایتی، سطح خواسته های
نامنعطف، افکار منفی درباره زندگی
بی نتیجه و بی هدف، و افکار خودکشی.

ه ـ از جنبه انگیزشی: انتظار شکست،
کناره گیری و اجتناب از مسئولیت های خود،
احساس فقدان کنترل و ناتوانی، احساس
فزونی خواسته های دیگران، فقدان تمایل
به پیشرفت، و کناره گیری تا حدّ میل به
خودکشی یا افزایش وابستگی به دیگران.

با توجه به اوصاف یاد شده، افسردگی،
قابل شناسایی و کنترل است؛ اما گاهی از
نظر شدّت به درجه ای می رسد که فرد، قادر
به کنترل آن نیست و نیاز به مراجعه به
کلینیک های روان شناسی و مشاوره است.
اما در پایان، رهنمودهایی در جهت درمان و
بهداشت روانی افراد افسرده ارائه می شود.
به امید آن که تمام انسان های روی کره
زمین، بدون دغدغه روانی و جسمی، «شاد»
زندگی کنند.

رهنمودهایی در جهت درمان

در درمان افسردگی روش های مختلف
شناختی، رفتاری، دارویی و… وجود دارد که
در این جا نمی توان به همه آنها پرداخت ؛
به همین دلیل، «درمان عمومی» افسردگی،
به طور خلاصه بیان می شود.

۱ . با خود مهربان باشید: قبول کنید
که افسردگی، انرژی شما را تحلیل می برد و
از انجام دادن همه کارهایی که قبلاً انجام
می دادید جلوگیری می کند. سعی کنید برای
خود، هدف های دشوار در نظر نگیرید یا
مسئولیت بیش از توان خود قبول نکنید.
کارهای مهم خود را به مراحل کوچک تر
تقسیم کنید و آنچه را که در توان دارید
انجام دهید. خود را به خاطر این که
نمی توانید پیشرفت بیشتری داشته باشید
سرزنش نکنید. اگر امکان دارد از به وجود
آوردن تغییرات بزرگ در زندگی خود (مانند
تغییر دادن شغل یا ازدواج کردن)، پرهیز
کنید؛ زیرا اکنون زمان این کارها نیست.
یادتان باشد که افسردگی، قضاوت شما را
مختل می کند.

۲ .[به این روش] از میزان استرس
(فشار روانی) در زندگی خود بکاهید:
یادگیریِ کم کردن استرس، مشکل است.
سعی کنید موقعیت ها یا رفتارهایی را که
بیشترین استرس را به وجود می آورند،
شناسایی کنید و برای اجتناب از این
موقعیت ها یا تغییر دادن این رفتارها به
دنبال راه های ویژه ای باشید. مثلاً اگر
می دانید که همیشه به سر کار یا قرارهای
مهمتان دیر می رسید و این کار، استرس
قابل توجهی ایجاد می کند، محتاطانه
تصمیم بگیرید تا بتوانید زودتر از وقت
تعیین شده، به سر کار یا قرارها برسید.

۳ . [به این روش]به طور منظم
ورزش کنید: سی دقیقه تمرین و نرمش
بدنی برای حداقل سه روز در هفته می تواند
در عرض چند هفته، حال شما را بسیار
بهبود بخشد. تمرین بدنی از استرس
می کاهد، تنش های ماهیچه ای را از بین
می برد و اغلب، روحیه شما را تقویت
می کند. پزشکان بر این باورند که ورزش،
گردش خون را بهبود می بخشد و ذخیره
اکسیژن مغز را افزایش می دهد. به علاوه،
ورزش، باعث آزاد شدن مواد شیمیایی به
نام اندروفین ها و آنکفالین ها می شود، که
داروی ضد افسردگی طبیعی هستند.

۴ . [به این روش] منظم باشید: یک
روش منظم متناسب با خود پیدا کنید و تا
آن جا که می توانید به آن پایبند بمانید. هر
روز، سر ساعت معین بیدار شوید و سر
ساعت معین، غذا بخورید و شب، زود به
رخت خواب بروید تا خواب شبانه خوبی
داشته باشید. بسیاری از کسانی که بیماری
افسردگی بویژه افسردگی دو قطبی دارند
وقتی به اندازه کافی نمی خوابند حالشان
بدتر می شود. پیروی از یک روش منظم
می تواند ساعت زیستی (طبیعی) شما را که
اغلب به هنگام افسردگی مختل می شود،
دوباره منظم کند. طبیعت هر فردی متفاوت
از دیگری است و قوای بدنی او طوری
طراحی شده است که در زمان خاصّی
خسته و در زمان خاصّی گرسنه می شود و
حتّی آمادگی ذهنی او برای مطالعه و تفریح
هم محدود به اوقات خاصّی از شبانه روز
است. این برنامه طبیعی را ساعت زیستی
(بیولوژیک) می نامند که باید آن را شناخت
و خود را با آن تنظیم نمود.

۵ . اطلاعات جمع آوری کنید: هرچه
راجع به افسردگی، اطلاعات بیشتری به
دست آورید، کنترل آن نیز راحت تر خواهد
بود. اطلاعات موجب می شود که بیماری،
کمتر مرموز و ترسناک به نظر برسد.

۶ . از مصرف مواد تخدیر کننده
خودداری کنید: مصرف مواد مخدر مانند
سیگار و سایر مواد و مشروبات، نه تنها
افسردگی شما را کاهش نمی دهند، بلکه
مدت زمان درمانتان را نیز افزایش
می دهند.

۷ . از افکار خود آگاه باشید: وقتی
افسرده هستید به افکار خود توجه کنید،
بدون آن که در مورد آنها قضاوت کنید یا در
مورد صحّت آنها نگران باشید. آیا شما به
طور دائم، خود را دست کم می گیرید؟ راجع
به اشتباهتان با ناراحتی صحبت می کنید؟
یا تصوّر می کنید که مصیبت و گرفتاری در
کمین شماست؟ آگاه شدن از این گونه افکار
می تواند از میزان تحریف فکر (که به طور
کلی، حاصل افسردگی است) بکاهد.

۸ . با دیگران ارتباط برقرار کنید: اگر
افسرده هستید، احتمالاً هرگونه تماس با
دیگران را به عمدْ قطع می کنید. اگر برای
مدت طولانی ای تنها باشید و با مشکلات
خود، مشغله ذهنی داشته باشید، ناراحتی
شما تداوم خواهد یافت. در کنار دیگران
بودن، توجه شما را از افسردگی منحرف
می کند. برای انجام دادن کارهای
لذت بخش حتما از افراد دیگر نیز دعوت
کنید. رفتن دسته جمعی به سینما، تئاتر،
ورزشگاه، کنسرت موسیقی، شنا، سوارکاری
و… لذت بیشتری به شما می دهد. ارتباط با
اعضای خانواده و دوستان صمیمی به عنوان
گروه های حمایتگر که شما را درک می کنند،
تأثیر به سزایی بر درمان افسردگی
می گذارد.

۹ . به خود فرصت بدهید: افسردگی،
بیماری سختی است که یک شبه خوب
نمی شود. یادتان باشد که بهبود یافتن
افسردگی قاعده است نه استثنا . به خود
اطمینان بدهید که بهبود در راه است.

توصیه هایی به اطرافیان

در پایان، توصیه هایی که در مورد
اطرافیان فرد افسرده، مهم است ارائه
می شود:

الف ـ بیمار را برای درخواست کمک
تشویق کنید.

ب ـ فراهم آوردن حمایت عاطفی (ابراز
محبّت، درک، صبوری، تشویق و قوّت قلب
دادن).

ج ـ مراقبت از خود و خانواده: زندگی با
یک فرد افسرده، دشوار است. احتمال دارد
عضو بیمار خانواده، حرف های نیش دار و
ناراحت کننده ای بزند و از شما انتظارات
بیش از حد داشته باشد. لذا عصبانی نشوید
و تحمّل کنید.

د ـ تشویق به بستری شدن بیمار در
صورت احتیاج به بستری شدن.

به امید آن روز که تمام اختلالات روانی،
درمان شوند و انسان های کره زمین، شاد و
با صمیمیّت در کنار هم زندگی کنند.۱۰ راه برای درمان افسردگی که می‌تواند جایگزین داروهای ضد‌افسردگی باشد

احساس افسردگی و غمگین بودن،
واکنش طبیعی بدن به مشکلات و فقدان‌های زندگی است. گاهی این احساس به یک
بعد از ظهر جمعه خلاصه می‌شود اما زمانی که این حس چند روز یا چند هفته به
درازا بکشد، شما دچار بیماری افسردگی شده‌اید. هرچند دلایل معمول ابتلا به
بیماری افسردگی ترکیبی از عوامل ژنتیکی، مشخصات جسمی، شرایط محیطی و روانی
افراد است، اما معمول‌ترین عوامل ایجاد افسردگی تغییر سطح هورمون‌ها، عادات
ارثی، حوادث و رویدادهای ناگوار زندگی و حتی آسیب‌ها و مشکلات کودکی
شناخته شده است. افراد مبتلا به بیماری افسردگی بسته به سن و سال، جنسیت و
موقعیت اجتماعی خود علائم و نشانه‌های مختلفی را بروز می‌دهند اما برخی از
علائم شایع این بیماری می‌تواند مشکل در تمرکز، یادآوری جزئیات و
تصمیم‌گیری، خستگی مداوم و کاهش انرژی، ناامیدی و بدبینی، بی‌خوابی و
کم‌خوابی، بی‌قراری و ناآرامی، پرخوری عصبی و یا کاهش ناگهانی اشتها،
سردرد، گرفتگی عضلات، مشکلات گوارشی، گریه کردن‌های بی‌دلیل و … باشد.

DEPRESSION

دکترسیداحمد جلیلی در حاشیه
سمپوزیوم یک روزه «روز بدون افسردگی» که در آن آخرین یافته‌ها و داروهای
تولید ایران در زمینه درمان افسردگی ارائه شد، گفت:

«آمار افسردگی در دنیا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد
جمعیت را تشکیل می‌دهد. این آمار در کشورها در شرایط مختلف فرق می‌کند،
به‌عنوان مثال در کشورهایی که زلزله یا جنگ اتفاق می‌افتد یا تغییرات
اقتصادی و اجتماعی سریع دیده می‌شود، میزان افسردگی بیشتر می‌شود. از جمله
در تهران آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۳۴ درصد تهرانی‌ها دارای نشانه‌هایی
از بیماری روانی بوده‌اند؛ ولی آمار مربوط به بیماری‌های روانی و افسردگی
در سطح جامعه ایران، حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد است.»

شاید با این مقدمه کوتاه و
مروری نه چندان دقیق بر نشانه‌های افسردگی، خود یا اطرافیان خود را مبتلا
به این بیماری یافته‌اید. آن‌چه در این مقاله به شما پیشنهاد می‌شود،
جایگزین کردن درمان‌های طبیعی به جای داروهای ضدافسردگی است. داروهای ضد
افسردگی هرچند تعادل شیمیایی مغز شما را برقرار می‌کنند اما مانند سایر
داروها ممکن است عوارضی را هم به همراه داشته باشند و هم‌چنین از آن‌جا که
درمان این قبیل بیماری‌ها طولانی است، علاوه بر صرف هزینه‌های سنگین ممکن
است عوارض به جا مانده از داروها را تشدید و مزمن کند. البته روش‌هایی که
در متن از نظر می‌گذرانید روش‌هایی ساده است که احتمالا در اوایل ابتلا به
بیماری می‌تواند پیش‌گیرانه و یا درمان‌گر باشد در موارد خاص و حاد این‌
بیماری کماکان مراجعه به پزشک توصیه می‌شود.


۱- تمرین تمرکز حواس کنید.

هنگامی که شما افسرده هستید
افکار منفی مانند آبی که از سد شکسته‌ای سرایز می‌شود به ذهن شما هجوم
می‌آورد. از آن‌جا که نمی‌توانید افکار خود را تحت کنترل درآورید ترس و
درماندگی شما را فلج خواهد کرد.

کتی اسپارک
روانشناس طی مطالعه ای که بر روی افراد مبتلا به بیماری اضطراب و افسردگی
انجام داد دریافت که مدتیشن و تمرکز حواس با هدفمند کردن و متمرکز کردن ذهن
بر روی سوژه‌ای خاص در لحظه باعث الهام و تقویت نگرش مثبت می‌شود و از
این‌رو برای آرامش یافتن ذهن این افراد بسیار مفید و کارآمد است.

Meditate

پس بنابراین زمانی که احساس
کردید مورد حمله بارش افکار منفی قرار گرفته‌اید بر روی یک تشک راحت با
پوزیشن نیلوفر آبی قرار بگیرید و به مدتیشن بپردازید. حالت نیلوفری یا
چهارزانوی بالا، شکلی از حالت نشستن است که از سنت مراقبه در هند باستان
ریشه می‌گیرد. در این حالت، پاها بر روی ران‌های جهت مخالف قرار داده
می‌شوند. این حالت نشستن یک حالت رسمی‌شده در سنت یوگای هندو است. گفته
می‌شود که این شکل از نشستن به شکل نیلوفر آبی همانندی دارد. هدف از آن
رسیدن به تنفس متناسب با نوع تمرین مراقبه (درون‌پویی) و رسیدن به ثبات
جسمانی است.

۲- بخندید

خداوند برای غلبه بر مشکلات زندگی ۳ روش را در اختیار انسان قرار داده است: خواب، امید و خنده.

در آیین بودا، خنده از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است و هر بودایی باید روزانه ۱۵ دقیقه بخندد. در آیین
بودا این ۱۵ دقیقه خنده برابر با ۴ ساعت عبادت است! هم‌چنین بعضی از مردم
هند، باتوجه به همین نظریه عادت دارند هر روز ابتدا ۳۰ دقیقه بخندند و سپس
فعالیت روزانه خود را آغاز کنند. همچنین همه ما می‌دانیم که اگر به مشکلات
بخندیم همیشه موضوعی برای خندیدن داریم. دانشمندان اعلام کرده‌اند بهترین
راه درمان انواع افسردگی در انسان خندیدن است. این روش درمانی هیچ هزینه‌ای
ندارد و همیشه در دسترس است. خندیدن نه تنها برای از بین بردن اندوه مفید
است، بلکه مقاومت بدن را در برابر انواع بیماری‌ها افزایش می‌دهد.

laughing

در هنگام بروز علائم افسردگی
خود را در معرض شرایط خنده‌آور قرار دهید. تماشای یک فیلم کمدی، خواندن
کتاب‌های طنز و ملاقات دوستان شوخ‌طبع می‌تواند بهترین داروی شما باشد. مهم
نیست که خنده‌های عمیق شما کودکانه، احمقانه و یا عجیب و غریب قلمداد شود.
برای خود یک جیره روزانه خندیدن لحاظ کنید تا از بسیاری از آسیب‌های روحی و
روانی دور بمانید.

۳- خودتان را محبوس نکنید

افسردگی را یک هیولای مخرب تصور
کنید که هر روز بر روی شانه شما می‌نشیند و در گوش شما زمرمه می‌کند که در
دنیای مملو از تاریکی‌ها و بدی‌ها زندگی می‌کنید. مدام به شما یادآور
می‌شود که فرد بی‌ارزشی هستید و سزاوار و شایسته روابط اجتماعی نیستید و
منفی‌بافی‌هایی از این قبیل. به حرف او گوش ندهید!

isolate your

به گفته دکتر استفان ایلاردی،
روانشناس و نویسنده کتاب «درمان افسردگی» بخشی از بیماری افسردگی انزوای
اجتماعی است که خود به عنوان یکی از دلایل اصلی پیشرفت بیماری شمرده
می‌شود. ظاهرا خروج از تعاملات اجتماعی واکنش‌هاس استرسی و منفی مغز را
افزایش می‌دهد. بنابراین در دوران افسردگی با دوستان و اطرافیان قابل
اعتماد خود معاشرت کنید و اجازه دهید که درگذر از این بحران به شما کمک
کنند.

۴- افراد سمی را از زندگی خود دور کنید

اما از آن سو هم در نظر داشته
باشید که مراوده و وقت گذراندن با کسانی که سعی می‌کنند به شما بقبولانند
برای فرار از افسردگی باید آن را نادیده بگیرید هیچ سودی به حال شما ندارد.
درست مانند این است که به کسی که سرطان دارد بگوییم تومورهای بدخیم‌ات را
کوچک کن یا از کسی که دیابت دارد بخواهیم قند را از خونش خارج کند.

toxic_ppt1

به گفته دبورا سرانی نویسنده کتاب زندگی با افسردگی،
به عنوان بخشی از نیازهای شما در درمان افسردگی شما باید بیاموزید که
افکار منفی را به افکار مثبت تبدیل کنید. بنابراین احاطه شدن شما با افرادی
با افکار مثبت و پذیرش نگرش آن‌ها به شما کمک می‌کند که مثبت‌اندیشی را در
ذهن خود پرورش دهید و در حقیقت در محیطی شفابخش قرار بگیرید.

۵- احتیاط در مصرف مواد اعتیادآور!

به عنوان درمان سنتی و گیاهی افسردگی، مصرف گیاه شاه‌دانه و سیلوسایبین
(ماده‌ای توهم‌زا است. قارچ‌های سیلوسایبین یا قارچ‌های جادویی حاوی
سیلوسایبین هستند که به صورت تفریحی و سنتی مورد استفاده قرار
می‌گرفته‌اند) معمول بوده است.

cannabis

اما توجه داشته باشید که هر دوی این مواد پتانسیل تبدیل شدن به ماده مخدر را برای بدن دارند که می‌تواند اثرات روانی بدتری را ایجاد کند.

۶- مواد غذایی مفید بخورید

ویتامین D می‌تواند افسردگی، زوال عقل و دیابت را کاهش دهد. اما برای درمان افسردگی مصرف مواد مغذی دیگری هم می‌تواند کمک‌کننده باشد
که خوشبختانه به صورت روزانه کم و بیش این مواد به بدن ما می‌رسند. موادی
نظیر اسیدهای آمینه، فولات، ید، آهن، منیزیم، اسیدهای چرب، امگا ۳، سلنیوم،
ویتامین B و روی.

Woman Eating Salad

و البته در کنار این مواد مفید، مواد غذایی وجود دارد که موجب اختلال در سطح قند خون، سیستم عصبی و یا صدمه به مغز می‌شود که باید از خوردن آن‌ها حتی الامکان اجتناب کرد. موادی نظیر الکل، کافئین، شیرین کننده‌های مصنوعی، روغن هیدروژنه، مواد غذایی فرآوری شده، قند تصفیه شده و غذاهای غنی شده با سدیم.

۷- طب سوزنی را امتحان کنید

با توجه به مطالعه‌ای که در نشریه زنان و مامایی منتشر شده است، طب سوزنی می‌تواند در درمان افسردگس مفید باشد.
محققان با انجام طب سوزنی بر روی ۱۵۰ زن باردار توانستند علائم افسردگی را
در این افراد تا ۶۳ درصد بهبود بخشند. اگرچه نتیجه‌گیری قطعی در خصوص نقش
طب سوزنی بر روی سلامت روح و روان نیاز به تحقیقات بیشتر دارد اما شما هم
می‌توانید در حالی که در انتظار اثبات قطعی اثرات طب سوزنی هستید از عملکرد
مثبت آن بهره‌مند شوید.

Acupuncture

۸- ورزش کنید

گرچه افسردگی تمام انرژی شما را می‌گیرد، اما ورزش کردن (هرچند با وجود افسردگی کار ساده‌ای نیست) به اندازه داروهای ضدافسردگی یا حتی بیشتر از آن‌ها مفید است.

در مطالعه دکتر وایلس ۱۱۵۰ مرد
انگلیسی میانسال طی ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه تحقیق حاکی از
آن بود مردانی که ورزش منظم دارند یک چهارم کمتر از سایرین به حالت افسردگی
دچار می شوند. فعالیت بدنی به عنوان راهی برای کسب تناسب اندام و رفع فشار
خون بالا، دیابت، چاقی و دیگر بیماری ها هواداران خود را دارد. تحقیقات در
حال گسترش نشان می دهد که فعالیت جسمی می تواند سبب تخفیف نشانه های برخی
اختلالات روانی مثل اضطراب و افسردگی و مانع عود بعد از درمان شود. به
گزارش سایت سایکولوژی مترز، یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه پنی مک کولاگ
دریافته‌اند که ورزش هم در مدت کوتاه و هم در طولانی مدت یک داروی
ضدافسردگی مفید است. ورزش در امر کاهش افسردگی بیشترین تاثیر را در افرادی
داشته که از فعالیت بدنی بیشتری برخوردارند و هم‌چنین با این که در همه
طبقات سنی به میزان قابل ملاحظه ای از افسردگی می‌کاهد، هر چه بر سن افراد
افزوده شود، کاهش افسردگی در اثر آن بیشتر است.

effects-excercise-social-anxiety

ورزش برای هر دو جنس زنان و
مردان سودمند است و پیاده‌روی و دویدن آرام بیش از سایر انواع حرکات ورزشی
در کاهش افسردگی موثرند. هر چه مدت برنامه ورزشی و تعداد جلسات آن بیشتر
باشد، تاثیر آن در کاهش افسردگی بیشتر است. موثرترین و بهترین روش درمان
افسردگی همراه ساختن روان درمانی و ورزش است. بنابراین متخصصان، ورزش را به
عنوان بخشی از برنامه درمان افسردگی به بیماران توصیه می‌کنند.

انجام مرتب و منظم تمرینات
ورزشی با شدت و ریتم مناسب باعث بالا رفتن سطح آمادگی جسمانی و در نتیجه
توانا شدن قلب و عروق شما می‌شود که خود باعث کاهش پاسخ به استرس های قلبی-
عروقی شده و پاسخ های هیجانی و روانی شما را نسبت به استرس نیز کاهش
می‌دهد. به عبارتی با ایجاد و توانایی فیزیکی و بدنی به وسیله تمرینات
ورزشی این تفکر مثبت که «من قوی هستم و در مقابل سختی‌ها و مشکلات مقاوم
شده‌ام» قوت گرفته و از لحاظ روانی نیز شما را در موقعیت خوبی برای مواجهه و
مقابله با استرس قرار می‌دهد که خود، واکنش‌های فیزیولوژیک مثبتی را در پی
خواهد داشت.

۹- باغبانی کنید

دست به کار شوید. هر چند که با
زندگی‌های امروزی امکان باغبانی در حیاط‌های با صفا و باغچه‌های زیبا برای
همه افراد میسر نیست اما پرورش گل و گیاه در آپارتمان هم می‌تواند تاثیر
مثبت خود را داشته باشد. حتی می‌توانید بخش کوچکی از مواد غذایی خود را در
گلدان‌های خانگی پرورش دهید و علاوه بر بهره‌گیری از انرژی مثبت باغبانی،
غذایی سالم را نوش جان کنید.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-young-man-gardening-happy-backyard-image40472786

نگران نباشید که در باغبانی
مهارتی ندارید همین که بتوانید به عنوان سرگرمی به این کار بپردازید کافی
است. در نظرسنجی که اخیرا انجام شده است میزان شادی و رضایت از زندگی باغبانان از افرادی که باغبانی نمی‌کنند به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

۱۰- در انجام امور داوطلبانه بر اساس باورها و اعتقادات خود پیش قدم شوید

در پاره‌ای شرایط صحبت با
آشنایان در زمینه افسردگی کافی نیست. احساس می‌کنید که باید به سراغ حلقه
یزرگتری از افراد (دوستان، همکاران و …) بروید. این نشانه خوبی است.

Volunteer_14712552_xl

در چنین حالی سعی کنید به سراغ
سازمان‌هایی بروید که هدف و شعارشان به دلتان مینشیند. به صورت داوطلبانه
برای آن ها کار کنید. کسی چه می داند، شاید بتوانید از این طریق نشانه‌های افسردگی را از خودتان دور کرده، سلامتی‌تان را بهبود دهید و ریسک «مرگ» را تا ۲۲ درصد کم کنید! به هر حال دست از مبارزه بر ندارید.


نکته مهم در مورد افسردگی این
است: ممکن است مجبور شوید تا آخر عمرتان با آن بجنگید. چرا که عادت و شیوه
افسردگی این است رد شما را بگیرد و به شما بچسبد و هرجای خانه که میروید و
درست لحظه ای که انتظارش را ندارید، بر سر و صورت شما بکوبد. با همه این ها
اگر بتوانید با تکنیک هایی که اشاره کردیم، با آن کنار بیایید شما هم می
توانید در هر برخورد بر سرش بکوبید و شکستش دهید.    ویدیو : راه‌های درمان افسردگی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b