خط مشي هاى كنترل عفونت

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:


. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .

2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني .

3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي .

4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود .

5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت .

6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان .

7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت .

8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم .

9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت .

10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور .

11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود .

12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي .

13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

خط مشی و روش


لیست خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

 1. عنوان خط مشی: پیشگیری و کنترل شیوع عفونت های بیمارستانی      
 2. عنوان خط مشی: آماده سازی دست برای عمل جراحی
 3. عنوان خط مشی : بهداشت دست
 4. عنوان خط مشی : مواجهه شغلی پرسنل باوسایل تیزوبرنده
 5. عنوان خط مشی : مواجهه شغلی پرسنل باترشحات
 6. عنوان خط مشی: انجام تزریقات ایمن در پیشگیری از انتقال عفونت
 7. عنوان خط مشی: جمع آوری ، و دفع سر سوزن و سایر اشیاء تیز و برنده در حوزه کارکنان درمان
 8. عنوان خط مشی: نحوه و ترتیب پوشیدن و خروج وسایل محافظت شخصی در کارکنان درمان
 9. عنوان خط مشی:  استفاده مجدد از وسایل و ابزار حساس(بحرانی) (Critical Equipment)
 10. عنوان خط مشی : ضد عفونی ابزار نیمه بحرانی و غیر بحرانی
 11. عنوان خط مشی : ایزولاسیون و گزارش بیماران با بیماریهای واگیر احتمالی
 12. عنوان خط مشی : مراقبت از بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی 
 13. عنوان خط مشی : نظارت بر دفع پسماندها (عفونی،خون و مایعات بدن و...)
 14. عنوان خط مشی : استفاده از لوازم یکبار مصرف جهت تزریقات
 15. عنوان خط مشی : نگهداری و مراقبت از اقلام پارچه ای
 16. عنوان خط مشی: پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی ناشی از  اینتوباسیون ،حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی
 17. عنوان خط مشی :پیشگیری از عفونتهای محل جراحی
 18. عنوان خط مشی: مراحل بررسی یک طغیان عفونت بیمارستانی
    ویدیو : خط مشي هاى كنترل عفونت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b