برداشت لوبیا

عملیات کاشت،داشت وبرداشت لوبیاچیتی

مشخصات:

منشا ایران ، ازجنس وگونه phaseolus   vulgaris ،کلاس تجارتی   cranberryفرم
بوته رونده ورشدنامحدود(تیپ۳ ) ، متوسط ارتفاع۸۵-۱۰۰ سانتیمتر-متوسط دوره
رشدونمو۱۰۹ روز-متوسط وزن ۱۰۰ دانه ۴۷ گرم-حساس به آفت کنه دونقطه ای –نیمه
حساس به ویروسهای BCMV و CMV وحساس بهBYMV است.ازنظربازارپسندی وکیفیت پخت مهمترین نوع لوبیا چیتی درایران بوده وخوش خوراکی ،زودپزی ولعاب مناسب دارد.

خصوصیات اکولوژی:

گیاهی است گرمادوست که روزهای گرم وشبهای خنک
مناسب رشد آن می باشد.دمای موردنیازبرای رشد آن درروز۲۰ تا۲۸ درجه ودرشب۱۵
تا۲۰ درجه سانتیگراداست.دمای بیش از۳۰ درجه مناسب رشد آن نبوده ودمای بیش
از۳۵ درجه منجربه عدم تشکیل دانه درآن میشودوهمچنین دمای کمتراز۱۵ درجه
برای رشدآن نامناسب میباشد.نسبت به طول روزخنثی میباشد.معمولا ۳۰ تا۴۰
روزبعدازکاشت شروع به گلدهی میکند.دوره گلدهی معمولا یک ماه است.این رقم
رشدنامحدودبوده وزمان رسیدن غلافها متفاوت است.

تناوب:

بهترین تناوب برای لوبیا  ، گندم
وجومیباشد.به دلیل تفاوتهای ریشه ای ومورفولوژیکی گندم ولوبیا، اغلب منافع
فوق برآورده میشود.تناوب لوبیا -گندم یاجو ویالوبیا-گندم یاجو-آیش
دربیشترمزارع لوبیا کاری رعایت میشود.

مرحله کاشت:

انتخاب بذر:

هرگاه درانتخاب بذربرای کاشت دقت کافی به عمل
آیدبه همان نسبت نتیجه حاصل اززراعت، تولیدرضایت بخش خواهدبود.بنابراین
درانتخاب بذربایدمواردزیررارعایت کرد

-۱ خلوص بذر:بذرانتخابی بایدخالص ویکنواخت باشد

-۲ قوه نامیه:بذرمصرفی بایدتازه ،سالم وکاملا رسیده بوده وقوه نامیه آن نبایدکمتراز۹۵% باشد

-۳ پاکی بذر:بذرلوبیا بایدازناخالصی های بذری وغیربذری وبه ویژه بذور علف های هرز پاک باشد.

بهتر است بذر از از مراجع ذیصلاح تهیه
گردد و در سورتی که کشاورز از محصول تولیدی خود برای بذر
استفاده                می کند،بهتر است در دو مرحلهبذر خود را خالص
نماید.در مرحله اول، در زمان کاشت لوبیا قطعهای از زمین زیر کاشترا به
تناسب نیاز سال اینده مشخص کرده ودر این قطعه ضمن رعایت دقیق مسائل زراعی
نظیر،اب،مبارزه با افات بیماری و علف های هرز،بوته های نا خالص را که از
این طریق شکل بوته،رنگ گل و اندازه و رنگ غلاف قابل تشخیص است شناسایی و
جدا نماید و سپس بذور این قطعه را جداگانه برداشت کند. در مرحله دوم،بذور
برداشت شده قطعه مزبور را با دقت بررسی و بذور مخلوطه ظعیف وبد شکل را جدا
نماید.به عنوان مثال اگر کشاورزی یک هکتار داشته باشد ومیزان تولید ان حدود
۲ تن در هکتار و مقدار بذر مصرفی جهت کاشت ان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار
باشد،این کشاورز باید حداقل ۱۰درصد از زمین خود یعنی ۱۰۰۰ مترمربع (۱
جریب)را جهت بذر سال اینده در نظر بگیرد.بنا بر این کلیه عملیات فوق را با
دقت در این یک جریب زمین انجام بدهد.توصیه میگردد بذر مربوطه بیش از سه سال
مورد استفاده قرار نگیردو بعد از ان کشاورز از بذر جدید استفاده نماید.

اماده سازی زمین :

خاکی که برای کشت لوبیا در نظر گرفته می شود
باید به اندازه کافی عمق داشته ودرقسمت سطحی نرم وحاصلخیز باشد.به طورکلی
هدف ازتهیه زمین لوبیازیرخاک بردن بقایای گیاهی- ازبین بردن علفهای
هرز-زیرخاک کردن موادتقویت کننده –حفظ رطوبت موجوددرخاک –ایجادنفوذپذیری
–نرم کردن وافزایش عمق خاک زراعی میباشد. تهیه زمین شامل مراحل مختلفی است
که بادرنظرگرفتن روش زراعت (مکانیزه وسنتی ) ، بافت خاک ونوع تناوب ممکن
است تفاوتهایی داشته باشد.شخم پاییزه برشخم بهاره ترجیح داده میشود، زیرااب
بیشتری ذخیره شده ویخ آب حاصل کلوخه هاراخردمیکند، همچنین فرسایش حاصل
ازجاری شدن آب کاهش یافته وبقایای گیاهی وعلفهای هرزدرزیرخاک زودترپوسیده
میشود.دربهاربه محض اینکه زمین گاورو شدازدیسک یا کولتیواتوربرای خردکردن
کلوخه هااستفاده میگردد.جهت تسطیح مقطعی لازم است ماله ای درسطح خاک زده
شودتابسترمناسب برای کشت بذرفراهم گردد.درروش هیرم کاری پس ازتسطیح زمین به
کمک دستگاه مرزبند، ابعادکرتهامشخص شده وزمین لازم برای کاشت آماده می
گردد.قبل ازکاشت، کودموردنیازبراساس توصیه های کودی درخاک توزیع میگردد.

تراکم بوته ومیزان بذر:

براساس تحقیقات انجام شده ، درکشتهای
ردیفی فواصل ۵۰ سانتیمتر بین ردیف و۵ سانتیمترروی ردیف  ، بهترین فاصله
کاشت محسوب میشود.امادرشرایط کرتی استفاده ازآرایش مربعی بهترین
عملکردرادارد.درمجموع براساس نتایج بدست آمده برای اغلب لوبیاهای
موجودازجمله رقم محلی خمین ،تراکم ۴۰ بوته درمترمربع بهترین تراکم تشخیص
داده شده است .میزان بذرمصرفی بستگی به وزن۱۰۰ دانه لوبیا دارد.باتوجه به
وزن ۱۰۰ دانه این رقم که حدود۴۷ گرم میباشد ، به طورمتوسط مقدارمصرف
بذردرکشت مکانیزه ۲۰۰-۲۲۰ کیلوگرم درهکتارمیباشد.عمق کاشت مناسب برای کاشت
درشرایط هیرم ۱۰-۲۰ سانتیمتراست.درروش کشت سنتی (دست نشان)مقداربذرمصرفی
باتوجه به فواصل کاشت که معمولا به ابعاد۱۵*۱۵ ،۱۵*۲۰ میباشد،به طورقابل
ملاحظه ای کاهش می یابدوتقریبا به اندازه نصف بذرمصرفی درروش مکانیزه
میباشد.کشاورزان برای تشخیص دقیق تراکم بوته میتوانند در مرحله ظهور سه
برگچه دوم با استفاده عاز کادر ۱*۱ متر مربع به ازای هر هکتار ۱۰ منطقه را
کادر انازه نموده و تعداد بوته های موجود را شمارش نمایند.از این طریق
علاوه بر تشخیص مقدار تراکم کاشته شده،مقدار تلفات بذری را در هنگام کاشت
تشخیص میدهد.

تاریخ کاشت:

تاریخ کاشت لوبیا بسیار مهم بوده و
بهید به گونه ای انتخاب گردد که مرحله حساس رشد ان به ویژه گلدهی با گرما و
خشکی تابستان مواجه نشود.همچنین رسیدن محصول به گرمای پاییزه برخورد
نکند.تاریخ کاشت در استان های لوبیا کاری کشور متنوع بوده و از اوایل
فروردین (لرستان)تا اواخر تیر ماه (برخی مناطق مرکزی)کشت لوبیا مشاهده شده
است.بر اساس تحقیقات انجام شده،۲۰ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد تاریخ مناسب کاشت
بوده و بهترین تاریخ کاشت هفته اول خرداد محسوب میشود.یکی از مشکتاتی که
برای تاریخ  کاشت لوبیا کاشت دیر هنگام لوبیا به دلیل ابیاری گندم
میباشد.به عبارت دیگر،به دلیل محدودیت اب ابیاری،کاشت لوبیا تا تکمیل اب
گندم امکان پذیر نمیباشد.لذا کشت دیر هنگام موجب کاهش عمکرد در لوبیا
میگردد.

روش کاشت:

در ایران ۴ روش کاشت مرسوم است:

۱ – خشکه کاری دست پاش

۲-روش خشکه کاری و جوی وپشته

۳ – هیرم کاری و دست نشان

 ۴ – هیرم کاری و کشت مکانیزه:خدر این
روش پس از کشت زمین و کرت بندی،ابیاری به صورت کرتی انجام میشود.پس از ۷
تا۱۲ روز (بسته  به با فت و ساختمان خاک) ،زمین حالت گاورو پیدا میکند که
در این حالت وسیله دست یا دستگاه لوبیا کار بذور کاشته میشوند.در روش کاشت
با دست که به روش دست نشان یا سیخک معروف است ابتدا با یک وسیله دستی به
نام سیخک حفرهای به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر در خاک ایجاد شده وبعدبه وسیله
کارگربذردرداخل حفره قرارمیگیرد.این روش یک روش قدیمی وسنتی محسوب
میگردد.توصیه میشودازروش مکانیزه که بذربوسیله دستگاه لوبیاکاربافواصل مشخص
کاشته میشوداستفاده گردد.اگرچه درروش مکانیزه میزان بذرمصرفی جهت کاشت
بیشتراست امابه علت سرعت عمل بیشتروکاهش هزینه کارگری ترجیح داده میشود.

مرحله داشت:

آبیاری:

درروش هیرم کاری فاصله اولین ودومین
آبیاری بعدازکاشت باآبیاریهای دیگرتفاوت دارد.اولین آبیاری بعدازکاشت
براساس بافت خاک واقلیم منطقه به فاصله ۱۵ تا۲۵ روزمیباشد.دراین مدت
بذورلوبیاجوانه زده وبه مرحله دوبرگی میرسد.آبیاری دوم به فاصله ۸ تا۱۰ روز
وآبیاریهای بعدی بسته به بافت خاک به طورمتوسط هر۴  تا۸ روزیکبار انجام
میشود.خاکهای بابافت سبکتر۳ تا۴ روزوخاکهای بابافت سنگینتر۵ تا ۸ روزانجام
می شود.مرحله حساس لوبیابه تنش آبی ازابتدای گلدهی تامرحله تشکیل غلاف
میباشد.کمبودآب دراین دوره خسارت زیادی به لوبیا واردمیکند.آخرین آبیاری
بایدطوری انتخاب شودکه حدود۲۵ درصدازغلافهای لوبیا رسیده باشد.

تغذیه:

توصیه های کودی:

اساس توصیه کودی برآزمون خاک استواراست
.اگردرمنطقه ای امکان تجزیه فراهم نباشد ،میتوان ازنتایج تحثیثات انجام شده
قبلی درمنطقه استفاده نمود.اگردرمنطقه ای نه امکان تجزیه خاک ونه تحقیقی
صورت گرفته باشد،میتوان توصیه های عمومی زیررابه کاربرد:

-کوداوره۱۰۰-۱۵۰ کیلودرهکتار

-کودفسفاته۱۰۰-۱۵۰ کیلودرهکتار

-کودپتاسه ۵۰-۱۰۰ کیلودرهکتار

درصورت استفاده ازکودکامل ماکروتوصیه های کودی به صورت زیرخواهدبود:

-کودکامل ماکروبه میزان ۲۰۰  کیلودرهکتارقبل ازکاشت

-سولفات روی ۴۰ کیلودرهکتار

-سولفات منگنز۲۰ کیلودرهکتار

-کودمیکروکامل باغلظت ۳ درهزاربه صورت محلول پاشی (۳ کیلودرهکتار).

   باتوجه به اینکه اغلب خاکهای
کشورجزء مناطق خشک ونیمه خشک بوده وازنظرماده آلی فقیرمیباشندازاین
روکاربردکودهای حیوانی کاملا پوسیده درزمان قبل ازکاشت .درموردنپوسیده ۳-۶
ماه قبل ازکاشت به میزان تقریبی ۴۰-۵۰ تن درهکتارویاکودهای مرغی
(ماکیان)نصف میزان فوق ،حداکثرهر۲ تا۳ سال یکبارتوصیه میگردد.بهتراست
کودهای گاوی (سرد)رادرزمین های شنی(گرم)وکودهای گوسفندی (گرم)رادرزمینهای
رسی (سرد)مصرف نمود.

مبارزه باآفات:

درطول رشدلوبیاآفات متعددی نظیرتریپس، زنجرک،
هلیوتیس، شته ، مگس لوبیا وکنه دونقطه ای به محصول حمله می کنند.مهمترین
آنهاکنه دونقطه ای است .این رقم نسبت به آفت کنه دونقطه ای حساس
میباشد.درروش مبارزه شیمیایی بسته به نوع آفت ومرحله رشدی، سموم اختصاصی
مشخص مصرف میگرددکه نوع ومقدارآن براساس توصیه کارشناسان میباشد.درروش
مبارزه زراعی:

-۱ شخم عمیق پس ازبرداشت محصول ومدفون
کردن آفات زمستان گذران ازجمله کنه دونقطه ای درزیرخاک.-۲ مبارزه مکانیکی
وشیمیایی باعلفهای هرزاطراف مزارع که محل منلسبی برا ی زمستان گذرانی
ونیزتکثیرآفت دراوایل فصل بهاربه شمارمیرود.   -۳ کنترل آب آبیاری به
منظورجلوگیری ازانتقال کنه هاازمزارع آلوده به مزارع سالم.-۴ رعایت
صحیح       تناوب زراعی

مبارزه بابیماریها:

بیماریهای مهم لوبیا شامل بیماریهای خاکزی
مانندانواع پوسیدگی فوزاریومی ریشه،زردی فوزاریومی،پوسیدگی رایزوکتونیایی
ریشه،پوسیدگی پیتیومی،بیماریهای ویروسی مانندویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV ) وویروس موزاییک زردی لوبیا(BYMV ) ،ویروس موزاییک خیار(CMV ) ،وبیماری سوختگی باکتریایی معمولی میباشد.

مبارزه باعلفهای هرز:

لوبیا به دلیل رشدنسبتا کنددراوایل دوره رشد
نسبت به رقابت باعلفهای هرزحساسیت نشان میدهد.بنابراین کنترل آنهادرمراحل
اولیه رشداهمیت زیادی دارد.نوع وتعدادعلفهای هرزدرمناطق مختلف متفاوت
میباشد.امامهمترین آنهاشامل:سوروف-ارزن وحشی-تاج خروس-سلمه
تره-داتوره-خاکشیر-توق-تاجریزی-کنف وحشی و… میباشد.جهت مبارزه باعلفهای
هرزازروشهای شیمیایی وغیرشیمیایی استفاده میشود.

برداشت:

زمان برداشت لوبیا به زمان کاشت ونوع
رقم بستگی دارد.درارقام رونده مانندمحلی خمین غلافها همزمان نمیرسندوبرداشت
زمانی انجام میگیردکه حدود۶۵ تا۷۵ درصد غلافها رسیده باشند.دراین زمان
میانگین رطوبت دانه ها حدود۳۵ تا۴۰ درصداست.هنگام برداشت، محصول بادست
برداشت شده ودرمزرعه باقی می ماند.زمانی که رطوبت دانه ها به حدود۲۰
درصدرسیده وغلافهاخشک شده باشند،به خرمنگاه منتقل شده وخرمنکوبی
میگردند.       


لوبیا

شناسنامه

بقولات Leguminosa :تیره
Phasaeolus vulgaris L. :نام لاتین
Kidney bean :نام انگلیسی
لوبیا :نام فارسی
لوبیا – فصولیه :نام عربی

شرح گیاه


گیاهی است یکساله ، دارای یک ریشه اصلی راست و
ریشه های فرعی فراوان، در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ
نامنظم ، تثبیت کننده ازت قرار گرفته است برگهای مرکب که از سه جفت برگچه
تشکیل شده اند بادمبرگ طولانی به طور متناوب روی ساقه آن قرار گرفته اند.
ممکن است برگچه ها از کرکهای ریز پوشیده شده باشند. برگها لوبیا دارای
گشواره هستند گلهای لوبیا به صورت خوشه ای یا منفرد از جوانه های جانبی
کنار برگها بوجود می آیند جام گل لوبیا سفید یا ارغوانی میباشد گل لوبیا
خودگشن است. براثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد،
بوجود می آید نیام لوبیا بلند، باریک و گاهی ممکن است خمیده باشد. در هر
بنام تعداد ۴ تا ۱۲ عدد بذر و جود دارد. نیام نارس لوبیا به صورت سبز مصرف
می شود و به آن Snap beans می گویند. نیام ممکن است نخ دار و یا بدون نخ
باشد. انواع بدون نخ آن ، بخصوص زمانیکه به صورت نارس برداشت می شود، بیشتر
مورد توجه است و آنرا Stringless bean می نامند.از نظر طول بوته، لوبیا به
دو دسته تقسیم می شود. دسته اول بالا رونده است و به آن Pole beans و یا
Runner beans می گویند. طول بوته در انواع بالا رونده ممکن است به ۵/۱ تا ۲
متر برسد.
دسته دوم غیر بالا رونده و یا کوتاه (Dwarf type) می باشد و به آن Bush
beans می گویند طول بوته در انواع پاکوتاه از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر تجاوز نمی
کند. انواع بالا رونده احتیاج به قیم دارند و دارای دوره رشد طولانی بوده،
از میزان محصول بالایی برخوردار می باشند. در حال حاضر بیش از چند صد رقم
لوبیا سبز در دنیا کشت می شود آنها را از نظر عادت رشد رنگ گل، اندازه گل،
شکل غلاف ، شکل و رنگ دانه، تقسیم بندی می کنند.

نیاز اکولوژیکی


لوبیا سبز جزء گیاهان فصل گرم محسوب می شود.
لوبیا سبز نسبت به سرما و یخبندان کاملاً حساس است. دمای مناسب و مطلوب
برای رشد لوبیا بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد. دمای بالا و پائین
به بوته آن خسارت وارد می کند اگر دما مناسب باشد بذر آن در مدت ۶ روز
جوانه می زند. بذر در دمای صفر درجه سانتی گراد و یا بالای ۳۵ درجه سانتی
گراد جوانه نمی زند.
لوبیا نسبت به طول روز یک گیاه بی تفاوت (Day neutral) می باشد بدین ترتیب
تشکیل دانه و نیام آن تحت تاثیر طول روز واقع نمی شود انواع بالا رونده آن
نسبت به رطوبت زیاد و بارندگی فراوان مقاوم است ولی ارقام پا کوتاه آن
رطوبت زیاد را تحمل نمی کند.

آماده سازی خاک


لوبیا سبز در هر نوع خاک رشد می کند بهترین
خاک برای لوبیا سبز، خاکهای رسی شنی می باشد pH بین ۵/۵ تا ۵/۶ را می
پسندد. کودهای آلی و شیمیایی برای زمین لوبیا مناسب هستند میزان مصرف
کودهای حیوانی برای لوبیا سبز تا ۴۰ تن در هکتار می باشد که قبل از آماده
شدن زمین به زمین اضافه می کنند. کودهای شیمیایی که دارای فسفر و پتاسیم
باشند برای لوبیا لازم است و آنها باید قبل ازکشت به زمین اضافه شوند.
آزمایشهای نشان داده است که لوبیا چندان نیازی به تثبیت ازت ندارد.بنابراین
نسبت به اضافه کردن کودهای ازته عکس العمل مثبت نشان می دهد. اگر در زمینی
که باید محصول لوبیا در آن کاشته شود قبل از لوبیا کود سبز در آن کاشته
باشند باید زمین را در پائیز سال پیش از کاشت لوبیا شخم زد و آنرا تا بهار
بعد با کلوخ به حال خود، باقی گذاشت تا کود سبز در خاک بپوسد و زمین آماده
برای کاشت لویبا گردد. در غیر اینصورت می توان زمین را در پائیز سال قبل از
کاشت و یا در بهار سال کاشت لوبیا شخم کرد. در کل برای لوبیای پاکوتاه با
توجه به مقدار مواد غذایی زمین معمولاً حدود ۴۰ کیلوگرم ازت، ۶۰ کیلوگرم
فسفات ۱۲۰ کیلوگرم کودهای پتاسه در هکتار نیاز است برای لوبیای بلند مقدار
کود ازته بیشتر بوده (حدود ۸۰ کیلوگرم) و نیز ۸۰ کیلوگرم کود فسفاته و
حدود ۱۶۰ کیلوگرم کود پتاسه بسته به نوع زمین و مواد موجود در آن در هر
هکتار در نظر می گیرند مضاماً باید توجه داشت که زمین مورد نظر بایستی از
نظر منیزیم نیز غنی باشد.

تاریخ و فواصل کاشت


فاصله دو بوته در ارقام پاکوتاه ۱۰ سانتی متر و
فاصله دو خط حدود ۹۰ سانتی متر در نظر گرفته میشود در ارقام پا بلند
فاصله دو بوته ۴۰-۳۰ سانتی و فاصله در خط کشت از یکدیگر ۹۰ سانتی متر می
باشد.

کاشت


قبل از کاشت زمین را با دیسک کاملاً نرم کرده و
پس از آن در صورت لزوم با کولتیواتور کلوخه های حاصل از دیسک را خردتر می
کنند به طوریکه زمین موردکاشت کاملاً پوک و نرم گردد. باید توجه داشت که
بذرها را قبلاً با مواد شیمیایی ضد عفونی کرده و یا این که از بذرهای ضد
عفونی شده استفاده کنند برای جوانه زدن لوبیا نیاز به دمای بیش از ۱۵ درجه
سانتی گراد است.
لوبیا در بهار بعد از رفع یخبندان زمانیکه دمای خاک حدود ۱۲ تا ۱۶ درجه
سانتی گراد می باشد کاشته می شود در مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان در
اوایل بهار کاشته می شود. کشت آن بصورت ردیفی انجام می گیرد. عمق کاشت بذر
آن در حدود ۲ تا ۳ سانتی متر می باشد. فاصله دو بوته در ارقام پا کوتاه ۱۰
سانتی متر و فاصله دو خط کشت حدود ۹۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود. در
ارقام پا بلند فاصله دو بوته ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و فاصله دو خط کشت از
یکدیگر حدود ۹۰ سانتی متر می باشد ارقام پا کوتاه نیازی به قیم ندارند، ولی
برای انواع پابلند و رونده باید قیم در نظر گرفته شود.
نصب قیم قبل از گل دهی انجام می گیرد.
معمولاً ارقام پاکوتاه نسبت به ارقام پابلند زودتر میوه می دهند و این زمان
حدود ۵۰ تا ۶۰ روز از زمان کاشت تا موقع برداشت طول می کشد، ولی دوره میوه
دهی آنها کمتر است برای این که برای یک مدت طولانی محصول داشته باشیم کشت
آن هر ۲ تا ۳ هفته تکرار می شود. کشت لوبیا سبز تا ۸ هفته قبل از یخبندان
پائیز ادامه دارد.
در ارقام پابلند از زمان کاشت تا موقع برداشت محصول ۶۰ تا ۷۰ روز طول می
کشد. انواع پابلند لوبیا سبز دوره میوه دهی طولانی تری دارند و تا سرد شدن
هوا در پائیز میوه دهی آنها ادامه دارد.

داشت


بلافاصله پس از پاشیدن بذر مبارزه شیمیایی
برای از بین بردن علفهای هرز آغاز می شود. باید توجه داشت که هنگام سمپاشی
زمین قدری مرطوب باشد بطورکلی در زراعت لوبیای پاکوتاه یک باروجین و یک بار
سله شکنی انجام می دهند. در صورتیکه در زراعت لوبیای پا بلند حداقل به ۲
تا ۳ بار وجین نیاز است در آب و هوای نسبتاً خنک باید برای آبیاری اقدامات
لازم صورت گیرد. همچنین باید دانست که لوبیای پا بلند را در اوایل دوره رشد
گاهی اوقات با دست روی قیم می پیچانند (برعکس عقربه ساعت) تا کاملاً
بتواند روی آن استوار باشد. آفات و بیماریهای لوبیا را می توان با اقداماتی
از قبیل، تناوب، استفاده از بذر مرغوب، کاشت انواع مقاوم و ضد عفونی نمودن
بذر جلوگیری کرد. بیماری لکه سیاه لوبیا را می توان طبق دستورالعمل فوق از
بین برد. شته لوبیا را باید توسط سمپاشی با سموم گیاهی از بین برد.

برداشت


بخش خوراکی لوبیا سبز غلاف نارس آن می باشد
زمان برداشت آن وقتی است که بذر در داخل غلاف نارس تشکیل شده باشد و قبل از
اینکه رنگ غلاف به سفیدی بگراید، برداشت شوند بعضی معتقدند برداشت آن
زمانی است که بذور تشکیل شده در داخل غلاف نارس حدود ۲۵ درصد اندازه واقعی
خود را داشته باشند. بطورکلی زمانیکه دانه در داخل غلاف تشکیل شده باشد و
طول غلاف یک سوم اندازه واقعی خود رسیده باشد لوبیا سبز قابل برداشت است
زمان برداشت آن نیام باید سبز، جوان ، آبدار ، ترد و شکننده باشد اگر غلاف
دیر برداشت شود در این صورت حالت شکنندگی و ترد خود را از دست می دهد و
حالت فیبری به خود می گیرد و یا نخ دار می شود غلاف لوبیا را به دو دسته
تقسیم می کنند نخ دارو بی نخ نوع بی نخ برای مصرف تغذیه مناسب تر می باشد و
از ارقام نخ دار برای تهیه کنسرو استفاده می کنند.
برداشت لوبیا سبز معمولاً با دست انجام می گیرد. بطورکلی انواع پاکوتاه در ۲
تا ۳ مرحله و لوبیای پابلند را ۵ تا ۶ مرحله برداشت می کنند مقدار محصول
برای انواع پاکوتاه حدود ۸ تا ۱۳ تن و برای لوبیای پابلند ۲۰ تا ۲۸ تن در
هکتار است.بعد از برداشت کیفیت لوبیا سبز شدیداً تحت تاثیر عوامل محیطی
بخصوص گرما قرار می گیرد، بنابراین چنانچه کیفیت بالا مورد نظر باشد باید
۲۴ ساعت بعد از برداشت غلاتها بصورت تازه مصرف شوند در غیر اینصورت در دمای
صفر درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ تا ۹۰ درصد نگهداری می‌گردند

دامنه انتشار


در نقاط مختلف کشور پرورش داده می شود (از جمله گیلان ، خوزستان)




    ویدیو : برداشت لوبیا
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b