اموزش خیاطی به روش سادریک

الگوی پایه دامن پشت

""دامن""

یک
: مرحله ی اول الگوی پشت مثل مرحله ی اول الگوی جلو است از روی شکل مشخص
است فقط در الگوی جلو ۱/۴ باسن +۱ میشد در الگوی پشت منهای ۱ 

 

( تصویر ۲)

""دامن""

دو : از نقطه ی (۲) ۱٫۵ سانت به چپ  رفته که میشه (۵). نقطه ی (۵) را با خظ کج تا ۶ سانت پایین تر از خط باسن رسم می کنیم

سه
: از نقطه ی (۵) به سمت چپ اندازه ی ( ۱/۴ دور کمر _۱ + ساسون) را مشخص
کرده و از آن نقطه را با خط کج به ابتدای خط باسن رسم کنید .

 

( تصویر ۳)

""""

 

چهار
: اندازه ی فاصله ی مانده بین ان دو نقطه را تقسیم بر ۳ و به اضافه ی ۲
کنید و این عدد را از چپ به راست روی خط جدا کرده که محل ساسون میباشدالگوی پایه دامن جلو

دامن جلو

یک : مستطیلی با عرض( یک چهارم دور باسن + یک )رسم کنید و مطابق شکل گوشه هارو شماره گذاری کنید

دو : از شماره ی یک به پایین ۱۲ تا ۱۴ سانت علامت زده و یک خط افقی میکشیم که این اندازه بلندی باسن میباشد

نکته این اندازه در متد فرانسوی ۱۸ سانت برای بزرگسال درنظر گرفته شده که خودم امتحان کردم خوب است

 

دامن جلو

 

سه : از نقطه ی یک به اندازه ی( ۱/۴ دور کمر +۱ + ساسون ) به چپ رفته علامت میگذاریم که میشه (۵)

چهار: فاصله ی بین نقطه ی (۱) تا (۵) را تقسیم بر ۳ و به اضافه ی ۲ سانت کرده این نقطه محل کشیدن ساسون است

پنج : زمان کشیدن الگو اگر فرضا ۳ سانت برای ساسون درنظر گرفته بودید ، در دوطرف خط ساسون ۱٫۵ سانت میباشد . رسم ساسون در شکل مشخص است    ویدیو : اموزش خیاطی به روش سادریک
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b