اصطلاحات آزمایش ادرار

مفهوم اصطلاحات آزمایش ادرار

مفهوم اصطلاحات آزمایش ادرار

مفهوم اصطلاحات آزمایش ادرار

برگه آزمايش كامل ادرار شامل اطلاعاتي است كه هر كدام را به اختصار توضيح مي دهيم :

 الف – شرح ماكروسكوپيك ( سمت چپ برگه جواب آزمايش ) :

Colour*  :
دامنه تغييرات رنگ ادرار گسترده بوده و عمدتا وابسته به غلظتش ميباشد .رنگ
ادرار از زرد كمرنگ ( Light yellow ) تا كهربايي تيره  ( Dark yellow )
متغير است. بسياري از داروها و مواد غذايي ميتوانند رنگ ادرار را
تغييردهند.اما برخي رنگهامثل قرمز(در هماچوري يا پورفيرينوري ) ، سياه (
مثلا در آلكاپتونوري )،نارنجي ( بيليروبينوري ) ، سفيد ( چرك فراوان ) و يا
آبي تا سبز ( عفونت سودومونايي ) ممكن است مهم باشند و با پيگيري دليل
آنها ميتوان به تشخيصهاي مهمي دست يافت .

* Appearance ( ظاهر ادرار ) 
: ادرار نرمال معمولا شفاف است اما ممكن است به واسطه رسوب فسفاتها يا
اوراتها، كدر((Turbid يا نيمه كدر( semiturbid ) گردد. حضور گلبولهاي سفيد
يا قرمز، اپي تليالها و  باكتريها نيز در ميزان خاصي ميتوانند ادرار را كدر
يا نيمه كدر كنند . موكوس نيز ميتواند نماي مه آلود ( cloudy) به ادرار
بدهد.

* وزن مخصوص ( specific gravity )
: شاخص غلظت مواد محلول در ادرار است كه براي سنجش قدرت تغليظ و رقيق كردن
كليه ها به منظور حفظ و بقاي هموستاز به كارميرود. حدود طبيعي آن براي
ادرار راندوم ۰۰۳/۱تا ۰۳۵/۱و براي ادرار ۲۴ساعته ۰۱۵/۱ تا ۰۲۵/۱است و چون
يك نسبت است واحد هم ندارد.SG ادرار درطول شبانه روز متغير است ( به دليل
متغير بودن نوع غذا و ميزان مصرف مايعات در طول روز ) ، لذا SG ادرار
راندوم خيلي مفيد نيست و بررسي SG ادرار ۲۴ ساعته پيشنهاد مي شود.در
هيدراتاسيون شديد و ديابت بيمزه SG كاهش و در ديابت قندي ، دهيدراتاسيون و
اكلامپسي SG افزايش مي يابد.

PH *:
بين ۸-۶/۴ متغير بوده و معمولا حدود ۶ و كمي اسيدي است. براي پزشك اين مهم
است كه PH ادرار را با اطلاعات ديگر ارتباط دهد .مثلا در اسيدوز توبولار
كليوي بر خلاف اسيدوز سيستميك  PHادرار بيش از ۶ خواهد ماند چون توبولهاي
كليه قادر به ترشح كافي يون H+ نيستند .

Protein* : حضور
مقادير زياد پروتئين در ادرار ميتواند يك علامت مهم بيماريهاي كليوي
باشد.اما در شرايط فيزيولوژيك وبدون بيماري مثل ورزش و تب هم دفع پروتئين
در ادرار افزايش مي يابد. دو مكانيسم اصلي كه سبب پروتئينوري مي شوند :a)
صدمه گلومرولي و b) اختلال در عمل بازجذب توبولها ميباشند.پروتئينوري
شديد،متوسط و خفيف همگي در ارزيابي بيماري كليوي از اهميت ويژه اي
برخوردارند (مثلا درگلومرولونفريت،شديد در پره اكلامپسي،متوسط و در
پيلونفريت نوع خفيف قابل مشاهده است ).

Glucose* : گلوكوزوري
بطور معمول وقتي ديده ميشود كه ميزان گلوكز خون از حد آستانه كليوي بيشتر
باشد (>180mg/dl) .هرچند گاهي بطور طبيعي آستانه كليوي برخي افراد پايين
تر از اين هم ميباشد.ديابت شيرين، تزريق سرمهاي قندي ومصرف يكباره و زياد
كربوهيدراتها ( گلوكوزوري گذرا) از دلايل گلوكوزوري هستند.

:Keton(Aceton)*  اجسام
كتوني درطي كاتابوليسم اسيدهاي چرب ايجاد ميشوند.كتونوري به دنبال
كتوزيس(افزايش كتونها در خون) حادث ميشود.وقتي شخص دچار كمبود مصرف قندها
وكربوهيدراتها (مثل روزه داري طولاني) يا دفع كربوهيدراتها از بدن وي
افزايش مي يابد(مثلا در اسهال و استفراغهاي شديد) يا سلولها قادر به دريافت
و مصرف كربوهيدرات نيستند(مثلا ديابت)، كتونها بدليل مصرف چربيها و سوخت
ناقص آنها، در خون و ادرار افزايش مي يابند.

Blood* :
هماچوري، وجود خون درادرار است. گلبولهاي قرمز مي توانند در شرايط
فيزيولوژيك (مثل ورزش سنگين، تب و عادت ماهانه) و يا پاتولوژيك(مثل التهاب
حاد مثانه، تروما، زخمها، عفونتها، سرطانهاي كليه يا مثانه، ضربه به كليه ،
انفاركتوس و گلومرولونفريت) در ادرار ظاهر شوند.

Hemoglubin* : هموگلوبينوري،
حضور هموگلوبين درادرار بدون حضور RBC ميباشد.اگر به هر دليلي هموليز داخل
عروقي در بيمار رخ دهد ( مثل آنمي هموليتيك دارويي، انگل مالاريا،
ترانسفوزيون خونناسازگار، سوختگيهاي شديد، ورزشهاي شديد مثل قدم روهاي
نظاميان روي سنگفرشها، مارگزيدگي و…) هموگلوبين ِخارج شده از RBCها از كليه
ها عبور كرده، وارد ادرار مي شود.البته اگر درهماچوري، ادرار قليايي باشد
يا SG آن پايين باشد(زير ۱٫۰۰۷) RBC ها ممكن است در ادرار ليز شده و
هموگلوبين آنها در ادرار آزاد ميشود.

Bilirubin & Urobilinogen:
بيلي روبين كونژوگه(مستقيم) به دليل محلول بودن در آب ميتواند از سد كليه
ها عبور كرده وارد ادرار شود( نوع غيركونژوگه در آب نامحلول است)
لذادربيماريهايي كه ميزان بيليروبين كونژوگه افزايش مي يابد (مثل انسداد
مجاري صفراوي)  بيلي روبين در ادرارافزايش مي يابد(دقت كنيد كه درنوزادان
با بيليروبين بالا، بيليروبينوري نداريم).در روده، بيليروبين به تركيبي به
نام اوروبيلينوژن تبديل ميشود كه از طريق مدفوع دفع ميگردد. ۱۰تا ۱۵درصد
اوروبيلينوژن ِمدفوع ،
به خون بازجذب شده و از طريق ادرار دفع ميگردد.اگر به هر دليلي انسدادي در
مسير بيلي روبين از كبد به صفرا يا از صفرا به روده رخ دهد (مثل سرطان يا
سنگها) بيليروبين وارد مدفوع نشده،اوروبيلينوژني هم توليد نميشود؛ لذا
اوروبيلينوژن ِ ادرار منفي ميشود.اما اگر ساخت بيليروبين افزايش يابد و به
مدفوع راه يابد(مثل يرقان هموليتيك يا هپاتيت)اوروبيلينوژن ادرار نيز
افزايش خواهد يافت.

Nitrit:
اگر در ادرار، باكتري به ميزان متوسط و بيشتر حضور داشته باشد و آن باكتري
از احياكنندگان نيترات به نيتريت باشد ،نيتريت ادرار مثبت خواهد شد.

 شرح ميكروسكوپيك ( سمت راست برگه جواب آزمايش)

WBC ***:
گلبولهاي سفيد مي توانند از هر جايي (بين گلومرول تا ميزراه) به ادرار راه
يابند . حداكثرميزان نرمال لوكوسيتها در ادرار ۲ عدد در هر فيلد
ميكروسكوپي ميتواند باشد.افزايش لوكوسيتهاي ادرار وابسته به يك پروسه
التهابي در مجاري ادرار(مثل عفونتها، نفريتها، آزردگيهاي مثانه، ميزناي و
يا پيشابراه) و يا مجاورت آن(مثل آپانديسيت يا
پانكراتيت) ميباشد.وجود سيلندرهاي (cast) گلبول سفيد ميتوانند شاهدي بر
كليوي بودن منشأ WBCهاي ادرار باشند.در يك ادرار قليايي و هيپوتونيك ميزان
WBCادرار درعرض يك ساعت، ۵۰درصد كاهش مي يابد(اهميت ارسال به موقع و انجام
به موقع آزمايش U/A).تجمع لوكوسيتي(WBC clamp) قوياً مطرح كننده عفونتهاي
حاد و يا التهاب مثانه يا ميزراه است.

RBC*** :
گلبولهاي قرمز مي توانند از هر جايي (بين گلومرول تا ميزراه) به ادرار راه
يابند.بطور نرمال گلبول قرمز در ادرار يافت نميشودهرچند وجود ۱تا۲ گلبول
سرخ در هر فيلد ميكروسكوپي معمولا غيرطبيعي نيست.در سنگهاي ادراري ،
عفونتهاي شديد، سرطانها و نيز عادت ماهيانه، RBCها در ادرار ظاهر ميشوند.

Epithelial cells***:
انواع مختلف سلولهاي اپيتليال(سلولهاي توبولار كليوي، ترانزيشنال و
اسكواموس)در ادرار قابل مشاهده اند.افتراق بين اين سلولها بسيار مشكل است
اما مهمترين ِ آنها سلولهاي توبولار كليوي هستند كه ازدياد آنها در ادرار
مي تواند آسيب به كليه و لگنچه را مطرح سازد . كلاً حضور تعداد اندكي سلول
اپي تليال (بخصوص پوششي و ترانزيشنال) درحد ۴-۳ عدد در هر فيلد ميكروسكوپي
نرمال است و افزايش قابل توجه آنها ميتواند نشان از التهاب ناحيه اي از
دستگاه ادراري باشد.

***Mucus:  رشته
هاي موكوس كه به شكل رشته هايي دراز و موجدارو يا توده اي در ادرار قابل
مشاهده اند،به ميزان كم در ادرار طبيعي بوده ولي مقادير زياد آن در
التهابات و دستكاريهاي دستگاه ادراري ديده ميشوند.

***Bacteria:
بطور طبيعي ادرار ِ كليه ها و مثانه عاري از باكتري بوده ولي امكان دارد
آلودگي با باكتريهاي موجود در پيشابراه يا واژن يا ساير منابع خارجي اتفاق
بيافتد. حضور مقدار بالاي باكتري در ادرار بخصوص در حضور تعداد قابل توجه
WBCدر ادرار مؤيد حضور يك عفونت ادراري است.

***Cast(سيلندرها):
سيلندرها در مجاري لوله هاي كليوي شكل ميگيرند و بدليل اينكه در مجراها
بشكل قالب لوله ها در مي آيند به اين نام (سيلندر= استوانه) خوانده ميشوند .
مجاري كليوي، موكوپروتئيني به نام تام هورسفال ترشح ميكنند كه
ماده بنيادي سيلندرهاست.درصورت توقف ادرار (كاهش چشمگير در جريان ادرار) يا
غلظت بالاي مواد حل شده و وجود محتويات پروتئيني در ادرار،كَستها ميتوانند
در لوله هاي ديستال و مجاري جمع كننده ادرار شكل بگيرند.سيلندرها
هميشه منشأ كليوي دارند و معرفهاي بسيار مهم بيماريهاي كليوي هستند و بر
اساس ظاهر و محتويات سلولي كه در درونشان قرار ميگيرند طبقه بندي
ميشوند(مثلا Leukocyte cast و يا Granular cast وياCrystalin cast و … ).
به سيلندري كه هيچ محتويات سلولي يا غيرسلولي ندارد  Hyalin(شفاف)
گويند كه ميتواند در ادرارهاي نرمال به ميزان بسيار كمي ديده شود.در انواع
نفريتها وآسيبهاي كليوي و نيز در پره -اكلامپسي Castها در ادرار ظاهر
ميشوند و معمولا پروتئين چنين ادرارهايي مثبت است.

***Crystal:
كريستالهاي ادرار معمولا در ادرار تازه ديده نمي شوند ولي پس از مدتي
ماندن در آزمايشگاه قابل مشاهده ميشوند.بدين معناكه اگر ادرار با يك تركيب
خاص قابل كريستاليزاسيون اشباع شده باشد يا خواص حلاليتي آنها تغيير نمايد
تشكيل ميشوند.در برخي موارد اين كريستالها در كليه يا مجاري ادراري شكل
ميگيرند( منجر به تشكيل سنگها). معمولا اغلب كريستالهاي ادراري قابل اهميت
نيستند ( مثل كلسيم اگزالات، انواع اورات و فسفات ،اسيد اوريك و… كه
الزاماً دليل بر يك بيماري خاص نبوده ولي مي توانند در برخي بيماريها
افزايش يابند.اما كريستالهايي چون   تيروزين ،لوسين ،سيستئين و
سولفاناميدها مهم و شاخص مهمي در بيماريهاي كبدي، سيستينوز  و ايجاد صدمات
كليوي مي باشند.

***مواد متفرقه:
مثل اسپرم ، مخمر وانگل تريكوموناس كه در شرايط خاص در ادرار ديده ميشوند.
مثلا كانديدا (نوعي مخمر) به ميزان زياد ميتواند نشان از يك بيماري قارچي
باشد.روش خواندن برگه های آزمایش

انواع آزمایشات

آزمایشات روتین شامل

الف- آزمایش خون:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL-

ب- آزمایش ادرار:,UA-UC

ج-آزمایش مدفوع:گایاگ و کشت مدفوع

 

سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل 

د- آزمایش مغز نخاع

و-آزمایش خلط

ه- آزمایش کشت تراشه 

ی- سایر آزمایشات

 

 

حروف اختصاصی در هر آزمایش

FBS                 قند خون ناشتا

MCHC            غلظت متوسط همو گلوبین

WBC               شمارش گلبول های سفید

RBC                شمارش گلبول های قرمز

HB                   همو گلوبین

HC                  هماتو کریت( درصد گلبول های قرمز در خون )

HCV               حجم متوسط گلبول های قرمز

HCH               مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D.W            ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز

PLT                شمارش پلاکت ها

PTE               در صد پلاکت ها

MPV              حجم متوسط پلاکت ها    

MCH               وزن متوسط هموگلوبین

MCV               حجم متوسط هموگلوبین

M/E                نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW              پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA                 تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم )

TGs               تری گلیسیرید   ( چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود )

HCG             تست حاملگی

FSB              آزمایش قند خون

   

 

انواع آزمایش های  خون

>> RBC

RBC مخفف کلمه سلول‌ قرمز خون است. این
سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع اصلی‌ترین قسمت خون و عامل
رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام
هموگلوبین است که کمک می‌کند گلبول‌ قرمز، اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و
نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می‌شود گفت
گلبول‌های قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از ریه به بقیه سلول‌های بدن
هستند.مقادیر طبیعی: بین ۷/۴ تا ۱/۶ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد
برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.

 

نکته:

گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در
مغز استخوان ۱۲۰ روز در خون زندگی می‌کند و در آخر عمر خود خرد می‌شود و به
عناصر سازنده‌اش تبدیل می‌شود.

مقدار RBC‌ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می‌شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است.

عدد RBC در واقع مقدار دقیق گلبول‌های قرمز در ۱میلی‌لیتر خون محیطی است.

بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند.

خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش RBC می‌شود.

 

>> HCT

هموتوکریت یا HCT هم یکی از مقادیر
اندازه‌گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در
هر کلمه‌ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد. هماتوکریت درصدی
از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه‌گیری قسمت قرمز
رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه‌گیری می‌شود. به
خاطر بیماری‌ها و شرایط مختلفی که می‌توانند اندازه‌گیری RBC و Hgb را با
اشکال مواجه کنند، HCT هم اندازه‌گیری می‌شود تا به طور مستقیم نشان‌دهنده
اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان
داده می‌شود. مقادیر طبیعی: اعداد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا
۴۷ درصد برای خانم‌ها نرمال به حساب می‌آید. در خانم‌های باردار درصد
بالاتر از ۳۳ طبیعی است.

محدوده خطر: HCT بالاتر از ۶۰ درصد و پایین‌تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.

 

نکته:

بیماری‌هایی که باعث به وجود آمدن شکل‌های
غیرطبیعی گلبول قرمز می‌شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی‌‌شکل) مقدار HCT
را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار HCT موثر است.

در صورت طبیعی بودن اندازه‌های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت ۳ برابر هموگلوبین است.

هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون‌ریزی شدید اندازه‌گیری کرد.

 

>> WBC

این سه حرف مخفف «سلول‌های سفیدخون» و
نشان‌دهنده گلبول‌های سفید است. اندازه‌گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی
از روش‌های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که جزو سیستم
دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیرعفونی واکنش‌های مختلفی
از خود نشان می‌دهند.

شمارش WBCها دو جزء دارد. یکی مقدار کلی
گلبول‌های سفید در یک میلی‌لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این
سلول‌ها چون گلبول‌ سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن
هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی CBC به
معنی آزمایش خون نوشته می‌شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف
گلبول‌سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالاتر از ۲ سال
مقدار گلبول‌سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی‌لیتر خون طبیعی است.

محدوده خطر: WBC کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان‌دهنده بیماری‌هایی هستند که می‌توانند گاهی خطرناک باشند.

 

نکته:

عمل اصلی گلبو‌ل‌سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ‌ی‌ها هم این سلول‌ها مسوول بروز واکنش هستند.

تغییر هر کدام از انواع WBC معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان‌دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد.

فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی
باعث بالا رفتن تعداد WBC در خون می‌شود. بارداری و زایمان هم این مقدار
را افزایش می‌دهند.

 

>> Hgb

در برگه‌های آزمایش مختلف ممکن است به
صورت‌های مختلف HGB،Hg، یا Hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین،
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول‌ قرمز است. این ماده که در آن آهن به
کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه‌های مختلفی برای ترکیب با
اکسیژن دارد. هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب
می‌شود و در محیط کم اکسیژن آن را آزاد می‌کند.اندازه‌گیری مقدارکلی
هموگلوبین در واقع نوعی نشان‌هنده تعداد گلبول‌های قرمز است.مقادیر اصلی:
مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی‌لیتر است و برای
خانم‌ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی‌لیتر طبیعی محسوب می‌شود.

محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می‌آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.

 

نکته:

مقدار Hgb در بارداری کاهش می‌یابد چون با
اینکه خون‌سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و
مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی‌لیتر آن کاهش می‌یابد.

زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به اکسیژن و کمبود اکسیژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می‌شود.

در طحال اغلب سلول‌های پیرخون تخریب
می‌شوند. بزرگ شدن طحال یعنی تخریب بیشتر سلول‌ها و به همین دلیل به دنبال
آن کاهش RBC و Hgb رخ می‌دهد.

 

>> Plt

پلاکت‌ها، اجزای کوچک دیسک شکلی هستند که در
خون وجود دارند و از بقیه سلو‌ل‌های خونی بسیار کوچک‌ترند. این ساختارها
حاوی آنزیم‌هایی هستند که باعث انعقاد خون می‌شوند و وظیفه اصلی آنها
جلوگیری از خون‌ریزی و خارج شدن گلبول‌قرمز از داخل رگ است.

Plt نشان‌دهنده تعداد پلاکت‌ها در هر میلی‌لیتر مکعب خون است و عدد مربوط به آن معمولا بزرگ‌ترین عدد برگه آزمایش خون است.

به غیر از کنترل سیستم انعقادی خون، از
میزان پلاکت برای بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیماری‌های خونی
هم استفاده می‌شود.مقادیر طبیعی: پلاکت بین ۱۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار در هر
میلی‌مترمکعب خون برای بزرگسالان طبیعی است. در نوزادان این مقدار کمی
بیشتر است.

محدوده خطر: پلاکت زیر ۵۰‌ هزار یا بیشتر از یک میلیون کاملا غیرطبیعی است و نیازمند توجه ویژه است.

 

نکته:

ورزش شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پلاکت می‌شود. در هنگام قاعدگی مقدار پلاکت کمی کاهش پیدا می‌کند.

قرص‌های ضدبارداری باعث بالا رفتن مقدار پلاکت می‌شوند. در حالی که استامینوفن پلاکت را کاهش می‌دهد.

صبح آزمایش خون بدهید

 

 

آزمایش گروه های خونی

در پلاسمای خون انسان عناصری وجود دارند که
به آنها” آگلوتاسیون” می گویند واین خاصیت را دارند که اگر سلول خونی خارجی
وارد خون شود آنها را به هم چسبانده و منعقد و بالاخره متلاشی می کند.خون
اشخاص به چهار گروه تقسیم می شوند

گروه خونیA:– پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه B است.

گروه خونی B: – پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه A است.

گروه خونیAB: – پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروهAB است.

گروه خونیO: – پلاسمای این گروه دارای آگلوتین مخصوص برای به هم چسباندن گویچه های گروه O است.

 

وقتی به بیماری خون تزریق می شود باید آن
خون هم کروه بیمار باشد و یا از نوعی باشد که عمل آگلوتاسیون بین خون بیمار
و خون دهند موجود باشد(آزمایش کراسمچ)در این حالت خون داده شده با خون
بیمار موافق است.

هر گروه خونی می تواند از هم گروه خون دریافت کند

گروه خونی O می تواند به تمام گروههای دیگر خون بدهد و دهنده همگانی است

گروه خونیAB: می تواند از همه گروهها خون بگیرد و گیرنده عمومی است ولی به هیچ گروه دیگر جزخودش نمی تواند خون بدهد

گروه AوB فقط به هم گروه خود و گروه AB می توانند خون بدهند

 

صرفنظر از این موضوع عوامل دیگری از جملهRh در تطبیق خون شخصی به خون دیگر مهم است

مشاهده شده که اگر خون انسان را با خون نوعی
میمون به نام رزوس مخلوط کنند گاهی ممکن است اگلوتاسیون انجام شود و گاهی
انجام نمی شود .اگر انجام شودRh مثبت و اگر انجام نشودRh منفی است
عامل
رزوس در خون بعضی افراد وجود دارد و برخی وجود ندارد که به آن Rh مثبت یا
منفی می گویند.این عمل از طریق ارث منتقل می شود .اگر پدری Rh مثبت و مادر
Rh منفی باشد فرزند آنها ممکن است این عامل را از پدر یا مادر به ارث برده و
خونش Rh مثبت باشد خونش با مادر غیر موافق است که منجر به عوارض شدیدی
برای فرزند می شود.
امار نشان میدهد که ۱۵ درصد مردم جهان Rh منفی و بقیه Rh مثبت هستند.

 

 

آزمایش قند خون

این ماده منبع اصلی تأمین انرژی در تمام موجودات زنده است. برای اندازه گیری قند خون فرد حتما باید ناشتا باشد،
به همین دلیل واژه Fasting به کار می رود، یعنی بعد از مدت کوتاهی گرسنگی
قند خون اندازه گیری شده است. این مدت حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت می باشد.

اگر سطح قند خون فردی بعد از ۱۲ ساعت ناشتا بیشتر از ۱۰۵ میلی گرم در
دسی لیتر باشد، نشان دهنده استعداد ابتلاء وی به دیابت در طی ده سال آینده
است.

میزان نرمال قند خون بین حداقل ۶۵ تا ۷۰ و حداکثر ۱۰۰ تا ۱۱۰ در محدوده
بالا می باشد، البته افزایش خفیف قند خون ممکن است در اثر دریافت اخیر فرد
باشد، اما اگر در آزمایشات مکرر میزان آن تغییری نکرد، فرد نیاز به توصیه
های رژیمی برای پیش گیری از ابتلا به دیابت در آینده دارد.

 

 

>>> آزمایش چربی خون 

آزمایش چربی خون شامل اندازه گیری کلسترول کل، کلسترول HDL (خوب)، کلسترول LDL (بد) و تری‌‌گلیسرید می‌شود.

 

>> آزمایش خون

برای اندازه‌گیری دقیق چربی‌های خون باید ۹ تا ۱۲ ساعت پیش از خون گرفتن، چیزی به جز آب نخورید و ننوشید.

تری‌گلیسرید نوعی از چربی خون است که در اثر مصرف مواد قندی و نشاسته ای بالا می‌رود.

کلسترول خون هم با مصرف چربی های غذایی مثل کره، چربی های گوشت، تخم مرغ
و مواد لبنی پرچرب، روغن های جامد و مایع، غذاهای سرخ شده و … زیاد می
شود.

 

>> مقادیر کلسترول و تری گلیسرید خون

میزان کلسترول و تری‌گلیسرید خون معمولا به “میلی‌گرم در دسی‌لیتر” اندازه‌گیری می‌شوند.

این جدول‌ها میزان‌های طبیعی و غیرطبیعی انواع چربی‌های خون را نشان می‌دهد.

 

> میزان کل کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)—تفسیر

کمتر از ۲۰۰— مطلوب

۲۰۰ تا ۲۳۹— حد مرزی بالا

۲۴۰ و بالاتر— بالا

 

> کلسترول بد یا LDL (میلی گرم در دسی‌لیتر)—- تفسیر

کمتر از ۷۰ —-مطلوب برای افراد در معرض خطر بسیار بالای بیماری قلبی

کمتر از ۱۰۰—-مطلوب برای افرادی در معرض خطر بیماری قلبی

۱۰۰ تا ۱۲۹ —-نزدیک به طبیعی

۱۳۰ تا ۱۵۹ —-حد مرزی بالا

۱۶۰ تا ۱۸۹ —- بالا

۱۹۰ و بالاتر —- بسیار بالا 

 

> کلسترول خوب یا HDL (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)—— تفسیر

مردان: کمتر از ۴۰—— بد

زنان :کمتر از ۵۰—— بد

۵۰ تا ۵۹ —— بهتر
۶۰ و بالاتر —— بهترین

 

> تری‌گلیسرید (میلی گرم در دسی‌لیتر)———-تفسیر

کمتر از ۱۵۰——— مطلوب

۱۵۰ تا ۱۹۹——— حد مرزی بالا

۲۰۰ تا ۴۹۹——— بالا

۵۰۰ و بالاتر——— خیلی بالا

 

 

الکترولیتهای موجود در خون 

اندازه گیری الکترولیت
هایی همچون پتاسیم،سدیم،کلر و گازکربنیک در خون معمولا در در شرایطی همچون
دیابت کنترل نشده،COPD،بیماری کلیوی،بیمارانی که گاواژ میشوند ، بعضی
اختلالات داخلی ، آسیب ، ورم و اسیدوز/آلکالوز انجام میشود.
 
 
پتاسیم:K
 
بدن به تغییر مقدار پتاسیم بسیار حساس است. با بالا یا پایین رفتن پتاسیم، آریتمی قلبی یا آسیب های عصبی اتفاق می افتد.
 
مقادیر نرمال آن در خون۵- ۳٫۶ میلی اکی والان در لیتر است.

کاهش پتاسیم خون(هایپوکالمی) در مواردی همچون کاهش دریافت غذایی و در
وضعیت کاتابولیک ، اسهال، استفراغ ،سیروز کبدی و یا آسپیراسیون رخ
میدهد.علاوه بر این مصرف بعضی داروها همچون داروهای مدر و شیرین بیان نیز
باعث کاهش سطح پتاسیم خون میشوند.

افزایش پتاسیم خون (هایپرکالمی) در اثربیماری کلیوی، آسیب های ناشی از
تصادفات،عفونت و خون لیز شده اتفاق می افتد.مصرف داروهایی همچون ممانعت
کننده های ACE نیز باعث افزایش پتاسیم میشوند.

 
سدیم:Na
سدیم مهمترین یون در مایع خارج سلولی است و به خاطر خاصیت احتباس دهنده آب ، ارزشمند است. مقادیر نرمال آن در خون ۱۳۵-۱۴۵ mEq/L است.
 
این الکترولیت در بدن نقشهای زیادی اعمال
میکند. از جمله : فعالیت آنزیمها،کنترل اسمولالیته مایعات داخل عروقی،
کنترل تعادل اسید و باز، هدایت ایمپالسهای عصبی ماهیچه ای از طریق پمپ سدیم
(همزمان با خارج شدن پتاسیم ، سدیم وارد سلول میشود) و …

کاهش سطح سدیم خون (هایپوناترمی)،در اثر از دست دهی سدیم یا احتباس آب
یا هردو رخ میدهد. به عنوان مثال اسهال،استفراغ،تعریق زیاد، تزریق مداوم
سرم قندی ۵% ،رژیم کم نمک، سوختگی، واکنشهای التهابی، آسیب بافت ها و …

 
 
 
 
تست بررسی سدیمانتاسیون گلبولهی قرمز (ESR)
تست بررسی سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز
خون( ESR )یکی از تستهای رایج در آزمایشگاه های تشخیص طبی میباشد که بنا به
درخواست پزشک برای بسیاری از بیماران انجام میشود. این تست یک تست ارزان
قیمت و البته غیر اختصاصی میباشد که نتایج آن همراه با نتایج سایر تستها
ارزشمند و کمک کننده میباشد. ESR تحت شرایطی مانند بیماری های اتو ایمیون
به ویژه روماتیسم مفصلی، در عفونتها، التهابات حاد و مزمن و سرطانها افزایش
میابد بنابراین با تنها افزایش میزان رسوب گلبولهای قرمز به تشخیص دقیقی
نمیتوان دست یافت.سرعت رسوب گبولهای قرمز خون بر حسب میلیمتر بر ساعت
میباشد. در این تست خون گرفته شده همراه با ضد انعقاد سیترات سدیم در لوله
های بلند و باریکی کشیده شده و به صورت عمودی روی پایه های سدیمان قرار
داده میشود. پیپت های ESR پیپت های بلندی هستند که از قسمت سر به انتها از ۰
درجه بندی شده اند. خون داخل پیپت ها تا عدد ۰ کشیده شده و بعد از طی ۱
ساعت میزان رسوب گلبولها از عدد ۰ تا جایی که پلاسما شفاف وجود دارد خوانده
میشود. 
 
 
موارد درخواست تست :
 
این تست در موارد مشاهده علائمی مبنی بر
التهابات و یا بدخیمی ها و همچنین علائم مربوط به رماتیسم مفصلی مانند درد و
ورم مفاصل در خواست میشود. لازم به ذکر است که با توجه به غیر اختصاصی
بودن این تست حتما همراه با سایر تستهای ارزشمند و کمک کننده به تشخیص
نهایی مانند الکتروفورز پروتئینهای سرم، اندازه گیری فیبرینوژن و … بنا به
علائم بیمار درخواست میشود. همچنین بعد از تشخیص بیماری این تست به منظور
ارزیابی میزان پاسخ به درمان در فرد بیمار به صورت دوره ای درخواست میشود.
کاهش ESR از مقدار قبلی نشانه از بهبودی و افزایش مجدد آن نشانه ای از عود
بیماری میباشد.مقدار نرمال ESR در مردان تا ۱۰ و در زنان تا ۲۰ میلیمتر بر
ساعت میباشد.
 
 

CRP : 

CRP یکی از پروتئینهای فاز حاد بوده که
مانند ESR یک تست ارزشمند در موارد التهابات محسوب میشود و حتی میتوان گفت
که این تست از ESR ارزشمندتر میباشد زیرا به محض بروز هر گونه التهابی در
بدن افزایش یافته و به مجرد کاهش التهاب و بهبودی میزان آن کاهش میابد
بنابر این علی رغم غیر اختصاصی بودن از حساسیت خوبی برخوردار میباشد.
بنابراین همراه با تست ESR تست CRP نیز انجام میشود. سایر تستهای همراه با
ESRبنا به علائم بیمار شامل تست RF به منظور بررسی رماتیسم مفصلی, تست ANAو
سایر تستهای اتوایمیون به منظور بررسی اختلالات اتوایمیون، اندازه گیری
سطح فیبرینوژن ، الکتروفورز پروتئین سرم، CBC و سایر تستها میباشد.
 
 
 
موارد افزایش ESR :
 
افزایش ESR نشانه ای از افزایش گلبولینها و یا فیبرینوژن پلاسما بوده و نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
 
۱- افزایش خفیف در التهابات خفیف و جزئی،
حاملگی و آنمی. در آنمی ها به دلیل اینکه میزان گلبولهای قرمز کم میشود
دافعه بین این سلولها کمتر از حالت عادی شده و بنابراین میزان رسوب افزایش
میابد حال اینکه در پلی سیتمی به دلیل افزایش در تعداد اریتروسیتها دافعه
بین سلولی بیشتر شده و این امر باعث کاهش رسوب و کاهش ESR میگردد.
 
۲- افزایش شدید این تست میتواند بیانگر
افزایش در پروتئین های خون از جمله گلبولینها باشد. افزایش گلبولینها در
مواردی مانند عفونتها، مولتیپل میلوما، ماکروگلبولنمی والدنشتروم ( در این
مورد حتی در غیاب التهاب افزایش ESR باز هم دیده میشود.) و رماتیسم مفصلی
دیده میشود.
 
۳-در زنان معمولا میل به افزایش در ESR بیشتر بوده و در دوران قاعدگی و بارداری میزان آن افزایش میابد.
 
۴- داروها شامل دکستران، متیل دوپا، تئوفیلین، پنیسیلین پروکاینامید و داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی باعث افزایش ESR میگردند.
 
*کاهش ESR معمولا حالت مهمی نبوده و گاهی
در موارد پلی سیتمی، لکوسیتوز و ناهنجاری گلبولهای قرمز مانند سیکل سل دیده
میشود. همچنین داروهایی مانند آسپیرین، کورتیزون و کینیون باعث کاهش ESR
میگردند.
 
 
 
CBC :
CBC حروف اول سه کلمه انگلیسی زیر است. 
 
کامل=C) COMPLETE)، خونBLOOD B)) ، شمارشCOUNT= C)) 
درنتیجه : CBCبه معنای شمارش کامل گویچه های خون است 
 
 
 
> CBC شامل :
۱- شمارش تعداد گویچه های سفید خون در میلی متر مکعب ازخون  (WBC)- 
 
۲٫شمارش تعداد گویچه های قرمز خون در میلی متر مکعب ازخون (RBC )
 
۳- شمارش تعداد پلاکت های خون در میلی مترمکعب ازخون platelet count-
 
۴- شمارش افتراقی گویچه های سفید خو ن( تعیین Diff) -Count white blood cell differential 
 
۵ – اندازه گیری مقدارهماتوکریت خون – (HCT) 
 
۶- تعیین مقدار مقدارهموگلوبین خون (HGB)
 
۷- تعیین اندیکس های (index) گویچه های قرمز خون 
 
 
 
RBC Index
الف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز (A- (MCV
 
ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره…..(B – (MCH
 
ج : گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون C -Red Blood Cell morphology report D -Immature cells report
 
 
د: گزارش سلولهای نارس
 
ه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهده E – Malaria Parasit report
 
آزمایش CBC به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست
 
 
 
reading-test-papers
 
 

تفسیر آزمایش کامل ادرار

آزمایش کامل ادرار UA آزمایش ساده ومهم و گاهی وسیله ای کلیدی برای
تشخیص بیماری های کلیوی و اورولوژیک می باشد. این آزمایش شامل بررسی
فیزیکی، شیمیایی و میکروسکوپی می باشد. گاهی همین آزمایش ساده و راحت
اطلاعات بسیار مهم و الزامی برای تشخیص بیماران را فراهم می آورد. در تمام
بیماران اورولوژی و نفرولوژی U/A الزامی است. با این حال این آزمایش چنانچه
به درستی تفسیر نشود ، می تواند باعث گمراهی پزشک شود.آزمایش کامل ادرار
توسط (dipsticks) و میکروسکوپی انجام می شود، خصوصیات فیزیکی ادرار نیز ذکر
می گردد.

 

>> در این قسمت خلاصه ای از این موارد ذکر میگردد

 

الف) خصوصیات فیزیکی

۱- رنگ ادرار ـ ادرار طبیعی به رنگ زرد کم رنگ (pale yellow) است که به
علت پیگمان یوروکروم(urochrom) می باشد. دلایل تغییر رنگ ادرار عبارت اند
از: میزان غلظت ادرار، خوراکی ها ، دارو ها، تولیدات متابولیسم بدن، عفونت
ادراری.
در صورت تغییر رنگ ادرار باید، تمام این موارد بررسی
شوند. سندروم کهنه ی قرمز(red diaper syndrome)به علت باکتری سراشیا
مارسسنس می باشد که باعث نگرانی مادران می گردد.

 

۲-توربیدیتی (شفافیت) ـ ادرار تازه شفاف است و شایع ترین علت کدری آن
فسفاتوری است. در موارد کریستال فسفات اضافی در ادرار قلیایی شروع به رسوب
می کنند، معمولا متناوب هستند و پس از مصرف غذا یا مقادیر زیاد شیر رخ می
دهد. بیمار بی علامت بوده و چنانچه ادرار با اسید استیک (سرکه) اسیدی شود،
شفاف خواهد شد. از طرف دیگر در آزمایش میکروسکوپی کریستال های فسفات آمورف
دیده خواهد شد.علت دیگر کدری ادرار پیوری است که حضور تعداد زیاد WBC در
ادرار و بوی تند و زننده باعث افتراق آن از سایر علل خواهد شد.از علل نادر
کدری ادرار کایلوری است که ناشی از ارتباط غیر طبیعی سیستم لنفاوی و ادراری
میباشد.

 

۳- وزن مخصوص ادرار ـ با(dipsticks) یا با وسیله ی اپتیک خاصی انجام می
گردد. محدوده ی آن از۰۰۱/۱تا۰۳۵/۱ می باشد. وزن مخصوص ادرار معمولا نشان گر
وضعیت هیدریشن بیمار است؛ ولی، می تواتند، ناشی از عمل کرد غیر طبیعی کلیه
نیز باشد. وزن مخصوص طبیعی بین ۰۰۸/۱ تا ۰۲۰/۱ است، اگر، زیر ۰۰۸/۱ باشد،
رقیق است و اگر بالای ۰۲۰/۱ باشد غلیظ می باشد. اگر در چند آزمایش متوالی
۰۱۰/۱ باشد، تشخیص CRF یا ARF مطرح است.

 

– علل کاهش وزن مخصوص ادرار

i. مصرف مایعات زیاد

ii. مصرف دارو های مدر

iii. دیابت بی مزه

iv. کاهش توانائی کلیه درتغلیظ ادرار

 

– علل افزایش وزن مخصوص ادرار

i) کاهش مصرف مایعات

ii) دیابت شیرین

iii) دهیدریشن به علت تب ، تعریق،استفراغ،اسهال

iv) ترشح نابجایADH

v) تزریق مواد کنتراست ( پس از IVP میتواند تا ۰۳۵/۱ برسد)

 

– علت اسمولاریته ادرار، مواد محلول آن است و از ۵۰ تا ۱۲۰۰ میلی اسمول
در لیتر متغیر است. اسمولاریته نیز، تحت تاثیر هیدریشن و عوامل موثر بر وزن
مخصوص ادرار قرار می گیرد. نسبت به وزن مخصوص اسمولاریته ادرار نمایش گر
بهتری از کار کلیه می باشد، ولی، توسطdipsticks قابل انجام نیست.

 

۴- pH ادرار ـ توسط dipsticks چک می شود. PH ادرار از ۵/۴ تا ۸ متغیر
است. متوسط آن در حالت طبیعی ۵/۵تا۵/۶ است. اگر زیر ۵/۵ باشد، اسیدی و اگر
بالای ۵/۶ باشد، قلیایی در نظر گرفته می شود. در کل pH ادرار نشان گر pH
سرم است، مگر، در موارد خاصی مثل RTA وبیماری های خاص کلیه که قدرت اسیدی
کردن ادرار مختل است.عدم توانایی کلیه در اسیدی کردن ادرار به میزان زیر
۵/۵ پس از لود اسید برایRTA تشخیصی است.درUTI چنانچه ادرار قلیایی باشد،
احتمالا، عامل آن باکتری های اوره آز مثبت مثل پروتئوس می باشد. این باکتری
ها با این آنزیم اوره ادرار را به آمونیاک تبدیل می کنند.در تشکیل سنگ های
ادراری pH موثر است. سنگ های سیستینی و اسید اوریکی در ادرار اسیدی ایجاد
شده و قلیایی کردن ادرار به درمان و پیشگیری آن ها کمک می کند.

 

ب) آزمایش شیمیایی ادرار

Dipsticks یک روش آسان، سریع و ارزان می باشد. موادی که با این روش چک
می شود شامل خون، پروتئین، گلوکز، کتون، یوروبیلینوژن، بیلیروبین، و گلبول
سفید هستند.با این حال چون این آزمایش بر پایه کلرومتری (رنگ) می باشد، هر
رنگ اضافی ادرار مثل فنازوپیریدین در این آزمایش اختلال ایجاد می
نماید.مصرف ویتامین ث زیاد منجر به تداخل در واکنش اکسیداسیون شده و منفی
کاذب را در گلوکز و بیلیروبین باعث می گردد.ادرار بیش از حد قلیایی منجر به
مثبت کاذب پروتئین و از طرفی پایین خوانده شدن وزن مخصوص ادرار می
گردد. اگر Dipsticksتاریخ گذشته باشد یا برای مدت طولانی در معرض هوا قرار
گرفته باشد، خراب شده و نتیجه آزمایش قابل قضاوت نخواهد بود.

 

۱) هماچوری ـ حضور RBC بیش از ۳ عدد در ادرار سانتریفوژ شده را هماچوری
می نامند که Dipsticks حساسیت بیش از ۹۰% برای شناسایی آن دارد. ولی،
اختصاصیت آن به علت مثبت کاذب بالا پایین است. حضور گلبول قرمز، هموگلوبین و
میوگلوبین آنرا مثبت می کند. برای افتراق آن ها از هم ابتدا آزمایش
میکروسکوپی انجام می شود، اگر، گلبول قرمز دیده شد، تشخیص هماچوری است؛
اگر، دیده نشد، باید خون بیمار سانتریفوژ شود. اگر سرم بیمار قرمز یا صورتی
بود، هموگلوبینوری و اگر شفاف بود میوگلوبینوری مطرح است. علل هماچوری
مثبت کاذب شامل آلودگی ادرار با خون قاعدگی و دهیدریشن و ورزش می باشد.
هماچوری می تواند، نفرولوژیک یا اورولوژیک باشد. در موارد نفرولوژیک RBC
دیس مورفیک و چروکیده و اکثرا همراه پروتئینوری واضح و گاهی کست RBC و
ghost cells (RBC که حین عبور از لوله های جمع کننده کلیه هموگلوبین خود را
از دست داده اند) است. در هماچوری اورولوژیک حداکثر پروتئینوری ۲+یا ۳+
(۱۰۰-۳۰۰ میلیگرم در میلی لیتر) است و گلبول های قرمز گرد و با هموگلوبین
یکنواخت هستند.

 

۲) پروتئینوری ـ روزانه یک فرد بالغ بین ۸۰تا ۱۵۰میلی گرم پروتئین از
ادرار دفع می کند. پروتئینوری می تواند ناشی از بیماری های رنوواسکولار،
گلومرولار، توبولواینتراستیشیل و یا سرریزی(overflow) پروتئین غیر طبیعی
سرم باشد. پروتئین ادرار تحت تاثیر هیدریشن می باشد. ولی، هیچ گاه در این
حالت بیش از ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر نخواهد شد. ولی، برعکس در پروتئینوری
پاتولوژیک اگر مصرف مایعات خیلی زیاد باشد، می تواند، به زیر ۲۰ میلی گرم
در دسی لیتر هم برسد . آستانه ی تشخیص آن در ادرار با dipsticks 30-20 میلی
گرم در دسی لیتراست، میزان کمتر از۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر پروتئین نرمال
در نظر گرفته می شود.پروتئین ادرار شامل تام هاسفال (۴۰%)، گلوبولین های
سرم (۳۰%) و آلبومین (۳۰%) است.
علل منفی کاذب د ر dipsticks شامل ادرار شدیدا قلیائی، ادرار رقیق، حضور پروتئینی غیر از آلبومین است.

 

۳) کتون و گلوکز: به علت باز جذب گلوکز در لوله های پروگزیمال نفرون
نباید، در افراد نرمال گلوکز ادرار مثبت باشد. حد نهایی باز جذب در ادرار
در بالغین ۱۸۰ میلی گرم در دسی لیتر و در کودکان و نوزادان ۱۲۰ میلی لیتر
در دسی لیتر است. سایر قندها در dipsticks قابل شناسایی نیستند.

۴) بیلیروبین و اروبیلینوژن: بیلیروبین غیر کونژوگه در ادرار دیده نمی
شود و فقط در صورت افزایش نوع کونژوگه ی آن در سرم، در ادرار ظاهر می گردد.
ولی، اروبیلینوژن به مقادیر بسیار کمی در ادرار یافت می گردد. در گردش
هپاتوبیلیاری بیلیروبین کونژوگه در روده ی کوچک پس از تاثیر باکتری های
روده روی آن بازجذب شده که مقادیر کم آن از طریق ادرار به نام اوروبیلینوژن
دفع می گردد. ۵۰% اروبیلینوژن از ادرار و نیم دیگر از مدفوع دفع می گردد.
مصرف
آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و انسداد مجاری صفراوی منجر به کاهش
اروبیلینوژن خواهد شد و همولیز و بیماری کبدی برعکس باعث افزایش آن می
گردد.
منفی کاذب بیلیروبین ادرار در مصرف اسید اسکوربیک زیاد و مثبت کاذب آن در مصرف فنازوپیریدین دیده می شود.

 

۵) لکوسیت استراز و نیتریت: فعالیت لکوسیت استراز نشانگر حضور WBC در
ادرار است و وجود نیتریت نشان گر باکتریوری است. لکوسیت استراز آنزیم تولید
شده از نوتروفیل ها می باشد. نیترات های ادرار توسط باکتری های گرم منفی
تبدیل به نیتریت می شود. مهم ترین عامل مثبت کاذب این دو آزمایش آلودگی
است. برای کشف UTI هردوی این آزمایش ها باید انجام شود و امکان تشخیص UTI
را به ۹۵% می رسانند، ولی نیاز به کشت ادراری را مرتفع نمی کنند. چنانچه
نیتریت مثبت باشد، ولی لکوسیت استراز منفی، باید، علل پیوری استریل (تومور،
سنگ، TB) و UTI با باکتری های غیر از گرم منفی مد نظر قرار گیرند.

 

ج) بررسی سدیمان ادراری: ۱۰ میلی لیتر از ادرار مید استریم برای مدت ۵
دقیقه با سرعت ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفوژ شده، سپس، ادرار روی آن
دور ریخته وته نشین آن با مقدار کم ادرار باقی مانده در ته لوله حل شده و
یک قطره از آن روی لام ریخته و با بزرگنمایی X100 وX400 زیر میکروسکوپ
بررسی می گردد. گاهی برای راحت تر دیدن گلبول ها و باکتری ها با متیلن بلو
رنگ آمیزی می گردد.
باید، تمام لام با بزرگ نمایی کم دیده شود و توجه
روی حضور کست ها، اریتروسیت، گلبول سفید، کریستال سیستین، ماکروفاژ، oval
fat ، پارازیت ها ( تریکوموناس واژینالیس، تخم شیستوزومیا هماتوبیوم) است.
با قدرت بزرگنمایی زیاد، بیش تر، توجه روی شکل اریتروسیت ها (دیس مورفیک) باکتری و قارچ است.

 

کستهای ادراری

کست ادراری یک انعقاد پروتئینی در توبول های کلیوی است که محتویات توبول
ها درآن گیر می کنند و بر همین اساس تقسیم می گردد.Tamm-horsfall پروتئینی
است که تولید کست می نماید که دراصل ماتریکس سلول های توبولی می باشد.

کست هیالن: کستی فاقد هر گونه المان در داخل آن می باشد و تماما از
پروتئین تام هاسفال تشکیل شده است و پس از ورزش، در معرض گرما قرار گرفتن
فرد، پیلونفریت یا بیماری های مزمن کلیوی دیده می شود.

کست RBC : حاوی RBC می باشد و تشخیص هماچوری گلومرولی را مسجل می کند و اکثرا ثانویه به گلومرولونفریت است.

کست WBC: در گلومرولونفریت ها، پیلونفریت حاد و نفریت اینتراستیشیل حاد دیده می شود.

کست های گرانولر و واکسی(waxy): ناشی از دژنرسانس المان های سلولی ایجاد می شود و بر بیماری توبولی دلالت دارد.

کست fatty: در سندرم نفروتیک، لیپیدوری و هایپوتیروئیدیسم دیده می شود.

 

کریستال ها

دیدن کریستال در بیماران با سنگ ادراری مهم است و می تواند نشان گر نوع
سنگ ادراری فرد باشد، به شرطی که، هم زمان بیمار کولیک کلیوی داشته باشد.
دیدن کریستال سیستین، استراویت و اسید اوریک همیشه پاتولوژیک هستند.
کریستال اسید اوریک، سیستین و کلسیم اگزالات در ادرار اسیدی و کریستال
فسفات کلسیم و تریپل فسفات ( استراویت) در ادرار قلیایی دیده می شوند. در
اثر باقی ماندن ادرار در محیط اتاق کریستال های اگزالات کلسیم در آن ایجاد
می شود که اهمیت کلینیکی ندارد. کریستال ها را می توان از روی شکل شان
شناسایی کرد. کریستال اگزالات به شکل دو هرم مربع القاعده که از قاعده به
هم چسبیده اند و کریستال استراویت مثل درب تابوت وکریستال سیستین به شکل
حلقه ۶ ضلعی بنزن و اسید اوریک به شکل کریستال های پهن با اشکال گوناگون می
باشد.

 

باکتری

ادرار طبیعی فاقد باکتری است و دیدن باکتری در ادرار آلوده نشده نشان گر
عفونت ادراری است. چون هر حجم hpf برابر۱/۲۰۰۰۰تا۱/۵۰۰۰۰ میلی لیتر است
دیدن هر باکتری در hpf برابر ۲۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰ باکتری در هر میلی لیتر است و
دیدن ۵ باکتری برابر ۱۰۰۰۰۰ کلونی در کشت ادرار است. باکتری های گرم منفی
به صورت باسیل های گرم منفی، استرپتوکوک به صورت رشته ای از کوکسی گرم مثبت
و استافیلوکوک به صورت دسته هایی از کوکسی گرم مثبت دیده می شود.

 

قارچ
شایع ترین قارچ سیستم ادراری کاندیدیاآلبیکنس است که حالت جوانه زدن (budding) hyphae دارند. بیشتر در دیابت شیرین دیده می شوند و در خانم ها با عفونت واژینال مونولیایی نیز به صورت آلودگی ادرار موجود است.

 

پارازیت ها

تریکوموناس واژینالیس یک عامل شایع واژینیت در خانم ها است که گاهی در
یورترای مردان نیز دیده می شود، این پارازیت به شکل سلول بزرگ با فلاژلی با
حرکات تند دیده می شود.

 

 

تفسیر آزمایش خون

 

توضیحات: VLDL :

مخفف و مختصر شده VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN است که از دسته خانواده
لیپوپروتین ها محسوب میشود (شیلومیکرون –HDL- LDL) . شیلومیکرون چربی های
غذایی را در خون حمل و نقل میکند درحالی که VLDL چربی های داخلی مخصوصا
کلسترول را .

 

CHYLOMICRONES :

شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را
از روده به کبد و عضلات و قلب منتقل میکند و عمدتا حاوی تریگلیسرید
میباشند

 

BILIRUBIN :

ماده ای است که از کاتابولیسم هم HEME زنجیره گلوبین به وجود میاید .
چنانچه این ماده در خون زیاد شود یرقان یا زردی به وجود میاید. یرقان
میتواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد –
یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد.

 

HBA1C :

در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین
غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع A تشکیل میدهد اما مقدار کمی از این
نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله میشود که به آن HBA1C میگویند این نوع از
هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان
قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته میباشد.

 

RETIC:

مخفف و مختصر شده reticolocyte است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب
میاید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های
ریبوزومی در آن مشاهده میشود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور
این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین
درصد این سلو لها درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است.

PBS: مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear می باشد که منظور از
آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های
غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است.

Diff: مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد
گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد
گلبول سفید بطور چشمی شمارش میشود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید
خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای میکروبی نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا
میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا میکند.

G6PD: مخفف و مختصر شده برای glucose 6 phosphate dehydrogenase است که
یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت میشود این انزیم در
گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب میشود
چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ
میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد.

BUN: مخفف و مختصر شده BLOOD UREA NITROGEN است سنجش این پارامتر سرمی
برای ارزیابی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از
متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می شود و در واقع ضایعات ناشی از مصرف
پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی
عملکرد کلیه میباشد.

Cr: مخفف و مختصر شده CREATININE است این جسم آلی در بدن از ماده ای به
نام کراتین فسفات حاصل میشود که در عضلات تولید میگردد . مقدار این جسم در
بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فرد دارد مثلا در نوزادان
کمتر و در مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست
BUN جهت عملکرد کلیه استفاده میشود.

AST : مخفف و مختصر شده ASPARTATAE TRANSAMINASE است . که یک آنزیم ب


    ویدیو : اصطلاحات آزمایش ادرار
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b